Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

1788. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2005, stran 4361.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 112. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/04, 65/02 in 89/02) je Občinski svet Občine Puconci na 33. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2005
1. člen
S tem odlokom Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2005.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2005 znašajo:
                                     SIT
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|a)|Bilanca prihodkov in odhodkov             |        |
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
| |– Prihodki                      |1.411.457.686,14|
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
| |– Odhodki                       |1.213.015.279,75|
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
| |– Presežek prihodkov nad odhodki           | 198.442.406,39|
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|b)|Račun finančnih terjatev in naložb          |        |
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
| |– Prejeta vračila danih posojil            |  1.938.101,75|
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
| |– Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev   |  1.125.000,00|
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
| |– Prejeta minus dana posojila in spremembe      |   813.101,75|
| |kapitalskih deležev                  |        |
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
|c)|Račun financiranja                  |        |
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
| |– Domače zadolževanje                 |        –|
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
| |– Odplačila domačih kreditov             |  10.832.204,90|
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
| |– Neto zadolževanje                  |  10.832.204,90|
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
| |Povečanje sredstev na računih             | 188.423.303,24|
| |                           |        |
+--+------------------------------------------------------+----------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 40303-1/2006
Puconci, dne 30. marca 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.