Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

737. Uredba o dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z oljčnim oljem, stran 1719.

Na podlagi 5. člena in v zvezi s 6. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z oljčnim oljem
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 113/05) se pred 1. členom doda naslov poglavja, ki se glasi: »I. SPLOŠNO«.
2. člen
Za 2. členom se doda naslov poglavja, ki se glasi: »II. NEPOSREDNO PLAČILO ZA OLJČNIKE«.
3. člen
Za 11. členom se doda naslov poglavja, ki se glasi: »III. ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV OLJČNEGA OLJA« ter novi 11.a do 11.n členi, ki se glasijo:
»11.a člen
(pogoji za priznanje)
(1) Organizacijo proizvajalcev za namen iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe Sveta (ES) št. 2080/2005/ES z dne 19. decembra 2005 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 865/2004 glede organizacij izvajalcev v oljčnem sektorju, njihovih delovnih programov in financiranja (UL L št. 333 z dne 20. 12. 2005, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2080/2005/ES) lahko ustanovijo pridelovalci oljk in predelovalci oljk kot zadrugo, gospodarsko družbo ali društvo.
(2) Organizacija proizvajalcev izpolnjuje pogoje za priznanje, če izpolnjuje pogoje iz 2. člena Uredbe 2080/2005/ES ter s to uredbo določene pogoje glede najmanjšega števila članov, pravil delovanja in ustreznosti programa dela.
11.b člen
(najmanjše število članov organizacije proizvajalcev)
(1) Organizacija proizvajalcev mora imeti najmanj 70 članov, ki so lahko samo tisti pridelovalci oziroma predelovalci oljk, ki so vpisani v register pridelovalcev oljk in predelovalcev oljk.
(2) Vsako nastalo spremembo v številu članstva mora organizacija proizvajalcev sporočiti Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) najpozneje v 15 dneh od nastale spremembe.
11.c člen
(pravila organizacije proizvajalcev)
(1) Organizacija proizvajalcev sprejme pravila, s katerimi se zagotavlja demokratičnost odločanja vseh članov, ki se nanaša na sprejemanje odločitev in nadzor nad delovanjem organizacije proizvajalcev.
(2) Pravila iz prejšnjega odstavka morajo vključevati najmanj določbe o:
– vstopu članov v organizacije proizvajalcev ali izstopu iz nje,
– plačevanju članskega prispevka,
– načinu odločanja in sprejemanja pravil o delovanju organizacije proizvajalcev,
– postopku sprejemanja programa dela,
– poročanju o poslovanju organizacije proizvajalcev,
– ukrepih za člane, ki kršijo pravila o delovanju organizacije proizvajalcev,
– sodelovanju oseb, ki niso člani organizacije proizvajalcev,
– odgovornosti in obvezi članov organizacije proizvajalcev v primeru vračanja proračunskih sredstev.
(3) Posamezen član organizacije proizvajalcev ne sme imeti več kot 10 odstotkov glasovalnih pravic.
(4) Najkrajše trajanje članstva pridelovalca oziroma predelovalca oljk je razen v primeru višje sile eno leto.
(5) Član organizacije proizvajalcev ne more odstopiti od obveznosti, ki jih ima na podlagi odobrenega programa dela, dokler se ta še izvaja, razen če od zadevne organizacije proizvajalcev pridobi soglasje.
11.d člen
(program dela)
(1) Organizacija proizvajalcev posluje v skladu z enoletnim programom dela, ki vključuje aktivnosti iz 5. člena Uredbe 2080/2005/ES.
(2) Iz aktivnosti morata biti razvidni učinkovitost in usmeritev programa dela k izboljšanju kakovosti oljčnega olja. Program dela je učinkovit, če ARSKTRP ugotovi, da program dela v skladu s točkovanjem iz priloge 1 te uredbe, ki je njen sestavni del, dosega najmanj 50 odstotkov točk, in če nobena od kategorij, ki se ocenjujejo, ni ocenjena z najnižjo oceno.
(3) Vsebino in obliko programa dela in poročil predpiše minister, pristojen za kmetijstvo.
11.e člen
(rok za vložitev zahtevka)
Zahtevek za priznanje organizacije proizvajalcev je pravočasen, če je oddan na ARSKTRP najpozneje do 15. februarja tistega leta, v katerem želi biti pravna oseba priznana kot organizacija proizvajalcev.
11.f člen
(zahtevek za priznanje)
Zahtevku za priznanje organizacije proizvajalcev morajo biti priloženi:
– izjave vseh članov o članstvu v organizaciji proizvajalcev, ki zahteva priznanje, skupaj z izjavo o sprejemanju pravil in strinjanju s programom dela. Obrazec izjave je v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe,
– pravila o delovanju organizacije proizvajalcev,
– program dela za prvo leto poslovanja.
11.g člen
(dopolnitev oziroma sprememba programa dela)
Organizacija proizvajalcev lahko največ enkrat letno da zahtevo za dopolnitev oziroma spremembo glede članstva oziroma pravil o delovanju, če navede utemeljene razloge, ki so take narave, da jih ni mogla upoštevati pri pripravi programa dela, in ne presegajo višine sredstev za financiranje ukrepov iz 5. člena Uredbe 2080/2005/ES.
11.h člen
(priznanje organizacije proizvajalcev)
(1) Predstojnik ARSKTRP na predlog tričlanske komisije, ki jo imenuje izmed predstavnikov ARSKTRP, do 15. marca leta vložitve zahteve za priznanje organizacije proizvajalcev prizna organizacijo proizvajalcev z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje pogoje za priznanje iz te uredbe in pogoje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 2080/2005/ES.
(2) Postopek potrjevanja programa dela že priznanih organizacij proizvajalcev za naslednje leto se opravi na enak način in v enakem roku kot priznanje organizacije proizvajalcev.
11.i člen
(dejavnosti organizacije proizvajalcev)
Program dela organizacij proizvajalcev vsebuje ukrepe, ki so upravičeni do finančnih sredstev Evropske skupnosti v skladu s 5. členom Uredbe 2080/2005/ES.
11.j člen
(poročilo o izvajanju programa dela)
(1) Organizacija proizvajalcev najpozneje do 30. aprila leta, ki sledi letu izvajanja programa dela, v skladu s predpisom, ki ureja vsebino programov dela in poročil organizacije proizvajalcev oljčnega olja, ter v skladu s 13. členom Uredbe (ES) 2080/2005 pripravi poročilo o izpolnjevanju programa dela, ki obsega predvsem poročilo o izvedenem vrednotenju že doseženih rezultatov in gibanju finančnih sredstev zaradi izvajanja programa dela.
(2) Organizacija proizvajalcev mora v roku, ki ga določi ARSKTRP, poslati tudi druge podatke, dokazila in dokumente, ki se nanašajo na poslovanje organizacije proizvajalcev in so potrebni za izvajanje predpisov, ki urejajo organizacije proizvajalcev oljčnega olja.
11.k člen
(financiranje)
(1) Sredstva, namenjena za izvajanje programa dela, določi ARSKTRP v skladu s 4. členom Uredbe 2080/2005/ES.
(2) Med priznane organizacije proizvajalcev se razpoložljiva sredstva za izvajanje programa dela razdelijo sorazmerno glede na skupno število hektarjev organizacije proizvajalcev v skladu z merili iz priloge 1 te uredbe.
(3) Če se z ukrepi, ki se sofinancirajo oziroma financirajo, razpoložljiva sredstva presežejo, se delež podpore sorazmerno zmanjša.
(4) Organizacija proizvajalcev lahko vloži zahtevek za sprostitev varščine v skladu s petim odstavkom 11. člena Uredbe 2080/2005/ES najpozneje do 15. marca v letu, v katerem se konča izvedba programa dela.
11.l člen
(zahtevek)
(1) Zahtevek za izplačilo podpore za sofinanciranje ukrepov se vloži na ARSKTRP najpozneje do 31. maja v letu, ki sledi letu, za katero se uveljavlja zahtevek, in mora vsebovati vso dokumentacijo iz drugega odstavka 12. člena Uredbe 2080/2005/ES.
(2) Zahtevek za finančna sredstva v skladu s tretjim odstavkom 12. člena Uredbe 2080/2005/ES lahko organizacija proizvajalcev vloži do 30. junija leta, ki sledi letu, za katero se uveljavlja zahtevek.
(3) Organizacije proizvajalcev lahko vložijo na ARSKTRP zahtevek za predplačilo dela podpore v skladu z 11. členom Uredbe 2080/2005/ES.
(4) O dokončnem znesku finančne pomoči na podlagi poročila in kontrole na kraju samem odloči ARSKTRP z odločbo.
11.m člen
(kontrola na kraju samem)
Komisija iz 11. h člena te uredbe najmanj enkrat letno pred izplačilom opravi kontrolo glede delovanja organizacije proizvajalcev na kraju samem.
11.n člen
(odvzem priznanja organizaciji proizvajalcev)
(1) Predstojnik ARSKTRP odvzame priznanje organizaciji proizvajalcev z odločbo:
– če se program dela ne izvaja na način, kot je v njem določeno,
– če organizacija proizvajalcev pravočasno ne predloži novih letnih programov dela oziroma če ti programi niso v skladu s predpisom, ki ureja vsebino programov dela in poročil organizacij proizvajalcev oljčnega olja,
– ob zmanjšanju števila članov pod število, določeno v prvem odstavku 11.b člena te uredbe,
– če organizacija proizvajalcev ne sporoča podatkov iz te uredbe in predpisa, ki ureja vsebino programov dela in poročil organizacij proizvajalcev oljčnega olja,
– če organizacija proizvajalcev do predpisanega datuma ne predloži poročil o izvajanju programa dela ali so poročila neustrezna,
– če se spremenijo pravila o delovanju organizacije proizvajalcev, tako da ni več zagotovljena demokratičnost odločanja vseh članov, ki se nanaša na sprejemanje odločitev in nadzor nad delovanjem organizacije proizvajalcev,
– če organizacija proizvajalcev ne more več opravljati nalog, za katere je ustanovljena,
– če organizacija proizvajalcev ne posluje v skladu s pravili in veljavnimi predpisi,
– če organizacija proizvajalcev nezakonito pridobi sredstva proračuna oziroma jih nenamensko uporabi,
– če organizacija proizvajalcev ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 2. člena in v primerih iz petega odstavka 3. člena Uredbe 2080/2005/ES.
(2) Pravna oseba, ki ji je bilo odvzeto priznanje organizacije proizvajalcev, mora vrniti vsa neupravičeno pridobljena proračunska sredstva skupaj z obrestmi v skladu s 17. členom Uredbe 2080/2005/ES. Če organizacija proizvajalcev nima več sredstev za vračilo, njeni člani prevzemajo vso odgovornost in obvezo vračanja proračunskih sredstev. Odgovornost in obveza članov sta v enakem razmerju kot njihov obseg oljčnikov.«.
4. člen
Za besedilom 12. člena se doda naslov poglavja, ki se glasi: »IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
5. člen
Finančna pomoč za sofinanciranje programov dela organizacij proizvajalcev za leto 2006 se izplača iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke 2071: Podpore organizacijam proizvajalcev do višine 4.063.000 tolarjev in se v celoti povrne iz proračuna Evropskih skupnosti.
6. člen
Ne glede na nov 11.e člen uredbe je za leto 2006 zahtevek za priznanje pravočasen, če je oddan na ARSKTRP najpozneje do 23. februarja 2006.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-6/2006/9
Ljubljana, dne 17. februarja 2006
EVA 2006-2311-0075
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti