Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006

Kazalo

2885. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili, stran 7078.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili
1. člen
V Uredbi o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 120/05) se v prvem odstavku 1. člena za četrto alineo doda peta alinea, ki se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2073/2005/ES),«.
2. člen
V 23. členu se v prvem odstavku za 19. točko dodajo nove 20. do 25. točka, ki se glasijo:
»20. če ne zagotovi izpolnjevanja mikrobioloških meril iz priloge I Uredbe 2073/2005/ES;
21. če ne izvaja preskusov oziroma ne upošteva pogostnosti vzorčenja v skladu s 4. členom Uredbe 2073/2005/ES;
22. če uporabljeni načrti vzorčenja in uporabljene analitske metode niso v skladu s pravili iz 5. člena Uredbe 2073/2005/ES;
23. če ne označi živila v skladu s 6. členom Uredbe 2073/2005/ES;
24. če ne ukrepa v skladu s 7. členom Uredbe 2073/2005/ES;
25. če ne analizira rezultatov preskušanja oziroma ne sprejme ustreznih ukrepov v skladu z 9. členom Uredbe 2073/2005/ES.''.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00725-8/2006/7
Ljubljana, dne 22. junija 2006
EVA 2006-2711-0154
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina