Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006

Kazalo

2860. Sklep o posojilu za čez dan, stran 7025.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 in 39/06) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o posojilu za čez dan
1. Banka Slovenije omogoča nasprotnim strankam, kot so opredeljene v veljavnem Sklepu o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja (v nadaljevanju: Sklep o splošnih pravilih), črpanje posojila za čez dan na podlagi vsakokrat veljavne odprte ponudbe za posojilo za čez dan.
Nasprotna stranka lahko črpa posojilo za čez dan na podlagi odprte ponudbe, če zagotovi ustrezno zavarovanje v korist Banke Slovenije. Glede zavarovanja terjatev Banke Slovenije iz naslova posojila za čez dan ter poplačila teh terjatev iz zavarovanja, velja Sklep o splošnih pravilih.
2. Posojilo za čez dan je posojilo, ki ga Banka Slovenije ponuja nasprotnim strankam z namenom zagotavljanja likvidnosti zaradi tekočega opravljanja plačilnega prometa.
3. Nasprotna stranka lahko črpa posojilo za čez dan vsak delovni dan sistema BPRČ. Rok za vračilo posojila za čez dan je isti delovni dan, najkasneje do zaprtja sistema BPRČ.
4. V primeru, če nasprotna stranka ne vrne posojila za čez dan (delno ali v celoti) v istem delovnem dnevu, se nevrnjeni znesek posojila za čez dan ob zaprtju sistema BPRČ spremeni v lombardno posojilo. Pri tem se smiselno uporabljajo pogoji veljavnega sklepa o lombardnem posojilu in veljavne neposredne ponudbe za lombardno posojilo.
Naslednji delovni dan se ob odprtju sistema BPRČ lombardno posojilo, povečano za znesek obresti, pretvori v posojilo za čez dan.
5. Posojilo za čez dan se ne obrestuje.
6. Banka Slovenije z odprto ponudbo za posojilo za čez dan določi podrobnejše pogoje za črpanje posojila za čez dan.
7. Banka Slovenije lahko ne glede na določbe 4. točke, po lastni presoji uresniči pravico do poplačila terjatve v skladu s Sklepom o splošnih pravilih.
8. Banka Slovenije uresniči pravico do poplačila iz zavarovanja v skladu s prejšnjo točko zlasti v primeru, ko obstaja dvom, da nasprotna stranka naslednji delovni dan ne bo izpolnjevala pogojev za ponovno odobritev posojila za čez dan v višini lombardnega posojila, povečanega za natečene obresti (4. točka).
9. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o posojilu za čez dan (Uradni list RS, št. 103/02, 34/04, 99/04 in 9/05).
10. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. junija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.