Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

1772. Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada, stran 4335.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije
za nasledstvo, javnega sklada
1. člen
(1) Sklad Republike Slovenije za sukcesijo, ki je bil ustanovljen z Zakonom o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS, št. 10/93, 38/94, 40/97 in 7/03 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSSuk) se na podlagi Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06, v nadaljnjem besedilu: ZSNVPN) in tega akta o ustanovitvi preoblikuje v Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(2) Sklad deluje kot javni sklad v skladu z določbami zakona, ki ureja področje javnih skladov, ZSNVPN in tem aktom o ustanovitvi.
2. člen
Sklad je javni finančni sklad, ustanovljen z namenom izvajanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS – mednarodne pogodbe, št. 20/02) in s tem v zvezi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ) ter opravljanje drugih nalog, povezanih z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ.
3. člen
(1) Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
(2) Ministrstvo, pristojno za področje delovanja sklada, je ministrstvo, pristojno za finance.
4. člen
(1) Ime sklada je: Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad.
(2) Sedež sklada je v Ljubljani.
(3) Naslov sklada je: Trg republike 3, Ljubljana.
(4) Sprememba naslova ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi.
5. člen
Sklad skrbi za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva in s tem v zvezi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ ter opravlja druge naloge, povezane z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ.
6. člen
Sklad opravlja dejavnost iz prejšnjega člena tako, da:
– skrbi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ,
– koordinira sodelovanje državnih organov in drugih institucij, ki so pooblaščene za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, glede spornih vprašanj, ki nastanejo ob njegovem izvrševanju,
– koordinira pripravo izhodišč za pogajanja, poročil in predlogov odločitev v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ki jih sprejema Vlada Republike Slovenije,
– koordinira delo delegacij Republike Slovenije o pogajanjih v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi vprašanji, povezanimi z nasledstvom nekdanje SFRJ,
– koordinira delo delovnih skupin za nasledstvena vprašanja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
– zagotavlja ustrezno strokovno podporo za zavarovanje interesov Republike Slovenije v postopkih uveljavljanja terjatev in poravnavanja obveznosti.
7. člen
Dejavnosti sklada po standardni klasifikacijski dejavnosti so:
L / 75.11   Splošna dejavnost javne uprave,
L / 75.13   Urejanje gospodarskih področij
       za učinkovitejše poslovanje.
8. člen
(1) Vrednost namenskega premoženja sklada, preračunanega po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. marec 2006, znaša 3.523.029.751,85 slovenskih tolarjev.
(2) Namensko premoženje so denarna sredstva v naslednjih zneskih in valutah na dan 31. marec 2006:
– 80.148.054,35 SIT,
– 1.565.236,02 EUR,
– 15.313.728,56 USD,
– 1.015,65 GBP,
– 180.866,54 CHF.
(3) Namensko premoženje je tudi drugo premoženje, ki ga Vlada Republike Slovenije na podlagi sklepa prenese na sklad.
9. člen
(1) Vrednost namenskega premoženja sklada se lahko poveča:
– z zagotovitvijo dodatnega namenskega premoženja,
– z razporeditvijo pozitivnega rezultata upravljanja v namensko premoženje.
(2) Vrednost namenskega premoženja se lahko zmanjša:
– zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja z namenskim premoženjem,
– s prenosom premoženja na ustanovitelja.
10. člen
Namensko premoženje ter vsakokratna sprememba vrste in njegove vrednosti se vpiše v sodni register.
11. člen
Sredstva za delo sklada se zagotavljajo:
– iz prejemkov od upravljanja namenskega premoženja,
– v proračunu Republike Slovenije,
– iz drugih prejemkov.
12. člen
(1) Denarna sredstva namenskega premoženja in sredstev za delo se vodijo ločeno.
(2) Sklad loči namensko premoženje od sredstev za delo tako, da:
– odpre podračun enotnega zakladniškega računa države, ki se uporablja kot poseben denarni račun namenskega premoženja izključno za spremljanje vplačil in opravljanje izplačil iz poslov v zvezi z namenskim premoženjem, in
– odpre podračun enotnega zakladniškega računa države za poslovanje s sredstvi za delo.
13. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in direktor.
14. člen
(1) Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane, za katere ne smejo biti podane ovire iz petega odstavka 15. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00).
(2) Predsednik nadzornega sveta je minister, pristojen za finance. Predsednika nadzornega sveta v njegovi odsotnosti zamenjuje eden izmed članov nadzornega sveta, ki ga določi predsednik.
(3) Člane nadzornega sveta na predlog ministra, pristojnega za finance, imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer:
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za finance,
– enega predstavnika ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in
– enega predstavnika Banke Slovenije.
15. člen
Mandat članom nadzornega sveta traja pet let. Po poteku mandata so lahko člani nadzornega sveta ponovno imenovani.
16. člen
(1) Nadzorni svet:
– nadzira zakonitost dela sklada ter finančno poslovanje sklada,
– skrbi za zagotavljanje namenskega delovanja sklada,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo, ki ju predloži v soglasje Vladi Republike Slovenije,
– daje predhodno soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– daje predloge in mnenja direktorju v zvezi s posameznimi vprašanji,
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada, ter
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z drugimi akti sklada ali drugimi predpisi.
(2) Nadzorni svet lahko zahteva revizijo poslovanja sklada.
(3) Direktor mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada.
17. člen
Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje določi način dela, sklicevanje in vodenje sej ter druga vprašanja, vezana na delovanje nadzornega sveta.
18. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, ob predhodnem soglasju nadzornega sveta.
(2) Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.
(3) Javni natečaj za izbiro direktorja pripravi ministrstvo, pristojno za finance, najmanj šest mesecev pred potekom mandata obstoječemu direktorju.
(4) Na podlagi sklepa o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi predsednik nadzornega sveta.
19. člen
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovno popolnoma sposobna in izpolnjuje najmanj naslednje pogoje:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojena na pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo akti sklada.
20. člen
Direktor:
– predstavlja in zastopa sklad,
– določa, organizira in vodi delo in poslovanje sklada,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo, ki ju predlaga nadzornemu svetu v sprejem,
– v soglasju z nadzornim svetom določa sistemizacijo delovnih mest sklada,
– poroča nadzornemu svetu o poslovanju sklada,
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada,
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta,
– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah nadzornega sveta,
– opravlja druge naloge, določene z ZSNVPN in tem aktom o ustanovitvi.
21. člen
(1) Sklad prične poslovati z dnem vpisa v sodni register.
(2) S tem dnem preneha delovati Sklad Republike Slovenije za sukcesijo.
22. člen
Stroški, vezani na preoblikovanje sklada za vpis v sodni register, se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo sodne takse.
23. člen
(1) Vršilka dolžnosti direktorja Sklada Republike Slovenije za sukcesijo Andreja Kert nadaljuje delo kot vršilka dolžnosti direktorja sklada do imenovanja direktorja v skladu z 21. členom ZSNVPN.
(2) Vršilka dolžnosti direktorja sklada ima naslednja pooblastila:
– zastopa in predstavlja sklad,
– odpre podračune iz 12. člena tega akta o ustanovitvi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
– poskrbi za vpis sklada v sodni register,
– pripravi strokovne podlage, predloge sklepov oziroma aktov, ki so v pristojnosti nadzornega sveta,
– opravlja druga dejanja za začetek delovanja sklada.
24. člen
Do sprejema finančnega načrta za leto 2006 se bo sklad financiral iz proračunskih sredstev, in sicer iz razpoložljivih sredstev, ki so bile načrtovane za financiranje Sklada Republike Slovenije za sukcesijo.
25. člen
(1) Do pričetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) se za določanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev v skladu uporabljajo predpisi, ki se uporabljajo za javne uslužbence v organih državne uprave.
(2) Za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij za javne uslužbence v skladu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti.
26. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega akta o ustanovitvi sklad kot pravni naslednik Sklada Republike Slovenije za sukcesijo prevzame vse njegovo premoženje, pravice in obveznosti ter zaposleno javno uslužbenko.
27. člen
Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem sprejetja.
Šifra: 01401-4/2006/8
Ljubljana, dne 6. aprila 2006
EVA 2006-1611-0090
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik