Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

720. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2006, stran 1690.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet Občine Odranci na 17. seji dne 7. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |                              | v tisoč|
|   |                              |tolarjev|
+--------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     |
|                                     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Skupina/Podskupina kontov  Proračun leta 2006              |
|                                     |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              | 416.095|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  | 149.303|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                      | 54.789|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček              | 43.048|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |703 Davki na premoženje                  |  7.691|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve           |  4.050|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |706 Drugi davki                      |    0|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                     | 94.514|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |  1.873|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |711 Takse in pristojbine                  |   470|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |712 Denarne kazni                     |   10|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         |    0|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki                | 92.161|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                    | 65.595|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         | 65.595|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog               |    0|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih     |    0|
|   |dolgoročnih sredstev                    |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|73  |PREJETE DONACIJE                      |    0|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov           |    0|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine               |    0|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                    | 201.197|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      | 201.197|
|   |institucij                         |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                | 583.895|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                       | 66.362|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           | 21.775|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |  3.856|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve              | 36.331|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |403 Plačila domačih obresti                |  2.500|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |409 Rezerve                        |  1.900|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                      | 84.857|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |410 Subvencije                       |  7.370|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        | 29.658|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |  8.874|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi             | 38.955|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino               |    0|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                   | 424.558|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           | 424.558|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |  8.118|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |430 Investicijski transferi                |  8.118|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  |-167.800|
|   |                              |    |
+--------------------------------------------------------------------------+
|                                     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                   |
|                                     |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH    |    |
|   |DELEŽEV (750+751+752)                   |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil             |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev              |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije            |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |    |
|   |(440+441+442+443)                     |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |440 Dana posojila                     |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in  |    |
|   |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji  |    |
|   |lasti                           |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |    |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                      |    |
|   |                              |    |
+--------------------------------------------------------------------------+
|                                     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                           |
|                                     |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                     |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                        |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |500 Domače zadolževanje                  |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                   |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                      |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |550 Odplačila domačega dolga                |  2.667|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-  |-170.467|
|   |II.-V.-VIII.)                       |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               | -2.667|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)           | 167.800|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|   |Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta   | 173.231|
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
|9009 |Splošni sklad za drugo                   |    |
|   |                              |    |
+-----+-----------------------------------------------------------+--------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (prihodki od prodaje, zamenjave stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj) tudi naslednji prihodki: turistična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, sredstva pridobljena od kupnin in najemnin za stanovanja …
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za vrednost projekta, ki je vključen v finančnem načrtu in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 700.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
9. člen
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Odranci, v letu 2006 ne bo izdala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142-17/06
Odranci, dne 7. februarja 2006
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.