Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

736. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje, stran 1710.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB – Uradni list RS, št. 100/05) in 9. člena Zakona o športu (Zspo) (Uradni list RS, št. 22/98) ter 13. in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05), je Občinski svet Občine Trebnje na 22. seji dne 7. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen, uresničevanje javnega interesa)
Ta pravilnik določa način in postopek izbora izvajalcev letnega programa športa (v nadaljevanju: letni program), pogoje in merila za sofinanciranje izbranih letnih programov, ki so v javnem interesu in spremljanje namenske porabe sredstev.
Občina Trebnje uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa športa, ki se nanaša na občino, da spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Sredstva za uresničevanje javnega interesa Občine Trebnje se zagotavljajo iz proračuna Občine Trebnje.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
2. člen
(letni program)
Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim programom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Trebnje ob sprejemu proračuna.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu Občine Trebnje.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
– 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.3 Športna vzgoja mladine
– 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
– 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.4 Športna dejavnost študentov
– 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov
2. Kakovostni šport in vrhunski šport
2.1. Programi kakovostnega in vrhunskega športa
– 2.1.1 Kakovostni šport
– 2.1.2 Vrhunski šport
2.2 Razvrstitev športnih panog v skupine in v razrede
2.3 Merila za vrednotenje in sofinanciranje
3. Športna rekreacija
4. Šport invalidov
5. Razvojne in strokovne naloge v športu
– 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
– 5.2 Velike mednarodne športne prireditve
– 5.3 Športni objekti
– 5.4 Delovanje občinske športne zveze.
3. člen
(izvajalci letnega programa)
Izvajalci letnega programa športa na nivoju lokalne skupnosti, so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole;
ob pogoju, da:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS,
– imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa,
– prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje športnih organizacij, zavoda za šport...).
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa.
Status izvajalca si subjekti pridobijo s pogodbo o izpeljavi letnega programa, ki jo sklenejo z občino.
III. POSTOPEK IZBORA
4. člen
Občina Trebnje prične s postopkom izbora izvajalcev letnega programa in s sofinanciranjem izvajanja letnega programa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Trebnje, po sprejemu proračuna Občine Trebnje za tekoče leto.
5. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev vodi strokovna služba Občine Trebnje, pristojna za področje športa (v nadaljevanju: strokovna služba).
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa mora biti objavljen najmanj enkrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v drugem uradnem glasilu občine.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Z dnem objave javnega razpisa je zainteresiranim omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo in dvig razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Javni razpis je odprt najmanj 30 dni.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju.
9. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– datum dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena in nazivi vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo.
10. člen
Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog, strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev, in ga predloži Občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom.
11. člen
Občinska uprava je dolžna v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse vlagatelje o odločitvi Občinskega sveta.
IV. SKLENITEV POGODBE Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA
12. člen
Občinska uprava mora hkrati s sklepom o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe.
Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
13. člen
Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene pogodba med občino in izvajalcem.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
14. člen
Občina spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa:
– z dokazili, ki jih mora izvajalec predložiti o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku izvajanja letnega programa in porabi sredstev.
15. člen
Način spremljanja izvajanja letnega programa in spremljanja namenske porabe sredstev se natančneje določita v pogodbi, kakor izhaja iz 13. člena tega pravilnika.
VI. PROGRAMI, OBSEG IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
16. člen
Merila za izvajanje letnega programa na nivoju občine, vsebujejo:
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
– višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu,
– razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost.
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika, sofinancira se do 50 odstotkov vrednosti posameznega izvedenega programa, preostala sredstva mora izvajalec pridobiti sam iz drugih virov, razen, če ni s tem pravilnikom določeno drugače.
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
17. člen
Interesne programe predšolskih in šolskih otrok se izvaja glede na možnosti (objekt, strokovni kader, finančna sredstva) in interes sodelujočih ter športnih pedagogov in ostalih izvajalcev športnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in šolah s prilagojenim programom.
Vrtci in šole morajo dejavnosti načrtovati in uvrstiti v svoj letni delovni načrt. Poleg vsebin in organizacije, se opredeli tudi finančni načrt, iz katerega je razvidna razdelitev sredstev med šolo (ali vrtcem), občino in sredstvi, ki jih za program namenjajo država in starši.
Programi otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport obsegajo temeljno pripravo na športno uspešnost, se izvajajo v organiziranih skupinah v športnih društvih; vključijo se otroci in mladi, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
18. člen
(vsebina programov, obseg, predmet sofinanciranja)
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Zlati sonček (vse vsebine razen plavanja):
– program se izvaja v organiziranih skupinah, za popestritev rednega vzgojno-izobraževalnega procesa, zaradi privlačnih vsebin (npr. rolanje, pohodništvo, igre z žogo, drsanje, smučanje...),
– sofinancira se gradivo za izvajanje programa (knjižice, medalje, diplome, priročnike).
Naučimo se plavati:
– program se izvaja v organiziranih skupinah 8 otrok, izven redne dejavnosti,
– sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe bazena za 10 ur programa na skupino.
Ciciban planinec:
– program se izvaja v organiziranih skupinah 20 otrok, izven redne dejavnosti,
– sofinancira se strokovni kader in gradivo za izvajanje programa.
Drugi programi redne športne vadbe, ki se izvajajo izven redne dejavnosti vrtca:
– programi se izvajajo v organiziranih skupinah 20 otrok,
– sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta za 60 ur programa na skupino, v kateri je 20 otrok.
19. člen
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Zlati sonček:
– program se izvaja v organiziranih skupinah 20 otrok v osnovnih šolah (prvo triletje),
– sofinancira se gradivo za izvajanje programa (knjižice, medalje, diplome, priročnike),
– za 10-urne plavalne tečaje, ki se izvajajo v 1. r. 9-letke izven rednega pouka, v okviru športnega programa Zlati sonček, se dodatno sofinancira strokovni kader in stroški uporabe bazena na skupino 10 otrok.
Krpan:
– program se izvaja v organiziranih skupinah 20 otrok v osnovnih šolah (drugo triletje),
– sofinancira se gradivo za izvajanje programa (knjižice, medalje, diplome, priročnike).
Naučimo se plavati:
– 15-urni plavalni tečaj za neplavalce v zadnji triadi: sofinancirajo se stroški strokovnega kadra in stroški uporabe bazena, ki se izvajajo izven obveznih vsebin in rednega pouka;
– šola v naravi 5. r. 9-letke: sofinancirajo se stroški uporabe bazena.
Drugi 80-urni programi:
– programe lahko izvajajo vsi izvajalci športnih dejavnosti,
– sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta (če to ni šolski objekt) za športno dejavnost, ki ima značaj organizirane 80-urne kontinuirane vadbe na skupino 20 otrok.
Šolska športna tekmovanja:
– občinska tekmovanja: sofinanciranje organizacije in izvedbe občinskih šolskih športnih tekmovanj (stroški sodnikov, stroški priznanj, stroški organizacije);
– regijska in državna tekmovanja: sofinancirajo se stroški prevoza, prehrane in strokovnega kadra, za tekmovalce, ki se uvrstijo na regijska in državna šolska tekmovanja za športne panoge, ki so razpisane po koledarju Zavoda za šport.
Programi v počitnicah: (razni tečaji, športne šole, športni tabori, projekt Hura, prosti čas,...)
– programe izvajajo lahko vsi izvajalci športnih dejavnosti, v pouka prostih dnevih, to je v času letnih in medletnih šolskih počitnic,
– projekt Hura, prosti čas, se sofinancira pod pogojem, da izvajalcu odobri program Zveza za šport otrok in mladine Slovenije, ki program razpisuje,
– sofinancira se strokovni kader na skupino 20 otrok in stroški najema objekta, če to ni šolski objekt.
20. člen
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja v tem obdobju pomeni temeljno pripravo na športno uspešnost, programi se izvajajo v organiziranih skupinah v športnih društvih. Vključijo se lahko otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov so prilagojeni posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje, obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti:
1. cicibani, cicibanke 240 ur,
2. mlajši dečki in deklice 240 do 400 ur,
3. starejši dečki in deklice 300 do 800 ur.
Pogoji:
– organizirana vadba za izvajanje programov po starostnih skupinah,
– urejena evidenca članov, potrjena s strani nacionalne panožne zveze,
– sodelovanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze v vseh starostnih skupinah, za katere je organizirano.
Sofinancira se: objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
21. člen
1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.
Sofinancira se: strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 otrok, objekt in se izvaja izven rednega pouka.
22. člen
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
To je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe.
Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Programe za mladino od 15 do 20 let lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.
Sofinancira se: strokovni kader in stroški uporabe objekta za 80-urne programe na skupino 20 mladih.
23. člen
1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Ti programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športnih zvrsti: 400 do 1100 ur.
Pogoji:
– organizirana vadba za izvajanje programov po starostnih skupinah,
– urejena evidenca članov, potrjena s strani nacionalne panožne zveze,
– sodelovanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze v vseh starostnih skupinah, za katere je organizirano.
Sofinancira se: stroški uporabe objekta in strokovni kader.
24. člen
1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na uspešno socialno integracijo in bogatejše življenje.
Oblike dejavnosti so športna vadba mladih od 15 do 20 let, tekmovanje, tečaji ter posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.
Sofinancira se: stroški uporabe objekta in strokovni kader za 80-urni program na skupino 10 mladih.
25. člen
1.4 Športna dejavnost študentov
1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresničitvi človeka. Bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja.
Sofinancira se: strokovni kader in stroške uporabe objekta za 80-urne programe v izbranih športnih panogah na skupino, v kateri je 20 študentov in študentk.
26. člen
(merila za športno vzgojo otrok, mladine, študentov)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin interesnih programov, se izračuna na podlagi točkovnega sistema. Programu, ki ustreza razpisani vsebini in obsegu, se dodeli 80 točk na skupino, število udeležencev v skupini lahko odstopa za +/- 20%. Višina sofinanciranja se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev določenih v letnem programu športa za navedene programe in skupnim številom točk, na javni razpis prijavljenih programov.
Vrednotenje programov za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se opravi na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika, ki je opisan v poglavju Kakovostni in vrhunski šport. Višina sofinanciranja se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev določenih v letnem programu športa za navedene programe in skupnim številom točk, na javni razpis prijavljenih programov.
2. Kakovostni šport in vrhunski šport
27. člen
2.1 Programi kakovostnega in vrhunskega športa
2.1.1 Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V program so vključeni registrirani športniki, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Sofinancira se: najemnina objekta za 320 ur programa.
Vrednotenje programa se opravi na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika.
28. člen
2.1.2 Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
Sofinancira se:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa,
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, 1200 ur programa.
Kandidirajo lahko tista športna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so njihovi športniki na dan objave javnega razpisa na aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov RS po kategorijah OKS ZŠZ,
– da za ta društva v večini nastopajo tekmovalci, vzgojeni v matičnem klubu.
Vrednotenje programa se opravi na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika.
Višina sofinanciranja za navedene programe se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev določenih v letnem programu športa za posamezni program in skupnim številom točk, na javni razpis prijavljenih programov.
2.2 Razvrstitev športnih panog v skupine in v razrede
2.2.1 Razvrstitev športnih panog v skupine
29. člen
V skupini A so individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka.
V skupini B so kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka.
V skupini C so miselne športne igre. V to skupino sodijo bridge, go in šah.
2.2.2 Razvrstitev športnih panog v razrede
30. člen
Športne panoge se razvrsti v pet razredov na podlagi merila razširjenosti in uspešnosti, ločeno za vsako skupino iz prejšnjega člena.
2.3 Merila za vrednotenje in sofinanciranje
31. člen
Merilo razširjenosti je opredeljeno s številom športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih za naslov državnega prvaka. Upoštevajo se podatki na dan prijave na javni razpis.
Merilo uspešnosti je opredeljeno s številom kategoriziranih športnikov po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja. Za šah veljata naziva velemojster in mednarodni mojster.
Športne panoge se točkuje po merilu razširjenosti in uspešnosti, ločeno za vsako skupino iz 29. člena tega pravilnika.
32. člen
(merilo razširjenosti)
Povprečna vrednost merila razširjenosti se izračuna tako, da se vsoto vseh registriranih športnikov, prijavljenih na javni razpis, deli s številom na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izvajajo programe kakovostnega in vrhunskega športa. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov razširjenosti. Izvajalce se na podlagi števila športnikov uvrsti v razred razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------------------+------------+------------------------+
|Razred razširjenosti|Meja razreda|  Št. reg. športnikov |
|          |      |   (razširjenost)   |
|          |      |            |
|          |      +--------------+---------+
|          |      |Skupini A in B|Skupina C|
|          |      |       |     |
+--------------------+------------+--------------+---------+
|     1.     | 81% in več |  200 točk  | 100 točk|
|          |      |       |     |
+--------------------+------------+--------------+---------+
|     2.     | 61 – 80,9% |  150 točk  | 75 točk |
|          |      |       |     |
+--------------------+------------+--------------+---------+
|     3.     | 41 – 60,9% |  100 točk  | 50 točk |
|          |      |       |     |
+--------------------+------------+--------------+---------+
|     4.     | 21 – 40,9% |  50 točk  | 25 točk |
|          |      |       |     |
+--------------------+------------+--------------+---------+
|     5.     | do 20,9% |    -   |  -  |
|          |      |       |     |
+--------------------+------------+--------------+---------+
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje programov izvajalcev.
33. člen
(merilo uspešnosti)
Povprečna vrednost merila uspešnosti se izračuna tako, da se vsoto števila vseh kategoriziranih športnikov po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja, prijavljenih na javni razpis, deli s številom na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izvajajo programe kakovostnega in vrhunskega športa. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov uspešnosti. Izvajalce se na podlagi števila vseh kategoriziranih športnikov po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja uvrsti v razred uspešnosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+-----------------+------------+------------------------+
|Razred uspešnosti|Meja razreda| Št. kategoriziranih šp.|
|         |      |    (uspešnost)   |
|         |      |            |
|         |      +--------------+---------+
|         |      |Skupini A in B|Skupina C|
|         |      |       |     |
+-----------------+------------+--------------+---------+
|    1.    | 81% in več |  300 točk  | 100 točk|
|         |      |       |     |
+-----------------+------------+--------------+---------+
|    2.    | 61 – 80,9% |  200 točk  | 75 točk |
|         |      |       |     |
+-----------------+------------+--------------+---------+
|    3.    | 31 – 60,9% |  100 točk  | 50 točk |
|         |      |       |     |
+-----------------+------------+--------------+---------+
|    4.    | 21 – 30,9% |  50 točk  | 25 točk |
|         |      |       |     |
+-----------------+------------+--------------+---------+
|    5.    | do 20,9% |    -   |  -  |
|         |      |       |     |
+-----------------+------------+--------------+---------+
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje programa izvajalca za kakovostni in vrhunski šport.
34. člen
(razvrstitev športnih panog v razrede)
Športne panoge se na podlagi razvrstitve v razrede v skladu z 28. do 31. člena tega pravilnika določi pripadajoče število točk iz naslednje preglednice:
+-----------------------------+--------------------------+
|     Razširjenost    |     Uspešnost    |
|               |             |
+--------------------+--------+-----------------+--------+
|Razred razširjenosti|št. točk|Razred uspešnosti|št. točk|
|          |    |         |    |
+--------------------+--------+-----------------+--------+
|     1.     |  5  |    1.    |  10  |
|          |    |         |    |
+--------------------+--------+-----------------+--------+
|     2.     |  4  |    2.    |  8  |
|          |    |         |    |
+--------------------+--------+-----------------+--------+
|     3.     |  3  |    3.    |  6  |
|          |    |         |    |
+--------------------+--------+-----------------+--------+
|     4.     |  2  |    4.    |  4  |
|          |    |         |    |
+--------------------+--------+-----------------+--------+
|     5.     |  1  |    5.    |  2  |
|          |    |         |    |
+--------------------+--------+-----------------+--------+
Na podlagi vsote pripadajočih točk iz zgornje preglednice se določi razred v skladu z naslednjo preglednico:
+-----------------------+------+
|Vsota pripadajočih točk|Razred|
|            |   |
+-----------------------+------+
|     13–15     | 1. |
|            |   |
+-----------------------+------+
|     10-12     | 2. |
|            |   |
+-----------------------+------+
|     7-9     | 3. |
|            |   |
+-----------------------+------+
|     4-6     | 4. |
|            |   |
+-----------------------+------+
|     1-3     | 5. |
|            |   |
+-----------------------+------+
35. člen
(dodatna merila)
Če nobena športna panoga posameznega izvajalca ni uvrščena v redni program olimpijskih iger (v nadaljnjem besedilu: OI), je lahko ta športna panoga razvrščena najvišje v tretji razred.
36. člen
(vrednotenje kategoriziranih športnikov)
Sofinancira se program izvajalcev na podlagi števila kategoriziranih športnikov oziroma števila šahistov z nazivom velemojster in mednarodni mojster, in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
· v individualnih športih
+-------------------------------+--------+
|     Kategorizacija    |št. točk|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
| Športnik svetovnega razreda |  100 |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
| Športnik mednarodnega razreda |  50  |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|Športnik perspektivnega razreda|  30  |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
· v kolektivnih športih s športnimi igrami
+-------------------------------+--------+
|     Kategorizacija    |št. točk|
|                |    |
+-------------------------------+--------+
| Športnik svetovnega razreda |  9  |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
| Športnik mednarodnega razreda |  5  |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
|Športnik perspektivnega razreda|  3  |
|                |    |
+-------------------------------+--------+
· v miselnih športih:
+------------------------+--------+
|   Kategorizacija   |št. točk|
|            |    |
+------------------------+--------+
|  Naziv velemojster  |  5  |
|            |    |
+------------------------+--------+
|Naziv mednarodni mojster|  3  |
|            |    |
+------------------------+--------+
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
37. člen
(vrednotenje dosežkov posameznikov)
Ovrednoti se dosežke posameznikov v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Izvajalcem se v individualnih športih glede na razred športne panoge ovrednoti osvojitev medalje na olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu, olimpijskih dnevih mladih (EYOF), sredozemskih igrah in na državnem prvenstvu, s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
+---------------------+-------------------------------+---------------------+
|Razred športne panoge|   OI, svetovno prvenstvo  | Evropsko prvenstvo |
|           |                |           |
+---------------------+-------+------+-------+--------+------+------+-------+
|     1.     |1.-3. m|4.-8.m|9.-16.m|17.-32.m|1.-3.m|4.-8.m|9.-16.m|
|           |    |   |    |    |   |   |    |
+---------------------+-------+------+-------+--------+------+------+-------+
|   Člani(-ce)   | 100 | 80 |  60 |  50  | 80 | 60 |  50 |
|           |    |   |    |    |   |   |    |
+---------------------+-------+------+-------+--------+------+------+-------+
|  mladinci(-ke)  |  80 | 60 |  40 |  30  | 60 | 40 |  30 |
|           |    |   |    |    |   |   |    |
+---------------------+-------+------+-------+--------+------+------+-------+
|    mlajši    |  40 | 35 |  20 |  15  | 30 | 20 |  15 |
|           |    |   |    |    |   |   |    |
+---------------------+-------+------+-------+--------+------+------+-------+
|     EYOF    |  /  |  / |  /  |  /  | 30 | 20 |  15 |
|           |    |   |    |    |   |   |    |
+---------------------+-------+------+-------+--------+------+------+-------+
 
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Razred športne panoge|  Sredozemske igre | Državno prvenstvo |
|           |           |           |
+---------------------+------+------+-------+----+----+----+------+
|     1.     |1.-3.m|4.-8.m|9.-16.m|1. m|2. m|3. m|4.-8.m|
|           |   |   |    |  |  |  |   |
+---------------------+------+------+-------+----+----+----+------+
|   Člani(-ce)   | 60 | 50 |  40 | 30 | 25 | 20 |  5 |
|           |   |   |    |  |  |  |   |
+---------------------+------+------+-------+----+----+----+------+
|  mladinci(-ke)  | 40 | 35 |  30 | 20 | 15 | 10 |  5 |
|           |   |   |    |  |  |  |   |
+---------------------+------+------+-------+----+----+----+------+
|    mlajši    | 25 | 20 |  15 | 15 | 10 | 10 |  5 |
|           |   |   |    |  |  |  |   |
+---------------------+------+------+-------+----+----+----+------+
V primeru, da športnik v individualnih športih na istem tekmovanju iz prejšnjega odstavka osvoji več medalj v različnih disciplinah, se za ovrednotenje po zgornjih tabelah upošteva le najvišja osvojena kolajna športnika.
38. člen
(vrednotenje dosežkov društev)
Ovrednoti se dosežke društev v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Društvom se v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah, uvrščenih v prvi razred športnih panog, ovrednoti končna uvrstitev na uradnih tekmovanjih za naslov državnega klubskega prvaka s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------------------------------------+
|      Končna uvrstitev      |
|                   |
+--------+--------+--------+-----------+
|1. mesto|2. mesto|3. mesto|4.-8. mesto|
|    |    |    |      |
+--------+--------+--------+-----------+
|  150 |  100 |  75  |   30  |
|    |    |    |      |
+--------+--------+--------+-----------+
3. Športna rekreacija
39. člen
(vsebina, višina sofinanciranja)
Pri programih športne rekreacije gre za aktivno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevanje upadanja splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti.
Sofinancira se:
– strošek uporabe objekta za 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic (število članov lahko odstopa za +/- 20%), v različnih športnih panogah,
– za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane, starejše od 65 let pa tudi strokovni kader,
– do 80 odstotkov celotne vrednosti programa, ostala sredstva mora izvajalec pridobiti iz drugih virov.
Sofinancira se samo programe, ki pri točkovanju na podlagi meril iz 40. člena tega pravilnika zberejo najmanj 50 točk. Skupaj je možno zbrati največ 75 točk za posamezen program.
40. člen
(merila)
Programe se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
| |Merilo                            | Število |
| |                               | točk  |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
|1|Kakovost programa                       | max 20 |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
| |Program je namenjen udeležencem različne starosti, spola in  |  10  |
| |športnega predznanja                     |     |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
| |Program je podprt z oglaševanjem, informiranjem in strokovnim |  10  |
| |svetovanjem udeležencem                    |     |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
|2|Razširjenost programa                     | max 20 |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
| |Število aktivnih udeležencev, vključenih v program je nad 30 |  20  |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
| |Število aktivnih udeležencev, vključenih v program je 20 – 30 |  15  |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
|3|Časovna razporeditev aktivnosti, ob pogoju, da je dosežen   | max 20 |
| |cilj – 80 ur vadbe letno                   |     |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
| |Program se izvaja 1 x – 2 x tedensko             |  20  |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
| |Program se izvaja 1 x mesečno                 |  10  |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
|4|Širši učinki programa                     | max 15 |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
| |Vsaj 50% vključenih udeležencev v programu je starejših od 65 |  10  |
| |let ali spadajo v skupino socialno, zdravstveno ogroženih   |     |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
| |Program dopolnjuje športno-turistično ponudbo v občini    |  5  |
| |                               |     |
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
Vsota točk posameznega programa po merilih pomeni skupno število točk posameznega programa.
Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za program športne rekreacije, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov za športno rekreacijo, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
4. Šport invalidov
41. člen
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinancira se: 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 invalidov.
Sofinancira se programe na podlagi meril iz spodnje preglednice.
Skupaj je možno zbrati največ 60 točk za program.
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
| |Merilo                           | Število |
| |                              |  točk  |
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
|1|Kakovost programa                      |  max 20 |
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
| |Program je namenjen udeležencem različne starosti in spola |   10  |
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
| |Program je podprt z informiranjem in strokovnim svetovanjem |   10  |
| |udeležencem                         |      |
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
|2|Razširjenost programa                    |  max 20 |
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
| |Število aktivnih udeležencev, vključenih v program je nad 15|   20  |
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
| |Število aktivnih udeležencev, vključenih v program je 10 – |   15  |
| |15                             |      |
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
|3|Časovna razporeditev aktivnosti, ob pogoju, da je dosežen  |  max 20 |
| |cilj – 80 ur vadbe letno                  |      |
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
| |Program se izvaja 1 x – 2 x tedensko            |   20  |
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
| |Program se izvaja 1 x mesečno                |   10  |
| |                              |      |
+-+------------------------------------------------------------+-----------+
Višina sredstev in vrednost točke za sofinanciranje športa invalidov se določi z letnim programom športa.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu
5.1 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
42. člen
Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato se z nacionalnim programom podpira usposabljanje, izobraževanje in spopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom.
Prijaviteljem (izvajalcem letnega programa) na javni razpis se sofinancira:
– programe izobraževanja strokovnih delavcev v športu, pri čemer se krijejo stroški do višine 50% plačane kotizacije;
– programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu, pri čemer se v celoti krijejo stroški plačane kotizacije za pridobitev naziva usposobljenosti, pod pogojem, da gre za potrjene programe usposabljanja, katerih nosilci oziroma izvajalci so nacionalne panožne zveze, Fakulteta za šport ali Športna unija Slovenije;
– programe spopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, pri čemer se krijejo stroški do višine 50% plačane kotizacije.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju.
Višina sredstev za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu je določena z letnim programom športa.
5.2 Velike mednarodne športne prireditve
43. člen
Velike mednarodne športne prireditve lahko pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem.
Sofinancira se velike mednarodne športne prireditve v športnih disciplinah rednega programa OI in sicer mednarodna prvenstva in turnirje, ki jih organizatorji prijavijo na javni razpis.
Sofinancira se: neposredne materialne stroške organizacije prireditve, vendar največ do 20% predračuna za izvedbo v članski konkurenci oziroma do 40% predračuna za izvedbo velike mednarodne športne prireditve v mladinski in mlajših kategorijah.
Višina sredstev za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev je določena z letnim programom športa.
5.3 Športni objekti
44. člen
Strokovne naloge na tem področju se nanašajo na sofinanciranje:
– načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in športnih naprav,
– adaptacij, rekonstrukcij in tehnoloških posodobitev javnih športnih objektov in športnih naprav,
– vzdrževanje obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav,
– športne opreme objektov.
Višina sofinanciranja:
– za javne športne objekte, ki so določeni s sklepom Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99) o določitvi javnih športnih objektov v Občini Trebnje, se sredstva za sofinanciranje lahko dodelijo do višine 100% vrednosti investicije, razen za športno opremo objektov, za katero znaša sofinanciranje največ do 50% vrednosti;
– za ostale javne športne objekte, športne naprave in športno opremo objektov, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa v športu, se sredstva za sofinanciranje dodelijo največ do 40% vrednosti investicije.
Ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, ki kandidirajo na javnem razpisu:
– da je prosilec upravljalec športnega objekta in naprav,
– da prosilec za načrtovano investicijo pridobi ustrezna upravna dovoljenja,
– da ima zaključeno finančno konstrukcijo,
– da vodi investicijo v skladu z veljavno zakonodajo.
Na podlagi meril iz spodnje preglednice, se oblikuje prioritetni vrstni red projektov, ki ustrezajo razpisanim pogojem.
Javni športni objekti, določeni s sklepom Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99) o določitvi javnih športnih objektov v Občini Trebnje, imajo prednost pri sofinanciranju.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v izbor za dodelitev sredstev in ta odpove v obdobju po zaključenem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu projektu iz vrstnega reda, ki sredstev še ni prejel.
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Merilo                            | Število |
| |                               |  točk  |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
|1|Finančni kriterij                      | max 25 |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Delež lastnih sredstev nad 61% – 70%             |  5   |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Delež lastnih sredstev nad 71% – 80%             |  10  |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Delež lastnih sredstev nad 81%                |  15  |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Dosedanja vlaganja v preteklih petih letih iz občinskega   |  10  |
| |vira ali iz drugih virov                   |     |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
|2|Izkoriščenost objekta za izvajanje športnih dejavnosti    | max 20 |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Zasedenost objekta v tekočem oziroma preteklem letu do 50%  |  0   |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Zasedenost objekta v tekočem oziroma preteklem letu nad 50% |  5   |
| |– 70%                            |     |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Zasedenost objekta v tekočem oziroma preteklem letu nad 70% |  10  |
| |– 90%                            |     |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Zasedenost objekta v tekočem oziroma preteklem letu nad 90% |  20  |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
|3|Razlogi za investicijo                    | max 20 |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Nujno potrebna dela, ker je ogroženo delovanje objekta,   |  20  |
| |naprave                           |     |
| |(po prioritetah: npr. streha, instalacije, ogrožena varnost |     |
| |in zdravje udeležencev, itd)                 |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Posodobitev naprav in opreme iz utemeljenih tehnoloških,   |  15  |
| |ekonomskih in ekoloških razlogov               |     |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Posodobitev, ker naprava oziroma oprema ni ustrezna ali je  |  10  |
| |še ni                            |     |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
|4|Status objekta:                       | max 10 |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Javni športni objekt po sklepu OS              |  10  |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
| |Ostali javni športni objekti                 |  5   |
| |                               |     |
+-+-------------------------------------------------------------+----------+
Za projekt je maksimalno možno zbrati 75 točk.
Višina sredstev za sofinanciranje športnih objektov se določi z letnim programom športa.
5.4 Delovanje občinske športne zveze
45. člen
Občinska športna zveza kot organizacija, je v popolni domeni in lastni presoji društev in športnih organizacij, katere obstoj je stvar presoje in prostovoljnosti povezovanja društev.
Za sofinanciranje delovanja občinske športne zveze lahko kandidira izvajalec, ki predloži letni delovni načrt, iz katerega mora biti razvidno, da opravlja strokovne in razvojne naloge v športu za svoje člane (športna društva) na nivoju občine, z natančnim finančnim načrtom.
Sofinancirajo se:
– materialni stroški za delovanje zveze do višine 50%, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne naloge najmanj za 10 športnih društev, ki so njeni člani.
VII. KONČNE DOLOČBE
46. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 54/99) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 86/01).
Št. 65000-00001/2005
Trebnje, dne 7. februarja 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.