Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006

Kazalo

2957. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika in člana Državne revizijske komisije, stran 7181.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/05 – UPB3 in 61/05) in sklepov 13. nujne seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije z dne 20. junija 2006 ter 1. nadaljevanja 13. nujne seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22. junija 2006 ponovno objavljam
R A Z P I S
za prijavo možnih kandidatov za predsednika
in člana Državne revizijske komisije
1.
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja v 5. členu določa, da predsednika in člane Državne revizijske komisije imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja. Pristojna komisija objavi razpis za možne kandidate najkasneje v 15 dneh po predčasni razrešitvi. Predsednik in člani Državne revizijske komisije imajo status državnega funkcionarja, katerih mandat traja pet let in so lahko ponovno imenovani; v primeru predčasne razrešitve, se novi predsednik in član imenuje za preostanek petletnega mandata.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
– da je dopolnil 30 let starosti,
– da ni obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil.
Predsednik in dva člana morajo imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit, ostala člana pa univerzitetno izobrazbo ekonomske oziroma tehniške smeri.
2.
Razpis je objavljen zaradi predčasne razrešitve predsednika in člana Državne revizijske komisije (z univerzitetno izobrazbo pravne smeri in opravljenim pravniškim državnim izpitom), zato bo izbrani kandidat imenovan za preostanek petletnega mandata Državne revizijske komisije, oziroma za čas od imenovanja do 23. 12. 2009.
3.
Mandatno-volilna komisija vabi k sodelovanju možne kandidate za:
a) predsednika Državne revizijske komisije
in
b) člana Državne revizijske komisije, da se prijavijo na razpis.
4.
Možni kandidati morajo prijavi predložiti naslednja dokazila:
Pod točko 3.a:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in, da aktivno obvlada slovenski jezik,
– potrdilo o univerzitetni izobrazbi pravne smeri in opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– dokazilo, da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
 
Pod točko 3.b:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in, da aktivno obvlada slovenski jezik,
– potrdilo o univerzitetni izobrazbi pravne smeri in opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– dokazilo, da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
5.
Prijave z dokazili, navedenimi v točki 4. tega razpisa, naj možni kandidati posredujejo v roku 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, poštni predal P.P. 636 z oznako: »PRIJAVA NA RAZPIS«. Prijave brez zahtevanih dokazil ne bodo upoštevane.
Št. 450-02/99-10/35
Ljubljana, dne 23. junija 2006
Predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije:
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina