Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

733. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Pondor – jug, stran 1705.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK) ter 7. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je župan Občine Tabor dne 31. 1. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta Pondor – jug
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
Območje lokacijskega načrta Pondor – jug je locirano južno od naselja Pondor in v naravi predstavlja travnik. Vsa zemljišča so v veljavnem prostorskem planu – Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 (Uradni list RS, št. 21/90, 32/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 32/99, 58/99, 96/02) opredeljena kot stavbna.
Elektro Turnšek d.o.o., Celje je na Občino Tabor vložil pobudo za pripravo lokacijskega načrta Pondor. Pobudnik je namreč lastnik zemljišč na ureditvenem območju. Na navedenem območju ima namen vzpostaviti pogoje za izgradnjo naselja stanovanjskih hiš. V skladu s pobudo so že bile izdelane Strokovne podlage za občinski lokacijski načrt Pondor. Občina Tabor je pobudo proučila ter ugotovila, da vložena pobuda ni v nasprotju s širšimi usmeritvami v prostor ter da je v skladu s prostorskim planom.
Pravne podlage za pripravo lokacijskega načrta so, oziroma pobuda Elektro Turnšek d.o.o. je utemeljena v:
– Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 21/90, 32/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 32/99, 58/99, 96/02);
– Strokovne podlage za občinski lokacijski načrt Pondor (Biro Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., junij 2005).
II. Predmet in programska izhodišča
Predmet izdelave občinskega lokacijskega načrta je določitev urbanistične in krajinske rešitve prostorske ureditve, lokacijskih in tehničnih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo objektov ter drugih pogojev, zahtev in ukrepov za izvedbo načrtovane prostorske ureditve za ureditveno območje.
Programska izhodišča: Znotraj ureditvenega območja je predvideno oblikovanje povsem nove stanovanjske soseske. V njej se bodo nahajale stanovanjske stavbe. V soseski bo v celoti na novo izvedena prometna, energetska, komunalna in ostala gospodarska infrastruktura, ki pa bo priključena na že obstoječo v okolici. Znotraj soseske je predviden tudi skupen javni prostor, kjer se predvidoma uredi otroško igrišče.
Dne 24. 1. 2006 je Občina Tabor skladno z 28. členom ZUreP-1 sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je Občina Tabor objavila v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer v Novem tedniku Celje ter na VTV Velenje in na internetni strani Občine Tabor.
Z vabilom z dne 13. 1. 2006 so bili uradno vabljeni nosilci urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Priporočila in usmeritve so na prostorski konferenci podali predstavniki: Zavod za gozdove, OE Celje in Telemach d.o.o. V tem programu priprave so upoštevana tista priporočila prostorske konference, ki se nanj neposredno nanašajo, druga pa bodo upoštevana v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta.
Lokacijski načrt se pripravi v skladu z ZUreP-1 in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
III. Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje zajema zemljišča s parc. št. 1595/7, 1596/1, 1596/10, 1596/11, 1632/4 vse k.o. Ojstriška vas. Nahaja se južno od naselja Pondor na desni strani reke Bolska. Reka predstavlja tudi severni rob ureditvenega območja, vzhodni ter južni rob tvori gozd, na zahodu pa območje omejujejo že obstoječi objekti.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje, prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Pobudnik in investitor priprave lokacijskega načrta je Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska 86, 3000 Celje. Načrtovalec lokacijskega načrta je biro Urbanisti Gorazd Furman Oman, s.p., Grudnova ulica 6, Celje, katerega je izbral pobudnik in naročnik.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje Pri izdelavi lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo nalog s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Po potrebi mora pobudnik in naročnik izdelati tudi dodatne strokovne podlage.
VI. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage, izdelane na podlagi analize obstoječega stanja, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prostorske konference ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. poglavju tega program priprave, izdela načrtovalec lokacijskega načrta kot (dve) variantni ureditvi obravnavnega prostora.
Načrtovalec lokacijskega načrta izdela utemeljitev predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo, v kateri prouči varianti v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Zakona o urejanju prostora. Varianti se proučita, ocenita in medsebojno primerjata s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njegove sprejemljivosti v lokalnem okolju. V zaključku primerjalne študije načrtovalec predlaga in utemelji najustreznejšo varianto prostorske ureditve in poda usmeritve za njeno optimizacijo v sklopu izdelave predloga občinskega lokacijskega načrta.
VII. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag Geodetski načrt v ustreznem merilu in izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) kot tudi morebitne druge potrebne geodetske, topografske in digitalne ortofoto podlage pridobi investitor.
VIII. Roki za pripravo
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge, v nasprotnem se šteje, da nimajo pogojev za izdelavo OLN.
Načrtovalec in investitor zagotovita izdelavo dveh variantnih rešitev in primerjalne študije variant v 30 dneh po prejemu smernic.
Pripravljavec organizira drugo prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve oziroma variantno rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Načrtovalec nato po potrebi dopolni variante rešitve in primerjalno študijo variant po drugi prostorski konferenci ter skupaj s predlogom najustreznejše rešitve posreduje pripravljavcu.
O utemeljeni varianti rešitvi oziroma predlogu najustreznejše variante, za katero se izdela predlog občinskega lokacijskega načrta, odloča Občinski svet občine Tabor na predlog župana Občine Tabor.
Načrtovalec pripravi predlog lokacijskega načrta v roku 30 dni.
Župan Občine Tabor s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta na Občini Tabor. Javna razgrnitev traja 30 dni. Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu RS. Pripravljavec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.
Predlog strokovnih stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, pripravi načrtovalec, v sodelovanju s pripravljavcem in pobudnikom.
Občinski svet Občine Tabor odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
Načrtovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta kot tudi zagotovi gradivo za pridobitev mnenj v 30 dneh.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge, v nasprotnem se šteje, da nimajo pripomb. Načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po prevzemu mnenj ter ga posreduje pripravljavcu in pobudniku v potrditev.
Župan Občine Tabor posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Občinskemu svetu občine Tabor v sprejem. Občinski svet občine Tabor sprejme lokacijski načrt z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Načrtovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
IX. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Naročnik, Elektro Turnšek, d.o.o., zagotovi sredstva za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in lokacijskega načrta.
X. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-04/2006-1
Tabor, dne 31. januarja 2006
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.