Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006

Kazalo

2027. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-B), stran 5062.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2006.
Št. 001-22-65/06
Ljubljana, dne 3. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-B)
1. člen
V Zakonu o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Davek se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33, 8703 90, določenih v Uredbi Komisije (ES) št. 1719/2005 z dne 27. oktobra 2005 o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 286 z dne 28. 10. 2005, str. 1), ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nova motorna vozila).«.
V drugem odstavku se za besedilom »in drugih rabljenih« doda beseda »cestnih«.
2. člen
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona je kupec ali oseba, ki brezplačno (razen če gre za prvi dedni red) ali na podlagi zamenjave pridobi motorno vozilo, za katero je obvezna registracija.«.
3. člen
V 3. točki 5. člena se četrta alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Oprostitev po četrti alinei drugega odstavka te točke se uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.«.
V 4. točki se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Upravičenci do oprostitve iz prejšnjega odstavka motornega vozila ne smejo prodati ali ga brezplačno ali kako drugače odtujiti pred potekom treh let od dneva nakupa ali uvoza, dokler davek ni plačan. Če upravičenci do oprostitve po tej točki prodajo vozilo ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom treh let od dneva nakupa ali uvoza, morajo plačati davek v višini davka, ki bi moral biti plačan, če ne bi bilo oprostitve, in pripadajoče obresti od dneva nakupa ali uvoza do dneva plačila davka.
Ne glede na prejšnji odstavek se davek ne plača, če je odtujitev posledica uradnega predčasnega odpoklica ali smrti upravičenca ali če motorno vozilo odtuji družinski član upravičenca, ki preneha bivati v Sloveniji zaradi predčasnega odpoklica ali smrti upravičenca. Davek se tudi ne plača, če je bilo motorno vozilo, ki se odtujuje, poškodovano v prometni nesreči za več kakor 70% tržne vrednosti vozila na dan nesreče.
Če ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ugotovi, da je zaradi spoštovanja pogoja vzajemnosti, treba v zvezi s prepovedjo odtujitve iz drugega odstavka te točke upoštevati drugačen rok, izda upravičencu o tem ustrezno potrdilo.«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. od vozil, ki se začasno uvozijo, če so popolnoma oproščena plačila uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi in od vozil, ki se vnesejo v Slovenijo iz druge države članice Evropske unije zaradi začasne preselitve lastnika, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji, vendar le, če od teh vozil v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, ni treba obračunati davka na dodano vrednost;«.
V 7.a točki se besedilo »gospodarskih družb ali oseb javnega prava« nadomesti z besedama »lastnika vozila«.
Na koncu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Oprostitve plačila davka v skladu s tem členom je mogoče uveljaviti tudi pri finančnem najemu vozila. Če je finančni najem prekinjen ali končan in ne pride do prenosa lastništva, mora upravičenec, ki je uveljavil oprostitev plačila davka, plačati davek, ki mu je bil odpuščen oziroma vrnjen v skladu s tem členom.«.
4. člen
Za 6.a členom se doda nov 6.b člen, ki se glasi:
»6.b člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena tega zakona je pri pridobitvi motornega vozila iz druge države članice Evropske unije, ki je bilo trajno ali začasno registrirano v drugi državi, davčna osnova nakupna cena, če ta cena ustreza prometni vrednosti. Če nakupna cena ne ustreza prometni vrednosti, je davčna osnova prometna vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ.«.
5. člen
V drugem odstavku 7. člena se črta besedilo »v kraju sedeža ali stalnega prebivališča«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Davčni zavezanec – proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi motorno vozilo iz druge države članice Evropske unije, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi, mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec.
Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o znamki motornega vozila, tipu in modelu vozila, identifikacijski številki (št. šasije), datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, datumu pridobitve, vrednosti, davčni osnovi, stopnji davka in znesku obračunanega davka.
Davčni zavezanec sestavi na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.
Iz obračuna morajo biti razvidni naslednji podatki: osnovni podatki o zavezancu, davčna številka zavezanca, podatki o obdobju, za katero se plačuje davek, podatki o znamki motornega vozila, tip in model vozila, identifikacijska številka (št. šasije), datum izdaje potrdila o skladnosti, vrednost, država dobave, davčna osnova, stopnja davka in znesek obračunanega davka.
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne.
Minister, pristojen za finance, predpiše na predlog generalnega direktorja oziroma generalne direktorice Davčne uprave Republike Slovenije obrazec za obračun davka na motorna vozila.«.
7. člen
V prvem odstavku 8.a člena se pred besedno zvezo »davčni organ« črta beseda »pristojni«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Davčni zavezanec mora napovedi priložiti izvirnik računa o nakupu vozila in izvirnik potrdila o skladnosti, izdanega v drugi državi, pri vozilu, ki je bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi pa izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja. Izjemoma lahko davčni organ za preverjanje identifikacije vozila upošteva tudi druge dokumente, iz katerih je mogoče nedvoumno identificirati vozilo.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Brez dokazila o plačilu davka oziroma o oprostitvi plačila iz 5. člena tega zakona organ, pristojen za ugotavljanje skladnosti, ne sme izdati potrdila o skladnosti vozila (tip SB in SC). Če v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, izdaja potrdila ni potrebna, vozila ni dovoljeno registrirati brez dokazila o plačilu davka ali o oprostitvi plačila iz 5. člena tega zakona.«.
8. člen
Za 8.a členom se doda nov 8.b člen, ki se glasi:
»8.b člen
Davčnemu zavezancu, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi motorno vozilo, predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi, iz druge države članice Evropske unije, davek odmeri davčni organ.
Davčni organ odmeri davek iz prejšnjega odstavka na podlagi napovedi, ki jo davčni zavezanec predloži najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila.
Davčni zavezanec mora napovedi priložiti izvirnik računa o nakupu vozila in izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja. Izjemoma lahko davčni organ za preverjanje identifikacije vozila upošteva tudi druge dokumente, iz katerih je mogoče nedvoumno identificirati vozilo.
Brez dokazila o plačilu davka oziroma o oprostitvi plačila iz 5. člena tega zakona se ne sme izdati potrdilo o skladnosti vozila (tip SB in SC) po predpisih, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.«.
9. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedno zvezo »obračunani davek« doda besedilo »iz 8. člena tega zakona«.
V drugem odstavku se črta drugi stavek.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Davek iz drugega odstavka 3. člena, 8.a in 8.b člena tega zakona odmeri davčni organ ne glede na prebivališče ali sedež zavezanca.
Ne glede na drugi stavek tretjega odstavka 6. člena tega zakona prometno vrednost motornega vozila ugotovi davčni organ, ki odmerja davek v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
10. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedama »davčni zavezanec« doda besedilo »pred prvo registracijo«.
V drugem odstavku se za besedama »davčni zavezanec« doda besedilo »pred prvo registracijo«.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/98-19/10
Ljubljana, dne 25. aprila 2006
EPA 744-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost