Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

1771. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto, stran 4334.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto
1. člen
Ta uredba določa odsek reke Krke, na katerem je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, vrsto njihovih motorjev in omejitve pri njihovi plovbi.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »efektivna moč motorja« je moč, ki je izražena v kW in izmerjena v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti motorjev z zahtevami o emisijah snovi ali hrupa v okolje;
2. »koordinate« so gorvodne in dolvodne koordinatne točke dela vodnega telesa površinske vode, prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji) in odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000;
3. »motor z notranjim zgorevanjem« je motor na kompresijski vžig, ki deluje po načelu samovžiga zaradi kompresije mešanice zraka in goriva, ali motor na prisilni vžig, ki deluje po načelu prisilnega vžiga z električno iskro;
4. »uporaba plovil na motorni pogon« je vsaka uporaba teh plovil zaradi prevoza tovora in potnikov, vožnja s temi plovili zaradi lova, ribištva, rekreacije ali izvajanja drugih dejavnosti ter vsako zadrževanje teh plovil na odseku vodnega telesa površinske vode, vodnemu zemljišču, priobalnemu zemljišču ali vodnih objektih, ne glede na to ali gre za grajeno vodno javno dobro ali ne, zaradi izdelave, vzdrževanja, skladiščenja teh plovil ali drugih razlogov.
3. člen
(1) Plovba s plovili na motorni pogon je dovoljena na naslednjih dveh območjih vodnega telesa površinske vode z oznako SI18VT77 Krka Soteska – Otočec:
– od Drske (s koordinatama: x=512119,00 in y=72996,86) do Bršljinskega potoka (s koordinatama: x=512245,83 in y=73945,09) od 1. maja do 1. oktobra in
– od Bršljinskega potoka (s koordinatama: x=512245,83 in y=73945,09) do Seidlovega jezu (s koordinatama x=513696,13 in y=73453,81) vse leto.
(2) Plovba s plovili na motorni pogon je dovoljena samo za javni prevoz oseb.
4. člen
Plovba je s plovili na motorni pogon na odseku iz prejšnjega člena dovoljena le, če:
– plovilo poganja motor na elektriko ali štiritaktni, izvenkrmni motor z notranjim zgorevanjem, katerega efektivna moč ne presega 55 kW,
– je motor zavarovan pred izlitjem,
– višina plovila ne presega 2,5 m,
– nima ugreza večjega od 60 cm,
– lastnik ali upravljavec plovila, ki ga poganja motor z notranjim zgorevanjem, izkaže, da pogonski motor plovila izhaja iz proizvodnje, ki ustreza bistvenim zahtevam v zvezi z emisijami izpušnih plinov pogonskih motorjev in v zvezi z emisijami hrupa pogonskih motorjev iz poglavja B) in C) Priloge 1 Pravilnika o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 42/05) in je plovilo vpisano v vpisnik čolnov.
5. člen
(1) Na odseku Krke pri izlivu Bršljinskega potoka mora plovilo pluti ob desnem bregu reke.
(2) Na odseku Krke pri izlivu potoka Težke vode mora plovilo pluti ob levem bregu reke.
(3) Plovilo ne sme pluti s hitrostjo, večjo od 8 km/h.
6. člen
S to uredbo določeni odsek, obdobje dovoljene plovbe, pogoji plovbe ter zahteve glede vrste in tipa plovil na motorni pogon se lahko spremenijo ali omejijo, če se iz pregleda stanja v naravi po uveljavitvi te uredbe ugotovi, da se je število prezimujočih vrst ptic bistveno zmanjšalo ali so opazni negativni trendi na drstišču.
7. člen
Organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za izvajanje predpisa, ki ureja plovni režim po celinskih vodah, mora na zahtevo organa, pristojnega za inšpekcijski nadzor po tej uredbi, posredovati imena in naslove lastnikov plovil na motorni pogon, ki so pridobili dovoljenja za plovbo po Krki ter podatke o njihovih plovilih.
8. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
9. člen
(1) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki na odseku reke Krke iz prvega odstavka 3. člena te uredbe uporablja plovilo na motorni pogon v nasprotju z določbami te uredbe (3., 4. in 5. člen).
(2) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 50.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-23/2006/6
Ljubljana, dne 6. aprila 2006
EVA 2006-2511-0100
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost