Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2006 z dne 28. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2006 z dne 28. 4. 2006

Kazalo

1925. Sprememba Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006, stran 4840.

Na podlagi 7. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG in 20/06) in v zvezi z Odločbo Komisije z dne 24. 8. 2004 o potrditvi programskega dokumenta za razvoj podeželja za Republiko Slovenijo za programsko obdobje 2004–2006, št. CCI 2004 SI 06 GDO 00 določi Vlada Republike Slovenije
S P R E M E M B E P R O G R A M A
razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006
I. V celotnem besedilu Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04; v nadaljnjem besedilu: PRP), vključno s prilogami, se:
– besedilo »Ministrstvo za okolje, prostor in energijo« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za okolje in prostor« v ustreznem sklonu, »beseda »MOPE« pa z besedo »MOP«;
– besedilo »Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96, 35/01, 29/04)« nadomesti z besedilom »Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05)« v ustreznem sklonu;
– besedilo »Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 34/20)« nadomesti z besedilom »Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 130/04)« v ustreznem sklonu.
II. V poglavju 8. Okvirna skupna finančna preglednica, se preglednica 22 spremeni tako, da se glasi:
Finančno programiranje temelji na sredstvih, ki so določena v Odločbi Komisije 2004/21/ES(*1) (z dne 29. 12. 2003). Podpore se bodo izplačevale na način, opredeljen v letni uredbi.«.
(*1) UL L št. 5, 9.1.2004, str. 87
III. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, B. Druge informacije, Podrobnosti pogojev upravičenosti, Velikost kmetijskih zemljišč, se beseda »enote« nadomesti z besedo »površine«.
IV. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, B. Druge informacije, Podrobnosti pogojev upravičenosti, Trajanje obveznosti, se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru višje sile mora upravičenec AKTRP pisno obvestiti ter ji posredovati ustrezne dokaze v roku 20 delovnih dni od datuma nastanka primera višje sile oziroma od datuma, ko to lahko stori.«.
V. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, B. Druge informacije, Podrobnosti pogojev upravičenosti, Kontrola in sankcioniranje, se:
– v četrtem odstavku besedilo »pisne zahteve« nadomesti z besedo »odločbe«,
– v šestem odstavku črta besedilo »na podlagi pravnomočne inšpekcijske odločbe«, besedilo »pisno zahtevo« pa nadomesti z besedilom »podlagi odločbe«,
– deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec je oproščen vračila sredstev v vseh primerih, navedenih v poglavju Trajanje obveznosti.«.
VI. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, B. Druge informacije, Podrobnosti pogojev upravičenosti, Kombinacije kmetijsko okoljskih ukrepov, se v naslovu preglednice 32 besedilo »enoti rabe« nadomesti z besedo »površini«.
VII. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.2 Informacije, zahtevane za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, Skupina I.: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, Ukrep I/4: Integrirano poljedelstvo, B. Druge informacije, Obveznosti in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, se v besedilu pod tabelo v drugi alinei črta besedilo »(enote rabe oziroma parcele)«.
VIII. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.2 Informacije, zahtevane za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, Skupina I.: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, Ukrep I/5: Integrirano sadjarstvo, B. Druge informacije, Obveznosti in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, se v besedilu pod tabelo v prvem odstavku beseda »enote« nadomesti z besedo »površine«.
IX. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.2 Informacije, zahtevane za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, Skupina I.: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, Ukrep I/7: Integrirano vrtnarstvo, B. Druge informacije, Obveznosti in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, se v besedilu pod tabelo v drugem odstavku v drugi alinei črta besedilo »(enote rabe oziroma parcele)«.
X. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.2 Informacije, zahtevane za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, Skupina II.: Ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine, Ukrep II/3: Košnja grbinastih travnikov, B. Druge informacije, Obveznosti in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, se besedilo pod tabelo spremeni tako, da se glasi:
»Ukrep II/3 Košnja grbinastih travnikov se izvaja na površinah, za katere MOP pripravi uradno evidenco grbinastih travnikov v digitalni grafični obliki, ki je primerna za izvajanje tega ukrepa.«.
XI. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.2 Informacije, zahtevane za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, Skupina III.: Varovanje zavarovanih območij, se:
– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uradno evidenco območij grbinastih travnikov, zavarovanih, ekološko pomembnih in vodo varstvenih območij v digitalni grafični obliki, ki je primerna za izvajanje ukrepov, MKGP posreduje MOP, ki zagotavlja tudi izvajanje monitoringa o stanju okolja, habitatih in biotski raznovrstnosti. Sistem monitoringa mora biti prilagojen potrebam PRP.«;
– peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uradno evidenco o osrednjem območju pojavljanja velikih zveri v digitalni grafični obliki MKGP posreduje Zavod za gozdove Slovenije, ki zagotavlja tudi izvajanje monitoringa velikih zveri. Sistem monitoringa velikih zveri mora biti prilagojen potrebam PRP.«.
XII. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.2 Informacije, zahtevane za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, Skupina III.: Varovanje zavarovanih območij, Ukrep III/1: Ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih, B. Druge informacije, Obveznosti in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, se v tabeli beseda »parcele« nadomesti z besedo »površine«.
XIII. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.2 Informacije, zahtevane za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, Skupina III.: Varovanje zavarovanih območij, Ukrep III/3: Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov, B. Druge informacije, Obveznosti in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, se v tabeli beseda »parcele« nadomesti z besedo »površine«.
XIV. V poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi, 9.3.2.2 Informacije, zahtevane za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, Skupina III.: Varovanje zavarovanih območij, Ukrep III/3: Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov, B. Druge informacije, Opis obsega izvedbenega ukrepa glede na potrebe in cilje z vidika geografskega, sektorskega ali drugega pokritja, se beseda »parcele« nadomesti z besedo »površine«.
XV. V poglavju 9.3.3 Zgodnje upokojevanje, B. Druge informacije, Pogoji, ki jih morata izpolnjevati prenosnik in prevzemnik, se:
– v drugem odstavku v peti alinei za besedo »ha« doda beseda »kmetijskih«;
– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pravice in obveznosti prenosnika, prevzemnika in plačilne agencije (AKTRP) se podrobneje uredijo s pogodbo, ki jo pripravi AKTRP, podpišejo pa prenosnik, prevzemnik in AKTRP. Kot dan vstopa v ukrep, se šteje datum oddaje vloge.«.
XVI. V poglavju 9.3.3 Zgodnje upokojevanje, B. Druge informacije, Vrsta pomoči, se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Letna renta se izplačuje mesečno in se začne izplačevati za naslednji mesec po datumu oddaje vloge.«.
XVII. V poglavju 9.3.3 Zgodnje upokojevanje, B. Druge informacije, Trajanje pomoči, se:
– črta tretji odstavek;
– dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»Če prejemnik rente umre v obdobju prejemanja rente, se renta prenese na zakonskega partnerja oziroma osebo, s katero je prejemnik živel v dalj časa trajajoči izvenzakonski skupnosti, skladno z zakonom, ki ureja družinska razmerja, ali nepreskrbljene otroke, če dohodki partnerja oziroma otrok ne presegajo minimalne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
XVIII. V poglavju 9.3.4 Podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih, B. Druge informacije, Upravičenost do podpore, se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za pripravo kompostnih kupov na foliji ni možno uveljavljati podpore za standardne investicijske stroške.«.
XIX. V poglavju 9.3.4 Podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih, B. Druge informacije, Trajanje podpore, se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Podpora za izvajanje standarda (standardni stroški) lahko za posamezen standard traja največ 3 leta. V tem obdobju se uporablja degresivna lestvica. Najvišji letni zgornji mejni znesek na kmetijsko gospodarstvo za plačila iz naslova tega ukrepa znaša 8.500 €. Za kmetijsko gospodarstvo, ki uveljavlja plačila za standardne investicijske stroške v prvih treh letih trajanja podpore zgornji mejni znesek znaša 21.000 € na investicijsko leto. V tem investicijskem obdobju se degresivnost plačil ne uporablja. Če standardni investicijski stroški na kmetijskem gospodarstvu presežejo zgornji mejni znesek 21.000 €, se podpora dodeli vsako leto do višine 21.000 €. Če znašajo skupni standardni investicijski stroški do 21.000 €, obdobje podpore traja eno leto, nad 21.000 do 42.000 € je to obdobje dve leti, več kot 42.000 € pa 3 leta. Skladno s ciljem ukrepa mora biti investicija zaključena v čim krajšem obdobju.«;
– v drugem odstavku v prvem stavku za besedo »zneska« doda besedilo »21.000 € letno«;
– v tretjem odstavku v prvem stavku črta beseda »petletnega«;
– preglednica 35 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 35: Primer sheme plačil za posamezen standard
+---------+-------------+-----------------+----------------+-----------------+
|Primer  |Standardni  |Investicija   |Investicija   |Investicija   |
|za dani |stroški (brez|zaključena v 1. |zaključena v 2. |zaključena v 3. |
|standard |investicije) |letu       |letu      |letu       |
|     |       |         |        |         |
+---------+-------------+-----------------+----------------+-----------------+
|1. leto |100% plačilo |Plačilo za    |Plačilo za   |Plačilo za    |
|     |za standardne|standardne    |standardne   |standardne    |
|     |stroške   |investicijske  |investicijske  |investicijske  |
|     |       |stroške do    |stroške do   |stroške do    |
|     |       |zgornjega    |zgornjega    |zgornjega    |
|     |       |mejnega zneska  |mejnega zneska |mejnega zneska  |
|     |       |         |        |         |
+---------+-------------+-----------------+----------------+-----------------+
|2. leto |80% plačilo |100% plačilo za |Plačilo za   |Plačilo za    |
|     |za standardne|standardne    |standardne   |standardne    |
|     |stroške   |stroške     |investicijske  |investicijske  |
|     |       |         |stroške do   |stroške do    |
|     |       |         |zgornjega    |zgornjega    |
|     |       |         |mejnega zneska |mejnega zneska  |
|     |       |         |        |         |
+---------+-------------+-----------------+----------------+-----------------+
|3. leto |Ni plačil  |Ni plačil    |Ni plačil    |Plačilo za    |
|     |       |         |        |standardne    |
|     |       |         |        |investicijske  |
|     |       |         |        |stroške do    |
|     |       |         |        |zgornjega    |
|     |       |         |        |mejnega zneska  |
|     |       |         |        |         |
+---------+-------------+-----------------+----------------+-----------------+
                                      «.
XX. V poglavju 9.3.5 Program SAPARD se:
– v prvem odstavku črta beseda »morebitna«;
– v drugem odstavku številka »1,5« nadomesti s številko »1,8«;
– preglednica 37 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 37: Okvirna vrednost prevzetih obveznosti SAPARD, ki se bo sofinancirala iz EKUJS
+----------+-----------+
|  Leto  |  Mio €  |
|     |      |
+----------+-----------+
|  2005  |  1,1  |
|     |      |
+----------+-----------+
|  2006  |  0,7  |
|     |      |
+----------+-----------+
| Skupaj |  1,8  |
|     |      |
+----------+-----------+
           «.
XXI. V poglavju 12.2 Izvajanje določil členov 66 do 73 Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004, se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sistem sankcij je določen z IAKS in se uporablja za vse nepravilnosti, ki zadevajo izplačila na podlagi površin in/ali živali. Za ta namen je Služba za kontrolo na AKTRP že izdelala navodila v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2419/2001. Za vse ostale nepravilnosti (dobra kmetijska praksa in drugi specifični pogoji za ukrepe PRP), MKGP na predlog AKTRP potrdi Katalog kršitev in sankcij. Vse ugotovljene nepravilnosti v postopku izvajanja kontrol pred in po izplačilih, bodo sankcionirane na podlagi Kataloga kršitev in sankcij.«.
XXII. V poglavju 12.2.2 Monitoring dobre kmetijske prakse, se v preglednici 41 beseda »parcel« nadomesti z besedo »površin«.
XXIII. V poglavju 14. Ravnotežje med različnimi ukrepi podpor, se:
– v četrtem odstavku odstotek »40 odstotkov« nadomesti z »39 odstotkov«;
– v osmem odstavku beseda »približno« nadomesti z besedo »skoraj«;
– v devetem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»V prvem obdobju izvajanja je od skupnega zneska PRP tema dvema ukrepoma namenjenih skoraj 20 odstotkov vseh sredstev, ukrepu tehnična pomoč pa je namenjenih dobrih 0,8 odstotkov skupnih sredstev.«;
– v enajstem odstavku črta beseda »morebitna«, številka 1,5« pa nadomesti s številko »1,8«.
XXIV. V prilogah k PRP se priloga 1 spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 1:
PRERAČUN IZ GLAV VELIKE ŽIVINE (GVŽ) V KOLIČINE DUŠIKA
  Preglednica 1: Teža domačih živali in število GVŽ na posamezno žival
+-----------------+-----------+-----------+
|Vrsta domače   | GVŽ/žival | Povprečna |
|živali      |      | teža (kg) |
+-----------------+-----------+-----------+
|Krave oziroma  |  1,0  |  500  |
|telice      |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|Goveji pitanci  |  1,0  |  500  |
|ali voli     |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|Plemenski biki  |  1,40  |  700  |
+-----------------+-----------+-----------+
|Teleta za    |  0,30  |  150  |
|nadaljnjo rejo  |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|Mlado govedo, 1- |  0,60  |  300  |
|2 leti      |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|Teleta za zakol |  0,15  |  75   |
+-----------------+-----------+-----------+
|Konji      |  1,00  |  500  |
+-----------------+-----------+-----------+
|Žrebeta     |  0,50  |  250  |
+-----------------+-----------+-----------+
|Ovce in koze   |  0,15  |  75   |
+-----------------+-----------+-----------+
|Plemenske svinje |  0,34  |  170  |
|ali merjasci   |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|Prašičji pitanci |  0,13  |  65   |
|20-110 kg    |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|Prašičji pitanci |  0,18  |  90   |
|20-150 kg    |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|Kokoši nesnice  |  0,004  |   2   |
+-----------------+-----------+-----------+
|Pitovni piščanci | 0,0025  |  1,25  |
+-----------------+-----------+-----------+
|Purani      |  0,02  |  10   |
+-----------------+-----------+-----------+
 
  Preglednica 2: Količina dušika v živinskih gnojilih, ki se pridobi na leto
glede na vrsto domačih živali, preračunano na GVŽ
+-------------------+--------------------+
|Vrsta domače živali|  Dušik (kg/leto) |
+-------------------+--------------------+
|    Govedo   |     70     |
+-------------------+--------------------+
|   Prašiči   |     80     |
+-------------------+--------------------+
|   Perutnina   |     85     |
+-------------------+--------------------+
|   Drobnica   |     70     |
+-------------------+--------------------+
|    Konji    |     60     |
+-------------------+--------------------+
                    «.
XXV. Priloga 4 se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 4:
– PRAVILNIK ZA IZVAJANJE DOBRE KMETIJSKE PRAKSE PRI GNOJENJU(*1)«;
Opomba pod prilogo 4 se spremeni tako, da se glasi:
»(*1) Uradni list RS, št. 130/2004«.
XXVI. Priloga 23 se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 23:
OKVIRNI SEZNAM PROJEKTOV IZ PROGRAMA SAPARD
Okvirni seznam projektov iz Programa SAPARD, ki se bodo sofinancirali iz Jamstvenega oddelka EKUJS vključuje naslednje projekte:
  – Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|Leto |Številka projekta                           |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|2005 |327-01-5/2003, 327-01-6/2003, 327-01-43/2003, 327-01-69/2003, 327-01- |
|   |254/2003, 327-01-334/2003,327-01-384/2003, 327-01-385/2003, 327-01-  |
|   |405/2003, 327-01-435/2003, 327-01-448/2003, 327-01-470/2003, 327-01- |
|   |480/2003, 327-01-533/2003, 327-01-611/2003              |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|2006 |327-01-36/2003, 327-01-233/2003, 327-01-337/2003, 327-01-421/2003,  |
|   |327-01-464/2003, 327-01-466/2003, 327-01-503/2003, 327-01-561/2003,  |
|   |327-01-587/2003                            |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
 
  – Ukrep 2: Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških
proizvodov
+------+--------------------------+
|Leto |Številka projekta     |
+------+--------------------------+
|2005 |327-02-14/2003, 327-02-  |
|   |6/2004          |
+------+--------------------------+
 
  – Ukrep 3: Gospodarska diverzifikacija na kmetiji
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|Leto |Številka projekta                           |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|2005 |327-03-7/2003, 327-03-12/2003, 327-03-17/2003, 327-03-22/2003, 327-  |
|   |03-30/2003, 327-03-2/2004,327-03-6/2004, 327-03-10/2004, 327-03-   |
|   |14/2004, 327-03-20/2004, 327-03-29/2004, 327-03-31/2004,327-03-    |
|   |33/2004, 327-03-35/2004                        |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
|2006 |327-03-31/2002, 327-03-42/2002, 327-03-43/2002, 327-03-3/2003, 327-  |
|   |03-23/2003, 327-03-32/2003,327-03-36/2003, 327-03-1/2004, 327-03-   |
|   |5/2004, 327-03-6/2004, 327-03-18/2004, 327-03-19/2004,327-03-20/2004, |
|   |327-03-23/2004, 327-03-30/2004, 327-03-31/2004, 327-03-33/2004, 327- |
|   |03-34/2004                              |
+-----+----------------------------------------------------------------------+
 
  – Ukrep 4: Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju
+------+---------------------------------------+
|Leto |Številka projekta           |
+------+---------------------------------------+
|2005 |327-04-8/2003, 327-04-11/2003, 327-04- |
|   |19/2003                |
+------+---------------------------------------+
|2006 |327-04-4/2003             |
+------+---------------------------------------+
                       «.
XXVII. Te spremembe PRP-ja se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 33100-1/2006/9
Ljubljana, dne 20. aprila 2006
EVA 2006-2311-0103
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost