Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2006 z dne 28. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2006 z dne 28. 4. 2006

Kazalo

1928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev, stran 4848.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev
1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev (Uradni list RS, št. 70/99) se v 4. točki 3. člena za besedo »obdobje« doda besedilo »ali število mesecev«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Vložnik mora zahtevi za vpis v register priložiti izpolnjeno prijavo za vpis v poslovni register Slovenije (PRS-1).
Ob obravnavi zahteve za vpis v register upravna enota v uradni evidenci preveri, ali je bila vložniku zahteve predhodno izdana pravnomočna odločba o izpolnjevanju predpisanih pogojev za določeno vrsto in kategorijo prostorov za goste.«
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »vseh listin iz« nadomesti z besedilom »listine iz prvega odstavka«.
4. člen
V prvem odstavku 7., 10. in 11. členu se besedilo »Statističnemu uradu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Agenciji za javnopravne evidence in storitve«.
5. člen
V 12. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. podatki o sobodajalcu, ki jih določa prvi odstavek 14.a člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo);«.
V drugi točki se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– obdobje ali število mesecev sprejemanja gostov na prenočevanje v koledarskem letu,«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-232/2002
Ljubljana, dne 18. aprila 2006
EVA 2006-2111-0033
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost