Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

734. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006, stran 1706.

Na podlagi četrte aninee drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Sklep US, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05), na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99, 89/99 – odl. US in 90/05), 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, 116/05), v skladu z 19. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 7. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/05).
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV SKUPINA / PODSKUPINA  |   Proračun|
|   |KONTOV                        |   leta 2006|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           | 3.717.630.163|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               | 1.872.139.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                   | 1.468.735.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK           | 1.057.075.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE               |  246.772.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE        |  164.888.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                  |  403.404.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA   |  63.102.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE               |   4.883.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |712 DENARNE KAZNI                  |   2.944.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV      |  50.000.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI             |  282.475.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                 |  91.100.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV      |   8.100.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL.   |  83.000.000|
|   |PREMOŽENJA                      |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                 | 1.754.391.163|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI DRUGIH JAVNOFINANČ.     | 1.573.326.163|
|   |INSTITUCIJ                      |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|741 |SREDSTVA EVROPSKIH SKLADOV              |  181.065.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             | 4.855.563.163|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                    |  905.682.705|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM        |  168.828.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST    |  26.992.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE           |  667.505.345|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI             |   8.000.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE           |  34.357.360|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                   | 1.357.364.850|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |410 SUBVENCIJE                    |  28.300.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM     |  740.634.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |  165.310.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          |  423.120.850|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                | 1.674.025.672|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV        | 1.674.025.672|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |  918.489.936|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI             |       0|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM   |  576.070.000|
|   |OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI        |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |  342.419.936|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                 |       –|
|   |                           | 1.137.933.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              |       |
|   |(I. – II.)                      |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           |       0|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)        |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE              |       0|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)            |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA             |       0|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |S SALDOM DANIH MINUS VRNJENIH POSOJIL (I.+IV.) –   |       |
|   |(II. + V.)                      |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR OBČINA IN KRAJEVNE     |       |
|   |SKUPNOSTI                      |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)                |  374.900.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE               |  374.900.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550+551)              |  11.500.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA             |  11.500.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH             | – 774.533.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)            |  363.400.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III)      | 1.137.933.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA  |       |
|   |LETA                         |       |
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
|9009 |SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO                |  774.533.000|
|   |                           |       |
+-----+-----------------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
3. člen
V 3. členu Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 se za zaporedno številko 1 dodajo zaporedne številke 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8, ki se glasijo:
2. Sredstva, namenjena odpravi nesorazmerij v plačah v javnem sektorju, ki se oblikujejo v skladu s spremembami in dopolnitvami zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 53/05),
3. Prihodki na podlagi Odloka o uvedbi samoprispevka za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in izgradnjo večnamenskega doma v krajevni skupnosti Trebelno (Uradni list RS, št. 65/05 in 98/05),
4. Prihodki krajevne skupnosti Šentrupert na podlagi Sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert (Uradni list RS, št. 4/01),
5. Prihodki od občanov, ki se v posameznih krajevnih skupnostih namenijo za namene, za katere se pobirajo,
6. Drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, in sicer: vplačani prispevki za priključitev na javni vodovod in vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev, ki se priključujejo na določeno omrežje,
7. Prihodki iz naslova Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04 in 68/05) po 21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 44/96, 124/00 in 49/01),
8. Prihodki iz naslova Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04 in 68/05) po 22. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 70/01).
Prihodki, zbrani na podlagi 7. in 8. točke tega člena, se v proračunu lahko uporabljajo v proračunskem skladu v skladu z določbami 56. – 60. člena Zakona o javnih financah.
4. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 se spremeni četrti odstavek, ki se glasi:
Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje obveznosti za najemne oziroma zakupne pogodbe (v primerih, ko na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, se štejejo kot investicijski odhodek), pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni za izvajanje upravnih nalog, pogodbe v breme postavk predpristopnih pomoči in pripadajočih postavk slovenske udeležbe, izvedbo projektov strukturnih in kohezijskih politik, pogodbe o zagotavljanju prihranka energije, kjer se obveznosti pokrivajo z ustvarjenimi prihranki.
V istem členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
Najemne oziroma zakupne pogodbe, razen pogodb iz prejšnjega odstavka, so lahko sklenjene za določen čas, ki ne sme biti daljši od enega leta, ali za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
5. člen
V 5. členu Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 se v tretjem odstavku besedilo »za leti 2004 in 2005« nadomesti z besedilom »za leti 2006 in 2007«.
6. člen
Za 6. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem členu, med:
– glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu, in
– področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
7. člen
V 9. členu Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2006 dodatno oblikuje v višini 10.000.000,00 SIT.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
Za 10. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 se dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
10.a člen
Pravice porabe s postavke 4092 – Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah, ki niso bile porabljene v letu 2005, se prenesejo v leto 2006 za isti namen.
Pravice porabe s postavke 06008 – Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi, ki ne bodo porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Za obseg prenesenih pravic porabe se povečata obseg pravic porabe v posebnem delu proračuna in odhodki proračuna.
10.b člen
Pravice porabe za realizacijo letnih programov in predpisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje posameznih izdatkov proračuna, se zagotavljajo v znesku, določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden z letnim programom ali posebnim predpisom.
9. člen
Za 13. členom Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu občine Trebnje za leto 2006 in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2006, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607).
10. člen
Za 14. členom Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2006 se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2006 ni potrebno vključiti premičnin, katerih ocenjena vrednost ne presega 100.000,00 SIT.
11. člen
V 15. členu Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Trebnje za proračun leta 2006 lahko zadolži v višini 374.900.000,00 SIT za namene, določene v Sklepu Občinskega sveta o zadolžitvi.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 uporabljeni izraz »županja« se v vseh členih nadomesti z izrazom »župan« v ustreznem sklonu.
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Trebnje v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljajo Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 in ta odlok ter sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljajo pa se od dneva sprejema tega odloka na občinskem svetu dalje.
Prilogi k spremembam in dopolnitvam tega odloka pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 40302-2/2004
Trebnje, dne 7. februarja 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.