Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2663. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani, stran 6751.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 29. redni seji dne 7. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Dol pri Ljubljani
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) na območju Občine Dol pri Ljubljani; določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje, postopek in način dodelitve pomoči.
2. člen
Denarna pomoč je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravica do denarne pomoči ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani in
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani najmanj že eno leto pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Pravico do denarne pomoči se uveljavlja na podlagi pisne vloge na predpisanem obrazcu (priloga 1) pri pristojnem organu občinske uprave, in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži eden od staršev, na podlagi njunega medsebojnega dogovora: mati novorojenca ali pa oče novorojenca, če je le-to razvidno iz izpiska iz rojstne matične knjige, oziroma tisti od staršev, pri katerem ima otrok stalno prebivališče in izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je treba priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču starša novorojenca, ki uveljavlja pravico,
– potrdilo o državljanstvu starša novorojenca, ki uveljavlja pravico (kopija osebne izkaznice, potnega lista ali potrdilo MNZ),
– številko vlagateljevega osebnega računa,
– potrdilo o vlagateljevi in otrokovi davčni številki.
6. člen
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki mora biti vložena v pisni obliki.
Denarno pomoč se vlagatelju izplača v roku 30 dni na osebni račun vlagatelja po pravnomočnosti odločbe.
7. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se namesto denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
8. člen
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
9. člen
Višino denarne pomoči določi občinski svet s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini pomoči ni sprejet, velja v tekočem letu višina denarne pomoči iz preteklega leta oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev o drugačni višini denarne pomoči.
Višina enkratne denarne pomoči za novorojence se določi s tem odlokom, in sicer v višini 50.000 SIT bruto za vsakega živorojenega otroka.
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Pravico do denarne pomoči po tem odloku se lahko uveljavlja za otroke rojene od uveljavitve tega odloka naprej.
Št. 121-0001/2006
Dol pri Ljubljani, dne 7. junija 2006
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost