Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

723. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica, stran 1694.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji dne 6. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence oziroma njihove starše z območja Občine Sevnica, določa upravičence, višino in pogoje za upravičenost do enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Sevnica.
Pooblaščena oseba občinske uprave vodi letne evidence o izdanih pomočeh za novorojence.
II. POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku v letu 2006 znaša 30.000 SIT.
O višini pomoči se določi s sklepom ob sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto. Tako določeni znesek velja do uveljavitve proračuna za naslednje koledarsko leto.
Pomoč ob rojstvu otroka se upravičencu izplača v obliki bona.
III. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO POMOČI
4. člen
Upravičenec do pomoči je novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da imata stalno bivališče v Občini Sevnica.
V primeru, da starša živita ločeno, je upravičen do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno bivališče v Občini Sevnica.
V primeru, da otrok ne živi pri starših, ima pravico uveljavljati pomoč rejnik oziroma tisti, ki je prevzel skrb za otroka in ki ima stalno prebivališče v Občini Sevnica.
5. člen
Pomoč ob rojstvu otroka se upravičencu dodeli na podlagi pridobljenih podatkov o novorojencih in starših oziroma skrbniku, ki jih pridobiva pooblaščena oseba občinske uprave Občine Sevnica od Upravne enote Sevnica, ki vodi uradne evidence o rojstvu otrok in stalnem prebivališču otrok in staršev oziroma skrbnikih.
IV. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem zagotovitve sredstev v proračunu Občine Sevnica za leto 2006.
Št. 007-0001/2006
Sevnica, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.