Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

735. Odlok o priznanjih Občine Trebnje, stran 1709.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 7. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, način in postopek podeljevanja priznanj ter oblika priznanj Občine Trebnje (v nadaljevanju: priznanja).
2. člen
Občina Trebnje podeljuje priznanja posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, za posebne uspehe dosežene na področjih družbenega in gospodarskega življenja in dela v Občini Trebnje.
3. člen
Občinski svet Občine Trebnje z vsakoletnim proračunom zagotovi ustrezna finančna sredstva za izvedbo postopka podelitve priznanj Občine Trebnje.
4. člen
Priznanja podeljuje župan Občine Trebnje praviloma na prireditvi ob praznovanju spominskih dnevov: 10. april in 29. junij, in sicer vsako leto izmenično na drug spominski dan.
Priznanje, ki se podeljuje v skladu s tem odlokom, je umetniška upodobitev simbola (odlitek, odtis, relief …), ki predstavlja celostno podobo občine.
II. VRSTE PRIZNANJ
5. člen
Priznanja Občine Trebnje so:
1. Častni občan Občine Trebnje
2. Plaketa Občine Trebnje
3. Priznanje Občine Trebnje.
6. člen
1. Častni občan Občine Trebnje
Naziv častnega občana Občine Trebnje se podeli posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju družbe, utrjevanja miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine. Naziv častnega občana Občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine.
Priznanje se podeljuje izjemoma.
7. člen
Častnemu občanu Občine Trebnje se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, formata A3, na kateri je napis »Častni občan Občine Trebnje«. Na listino se vpiše ime in priimek dobitnika ter kratka obrazložitev. Listina je vložena v moder tulec, na katerem je napisano »Častni občan Občine Trebnje«. K listini je priložena zlata ploščica, z odtisnjenim simbolom, ki predstavlja občino (celostno podobo), v katero se gravira ime in priimek častnega občana, napis »Častni občan Občine Trebnje« in datum podelitve. Ploščica je vložena v modro škatlo.
 
2. Plaketa Občine Trebnje
8. člen
Plaketa Občine Trebnje se podeljuje:
– posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine;
– podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Občine Trebnje.
V posameznem letu se lahko podeli največ tri plakete, in sicer: dve po prvi alinei in eno po drugi alinei prejšnjega odstavka tega člena.
9. člen
Plaketa vsebuje listino formata A4, na kateri je napis »Plaketa Občine Trebnje«. Na listino se vpiše ime in priimek dobitnika oziroma naziv pravne osebe, kratka obrazložitev ter datum podelitve. Listina je vložena v moder tulec, na katerem je napisano »Plaketa Občine Trebnje«. K listini je priložena plošča, z odtisnjenim simbolom celostne podobe občine, ki je vložena v modro škatlo, na kateri je napis »Plaketa Občine Trebnje«.
 
3. Priznanje Občine Trebnje
10. člen
Priznanje se lahko podeljuje posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz Občine Trebnje za enkratne dosežke na kateremkoli področju, za posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in širšem prostoru.
11. člen
V posameznem letu se lahko podelijo največ tri priznanja.
12. člen
Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je napis »Priznanje Občine Trebnje«. Na listino se vpiše ime in priimek dobitnika, naziv združenja občanov ali pravne osebe, kratka obrazložitev ter datum podelitve. Listina je vložena v modro mapo, na kateri je napis »Priznanje Občine Trebnje«. Dobitnik prejme tudi simbolično protokolarno darilo.
III. POSTOPKI ZA PODELITEV PRIZNANJ
13. člen
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine Trebnje s sklepom, na predlog komisije za podelitev priznanj, v katerem navede razloge in obrazložitev.
Komisijo za podelitev priznanj imenuje Občinski svet. Komisijo sestavlja 7 članov s področja gospodarskih in družbenih dejavnosti. Mandat članov komisije je vezan na mandat članov občinskega sveta.
Komisija enkrat letno objavi Javni poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanj po tem odloku in tudi pripravi predlog za odločanje na seji občinskega sveta.
14. člen
Člani komisije ne morejo biti predlagani za priznanja.
Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva iz območja Občine Trebnje. Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv, točen naslov pobudnika,
– ime in priimek oziroma naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
– navedbo vrste priznanja,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
15. člen
Pobudo lahko poda tudi župan Občine Trebnje.
IV. KONČNE DOLOČBE
16. člen
O podeljenih priznanjih se po tem odloku vodi evidenca v pisarni župana.
Podatke dobitnikov priznanj, razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno, kdo je bil pobudnik, kdo predlagatelj in podatke o datumu ter kraju podelitve priznanja, se vpiše v knjigo priznanj, kateri se priloži kopija posamezne listine.
17. člen
Za izdelavo priznanj, simbolov in protokolarnih daril skrbi pisarna župana pri občinski upravi Občine Trebnje.
18. člen
Priznanja, podeljena na posameznih področjih do uveljavitve tega odloka, so izenačena s priznanji, podeljenimi po tem odloku.
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj Občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/87).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 09900-01/2005
Trebnje, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.