Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadzoru izvajanja občinskih predpisov v Mestni občini Murska Sobota, stran 1683.

Na podlagi 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1 – UPB2, Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 26. januarja 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadzoru izvajanja občinskih predpisov v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V Odloku o nadzoru izvajanja občinskih predpisov (Uradni list RS, št. 4/00) se spremeni 15. člen, ki sedaj glasi:
Redarji nadzorujejo izvajanje republiških in občinskih predpisov, ki se nanašajo na javni red in mir, določb Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 97/05 UPB2 in Uradni list RS, št. 108/05), ki se nanašajo na ustavljena in parkirana vozila ter ovire v naselju, ravnanje udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in v območju za pešce, ugotavljajo kršitve, ki se nanašajo na varstvo cest in okolja, zapuščena vozila, varovanje javnih površin, oglaševanje in plakatiranje, ter pokopališki red.
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka redarji izrekajo globe in opozorila, ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje z republiškimi predpisi in odloki Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Črta se 16. člen.
3. člen
Spremeni se 17. člen, ki se sedaj glasi:
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo občinskega inšpektorja (prva alinea 9. člena),
– ne omogoči občinskemu inšpektorju nemoteno opravljati inšpekcijskega nadzora (12. člen).
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03202-2/06
Murska Sobota, dne 26. januarja 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.