Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

726. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2006, stran 1695.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99 in 90/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 9. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 2006
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2006 določa obseg javne porabe občine Sežana za leto 2006 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Splošni del proračun Občine Sežana na ravni podskupin se za leto 2006 določa v naslednjih zneskih (v SIT):
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:            |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |2.565.188.518|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |2.011.005.432|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)           |1.363.124.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            |1.013.740.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje                | 245.054.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         | 104.330.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki                    |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)        | 647.881.432|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   | 558.246.700|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine               |  4.842.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni                   |    50.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |  1.000.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki              |  83.742.732|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)         | 180.000.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |  70.000.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog             |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih  | 110.000.000|
|   |dolgoročnih sredstev                 |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)              |   156.936|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine            |   156.936|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)               | 374.026.150|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki od drugih javnofinančnih   | 374.026.150|
|   |institucij                      |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |2.988.018.584|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)         | 727.686.105|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         | 163.901.421|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |  26.245.396|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve           | 527.539.288|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |  4.000.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                      |  6.000.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)          | 983.718.858|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije                    |  19.250.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     | 410.006.600|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |  52.140.100|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           | 502.322.158|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)              | 853.048.621|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        | 853.048.621|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)           | 423.565.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim    | 331.200.000|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki        |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |  92.365.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-  | –422.830.066|
|   |II.)                         |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:          |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |  3.840.000|
|   |DELEŽEV (750+751)                   |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |  3.840.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil           |  3.840.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev            |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije         |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
|   |(440+441+442)                     |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH LEŽEV     |      0|
|   |(440+441+442)                     |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila                   |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |  3.840.000|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA:                  |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)             |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                     |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje                |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)                 |  25.100.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|55  |550 Odplačilo domačega dolga             |  25.100.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.- | –444.090.066|
|   |V.-VIII.)                       |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            | –25.100.000|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) = III          | 422.830.066|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA  | 444.090.066|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Sežana so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka. V posebnem delu proračuna, ki je tudi sestavni del proračuna, je prikazana podrobnejša razčlenitev sredstev proračuna po posameznih namenih in uporabnikih.
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti in načrt razvojnih programov za obdobje 2006–2009. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Sežana.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2005.
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine enega milijona ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem obveznosti pridobiti soglasje župana.
4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 50% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati 50% sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalne storitve in drugih storitev, potrebnih za delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se financira preko več let, je možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. Sredstva za investicijske transfere, se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000,00 SIT odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine 500.000,00 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma in sicer ob primernem zavarovanju predplačil. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2006 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se po kriterijih vlade uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu;
– taksa za obremenjevanje vode na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01 in 23/04);
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 70/01 in 9/04);
– komunalni prispevek iz naslova sovlaganj v komunalno infrastrukturo;
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 53/05) in Navodila za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah (Uradni list RS, št. 60/05);
– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupnosti, kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena, se prenesejo v proračun naslednjega leta.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk. O prerazporeditvi odloča župan.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu in sicer v mesecu septembru za prvo polletje in z zaključnim računom. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja možnost prodaje finančnega in stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v načrtu prodaje premoženja, lahko občinski svet ne predlog župana dopolni ali spremeni načrt prodaje premoženja.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, določi vsaki proračunski postavki novo programsko in funkcionalno klasifikacijo, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe ali uvrstitve.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v višini do 10.000.000,00 SIT,
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna,
– v drugih primerih, ko to določa zakon.
17. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občine Sežana. Skrbnike proračunskih postavk s sklepom določi župan.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-2/2006-9
Sežana, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.