Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1073. Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila, stran 2768.

Na podlagi 121. in 122. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04) ter na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Revizijski pregled poslovanja bank in hranilnic (v nadaljevanju: bank) obsega revidiranje letnega poročila, sestavljenega v skladu s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 64/05), ter izdelavo dodatka, določenega s tem sklepom.
2. Revizijski pregled poslovanja bank se opravi v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, revizijskimi standardi in načeli, predpisi Banke Slovenije ter drugimi zakoni, predpisi in stališči Slovenskega inštituta za revizijo.
3. Revizorjevo poročilo o revizijskem pregledu poslovanja bank vsebuje revidirano letno poročilo in dodatek po tem sklepu.
Pooblaščeni revizor (v nadaljevanju: revizor) je dolžan predložiti Banki Slovenije dodatek po tem sklepu najpozneje v petih mesecih po izteku poslovnega leta.
Banka mora Banki Slovenije predložiti revidirano letno poročilo v roku osmih dni po prejemu revizorjevega poročila oziroma najpozneje v petih mesecih po izteku poslovnega leta.
4. Če banka sprejme predlagane popravke revizorja v računovodskih izkazih, jih mora knjižiti najpozneje do izdelave mesečnega poročila o knjigovodskem stanju računov banke za 30. junij tekočega leta.
5. Banka je dolžna v dnevnem tisku oziroma strokovnem finančnem tisku, ki izhaja najmanj enkrat tedensko, objaviti povzetek revidiranega letnega poročila z mnenji revizorja na računovodske izkaze v obliki shem, predpisanih s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic ter posebnim mnenjem revizorja za potrebe obveščanja javnosti o poslovanju z vrednostnimi papirji. Banka mora posredovati Banki Slovenije kopijo objave povzetka revidiranega letnega poročila z mnenji revizorja najpozneje v petih delovnih dneh po objavi.
6. Dodatek revizorjevega poročila iz 3. točke tega sklepa mora podpisati pooblaščeni revizor.
7. Če se revizijski pregled poslovanja banke opravi za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta, se določila tega sklepa uporabijo smiselno.
8. Če revizijski pregled ni opravljen v skladu s tem sklepom oziroma dodatek ni izdelan v skladu s tem sklepom, Banka Slovenije zavrne poročilo in zahteva, da revizijski pregled opravi drug pooblaščeni revizor na stroške banke.
9. Kadar se ta sklep sklicuje na določbe Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 64/05) in Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 67/05 in 97/05), se te uporabljajo v vsakokrat veljavnem besedilu.
II. VSEBINA DODATKA
10. Revizorjevo poročilo mora v okviru dodatka vsebovati:
– obseg dovoljenja, vrsto bančnih in drugih finančnih storitev in pomen posameznih storitev v celotnem obsegu poslovanja,
– število in predmet opravljenih pregledov centralne banke in drugih pristojnih institucij ter navedbo institucij, ki so v preteklosti opravljale preglede oziroma revidiranje ter
– izjavo revizorja, da je pregledal poslovno poročilo in preveril, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila.
11. Dodatek mora vsebovati računovodske izkaze banke v obliki predpisanih kratkih shem:
 
11.1.1 Kratka shema bilance stanja na dan......:
v tisoč SIT
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+-------+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|Zap.| Oznaka|  VSEBINA  | Poslovno |Predlagani| Poslovno | Prejšnje |
|št. | bil. |       | leto pred | popravki | leto po | leto po |
|  | post. |       |revidiranjem| revizorja|revidiranju|revidiranju|
|  |    |       |      |     |      |      |
+----+-------+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  |  1  |   2   |   3   |   4  |   5   |   6   |
|  |    |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  | |  |       |      |     |      |      |
|1  |A.|1. |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|2  |A.|2. |       |      |     |      |      |
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|itd.| |itd.|       |      |     |      |      |
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  | |itd.|       |      |     |      |      |
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  | |  |SKUPAJ    |      |     |      |      |
|  | |  |SREDSTVA   |      |     |      |      |
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|itd.|P.|1. |       |      |     |      |      |
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  |P.|2. |       |      |     |      |      |
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  | |itd.|       |      |     |      |      |
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  | |itd.|       |      |     |      |      |
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  | |  |SKUPAJ    |      |     |      |      |
|  | |  |OBVEZNOSTI IN|      |     |      |      |
|  | |  |KAPITAL   |      |     |      |      |
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
|  | |  |ZUNAJBILANČNE|      |     |      |      |
|  | |  |OBVEZNOSTI  |      |     |      |      |
|  | |  |       |      |     |      |      |
+----+--+----+-------------+------------+----------+-----------+-----------+
11.1.2 Prikaz in obrazložitev revizorjevih popravkov v bilanci stanja na dan......:
v tisoč SIT
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|Zap.|  | |  POPRAVKI  | Poslovno leto | Predlagani | Poslovno leto |
|št. |  | | REVIZORJA V |   pred   |  popravki  |po revidiranju |
|  |  | |BILANCI STANJA | revidiranjem | revizorja  |        |
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|  | 1 | |    2    |    3    |   4    |    5    |
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|1  |A. | |        |        |       |        |
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|  |rč.| |        |        |       |        |
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|  |rč.| |        |        |       |        |
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|2  |A | |        |        |       |        |
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|  |rč.| |        |        |       |        |
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|  |rč.| |        |        |       |        |
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
|  |itd| |        |        |       |        |
|  |  | |        |        |       |        |
+----+---+-+---------------+----------------+--------------+---------------+
Revizor mora obvezno obrazložiti popravke posameznih postavk bilance stanja na nivoju tri- ali štirimestnih računov, kakor so predpisani v kontnem okviru za banke in hranilnice.
11.2.1 Kratka shema izkaza poslovnega izida v obdobju od...... do......:
v tisoč SIT
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
|Zap.|  VSEBINA   |Poslovno leto| Predlagani | Poslovno | Prejšnje |
|št. |        |   pred  | popravki | leto po  | leto po  |
|  |        | revidiranjem| revizorja |revidiranju |revidiranju |
|  |        |       |      |      |      |
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
|  |    1    |   2   |   3   |   4   |   5   |
|  |        |       |      |      |      |
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
|1  |Prihodki iz   |       |      |      |      |
|  |obresti     |       |      |      |      |
|  |        |       |      |      |      |
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
|2  |Odhodki za   |       |      |      |      |
|  |obresti     |       |      |      |      |
|  |        |       |      |      |      |
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
|3  |Čiste obresti  |       |      |      |      |
|  |        |       |      |      |      |
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
|  |        |       |      |      |      |
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
|itd.|itd.      |       |      |      |      |
|  |        |       |      |      |      |
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
|  |        |       |      |      |      |
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
|  |        |       |      |      |      |
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
|27 |ČISTI      |       |      |      |      |
|  |DOBIČEK/IZGUBA |       |      |      |      |
|  |POSLOVNEGA LETA |       |      |      |      |
|  |        |       |      |      |      |
+----+----------------+-------------+------------+------------+------------+
11.2.2 Prikaz in obrazložitev popravkov revizorja v izkazu poslovnega izida v obdobju...:
+-----+------------------+-----------------+---------------+---------------+
|Zap. |POPRAVKI REVIZORJA| Poslovno leto | Predlagani  | Poslovno leto |
|št. |   V IZKAZU   |    pred   |  popravki  |po revidiranju |
|   | POSLOVNEGA IZIDA |  revidiranjem |  revizorja  |        |
|   |         |         |        |        |
+-----+------------------+-----------------+---------------+---------------+
|   |     1    |    2    |    3    |    4    |
|   |         |         |        |        |
+-----+------------------+-----------------+---------------+---------------+
|1  |         |         |        |        |
|   |         |         |        |        |
+-----+---------+----+---+-----------------+---------------+---------------+
|   |rč.   |  |  |         |        |        |
|   |     |  |  |         |        |        |
+-----+---------+----+---+-----------------+---------------+---------------+
|   |rč.   |  |  |         |        |        |
|   |     |  |  |         |        |        |
+-----+------------------+-----------------+---------------+---------------+
|2  |         |         |        |        |
|   |         |         |        |        |
+-----+---------+----+---+-----------------+---------------+---------------+
|   |rč.   |  |  |         |        |        |
|   |     |  |  |         |        |        |
+-----+---------+----+---+-----------------+---------------+---------------+
|   |rč.   |  |  |         |        |        |
|   |     |  |  |         |        |        |
+-----+------------------+-----------------+---------------+---------------+
|itd. |         |         |        |        |
|   |         |         |        |        |
+-----+---------+----+---+-----------------+---------------+---------------+
|   |itd   |  |  |         |        |        |
|   |     |  |  |         |        |        |
+-----+---------+----+---+-----------------+---------------+---------------+
Revizor mora obvezno obrazložiti popravke posameznih postavk izkaza poslovnega izida na nivoju tri- ali štirimestnih računov, kakor so predpisani v kontnem okviru za banke in hranilnice.
 
12. Dodatek mora vsebovati stanje izpostavljenosti do Banke Slovenije in države s pojasnili v obliki:
v tisoč SIT
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|Izpostavljenost do:               | Poslovno | Prejšnje |
|                         |  leto  |  leto  |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|1. Banka Slovenije                | (skupaj) | (skupaj) |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|2. Republika Slovenije              | (skupaj) | (skupaj) |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
| 2.1. obveznice po vrstah            |      |      |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
| 2.2. drugi vrednostni papirji po vrstah (npr.  |      |      |
|zakl. menice itd.)                |      |      |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
| 2.3. krediti                  |      |      |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
| 2.4. naložbe z garancijo RS po vrstah (npr.   |      |      |
|slov. železarne itd.)              |      |      |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
| 2.5. drugo                   |      |      |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|3. Skupna izpostavljenost do BS in države    | (skupaj) | (skupaj) |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|4. Delež v bilančni vsoti (v %)         |      |      |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
|5. Zunajbilančne postavke, pokrite z zavarovanjem|      |      |
|pri BS in RS                   |      |      |
|                         |      |      |
+-------------------------------------------------+-----------+------------+
13. Dodatek mora vsebovati informacijo o bruto odpisih finančnih sredstev (zato znesek odpisa vključuje že izvedene oslabitve in odpis) in o prejetih plačilih iz odpisanih finančnih sredstev v obravnavanem poslovnem letu po tistih postavkah bilance stanja, po katerih so bili opravljeni materialno pomembni odpisi in naknadno prejeta plačila.
14. Dodatek mora vsebovati pregled sprememb stanj finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (RZP), ločeno po vrstah finančnih sredstev z ustreznimi pojasnili v obliki:
v tisoč SIT
+------------------+----------------------+------------+-------+-----------+
|         | Delnice in deleži  | Dolžniški |Krediti| Skupaj  |
|         |           | vrednostni |    | finančna |
+------------------+----------+-----------+ papirji  |    | sredstva |
|         |Po pošteni|Po nabavni |      |    |  RZP  |
|         |vrednosti | vrednosti |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
|STANJE 1.     |     |      |      |    |      |
|januarja     |     |      |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
|Pripoznanje novih |     |      |      |    |      |
|finančnih     |     |      |      |    |      |
|sredstev     |     |      |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
|Obresti      |     |      |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
|Neto pripisane  |     |      |      |    |      |
|tečajne razlike  |     |      |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
|Neto       |     |      |      |    |      |
|prevrednotenja  |     |      |      |    |      |
|prek kapitala   |     |      |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
|Neto oslabitve  |     |      |      |    |      |
|prek poslovnega  |     |      |      |    |      |
|izida       |     |      |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
|Neto odpisi    |     |      |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
|Odprava      |     |      |      |    |      |
|pripoznanja    |     |      |      |    |      |
|finančnih     |     |      |      |    |      |
|sredstev     |     |      |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
|Drugo*      |     |      |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
|STANJE 31.    |     |      |      |    |      |
|decembra     |     |      |      |    |      |
|         |     |      |      |    |      |
+------------------+----------+-----------+------------+-------+-----------+
   * Pojasniti.
15. Dodatek mora vsebovati stanje tveganih zunajbilančnih obveznosti (od B.1 do B.4 iz metodologije za sestavitev bilance stanja) na dan …... z ustreznimi pojasnili v obliki:
v tisoč SIT
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
| |VRSTA      | Poslovno leto | Predlagani |Poslovno leto| Prejšnje |
| |ZUNAJBILANČNIH |   pred   | popravki |   po   | leto po  |
| |OBVEZNOSTI   | revidiranjem | revizorja | revidiranju |revidiranju |
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
|1|Finančne    |        |      |       |      |
| |garancije    |        |      |       |      |
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
|2|Storitvene   |        |      |       |      |
| |garancije    |        |      |       |      |
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
|3|Nepokriti    |        |      |       |      |
| |akreditivi   |        |      |       |      |
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
|4|Avalirane in  |        |      |       |      |
| |akceptirane   |        |      |       |      |
| |menice     |        |      |       |      |
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
|5|Prevzete    |        |      |       |      |
| |nepreklicne   |        |      |       |      |
| |obveznosti*   |        |      |       |      |
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
|6|Izvedeni    |        |      |       |      |
| |finančni    |        |      |       |      |
| |instrumenti   |        |      |       |      |
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
|7|Drugo      |        |      |       |      |
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
|8|SKUPAJ     |        |      |       |      |
| |        |        |      |       |      |
+-+----------------+---------------+------------+-------------+------------+
   *Vključno z neizkoriščenimi okvirnimi krediti vseh komitentov (tudi   
prebivalstva).
16. Dodatek mora vsebovati stanje izvedenih finančnih instrumentov iz bilance stanja in iz zunajbilance po vrstah (terminske pogodbe, terminski posli, opcije, zamenjave idr.) in po namenu v obliki:
16.1 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje na dan…..:
                                 v tisoč SIT
+----------------+------------------+-----------------------+--------------+
| Vrsta tveganja | Vrsta izvedenega |Knjigovodska vrednost v|  Znesek v  |
|        |  finančnega  |  bilanci stanja   | zunajbilanci |
|        |  instrumenta*  |            |       |
|        |         +----------+------------+--------------+
|        |         | Sredstva | Obveznosti |       |
|        |         |     |      |       |
+----------------+------------------+----------+------------+--------------+
|Tveganje    |         |     |      |       |
|spremembe    |         |     |      |       |
|obrestne mere  |         |     |      |       |
|        |         |     |      |       |
+----------------+------------------+----------+------------+--------------+
|Tveganje    |         |     |      |       |
|spremembe cene |         |     |      |       |
|delnic in    |         |     |      |       |
|deležev     |         |     |      |       |
|        |         |     |      |       |
+----------------+------------------+----------+------------+--------------+
|Valutno     |         |     |      |       |
|tveganje    |         |     |      |       |
|        |         |     |      |       |
+----------------+------------------+----------+------------+--------------+
|Kreditno    |         |     |      |       |
|tveganje    |         |     |      |       |
|        |         |     |      |       |
+----------------+------------------+----------+------------+--------------+
|Tveganje    |         |     |      |       |
|spremembe cene |         |     |      |       |
|blaga      |         |     |      |       |
|        |         |     |      |       |
+----------------+------------------+----------+------------+--------------+
|Drugo      |         |     |      |       |
|        |         |     |      |       |
+----------------+------------------+----------+------------+--------------+
|Skupaj     |         |     |      |       |
|        |         |     |      |       |
+----------------+------------------+----------+------------+--------------+
   * Pojasniti po posameznih vrstah izvedenih finančnih instrumentov
(terminske pogodbe, terminski posli, opcije, zamenjave idr.).
16.2 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje na dan…..:
* Pojasniti po posameznih vrstah izvedenih finančnih instrumentov (terminske pogodbe, terminski posli, opcije, zamenjave idr.).
 
17. Dodatek mora vsebovati podrobnejši opis drugih finančnih storitev, ki jih banka opravlja, s posebnim poudarkom na skladnosti z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo posamezne od njih, mnenjem revizorja o obvladovanju tveganj iz tega naslova in dohodkovnim učinkom posameznih storitev v celotnem obsegu poslovanja. Posebej se navedejo tiste finančne storitve, ki jih banka v revidiranem obdobju ni opravljala, ima pa dovoljenje za opravljanje teh storitev.
Revizor pri banki, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev z vrednostnimi papirji, našteje storitve in opravi revizijski pregled tega dela poslovanja v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, in pripadajočimi podzakonskimi predpisi.
Dodatek mora v tem delu smiselno povzeti vsebino revizijskega dodatka, kakor ga predpisuje Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda, in revizorjevega poročila borzno-posredniške družbe ali pa revizor Banki Slovenije predloži izvod tega poročila.
18. Dodatek mora vsebovati poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj. K posameznim pregledom po vrstah tveganj morajo biti podani najmanj:
– kratek opis posamezne vrste tveganja,
– mnenje revizorja o obvladovanju posamezne vrste tveganja,
– pomanjkljivosti po posameznih vrstah tveganj in mnenje revizorja o ustreznosti delovanja sistema notranjih kontrol,
– pojasnila glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let ter
– priporočila revizorja za izboljšanje postopkov in politike obvladovanja posameznih vrst tveganj.
 
18.1 Kapital in kapitalske zahteve
Revizor mora podati pojasnila glede morebitnih popravkov pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti.
 
Izpolnjen mora biti naslednji vprašalnik:
+--------------------------------------------------------------------+--+--+
|                                  |DA|NE|
|                                  | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|1 |Ali ima banka sprejeto politiko upravljanja kapitala na     | | |
| |posamični in konsolidirani ravni, če je banka nadrejena?     | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|2 |Ali banka redno izdeluje načrt za ohranjanje ustreznega obsega  | | |
| |kapitala?                            | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|3 |Ali politika sledi strateškim ciljem banke in opredeljuje glavna | | |
| |načela upravljanja kapitala?                   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|4 |Ali so politika upravljanja kapitala in drugi interni dokumenti | | |
| |redno ažurirani?                         | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|5 |Ali zaposleni poznajo vsebino in dosledno izvajajo politiko   | | |
| |upravljanja kapitala?                      | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|6 |Ali ima banka vzpostavljene in dokumentirane ustrezne postopke  | | |
| |za učinkovito spremljanje kapitalskih zahtev in kapitalske    | | |
| |pozicije banke, ki zagotavljajo izpolnjevanje zdajšnje in    | | |
| |morebitne prihodnje zahteve po kapitalu?             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|7 |Ali ima banka opredeljeno ciljno (interno) kapitalsko ustreznost | | |
| |na posamični in konsolidirani ravni, če je banka nadrejena?   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|8 |Ali banka vzdržuje ciljno (interno) kapitalsko ustreznost?    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|9 |Ali je kapital izračunan v skladu s predpisi Banke Slovenije?  | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|10|Ali je kapitalska ustreznost izračunana v skladu s predpisi   | | |
| |Banke Slovenije?                         | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|11|Ali je banka pravilno in redno poročala Banki Slovenije o    | | |
| |kapitalu, kapitalskih zahtevah in kapitalski ustreznosti?    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|12|Ali ima banka sprejeta ustrezna navodila za izračunavanje in   | | |
| |poročanje kapitala in kapitalske ustreznosti Banki Slovenije?  | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|13|Ali ima banka izdelavo poročil o kapitalu in kapitalski     | | |
| |ustreznosti ustrezno informacijsko podprto?           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|14|Ali je banka vedno razpolagala z ustreznim kapitalom glede na  | | |
| |obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim  | | |
| |je izpostavljena pri opravljanju teh storitev?          | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|15|Ali banka pred sprejemom odločitve o večji kapitalski naložbi  | | |
| |opravi simulacijo vpliva teh naložb na količnik kapitalske    | | |
| |ustreznosti?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|16|Ali banka izvaja teste občutljivosti za izjemne situacije ter  | | |
| |ocenjuje njihov vpliv na kapitalsko ustreznost?         | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|17|Ali vrednost naložb banke v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo | | |
| |in vrednost naložb iz naslova udeležbe v kapitalu nefinančnih  | | |
| |organizacij skupno presega višino kapitala banke?        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|18|Ali vrednost naložb banke iz naslova udeležbe v kapitalu     | | |
| |nefinančnih organizacij skupno presega 60% višine kapitala    | | |
| |banke?                              | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|19|Ali je preseganje pod zap. št. 17 in 18 nastalo zaradi naložb,  | | |
| |ki jih je banka pridobila namesto izpolnitve denarne obveznosti | | |
| |pravne osebe v postopku finančnega prestrukturiranja te osebe in | | |
| |še niso potekla prva tri leta po pridobitvi?           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|20|Ali vrednost naložb banke iz naslova udeležbe v kapitalu     | | |
| |posamezne nefinančne organizacije presega 15% višine kapitala  | | |
| |banke?                              | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |Ali je preseganje pod zap. št. 20 nastalo zaradi naložb, ki jih | | |
|21|je banka pridobila namesto izpolnitve denarne obveznosti pravne | | |
| |osebe v postopku finančnega prestrukturiranja te osebe in še   | | |
| |niso potekla prva tri leta po pridobitvi?            | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|22|Ali je banka imetnik delnic oziroma poslovnih deležev druge   | | |
| |banke oziroma druge finančne organizacije, na podlagi katerih je | | |
| |v kapitalu ali pri glasovanju udeležena z več kakor 10%?     | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|23|Ali je ta druga banka oziroma druga finančna organizacija,    | | |
| |navedena pod zap. št. 22, udeležena v kapitalu banke ali pri   | | |
| |glasovanju z več kakor 10%?                   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|24|Ali je oseba, ki je pridobila dovoljenje za kvalificiran delež v | | |
| |banki, odtujila delnice tako, da se je zato njen delež zmanjšal | | |
| |pod mejo, za katero je pridobila dovoljenje Banke Slovenije?   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|25|Ali je oseba, ki je pridobila dovoljenje za kvalificiran delež v | | |
| |banki, dejansko pridobila delnice banke, na katere se dovoljenje | | |
| |nanaša, v šestih mesecih od vročitve odločbe Banke Slovenije?  | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|26|Ali ima notranjerevizijska služba izdelano metodologijo pregleda | | |
| |upravljanja kapitala?                      | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|27|Ali je pogostost pregledov upravljanja kapitala, ki jih izvaja  | | |
| |notranjerevizijska služba, ustrezna pomembnosti tega področja in | | |
| |pripadajočega tveganja v banki?                 | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|28|Ali je v banki zagotovljeno tekoče spremljanje predpisov o    | | |
| |upravljanju kapitala?                      | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
18.2 Kreditno tveganje
V revizijskem pregledu se revizor samostojno odloči za obseg pregledane aktive (finančnih sredstev in prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah), ki se razvršča in jo je banka ocenjevala posamično. Pri tem naj opiše razloge za izbrani vzorec ter obrazloži sistem izbire pregledanih komitentov.
Če revizor zahteva spremembo višine oslabitve oziroma rezervacij pri posamično ocenjevanih finančnih sredstvih in prevzetih obveznostih iz zunajbilančnih postavk po komitentih (izpostavljenostih), mora navesti glavne ugotovitve in utemeljiti razloge. V prilogi mora biti priložen revizorjev seznam pregledanih finančnih sredstev in prevzetih obveznosti iz zunajbilančnih postavk po komitentih, ki jih je banka posamično ocenila in oslabila oziroma nanje oblikovala rezervacije.
Revizor mora pregledati tudi izpostavljenost do desetih največjih fizičnih oseb.
Nadalje mora revizor pregledati metodologijo, ki jo je banka v skladu z 20. točko Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic uporabila za skupinsko oceno oslabitve finančnih sredstev oziroma za skupinsko ugotavljanje potrebnih rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, in izrecno potrditi skladnost opravljenih oslabitev in oblikovanih rezervacij, izračunanih po lastni metodologiji, z MSRP. V dodatku mora revizor razkriti glavne značilnosti uporabljene metodologije.
Revizor mora potrditi tudi pravilnost razvrščanja finančnih sredstev in prevzetih obveznosti iz zunajbilančnih postavk v skupine, določene z 11. točko Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic. Revizor mora potrditi pravilnost višine odbitne postavke od temeljnega kapitala, ki jo mora banka izračunati v skladu z 21. in 22. točko Sklepa o ocenjevanju izgub iz naslova kreditnega tveganja bank in hranilnic.
 
Izpolnjen mora biti naslednji vprašalnik:
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |                                 |DA|NE|
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|1 |Ali ima banka sprejeto politiko kreditiranja in upravljanja   | | |
| |kreditnega tveganja?                       | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|2 |Ali politika sledi strateškim ciljem banke in opredeljuje glavna | | |
| |načela upravljanja kreditnega tveganja?             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|3 |Ali so pooblastila za odobravanje izpostavljenosti ustrezno   | | |
| |opredeljena?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|4 |Ali zaposleni poznajo vsebino in ali dosledno izvajajo politiko | | |
| |kreditiranja in upravljanja kreditnega tveganja?         | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|5 |Ali banka izvaja vse osnovne procese za upravljanje kreditnega  | | |
| |tveganja – identifikacijo, merjenje in ocenjevanje, spremljanje | | |
| |ter obvladovanje?                        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|6 |Ali so procesi kreditiranja v banki jasno in natančno opisani in | | |
| |dokumentirani, vključno s kontrolnimi točkami?          | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|7 |Ali so politika kreditiranja in upravljanja kreditnega tveganja | | |
| |ter drugi interni dokumenti redno ažurirani?           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|8 |Ali ima banka organizacijsko ločeno funkcijo upravljanja     | | |
| |kreditnega tveganja?                       | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|9 |Ali ima banka od drugih funkcij kreditiranja neodvisen sistem  | | |
| |ocenjevanja strank in vpeljano njihovo redno spremljanje?    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|10|Ali sistem ocenjevanja strank vključuje povezane osebe in vse  | | |
| |posle, ki jih ima banka, ali podrejene družbe v skupini s    | | |
| |stranko?                             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|11|Ali ima banka ustrezno zagotovljeno preverjanje, vrednotenje in | | |
| |realizacijo zavarovanj?                     | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|12|Ali vsebujejo kreditni predlogi korektne, zadostne in celovite  | | |
| |informacije za odobravanje?                   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|13|Ali ima banka organizirano kvalitetno funkcijo spremljave    | | |
| |kreditne funkcije?                        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|14|Ali banka posveča posebno pozornost kontrolnim aktivnostim pri  | | |
| |črpanju sredstev?                        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|15|Ali se namenska poraba odobrenih sredstev dosledno spremlja in  | | |
| |kontrolira?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|16|Ali je vzpostavljen učinkovit sistem poročanja, predvsem pri   | | |
| |evidenci kreditnih poslov, neplačnikov in poslov s posebnimi   | | |
| |pogoji?                             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|17|Ali ima banka opredeljen sistem obravnave ekscesov, izjem in   | | |
| |odstopanj?                            | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|18|Ali banka opravlja ustrezne oslabitve oziroma oblikuje ustrezne | | |
| |rezervacije?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|19|Ali je obravnava slabih terjatev in izterjava organizirana    | | |
| |učinkovito?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|20|Ali ima banka vzpostavljen sistem evidentiranja in obravnave   | | |
| |reklamacij?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|21|Ali ima banka ustrezno organizirano arhiviranje dokumentacije  | | |
| |kreditnih poslov?                        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|22|Ali ima notranjerevizijska služba izdelano metodologijo pregleda | | |
| |kreditnega tveganja?                       | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|23|Ali je pogostost pregledov kreditne funkcije, ki jih izvaja   | | |
| |notranjerevizijska služba, ustrezna pomembnosti tega področja in | | |
| |pripadajočega tveganja v banki?                 | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|24|Ali notranjerevizijska služba podaja svoje ugotovitve in     | | |
| |predloge za izboljšanje upravljanja kreditnega tveganja?     | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|25|Ali ima banka sistem vpeljave novih produktov, kjer predhodno  | | |
| |obravnava izpostavljenost kreditnemu tveganju?          | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|26|Ali je v banki zagotovljeno tekoče spremljanje predpisov o    | | |
| |upravljanju kreditnega tveganja?                 | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|27|Ali je kreditna funkcija zadovoljivo podprta z informacijskimi  | | |
| |orodji, predvsem glede dostopov in dovoljenj za delo ter glede  | | |
| |obsega in kompleksnosti poslovnih aktivnosti?          | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
18.3 Obrestno tveganje
Revizor mora pojasniti način obvladovanja obrestnega tveganja, ki izhaja iz postavk bančne knjige, upoštevajoč vrsto in obseg sredstev in obveznosti ter zunajbilančnih obveznosti.
 
Izpolnjen mora biti naslednji vprašalnik:
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |                                 |DA|NE|
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|1 |Ali ima banka sprejeto politiko upravljanja obrestnega tveganja? | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|2 |Ali politika sledi strateškim ciljem banke in opredeljuje glavna | | |
| |načela upravljanja obrestnega tveganja?             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|3 |Ali so politika upravljanja obrestnega tveganja in drugi interni | | |
| |dokumenti redno ažurirani?                    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|4 |Ali zaposleni poznajo vsebino in dosledno izvajajo politiko   | | |
| |upravljanja obrestnega tveganja?                 | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|5 |Ali banka izvaja vse osnovne procese za upravljanje obrestnega  | | |
| |tveganja – identifikacijo, merjenje in ocenjevanje, spremljanje | | |
| |ter obvladovanje?                        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|6 |Ali ima banka organizacijsko ločeno funkcijo upravljanja     | | |
| |obrestnega tveganja od službe trgovanja?             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|7 |Ali ima banka načrt ukrepov za obvladovanje obrestnega tveganja | | |
| |in notranje postopke za spremljanje izvajanja teh ukrepov?    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|8 |Ali ima banka postavljen ustrezen limitni sistem, s katerim   | | |
| |omejuje obrestno tveganje?                    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|9 |Ali sistem notranjih kontrol upošteva postavljene limite za   | | |
| |obrestno tveganje?                        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|10|Ali ima banka predvidene postopke, ki se morajo izvesti ob    | | |
| |preseganju limitov za obrestno tveganje?             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|11|Ali banka ugotavlja obseg stabilnih depozitov z vidika      | | |
| |obrestnega tveganja?                       | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|12|Ali banka izračunava dohodkovni efekt spremembe krivulje     | | |
| |donosnosti?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|13|Ali banka uporablja tudi izvedene finančne instrumente za    | | |
| |obvladovanje obrestnega tveganja?                | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|14|Ali banka izdeluje ustrezna poročila o obrestnem tveganju in jih | | |
| |dostavlja osebam, ki imajo zadostna pooblastila za potrebno   | | |
| |ukrepanje?                            | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|15|Ali prejemniki poročil ta pooblastila uporabljajo pri svojih   | | |
| |odločitvah glede upravljanja obrestnega tveganja?        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|16|Ali je frekvenca izdelave poročil o obrestnem tveganju ustrezna | | |
| |glede na izpostavljenost banke obrestnemu tveganju?       | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|17|Ali ima banka izdelan postopek vpeljave novih obrestno      | | |
| |občutljivih produktov?                      | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|18|Ali je neodvisno od trgovcev opravljena analiza izpostavljenosti | | |
| |banke obrestnemu tveganju za vsak predlagan nov produkt?     | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|19|Ali ima notranjerevizijska služba izdelano metodologijo pregleda | | |
| |obrestnega tveganja?                       | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|20|Ali pogostost pregledov obrestnega tveganja, ki jih izvaja    | | |
| |notranjerevizijska služba, ustreza pomembnosti tega tveganja v  | | |
| |banki?                              | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|21|Ali notranjerevizijska služba podaja svoje ugotovitve in     | | |
| |predloge za izboljšanje sistema upravljanja obrestnega tveganja? | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|22|Ali je v banki zagotovljeno tekoče spremljanje predpisov o    | | |
| |upravljanju obrestnega tveganja?                 | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|23|Ali ima banka ustrezen informacijski sistem za upravljanje    | | |
| |obrestnega tveganja glede na obseg in kompleksnost poslov?    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
18.4 Likvidnostno tveganje
Revizor mora pojasniti način obvladovanja likvidnostnega tveganja v poslovnem letu, upoštevajoč strukturo sredstev in obveznosti (ročnost, koncentracija deponentov, dospelost depozitov ...).
V dodatku morajo biti navedeni podatki o vrstah danih zavarovanj za pridobljene vire sredstev ter skupni znesek tako zavarovanih obveznosti.
 
Izpolnjen mora biti naslednji vprašalnik:
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |                                 |DA|NE|
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|1 |Ali ima banka sprejeto politiko upravljanja likvidnostnega    | | |
| |tveganja?                            | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|2 |Ali politika sledi strateškim ciljem banke in opredeljuje glavna | | |
| |načela upravljanja likvidnostnega tveganja?           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|3 |Ali so politika upravljanja likvidnostnega tveganja in drugi   | | |
| |interni dokumenti redno ažurirani?                | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|4 |Ali zaposleni poznajo vsebino in dosledno izvajajo politiko   | | |
| |upravljanja likvidnostnega tveganja?               | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|5 |Ali uprava aktivno sodeluje pri upravljanju likvidnosti?     | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|6 |Ali banka izvaja vse osnovne procese za upravljanje       | | |
| |likvidnostnega tveganja – identifikacijo, merjenje in      | | |
| |ocenjevanje, spremljanje ter obvladovanje?            | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|7 |Ali banka ustrezno načrtuje in usklajuje pritoke in odtoke    | | |
| |likvidnih sredstev za preprečitev njihove neusklajenosti?    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|8 |Ali ima banka postavljen ustrezen limitni sistem, s katerim   | | |
| |omejuje likvidnostno tveganje?                  | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|9 |Ali ima banka jasno določene in dokumentirane postopke      | | |
| |določanja, sprejemanja in pregledovanja limitov izpostavljenosti | | |
| |likvidnostnemu tveganju?                     | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|10|Ali banka pri upravljanju likvidnosti ločeno obravnava vse    | | |
| |pomembnejše valute, s katerimi posluje?             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|11|Ali ima banka na razpolago dogovorjene nepreklicne kreditne   | | |
| |linije oziroma druge likvidnostne produkte, ki jih lahko ob   | | |
| |zaostrenih likvidnostnih pogojih takoj uporabi oziroma črpa?   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|12|Ali banka uporablja likvidnostno podporo matične banke oziroma  | | |
| |drugih oseb v skupini?                      | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|13|Ali je bila banka prisiljena najemati vire sredstev po višjih  | | |
| |obrestnih merah od tržnih?                    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|14|Ali je obseg najbolj likvidnih naložb, ki jih ima banka,     | | |
| |primeren glede na strukturo obveznosti?             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|15|Ali je banka vseskozi dosegala zahtevane količnike likvidnosti  | | |
| |sredstev skladno s Sklepom o najmanjšem obsegu likvidnosti?   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|16|Ali banka za notranje potrebe pripravlja tudi druga poročila v  | | |
| |zvezi z upravljanjem likvidnosti za osebe, ki imajo zadostna   | | |
| |pooblastila za sprejemanje ukrepov za obvladovanje        | | |
| |likvidnostnega tveganja?                     | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|17|Ali banka ugotavlja delež stabilnih vlog po posameznih      | | |
| |segmentih?                            | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|18|Ali ima banka izdelane scenarije za ravnanje pri zaostreni    | | |
| |likvidnosti?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|19|Ali so uporabljene predpostavke v scenarijih zaostrene      | | |
| |likvidnosti ustrezne?                      | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|20|Ali ima notranjerevizijska služba izdelano metodologijo pregleda | | |
| |likvidnostnega tveganja?                     | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|21|Ali pogostnost pregledov likvidnostnega tveganja, ki jih izvaja | | |
| |notranjerevizijska služba, ustreza pomembnosti tega tveganja v  | | |
| |banki?                              | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|22|Ali notranjerevizijska služba podaja svoje ugotovitve in     | | |
| |predloge za izboljšanje sistema upravljanja likvidnostnega    | | |
| |tveganja?                            | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|23|Ali ima banka sistem vpeljave novih produktov, kjer predhodno  | | |
| |obravnava izpostavljenost likvidnostnemu tveganju?        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|24|Ali ima banka ustrezen informacijski sistem za upravljanje    | | |
| |likvidnostnega tveganja glede na obseg in kompleksnost      | | |
| |poslovanja?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|25|Ali so v informacijsko podporo za spremljanje likvidnosti    | | |
| |vgrajene ustrezne notranje kontrole?               | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
18.5 Tržna tveganja
Revizor mora pojasniti način obvladovanja tržnih tveganj v poslovnem letu, upoštevajoč vrsto in obseg finančnih instrumentov, povezanih s tržnimi tveganji. Obrestno tveganje, ki izhaja iz postavk trgovalne knjige, se obravnava v okviru tržnih tveganj.
Izpolnjen mora biti naslednji vprašalnik:
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |                                 |DA|NE|
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|1 |Ali ima banka sprejeto politiko upravljanja tržnih tveganj?   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|2 |Ali politika sledi strateškim ciljem banke in opredeljuje glavna | | |
| |načela upravljanja tržnih tveganj?                | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|3 |Ali so politika upravljanja tržnih tveganj in drugi interni   | | |
| |dokumenti redno ažurirani?                    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|4 |Ali zaposleni poznajo vsebino in dosledno izvajajo politiko   | | |
| |upravljanja tržnih tveganj?                   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|5 |Ali banka izvaja vse osnovne procese za upravljanje tržnih    | | |
| |tveganj – identifikacijo, merjenje in ocenjevanje, spremljanje  | | |
| |ter obvladovanje?                        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|6 |Ali ima banka vzpostavljen sistem, ki zagotavlja, da je uprava  | | |
| |pravočasno, natančno in ustrezno obveščena o pozicijah, ki    | | |
| |izhajajo iz trgovanja?                      | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|7 |Ali ima banka organizacijsko ločeno funkcijo upravljanja tržnih | | |
| |tveganj?                             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|8 |Ali je razmejitev pristojnosti in odgovornosti med enoto za   | | |
| |trgovanje in enoto za upravljanje tržnih tveganj ustrezna in ali | | |
| |je ustrezna razmejitev pristojnosti in odgovornosti znotraj   | | |
| |enote za trgovanje in znotraj enote za upravljanje tržnih    | | |
| |tveganj?                             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|9 |Ali ima banka jasno opredeljene odgovornosti trgovcev pri    | | |
| |opravljanju vloge vzdrževalca trga, posrednika in trgovca?    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|10|Ali ima banka politike in postopke, ki jasno določajo pogoje za | | |
| |opravljanje poslov po končanem trgovanju ali zunaj delovnega   | | |
| |mesta?                              | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|11|Ali ima banka vzpostavljen ustrezen sistem limitov in sistem   | | |
| |ugotavljanja preseganja limitov?                 | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|12|Ali ima banka dokumentirane ustrezne postopke pri preseganju   | | |
| |limitov?                             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|13|Ali je dostop do sistemov za trgovanje, evidenc in druge ključne | | |
| |dokumentacije v skladu s politikami in postopki dovoljen samo  | | |
| |avtoriziranim osebam?                      | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|14|Ali je pri trgovanju vzpostavljen ustrezen sistem notranjih   | | |
| |kontrol?                             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|15|Ali banka z zadostno pogostostjo izvaja analize nestanovitnosti | | |
| |tečajev finančnih instrumentov in tujih valut, vsaj za tiste, ki | | |
| |predstavljajo pomemben delež v poslovanju banke?         | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|16|Ali banka uporablja kakršnekoli finančne instrumente za     | | |
| |varovanje odprte pozicije pred tržnimi tveganji?         | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|17|Ali banka spremlja in analizira trende dogajanj na svetovnih   | | |
| |finančnih trgih in domačem finančnem trgu, še posebej pozorno pa | | |
| |na finančnih trgih, kjer sama nastopa?              | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|18|Ali banka izdeluje dnevna poročila o realiziranih in       | | |
| |nerealiziranih dobičkih in izgubah iz trgovanja?         | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|19|Ali poročila iz prejšnje točke prihajajo dnevno do osebe, ki je | | |
| |pristojna za odločanje o nakupih in prodajah finančnih      | | |
| |instrumentov?                          | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|20|Ali obstaja zadostna razpršenost naložb glede na tip       | | |
| |instrumenta, izdajatelja, trg, panogo, ipd.?           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|21|Ali banka pravilno ugotavlja, kaj je likviden finančni      | | |
| |instrument?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|22|Ali banka ocenjuje likvidnost finančnega instrumenta ali tuje  | | |
| |valute pred nameravanim nakupom?                 | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|23|Ali banka izdeluje dnevna poročila o odprtih pozicijah po    | | |
| |posameznih valutah?                       | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|24|Ali ima notranjerevizijska služba izdelano metodologijo pregleda | | |
| |tržnih tveganj?                         | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|25|Ali pogostnost pregledov, ki jih izvaja notranjerevizijska    | | |
| |služba, ustreza pomembnosti tržnih tveganj, ki jim je banka   | | |
| |izpostavljena?                          | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|26|Ali notranjerevizijska služba podaja svoje ugotovitve in     | | |
| |predloge za izboljšanje upravljanja tržnih tveganj?       | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|27|Ali ima banka sistem vpeljave novih produktov, kjer predhodno  | | |
| |obravnava izpostavljenost tržnim tveganjem?           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|28|Ali je v banki zagotovljeno tekoče spremljanje predpisov s    | | |
| |področja upravljanja tržnih tveganj?               | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|29|Ali ima banka ustrezen informacijski sistem za upravljanje    | | |
| |tržnih tveganj glede na obseg in kompleksnost trgovanja?     | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
18.6 Operativno tveganje
Revizor mora pojasniti način upravljanja operativnega tveganja ter potrditi, da so politike in procesi upravljanja operativnega tveganja učinkovito vzpostavljeni.
 
Izpolnjen mora biti naslednji vprašalnik:
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|     |                          |DA  |NE  |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|1    |Ali ima banka sprejeto politiko upravljanja    |   |   |
|     |operativnega tveganja?               |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|2    |Ali politika sledi strateškim ciljem banke in   |   |   |
|     |opredeljuje glavna načela upravljanja operativnega |   |   |
|     |tveganja?                     |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|3    |Ali politika opredeljuje glavne procese upravljanja|   |   |
|     |operativnega tveganja – identifikacijo,      |   |   |
|     |ocenjevanje, spremljanje, obvladovanje in     |   |   |
|     |kontroliranje operativnega tveganja?        |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|4    |Ali so politika upravljanja operativnega tveganja |   |   |
|     |in drugi interni dokumenti redno ažurirani?    |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|5    |Ali politika opredeljuje pristop k obravnavi redkih|   |   |
|     |škodnih dogodkov, ki se lahko odrazijo v      |   |   |
|     |potencialno veliki izgubi?             |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|6    |Ali iz politike izhaja, da obravnava banka     |   |   |
|     |operativno tveganje kot vrsto tveganja, kateremu je|   |   |
|     |z vidika upravljanja posvečena posebna pozornost? |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|7    |Ali so z vsebino politike upravljanja operativnega |   |   |
|     |tveganja seznanjeni vsi tisti zaposleni, ki so   |   |   |
|     |vključeni v sistem upravljanja operativnega    |   |   |
|     |tveganja?                     |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|8    |Ali je politika upravljanja operativnega tveganja |   |   |
|     |preverjena po vsakem materialno pomembnem škodnem |   |   |
|     |dogodku iz operativnega tveganja?         |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|9    |Ali je banka opredelila bistvene notranje in    |   |   |
|     |zunanje dejavnike, ki določajo njeno        |   |   |
|     |izpostavljenost operativnemu tveganju ter     |   |   |
|     |pojasnila, zakaj jo določajo?           |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|10    |Ali je banka opredelila svoj pristop k prevzemanju |   |   |
|     |operativnega tveganja in tolerance banke glede   |   |   |
|     |operativnega tveganja?               |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|11    |Ali ima banka izdelane in dokumentirane procese za |   |   |
|     |identifikacijo, ocenjevanje in spremljanje     |   |   |
|     |operativnega tveganja?               |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|12    |Ali ima banka za identificirana bistvena operativna|   |   |
|     |tveganja izdelan in dokumentiran način njihovega  |   |   |
|     |obvladovanja v skladu z ukrepi sprejemanja,    |   |   |
|     |zmanjševanja, prenosa ali izognitve temu tveganju? |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|13    |Ali ima banka izdelane in dokumentirane ustrezne  |   |   |
|     |notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov |   |   |
|     |za obvladovanje operativnega tveganja?       |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|14    |Ali višje vodstvo zagotavlja preverjanje skladnosti|   |   |
|     |upravljanja operativnega tveganja s politiko    |   |   |
|     |upravljanja operativnega tveganja ?        |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|15    |Ali so izdelana navodila z jasno določenimi koraki |   |   |
|     |za izvajanje kontrolnih aktivnosti, ki so     |   |   |
|     |vzpostavljene za kontroliranje operativnega    |   |   |
|     |tveganja?                     |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|16    |Ali banka posveča posebno pozornost kontrolnim   |   |   |
|     |aktivnostim pri novih dejavnostih/produktih ter pri|   |   |
|     |poslovanju na geografskih področjih, ki so     |   |   |
|     |dislocirana od sedeža banke?            |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|17    |Ali ima notranjerevizijska služba izdelano     |   |   |
|     |metodologijo pregleda operativnega tveganja?    |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|18    |Ali pogostnost pregledov operativnega tveganja, ki |   |   |
|     |jih izvaja notranjerevizijska služba, ustreza   |   |   |
|     |pomembnosti tega tveganja v banki?         |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|19    |Ali notranjerevizijska služba podaja svoje     |   |   |
|     |ugotovitve in predloge za izboljšanje sistema   |   |   |
|     |upravljanja operativnega tveganja?         |   |   |
|     |                          |   |   |
+---------+---------------------------------------------------+------+-----+
|20    |Ali ima banka ustrezen informacijski sistem za   |   |   |
|     |upravljanje operativnega tveganja?         |   |   |
|     |                          |   |   |
+-------------------------------------------------------------+------+-----+
|   Načrti neprekinjenega poslovanja in krizni načrti   |   |   |
|                               |   |   |
+-----------+-------------------------------------------------+------+-----+
|21     |Ali je odgovornost za izdelavo, ažuriranje in  |   |   |
|      |izvedbo načrtov neprekinjenega poslovanja in   |   |   |
|      |kriznih načrtov (v nadaljevanju: načrti) jasno  |   |   |
|      |določena?                    |   |   |
|      |                         |   |   |
+-----------+-------------------------------------------------+------------+
|22     |Ali načrti vključujejo:             |      |
|      |                         |      |
|      +-------------------------------------------------+-----+------+
|      |a) jasno določitev pristojnosti in odgovornosti |   |   |
|      |glede začetnega odziva na dogodke, ki se odrazijo|   |   |
|      |v večji motnji ali prekinitvi bistvenih sistemov |   |   |
|      |in procesov;                   |   |   |
|      |                         |   |   |
|      +-------------------------------------------------+-----+------+
|      |b) jasno določitev pristojnosti in odgovornosti |   |   |
|      |za izvedbo aktivnosti za obnovitev bistvenih   |   |   |
|      |sistemov in procesov;              |   |   |
|      |                         |   |   |
|      +-------------------------------------------------+-----+------+
|      |c) časovne omejitve za okrevanje bistvenih    |   |   |
|      |sistemov in procesov;              |   |   |
|      |                         |   |   |
|      +-------------------------------------------------+-----+------+
|      |d) določitev ključnih zaposlenih in postopkov za |   |   |
|      |zagotavljanje neprekinjenega delovanja bistvenih |   |   |
|      |sistemov in procesov;              |   |   |
|      |                         |   |   |
|      +-------------------------------------------------+-----+------+
|      |e) pravila testiranja in ažuriranja načrtov.   |   |   |
|      |                         |   |   |
+-----------+-------------------------------------------------+-----+------+
|23     |Ali je določeno skrbništvo nad načrti?      |   |   |
|      |                         |   |   |
+-----------+-------------------------------------------------+-----+------+
|24     |Ali je določen in dokumentiran postopek za    |   |   |
|      |razglasitev izrednih razmer in uporabo načrtov? |   |   |
|      |                         |   |   |
+-----------+-------------------------------------------------+-----+------+
|25     |Ali vsebujejo načrti tudi postopke umika     |   |   |
|      |poslovnih procesov na alternativne lokacije?   |   |   |
|      |                         |   |   |
+-----------+-------------------------------------------------+-----+------+
|26     |Ali je pogostost testiranja načrtov skladna s  |   |   |
|      |poslovnimi potrebami in stroškovno        |   |   |
|      |učinkovitostjo?                 |   |   |
|      |                         |   |   |
+-----------+-------------------------------------------------+-----+------+
|27     |Ali so določeni kriteriji, na podlagi katerih je |   |   |
|      |treba načrte ažurirati?             |   |   |
|      |                         |   |   |
+-----------+-------------------------------------------------+-----+------+
18.7 Sistem zajamčenih vlog
Revizor preveri in opiše, ali ima banka primerne postopke za ugotavljanje in spremljanje obsega vlog in zajamčenih vlog vlagateljev in ali znesek naložb v vrednostnih papirjih, vrednotenih po veljavnih načelih, dosega oziroma presega znesek predpisanih naložb po sklepu o sistemu zajamčenih vlog.
 
Izpolnjen mora biti naslednji vprašalnik:
+-+------------------------------------------------------------------+--+--+
| |                                 |DA|NE|
| |                                 | | |
+-+------------------------------------------------------------------+--+--+
|1|Ali ima banka primeren informacijski sistem, ki zagotavlja    | | |
| |ustrezne integralne podatke o stanju vseh terjatev in obveznosti | | |
| |banke do posameznega komitenta?                  | | |
| |                                 | | |
+-+------------------------------------------------------------------+--+--+
|2|Ali ima banka zagotovljeno tekočo evidenco o vlogah, ki niso   | | |
| |zajamčene?                            | | |
| |                                 | | |
+-+------------------------------------------------------------------+--+--+
|3|Ali ima banka primerne kontrolne postopke za ugotavljanje in   | | |
| |spremljanje obsega vlog, ki niso predmet jamstva?         | | |
| |                                 | | |
+-+------------------------------------------------------------------+--+--+
|4|Ali ima banka zagotovljeno tekočo evidenco o neidentificiranih  | | |
| |vlogah?                              | | |
| |                                 | | |
+-+------------------------------------------------------------------+--+--+
|5|Ali banka obravnava vloge podjetnikov in fizičnih oseb kot vloge | | |
| |enega vlagatelja?                         | | |
| |                                 | | |
+-+------------------------------------------------------------------+--+--+
|6|Ali ima banka zagotovljeno tekočo evidenco o stanju vlog fizičnih | | |
| |oseb po starem sistemu jamstva?                  | | |
| |                                 | | |
+-+------------------------------------------------------------------+--+--+
|7|Ali banka pravilno izračunava obveznost za likvidne naložbe, ki  | | |
| |jih mora banka zagotavljati zaradi sistema jamstva?        | | |
| |                                 | | |
+-+------------------------------------------------------------------+--+--+
|8|Ali banka vseskozi vzdržuje zahtevani znesek likvidnih naložb   | | |
| |zaradi sistema jamstva?                      | | |
| |                                 | | |
+-+------------------------------------------------------------------+--+--+
18.8 Revizor preveri in opiše, ali je banka v okviru svojega poslovanja pristopila k NSVS (nacionalni stanovanjski varčevalni shemi) skladno z določili Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi oziroma ali izvaja podobno lastno stanovanjsko varčevalno shemo, in oceni, ali je upravljanje tveganj, ki jim je banka izpostavljena iz tega naslova, v skladu s priporočili Banke Slovenije.
19. Dodatek mora vsebovati poročilo o delovanju notranjerevizijske službe banke, ki mora obsegati najmanj:
– kratek opis delovanja notranjerevizijske službe,
– mnenje revizorja o delovanju notranjerevizijske službe,
– pomanjkljivosti,
– pojasnila glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let ter
– priporočila revizorja za izboljšanje delovanja notranjerevizijske službe.
 
Izpolnjen mora biti naslednji vprašalnik:
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |                                 |DA|NE|
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|1 |Ali ima banka organizirano notranjerevizijsko službo kot     | | |
| |samostojni organizacijski del, ki je funkcionalno in       | | |
| |organizacijsko ločen od drugih organizacijskih delov banke?   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|2 |Ali je notranjerevizijska služba neposredno podrejena upravi   | | |
| |banke?                              | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|3 |Ali uprava banke v soglasju z nadzornim svetom določa pravila in | | |
| |strategijo delovanja notranjerevizijske službe?         | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|4 |Ali uprava banke in nadzorni svet redno spremlja izvajanje    | | |
| |strategije in učinkovitost sistema notranjih kontrol?      | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|5 |Ali notranje revidiranje obsega:                 | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |a. pregled in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistemov | | |
| |notranjih kontrol?                        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |b. presojo izvajanja in učinkovitosti postopkov za obvladovanje | | |
| |tveganj ter metodologij ocenjevanja tveganj?           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |c. presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključno z   | | |
| |elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi  | | |
| |storitvami?                           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |d. presojo točnosti in zanesljivosti računovodskih evidenc in  | | |
| |finančnih poročil?                        | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |e. preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti    | | |
| |poročanja v skladu s predpisi?                  | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |f. preverjanje skladnosti ravnanja banke s predpisi, internimi  | | |
| |akti in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi?          | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |g. izvajanje posebnih preiskav?                 | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |h. preverjanje davčnega obračuna?                | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|6 |Ali opravlja naloge notranjega revidiranja najmanj ena oseba, ki | | |
| |je pridobila naziv revizor, oziroma preizkušeni notranji revizor | | |
| |v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje?            | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|7 |Ali osebe, ki opravljajo naloge notranjega revidiranja v banki, | | |
| |opravljajo tudi druge naloge?                  | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|8 |Ali uprava banke v soglasju z nadzornim svetom sprejema letni  | | |
| |program dela notranjerevizijske službe?             | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|9 |Ali uprava banke sprejme podrobnejši načrt dela         | | |
| |notranjerevizijske službe?                    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|10|Ali izdela notranjerevizijska služba najmanj za vsako polletje  | | |
| |poročilo o notranjem revidiranju, ki obsega:           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| |a. opis vsebine opravljenih pregledov poslovanja,        | | |
| |b. primernost in učinkovitost delovanja sistemov notranjih    | | |
| |kontrol,                             | | |
| |c. kršitve in nepravilnosti, ki jih je notranjerevizijska služba | | |
| |ugotovila pri posameznem pregledu poslovanja, in predlog ukrepov | | |
| |za odpravo teh kršitev in nepravilnosti in            | | |
| |d. ugotovitve v zvezi z odpravo kršitev in nepravilnosti, ki jih | | |
| |je ugotovila notranjerevizijska služba?             | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|11|Ali notranjerevizijska služba izdela letno poročilo o notranjem | | |
| |revidiranju, ki obsega:                     | | |
| |a. poročilo o uresničitvi letnega programa dela ter       | | |
| |b. povzetek pomembnejših ugotovitev opravljenih pregledov    | | |
| |poslovanja?                           | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|12|Ali notranjerevizijska služba predloži upravi in nadzornemu   | | |
| |svetu polletno in letno poročilo?                | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|13|Ali je notranjerevizijska služba nemudoma obvestila upravo    | | |
| |banke, če je pri pregledu poslovanja ugotovila, da je banka   | | |
| |kršila pravila o obvladovanju tveganj in ji je zato grozila   | | |
| |nelikvidnost ali nesolventnost, ali da je bila ogrožena varnost | | |
| |poslovanja in bi lahko nastopila možnost aktiviranja jamstva za | | |
| |zajamčene vloge?                         | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|14|Ali je notranjerevizijska služba nemudoma obvestila nadzorni   | | |
| |svet, če je pri pregledu poslovanja ugotovila, da je uprava   | | |
| |banke kršila pravila o obvladovanju tveganj?           | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|15|Ali poslovodstvo banke takoj reagira na težave, ki nastajajo v  | | |
| |sistemu notranjih kontrol?                    | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
|16|Ali ima banka glede na svojo velikost in obseg tveganj, ki jim  | | |
| |je izpostavljena, dovolj učinkovit sistem notranjih kontrol?   | | |
| |                                 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------+--+--+
20. Dodatek mora vsebovati mnenje revizorja o načinu vodenja poslovnih knjig.
21. Dodatek mora vsebovati tudi poročilo o kvaliteti informacijskega sistema v banki. Podana mora biti ocena skupaj z ugotovitvami ter priporočili po naslednjih področjih:
– skladnost delovanja informacijskega sistema s poslovnimi cilji,
– učinkovitost delovanja informacijskega sistema,
– politika in organizacija varovanja in zaščite informacijskega sistema ter podatkov,
– primernost splošnih, sistemskih in drugih kontrol ter
– tehnološka opremljenost.
22. V dodatku morata biti podana ocena in mnenje revizorja o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Banki Slovenije.
23. Dodatek mora vsebovati pojasnila o poslovnih dogodkih po datumu bilanciranja, ki vplivajo na rezultat tekočega poslovanja banke.
24. Dodatek mora v skladu s sklepom o konsolidiranem nadzoru vsebovati pojasnila o obvladovanju tveganj v bančni skupini.
Poročilo o bančni skupini mora vsebovati:
– predpisane računovodske izkaze v obliki kratkih shem, z navedbo uporabljenih metod konsolidacije za vse upoštevane družbe (tudi odvisne osebe odvisnih družb, npr. hčere, vnukinje),
– poročilo o sestavi bančne skupine z navedbo posameznih oseb (organigram), ki sestavljajo bančno skupino, in kapitalskimi povezavami med osebami v bančni skupini (neposredne in posredne kapitalske povezave),
– v primeru uporabe spremenjene metode konsolidacije v revidiranem poslovnem letu revizor spremembo razkrije, utemelji in izkaže vpliv spremembe na konsolidirane računovodske izkaze,
– navedba revizijske družbe, ki je opravila revizijski pregled v bančni skupini upoštevanih družb, z mnenjem revizorja na računovodske izkaze, podrobnejša obrazložitev revizorja, če je revizorjevo mnenje za upoštevano družbo negativno ali s pridržkom,
– navedba drugih finančnih organizacij in družb za pomožne bančne storitve, ki so podrejene banki, vendar se izključujejo iz konsolidiranega nadzora, in navedba razlogov za izključitev iz konsolidacije s podatki o deležih v kapitalu in nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah,
– kratek opis posamezne vrste tveganja,
– mnenje revizorja o obvladovanju posamezne vrste tveganja,
– pomanjkljivosti po posameznih vrstah tveganj,
– pojasnila glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let,
– priporočila revizorja za izboljšanje postopkov in politike obvladovanja posameznih vrst tveganj ter
– priloge v obliki predpisanih obrazcev za izračun kapitala, kapitalske ustreznosti, izpostavljenosti in naložb v kapital nefinančnih organizacij.
Revizor mora podati mnenje o ustreznosti notranjega revidiranja in informacijskega sistema v okviru bančne skupine.
25. Dodatek mora vsebovati pismo upravi, ki ga izdela revizor po opravljeni reviziji poslovanja banke.
26. Dodatek mora vsebovati priloge v obliki izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del tega sklepa, in sicer:
+-+-----------------------------------------------------------------+------+
| |Obrazec:                             |Oznaka|
| |                                 |   |
+-+-----------------------------------------------------------------+------+
|1|Osnovni podatki o banki                     |R – 1.|
| |                                 |   |
+-+-----------------------------------------------------------------+------+
|2|Domači delničarji na dan (najmanj v višini 90% delniškega    |R – 2.|
| |kapitala)                            |   |
| |                                 |   |
+-+-----------------------------------------------------------------+------+
|3|Tuji delničarji na dan (vsi)                   |R – 3.|
| |                                 |   |
+-+-----------------------------------------------------------------+------+
|4|Seznam pregledanih finančnih sredstev in prevzetih obveznosti iz |R – 4.|
| |zunajbilančnih postavk po komitentih, ki jih je banka posamično |   |
| |ocenila in oslabila oziroma nanje oblikovala rezervacije, po   |   |
| |stanju na dan                          |   |
| |                                 |   |
+-+-----------------------------------------------------------------+------+
|5|Terjatve banke do delničarjev, ki imajo več kakor 5% glas.    |R – 5.|
| |pravic oziroma delež v kapitalu na dan              |   |
| |                                 |   |
+-+-----------------------------------------------------------------+------+
|6|Neusklajenost aktive in pasive bilance stanja glede na preostalo |R – 6.|
| |zapadlost na dan                         |   |
| |                                 |   |
+-+-----------------------------------------------------------------+------+
Obvezno morajo biti priložena tudi poročila v obliki predpisanih obrazcev za izračun kapitala, kapitalske ustreznosti, velike izpostavljenosti, celotne izpostavljenosti do fizičnih oseb, zbirni pregled razvrstitve finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah ter preostala predpisana poročila.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. Banka Slovenije lahko izda podrobnejša navodila za izvedbo tega sklepa.
28. Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice tujih bank.
29. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila (Uradni list RS, št. 24/02 in 103/04), uporablja pa se še za revizijski pregled poslovanja bank za poslovno leto 2005.
30. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za obdobja revidiranja, ki se začnejo s 1. 1. 2006 ali kasneje.
Ljubljana, dne 2. marca 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost