Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

1784. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2005, stran 4359.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 27. seji dne 30. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2005 je realiziran v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |      SIT|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|I.  |Skupaj prihodki                   | 602,908.717,08|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|II. |Skupaj odhodki                   | 504,835.161,22|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|III. |Proračunski presežek (I.-II.)            | 98,073.555,86|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |        |
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih| 122,214.000,00|
|   |deležev                       |        |
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev   |       –|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila (IV.-V.)        | 122,214.000,00|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                 |        |
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|VII. |Zadolževanje                    |       –|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|VIII.|Odplačilo dolga                   |       –|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|IX. |Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-  | 220,287.555,86|
|   |II.-V.-VIII)                    |        |
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)           |       –|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|XI. |Neto financiranje (VI.+X.-IX.)           |       –|
|   |                          | 98,073.555,86|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|   |Sredstva proračunske rezerve            |        |
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|   |– prihodki                     | 11,496.034,47|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|   |– odhodki                      |  7,462.819,39|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|   |– prenos sredstev v proračun            |  4,033.215,08|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
|   |Stanje na dan 31. 12. 2005             |      0,00|
|   |                          |        |
+-----+----------------------------------------------------+---------------+
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Horjul konec leta 2005 znaša 261,395.640,22 SIT.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2005 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 99/2006
Horjul, dne 31. marca 2006
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l.r.