Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006

Kazalo

1180. Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1), stran 2969.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o mineralnih gnojilih (ZMinG-1)
Razglašam Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. marca 2006.
Št. 001-22-32/06
Ljubljana, dne 14. marca 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O MINERALNIH GNOJILIH (ZMinG-1)
1. člen
(vsebina)
(1) Ta zakon za izvajanje Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304 z dne 21. 11. 2003, str. 1, v vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2003/2003/ES) določa pristojni organ za izvajanje Uredbe 2003/2003/ES; pristojni organ nadzora in način odvzema vzorca za analizo za potrebe tega nadzora; označevanje mineralnih gnojil, ki se dajejo v promet, v slovenskem jeziku.
(2) Ta zakon določa tudi dajanje v promet mineralnih gnojil v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES.
(3) Poleg pogojev, določenih s tem zakonom, se za promet in uporabo mineralnih gnojil, če vsebujejo snovi, ki imajo nevarne lastnosti, uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo kemikalije.
(4) Če vsebujejo mineralna gnojila, poleg hranil, tudi fitofarmacevtska sredstva, se za njihov promet in uporabo uporabljajo predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva.
(5) Za mineralna gnojila iz drugega odstavka tega člena se uporabljajo metode vzorčenja, analiz in preskusov, določene v Uredbi 2003/2003/ES.
2. člen
(pristojna organa)
Pristojna organa za izvajanje Uredbe 2003/2003/ES sta organ, pristojen za upravne, strokovne in razvojne naloge na področju mineralnih gnojil (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), in organ, pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem predpisov s področja mineralnih gnojil, ki sta organa v sestavi ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Mineralna gnojila po tem zakonu so vse spojine in snovi, ne glede na agregatno stanje, ki vsebujejo rastlinska hranila in se dodajajo tlom ali rastlinam zaradi izboljšanja rasti rastlin, povečanja pridelka, izboljšanja kakovosti pridelka ali izboljšanja rodovitnosti tal ter so pridobljena v industrijskem postopku.
(2) Mineralna gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika po tem zakonu so enostavna ali sestavljena gnojila na osnovi amonijevega nitrata, ki vsebujejo več kot 28 utežnih % dušika v obliki amonijevega nitrata.
(3) Izrazi, določeni v Uredbi 2003/2003/ES, se uporabljajo tudi za mineralna gnojila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz te uredbe.
4. člen
(pogoji za promet)
(1) Mineralna gnojila so lahko v prometu, če izpolnjujejo pogoje, določene v Uredbi 2003/2003/ES.
(2) Mineralna gnojila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, so lahko v prometu na ozemlju Republike Slovenije, če izpolnjujejo pogoje glede minimalne kakovosti, so označena v skladu s tem zakonom in pri pravilni uporabi ne ogrožajo rodovitnosti tal, zdravja ljudi in živali ter okolja.
(3) Ministrica oziroma minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), predpiše pogoje glede minimalne kakovosti, ki se nanašajo zlasti na minimalno vsebnost makrohranil in mikrohranil, odstopanja od deklarirane vsebnosti hranil, deklariranje hranil, označevanje mineralnih gnojil, ki vsebujejo makrohranila, sekundarna hranila in mikrohranila, ter največjo vsebnosti težkih kovin in drugih snovi, ki jih proizvod vsebuje.
5. člen
(dovoljenje za promet)
(1) Pred prvim dajanjem v promet v Republiki Sloveniji mora proizvajalec oziroma uvoznik za mineralno gnojilo, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če mineralno gnojilo izpolnjuje pogoje iz Uredbe 2003/2003/ES.
6. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za promet z mineralnim gnojilom, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, mora vsebovati:
– podatke o proizvajalcu oziroma uvozniku (firma in sedež, dokazilo o vpisu dejavnosti v register);
– podatke o vrsti in trgovskem imenu proizvoda;
– sestavo z navedbo vsebnosti hranil, težkih kovin in drugih snovi, ki jih proizvod vsebuje;
– opis glavnih uporabljenih surovin in njihov izvor;
– opis proizvodnega procesa.
(2) Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka, iz katerih izhaja, da mineralno gnojilo izpolnjuje pogoje iz predpisa, ki ureja minimalno kakovost za mineralna gnojila, izda predstojnica oziroma predstojnik pristojnega organa odločbo, s katero dovoli promet z mineralnim gnojilom.
(3) Če proizvod, za katerega je vložena zahteva za izdajo dovoljenja za promet z mineralnim gnojilom, ne izpolnjuje pogojev iz predpisa, ki ureja minimalno kakovost za mineralna gnojila, se zahteva zavrne. Ta proizvod se v prometu ne sme označiti kot mineralno gnojilo.
7. člen
(prepoved ali omejitev proizvodnje, uvoza,
dajanja na trg in uporabe)
Če glede na tehnična in znanstvena spoznanja obstaja utemeljen sum, da je gnojilo ali surovine za gnojilo, ki je že v prometu, nevarno za zdravje ali varnost ljudi ali okolja oziroma se z analizo ugotovi preseženo vsebnost težkih kovin ali drugih škodljivih snovi, pristojni organ odredi prepoved ali omejitev proizvodnje, uvoza, dajanja na trg, uporabo ter umik tega gnojila s trga in iz skladišč kmetijskih gospodarstev. O tem odloči pristojni organ z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.
8. člen
(označevanje)
(1) Mineralna gnojila v prometu so lahko označena z oznako »GNOJILO ES« le, če izpolnjujejo pogoje iz Uredbe 2003/2003/ES. Označevanje teh gnojil mora biti tudi v slovenskem jeziku in zajema podatke, ki se nanašajo na označevanje, določene z Uredbo 2003/2003/ES.
(2) Mineralna gnojila, ki so v prometu na območju Republike Slovenije in ne izpolnjujejo pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, morajo biti označena tudi v slovenskem jeziku. Ta označba vsebuje številko dovoljenja za promet in podatke, ki se nanašajo na označevanje, določene z Uredbo 2003/2003/ES, razen oznake »GNOJILO ES«.
(3) Če je mineralno gnojilo, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, dano v promet kot pakirano mineralno gnojilo, morajo biti podatki iz prejšnjega odstavka odtisnjeni ali kako drugače pritrjeni na embalažo.
(4) Če je mineralno gnojilo, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, v prometu v razsutem stanju, morajo biti podatki iz drugega odstavka tega člena navedeni v spremni dokumentaciji.
(5) Če je mineralno gnojilo, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, pakirano v embalaži nad 100 kg, so podatki iz drugega odstavka tega člena navedeni le v spremni dokumentaciji.
(6) Embalaža oziroma zapiralni sistem ali plomba na mineralnem gnojilu, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, mora biti narejena tako, da nastanejo pri odpiranju vidne nepopravljive spremembe.
(7) Podatki na mineralnem gnojilu, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, morajo biti na embalaži in v spremni dokumentaciji navedeni jasno in čitljivo ter na način, da jih ni mogoče izbrisati ali odstraniti.
9. člen
(mineralna gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika)
(1) Proizvajalec mora pristojnemu organu v skladu s Prilogo III Uredbe 2003/2003/ES, predložiti dokazilo o uspešno opravljenem preskusu odpornosti mineralnega gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika proti eksplozivnosti.
(2) Z namenom, da se zagotovi sledljivost mineralnih gnojil iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES in se dajejo v promet v Republiki Sloveniji, mora vsak proizvajalec oziroma uvoznik tega mineralnega gnojila, voditi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca mineralnega gnojila oziroma glavnih sestavin za tako gnojilo,
– trgovsko ime mineralnega gnojila oziroma navedbo glavnih sestavin za tako gnojilo,
– proizvedene količine oziroma količine dane na trg,
– rezultate preskusov o uspešno opravljeni odpornosti mineralnega gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika proti eksplozivnosti v skladu s Prilogo III Uredbe 2003/2003/ES.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka mora biti na razpolago ves čas, ko se to gnojilo daje v promet, in še najmanj dve leti po prenehanju dajanja tega gnojila v promet.
(4) Mineralno gnojilo iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, se sme dati v promet končnim potrošnikom samo pakirano.
(5) Dokazilo iz četrte alinee drugega odstavka tega člena mora proizvajalec oziroma uvoznik predložiti pristojnemu organu najmanj pet dni pred dajanjem tega mineralnega gnojila v promet.
10. člen
(naloge pristojnega organa)
Pristojni organ v zvezi z izvajanjem Uredbe 2003/2003/ES opravlja zlasti naslednje naloge:
1. začasno prepove dajanje na trg določenega gnojila ES iz prvega odstavka 15. člena Uredbe 2003/2003/ES;
2. obvešča države članice ES in Komisijo o začasni prepovedi dajanja na trg določenega gnojila ES iz prvega odstavka 15. člena Uredbe 2003/2003/ES;
3. obvešča Komisijo o spremembah glede odobrenih laboratorijev na območju Republike Slovenije v skladu z Uredbo 2003/2003/ES;
4. obvešča Komisijo o sprejemu in spremembah nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi Uredbe 2003/2003/ES.
11. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 2003/2003/ES, tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja kmetijska inšpektorica oziroma kmetijski inšpektor (v nadaljnjem besedilu: kmetijski inšpektor).
(2) Pritožba zoper odločbo kmetijskega inšpektorja po tem zakonu ne zadrži njene izvršitve.
12. člen
(odvzem vzorca in analiza)
(1) Kemijske analize vzorcev za potrebe inšpekcijskega nadzora opravlja laboratorij, ki ga pooblasti minister. Minister lahko pooblasti laboratorij, če ta izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je registriran za dejavnost opravljanja kemijskih analiz;
2. je iz pisne dokumentacije laboratorija razvidno, da njegova dejavnost opravljanja kemijskih analiz ni odvisna od komercialnih poslov, ki bi lahko ogrozili njegovo neodvisnost, nepristranskost in poštenost in je razvidna hierarhija odgovornosti zaposlenih;
3. ima izdelan poslovnik kakovosti, iz katerega je razviden njegov sistem kakovosti ter dokumenti, vezani na izvajanje preskusov;
4. je tehnično usposobljen in ima ustrezno opremo glede na vrsto dejavnosti;
5. ima uvedene preskusne metode;
6. sodeluje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih;
7. ima osebje z ustrezno strokovno izobrazbo ter zaposleno najmanj eno osebo z visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri glede na vrsto dejavnosti;
8. uporablja mednarodno priznane (standardne, referenčne, itd.) in ustrezno validirane preskusne metode.
(2) V postopku inšpekcijskega nadzora nad prometom mineralnih gnojil kmetijski inšpektor odvzame vzorec, ki ga razdeli na dva enaka dela. En del vzorca pošlje v analizo laboratoriju iz prejšnjega odstavka, ki v 15 dneh od prejema vzorca izdela in pošlje inšpektorju izvid analize, drugi del vzorca hrani laboratorij za potrebe ponovne analize.
(3) Če se stranka v postopku inšpekcijskega nadzora z izvidom analize ne strinja, lahko v 15 dneh od prejema izvida analize zahteva ponovno analizo, ki se opravi v drugem pooblaščenem ali akreditiranem laboratoriju za opravljanje analiz mineralnih gnojil. Ponovno analizo vzorca lahko zahteva tudi kmetijski inšpektor. Če sta izvida analize in ponovne analize različna, velja izvid ponovne analize.
(4) Če se pri laboratorijskem preverjanju ugotovi, da mineralno gnojilo ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede kakovosti, plača stroške laboratorijske analize proizvajalec oziroma uvoznik.
13. člen
(pooblastila kmetijskega inšpektorja)
Kmetijski inšpektor ima na podlagi tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, naslednja pooblastila:
– preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev glede kakovosti mineralnih gnojil v prometu;
– preverja, ali so mineralna gnojila v prometu označena na predpisan način;
– jemlje vzorce mineralnih gnojil iz skladišč, vozil in od drugod ter jih pošilja pooblaščenemu laboratoriju v analizo;
– pregleduje poslovne in skladiščne prostore, poslovne knjige in druge listine;
– preverja evidenco proizvajalca o izvoru mineralnih gnojil;
– preverja evidence in pravilnost posredovanih podatkov z dokumentacijo o proizvedenih, prodanih in nabavljenih količinah mineralnih gnojil iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika;
– opravlja druga potrebna dejanja za izvajanje tega zakona.
14. člen
(ukrepi kmetijskega inšpektorja)
Kmetijski inšpektor lahko pri izvajanju nadzora po tem zakonu odredi naslednje ukrepe:
– naloži proizvajalcu oziroma uvozniku mineralnih gnojil odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti glede kakovosti, označevanja in drugih pogojev, ki jih mora izpolnjevati mineralno gnojilo;
– prepove promet z mineralnim gnojilom, če ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES oziroma zanj ni izdano ustrezno dovoljenje;
– prepove uporabo oznake »GNOJILO ES«, če mineralno gnojilo ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES;
– prepove promet z mineralnim gnojilom, če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za minimalno kakovost mineralnega gnojila;
– prepove promet z mineralnim gnojilom, če vsebuje preseženo predpisano najvišjo vsebnost težkih kovin oziroma nevarnih snovi;
– naloži proizvajalcu mineralnih gnojil odpravo pomanjkljivosti glede vodenja evidence o izvoru;
– naloži proizvajalcu oziroma uvozniku mineralnih gnojil iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika odpravo pomanjkljivosti glede obveščanja in vodenja evidence;
– odredi druge potrebne ukrepe za izvajanje tega zakona.
15. člen
(globe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov)
(1) Z globo od 200.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki mineralna gnojila proizvaja ali uvaža:
– če mineralno gnojilo v prometu, ki je označeno kot »GNOJILO ES« ni v seznamu iz Priloge I Uredbe 2003/2003/ES in ni v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi; (3. člen Uredbe 2003/2003/ES);
– če ne hrani evidence o izvoru mineralnih gnojil, označenih z oznako »GNOJILO ES« (8. člen Uredbe 2003/2003/ES);
– če na embalaži, etiketah in spremnih dokumentih mineralnega gnojila, označenega z oznako »GNOJILO ES«, niso navedene oznake iz 9. člena Uredbe 2003/2003/ES (9. člena Uredbe 2003/2003/ES);
– če embalaža na pakiranih gnojilih ES ni zaprta na tak način, da se zapiralna plomba ali embalaža pri odpiranju nepopravljivo poškoduje (12. člen Uredbe 2003/2003/ES);
– če vsebnost hranil v gnojilih ES ni v skladu z dovoljenimi odstopanji iz Priloge II Uredbe 2003/2003/ES (prvi odstavek 13. člena Uredbe 2003/2003/ES);
– če mineralnega gnojila, označenega z oznako »GNOJILO ES«, ne umakne iz prometa oziroma ne upošteva pogojev, ki jih določi pristojni organ (prvi odstavek 15. člena Uredbe 2003/2003/ES);
– če ne hrani evidence mineralnih gnojil iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika, označenih z oznako »GNOJILO ES« (tretji odstavek 26. člena Uredbe 2003/2003/ES);
– če ne predloži pristojnemu organu rezultatov preskusov proti eksplozivnosti vsaj 5 dni pred začetkom dajanja mineralnih gnojil iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika, označenih z oznako »GNOJILO ES«, v promet (27. člen Uredbe 2003/2003/ES);
– če mineralno gnojilo v prometu, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede minimalne kakovosti (drugi odstavek 4. člena);
– če daje mineralna gnojila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, v promet brez predpisanega dovoljenja (prvi odstavek 5. člen);
– če mineralnega gnojila, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, ne umakne iz prometa ali ne omeji proizvodnje, uvoza, dajanja v promet tega gnojila, za katero je bila izdana odločba pristojnega organa (7. člen);
– če mineralno gnojilo v prometu, označeno z oznako »GNOJILO ES«, ni označeno v slovenskem jeziku (prvi odstavek 8. člena);
– če mineralno gnojilo, ki je v prometu na območju Republike Slovenije in ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, ni označeno na predpisan način (drugi do peti odstavek 8. člena);
– če embalaža oziroma zapiralni sistem ali plomba ni narejena tako, da pri odpiranju ne nastanejo vidne nepopravljive spremembe (šesti odstavek 8. člena);
– če podatki na embalaži in spremni dokumentaciji niso navedeni jasno in čitljivo ter na način, da jih ni mogoče izbrisati ali odstraniti (sedmi odstavek 8. člena);
– če ne hrani evidence mineralnih gnojil iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika (drugi odstavek 9. člena);
– če ne predloži pristojnemu organu rezultatov preskusov proti eksplozivnosti vsaj 5 dni pred začetkom dajanja mineralnih gnojil iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika, ki niso označena »GNOJILO ES«, v promet (peti odstavek 9. člena).
(2) Z globo od 150.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
(globe za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike)
(1) Z globo 150.000 tolarjev do 1.500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
– če končnim uporabnikom daje na voljo nepakirana mineralna gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika (28. člen Uredbe 2003/2003/ES);
– če končnim potrošnikom daje v promet nepakirano mineralno gnojilo iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES, (četrti odstavek 9. člena);
– če v roku ne predloži rezultatov preskusov o odpornosti proti eksplozivnosti mineralnega gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika (27. člen Uredbe 2003/2003/ES);
– če v roku ne predloži rezultatov preskusov o odpornosti proti eksplozivnosti mineralnega gnojila iz amonijevega nitrata z visoko vsebnostjo dušika, ki ne izpolnjuje pogojev iz Uredbe 2003/2003/ES (četrta alinea drugega odstavka 9. člena).
(2) Z globo 100.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 25.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prehodne določbe)
(1) Minister izda predpis iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona najkasneje v devetih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Za mineralna gnojila, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet mineralnih gnojil na podlagi Zakona o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 58/02) in Pravilnika o kakovosti mineralnih gnojil (Uradni list RS, št. 16/03), pristojni organ po uradni dolžnosti v enem letu po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka 4. člena tega zakona preveri izpolnjevanje pogojev za minimalno kakovost mineralnih gnojil po tem zakonu. Mineralna gnojila, ki se jim v tem postopku spremenijo oznake na etiketi, so lahko v prometu s staro etiketo do odprodaje obstoječih zalog.
(3) Do pridobitve pooblastila iz prvega odstavka 12. člena tega zakona analize v Republiki Sloveniji opravljajo zavodi, določeni z Odločbo o določitvi zavodov za analiziranje umetnih gnojil za območje SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/65).
18. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 58/02), Pravilnik o kakovosti mineralnih gnojil (Uradni list RS, št. 16/03) in Pravilnik o pogojih glede kakovosti, metod preskušanja in postopkov za določitev lastnosti amon-nitratnih gnojil (Uradni list RS, št. 16/03).
(2) Pravilnik o kakovosti mineralnih gnojil (Uradni list RS, št. 16/03) se uporablja do uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona.
19. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-13/90-1/5
Ljubljana, dne 6. marca 2006
EPA 619-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost