Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2006 z dne 13. 4. 2006

Kazalo

1678. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-A), stran 4149.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2006.
Št. 001-22-47/06
Ljubljana, dne 7. aprila 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA (ZCRP-A)
1. člen
V Zakonu o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 1/99) se za 23. členom doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(nadzor)
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
2. člen
V prvem in drugem odstavku 24. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 052-02/94-3/7
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EPA 682-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost