Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

722. Pravilnik o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica, stran 1692.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji dne 6. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Sevnica s pravilnikom o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Sevnica (v nadaljevanju: pravilnik) določa kriterije za izbor izvajalcev, merila za vrednotenje programov in razdelitev sredstev ter postopek za izbor programov, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Sevnica.
2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij s strani občine.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
3. člen
V proračunu Občine Sevnica se za posamezno leto določi višina sredstev, namenjena sofinanciranju programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
4. člen
Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva (v nadaljevanju: organizacije) so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Občine Sevnica.
5. člen
Pravico do sofinanciranja imajo organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sevnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih (za društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
II. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev organizacijam poteka po naslednjem zaporedju:
1. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov,
2. zbiranje predlogov,
3. strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
4. obravnava in potrditev predlogov,
5. obveščanje predlagateljev o odločitvi – sklepi o sofinanciranju,
6. sklepanje pogodb,
7. spremljanje izvajanja pogodb – poročila o izvedbi programov.
7. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– navedbo programov, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje za prijavo na razpis,
– okvirno vrednost razpisanih sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok za prijavo,
– način dostave predlogov,
– datum odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v javnih glasilih in na spletni strani Občine Sevnica.
Organizacije se prijavijo na razpis izključno na obrazcih, ki ga pripravi občinska uprava.
9. člen
Pregled, ocenitev, predlog izbora in višine sofinanciranja programov pripravi komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavlja pet članov:
– dva predstavnika občinske uprave Občine Sevnica,
– predsednik in član odbora za zdravstveno varstvo in socialo pri Občinskem svetu Občine Sevnica in
– predstavnik Centra za socialno delo Sevnica.
Mnenje k predlogu razdelitve sredstev poda Odbor za zdravstveno varstvo in socialo pri Občinskem svetu Občine Sevnica. Odbor lahko predlaga spremembe sofinanciranja.
10. člen
Sklep o sofinanciranju programov izda, na podlagi predloga komisije, Oddelek za družbene dejavnosti Občine Sevnica.
11. člen
Zoper sklep Oddelka za družbene dejavnosti Občine Sevnica je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu vložiti pritožbo.
12. člen
Župan z izbranimi organizacijami sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov.
Pogodba določa izbran program, višino odobrenih sredstev, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo sredstev in ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
III. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
13. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila in kriterije:
I. Ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa:
– jasnost postavljenih ciljev, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov ter so v interesu Občine Sevnica – do 5 točk;
– nedvoumna opredelitev uporabnikov – do 5 točk;
– metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev – do 5 točk;
– rednost delovanja (izvajanje programa skozi daljše časovno obdobje) – do 5 točk;
– program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev,..) – do 5 točk;
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriterijih I, je 25 točk.
II. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
– uporabniki (udeleženci, člani) in prostovoljci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju programa – do 5 točk;
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriterijih II, je 5 točk.
III. Finančna konstrukcija programa:
– program ima jasno opredeljene vire financiranja – do 5 točk;
– program ima jasno opredeljene stroške – do 5 točk.
14. člen
Programi lahko prejmejo po kriterijih I, II in III največ 40 točk. Iz nadaljnje obravnave so izključeni programi, ki za enega ali več kriterijev iz točke I prejmejo 0 točk, in programi, ki prejmejo iz točke III 0 točk ter tisti programi, ki od 40 možnih točk ne zberejo vsaj 20 točk.
15. člen
Posebej se dodelijo točke glede na število članov iz Občine Sevnica.
– 1 do 20 članov – 3 točke,
– 21 do 50 članov – 6 točk,
– več kot 50 članov – 10 točk.
Društvo, ki ima sedež v Občini Sevnica, pridobi dodatno 10 točk.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 122-0001/2006-31
Sevnica, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.