Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

1774. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze, okoljskega poročila in osnutka okoljevarstvenega soglasja, stran 4338.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 43. člena v povezavi z 49. členom ter na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in 20/06) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze, okoljskega poročila in osnutka okoljevarstvenega soglasja
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze, ki ga je pod številko naloge 5643/1 marca 2006 izdelal LUZ, d. d. (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost;
3. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta;
4. Okoljskega poročila za AC-odsek Šentvid–Koseze, ki ga je pod številko projekta OP-01/05 novembra 2005 izdelal Imos Geateh, d. o. o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
5. revizije okoljskega poročila, ki ga je oktobra 2005 izdelal okoljski izvedenec Radovan Romih;
6. Poročila o vplivih na okolje za spremembe AC-odseka Šentvid–Koseze, ki ga je pod številko projekta PVO-084/06 marca 2006 izdelal Imos Geateh, d. o. o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje);
7. pisnega mnenja o opravljeni reviziji poročila o vplivih na okolje, ki ga je oktobra 2005 izdelal okoljski izvedenec Radovan Romih, ter
8. osnutka odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 24. aprila do 23. maja 2006 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Mestne Občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana, in
– v prostorih Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana.
Javna obravnava bo potekala dne 17. maja 2006 z začetkom ob 18. uri v veliki dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
III.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo lahko k spremembam in dopolnitvam lokacijskega načrta, povzetku za javnost in strokovnim podlagam, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se do 23. maja 2006 lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi, ali se pošljejo na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navede ključne besede »SDLN Šentvid–Koseze«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo imajo v postopku celovite presoje vplivov na okolje pravico dajati mnenja in pripombe k spremembam in dopolnitvam lokacijskega načrta in okoljskem poročilu fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero se predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta nanaša, stalno prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in 20/06).
V.
Prostorske ureditve, načrtovane s spremembami in dopolnitvami lokacijskega načrta, so poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo njihovega vpliva na okolje. Postopek presoje vplivov na okolje za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor začelo po uradni dolžnosti. Pred sprejetjem sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za izdajo okoljevarstvenega soglasja je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
Območje, na katerem načrtovana prostorska ureditev povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi (v nadaljnjem besedilu: vplivno območje), je določeno v zvezku 3, grafična priloga G 10. poročila o vplivih na okolje.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo lahko v postopku presoje vplivov na okolje izrazijo mnenje oziroma dajo pripombe k poročilu o vplivih na okolje, pisnem mnenju o opravljeni reviziji in osnutku okoljevarstvenega soglasja vsi, ki stalno prebivajo na vplivnem območju ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na tem območju in menijo, da se načrtovane prostorske ureditve tičejo njihovega pravnega interesa in imajo položaj stranskega udeleženca v postopku v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, pri čemer pa se morajo izkazati z ustreznimi listinami.
Pripombe in predlogi iz prejšnjega odstavka se dajejo v skladu s III. točko tega sklepa.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje mora v obrazložitvi okoljevarstvenega soglasja med drugim navesti, kako je pri odločitvi o okoljevarstvenem soglasju upoštevalo mnenje in pripombe javnosti, pridobljene med javno razgrnitvijo in obravnavo iz tretjega odstavka te točke.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr), v časopisu Dnevnik in na krajevno običajen način po Radiu Glas Ljubljane.
Št. 350-08-11/2005-BaB
Ljubljana, dne 4. aprila 2006
EVA 2006-2511-0103
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor