Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006

Kazalo

610. Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju, stran 1437.

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina urejanja)
Ta uredba določa prihodke, ki se štejejo kot sredstva, pridobljena na trgu, in prihranke stroškov iz programa racionalizacije ter merila za delitev sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 21. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
2. člen
(izkazovanje sredstev pri uporabniku proračuna)
Uporabnik proračuna ločeno prikazuje sredstva za dodatno delovno uspešnost prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu, ter sredstva iz prihrankov stroškov iz naslova programa racionalizacije.
3. člen
(obseg sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti uporabnika proračuna)
Za plačilo dodatne delovne uspešnosti iz 1. člena te uredbe lahko uporabnik proračuna nameni največ:
– 30 odstotkov presežka prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu in/ali
– 30 odstotkov privarčevanih sredstev iz programa racionalizacije.
4. člen
(odločanje o razdelitvi sredstev)
(1) Delež presežka prihodkov, namenjen izplačilu dodatne delovne uspešnosti, določi organ upravljanja in o tem obvesti reprezentativni sindikat, pri neposrednih uporabnikih proračuna pa predstojnik. Predstojnik organa državne uprave mora k odločitvi pridobiti soglasje vlade.
(2) Del plače za dodatno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, pri neposrednih uporabnikih proračuna pa predstojnik.
(3) O razdelitvi sredstev javnim uslužbencem odloči direktor oziroma predstojnik.
5. člen
(izplačilo)
Dinamiko izplačil dela plače za dodatno delovno uspešnost določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja, pri neposrednih uporabnikih proračuna pa predstojnik.
II. DODATNA DELOVNA USPEŠNOST UPORABNIKA PRORAČUNA IZ PRIHODKOV, PRIDOBLJENIH S PRODAJO BLAGA IN STORITEV NA TRGU
6. člen
(obseg veljavnosti)
Subjekti, za katere veljajo določbe tega poglavja, so javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javni gospodarski zavodi in drugi posredni uporabniki proračuna (v nadaljnjem besedilu: posredni uporabnik proračuna), ki so navedeni v Sklepu o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02; v nadaljnjem besedilu: sklep).
7. člen
(opredelitev prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu)
(1) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so prihodki, ki jih je posredni uporabnik proračuna pridobil z dejavnostjo, ki jo je opravljal poleg javne službe, kot je opredeljena v področnih zakonih, nacionalnih programih in njegovem ustanovitvenem aktu.
(2) V prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu se štejejo tudi prihodki iz zasebnih virov, pridobljenih s prodajo storitev na področju dejavnosti, za katero je javni zavod ustanovljen, vendar se izvaja nad obsegom javne službe, opredeljenim v področnih zakonih ali nacionalnih programih ali ustanovitvenem aktu ali drugem aktu ustanovitelja. Dokler obseg posamezne javne službe ni konkretno opredeljen v nacionalnem programu ali ustanovitvenem ali drugem aktu ustanovitelja, se ti prihodki ne morejo upoštevati kot prihodki iz prodaje blaga in storitev na trgu.
(3) Del plače za dodatno delovno uspešnost se izplačuje iz sredstev, ki jih uporabnik proračuna pridobi na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena.
8. člen
(pogoji za razdelitev sredstev za dodatno delovno uspešnost)
(1) Posredni uporabnik proračuna lahko razdeli sredstva za dodatno delovno uspešnost iz prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu, če izpolnjuje te pogoje:
1. opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil financer in finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe,
2. v polni ceni blaga in storitev zaračunava plače kot element cen brez dodatne delovne uspešnosti ali v višini, kot jo določa posebni zakon ali sklep ustanovitelja o potrditvi cene storitev,
3. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke oziroma presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne službe (AOP 689, stolpec 4),
4. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje presežek prihodkov nad odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 689, stolpec 5),
5. v letnih poročilih za pretekla tri leta ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki iz izvajanja javne službe in od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 690, stolpec 4 in AOP 690, stolpec 5),
6. ima sprejet celoten program dela in celoten finančni načrt za tekoče leto,
7. ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga in storitev na trgu in jih je potrdil ustanovitelj.
(2) Javni zavod, javna agencija, javni sklad ali drug posredni uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena na podlagi obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, ki je priloga Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, uporabnike proračuna in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03 in 134/03).
9. člen
(pridobitev soglasja)
(1) Javni zavod, javna agencija, javni sklad, javni gospodarski zavod ali drug posredni uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 1., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe v letnem poročilu za preteklo leto, ki ga je sprejel organ upravljanja.
(2) Letno poročilo, ki ga je sprejel organ upravljanja, pošljejo uporabniki proračuna ustanovitelju v tridesetih dneh od sprejema na organu upravljanja.
(3) Na podlagi izpolnjevanja pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena izda ustanovitelj uporabnikom proračuna soglasje za uporabo dela sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu za plačilo povečane delovne uspešnosti ali povečanega obsega dela. Ustanovitelj izda soglasje najpozneje v tridesetih dneh po prejemu poročila. Če ustanovitelj ne izda soglasja v tridesetih dneh po prejemu poročila, se šteje, da je izdal soglasje.
(4) Javni gospodarski zavodi uporabljajo za pridobitev soglasja ustanovitelja smiselno enak postopek, kot ga uporabljajo posredni uporabniki proračuna.
III. DODATNA DELOVNA USPEŠNOST UPORABNIKA PRORAČUNA IZ URESNIČITVE PROGRAMA RACIONALIZACIJE
10. člen
(obseg veljavnosti)
Subjekti, za katere veljajo določbe tega poglavja in sestavljajo javni sektor, so vsi subjekti iz 1. in 2. točke 2. člena ZSPJS in subjekti, ki so navedeni v sklepu (v nadaljnjem besedilu: uporabniki proračuna).
11. člen
(program racionalizacije)
(1) Uporabnik proračuna lahko oblikuje sredstva za dodatno delovno uspešnost iz naslova racionalizacije, če v programu racionalizacije izkaže privarčevana sredstva pri obsegu sredstev za plače na podlagi ukrepov za racionalnejšo organizacijo dela.
(2) Program racionalizacije uporabnik proračuna predloži skupaj s predložitvijo finančnega načrta ustanovitelju in o tem obvesti reprezentativni sindikat.
12. člen
(pridobitev soglasja)
(1) Vlada Republike Slovenije kot ustanovitelj na predlog resornega ministrstva oziroma pristojni občinski organ kot ustanovitelj na predlog uporabnika proračuna izda soglasje za izplačilo dodatne delovne uspešnosti na podlagi poročila o izvedenem programu racionalizacije, ki ga direktor oziroma predstojnik uporabnika proračuna predloži ustanovitelju najpozneje do konca februarja za preteklo leto. Soglasje za plačilo dodatne delovne uspešnosti iz racionalizacije pridobi uporabnik proračuna na podlagi vloge, ki mora biti priložena poročilu iz tega odstavka. Ustanovitelj izda soglasje najpozneje v tridesetih dneh po prejemu poročila.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. navedbo števila in strukture delovnih mest po dejanski zasedenosti delovnih mest na podlagi akta o sistemizaciji delovnih mest uporabnika proračuna na začetku leta in ob predložitvi poročila,
2. podrobno navedbo, na katerih delovnih mestih je izvedena racionalizacija, in
3. izračun celotnega doseženega prihranka sredstev zaradi racionalizacije.
(3) Del plače za dodatno delovno uspešnost iz naslova racionalizacije se obračuna in izplača po pridobitvi soglasja ustanovitelja.
IV. SREDSTVA ZA DODATNO DELOVNO USPEŠNOST JAVNEGA USLUŽBENCA
13. člen
(izkazovanje sredstev javnega uslužbenca)
Del plače javnega uslužbenca za dodatno delovno uspešnost iz naslova prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu in del plače iz uresničitve programa racionalizacije se prikazujeta ločeno.
14. člen
(obseg sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti za javne uslužbence)
Del plače javnega uslužbenca za dodatno delovno uspešnost iz prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu in iz programa racionalizacije v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZSPJS skupaj v koledarskem letu ne sme presegati treh osnovnih mesečnih plač javnega uslužbenca, pri čemer se upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v decembru preteklega leta.
15. člen
(merila)
(1) Merila za delitev sredstev javnemu uslužbencu za plačilo dodatne delovne uspešnosti ali povečanega obsega dela iz prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu in iz programa racionalizacije, sprejme na predlog direktorja organ upravljanja osebe javnega prava.
(2) Za delitev sredstev javnemu uslužbencu za plačilo dodatne delovne uspešnosti ali povečanega obsega dela iz prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu in iz programa racionalizacije, se lahko smiselno uporabljajo tudi merila, ki so za delitev sredstev za delovno uspešnost določena s Kolektivno pogodbo za javni sektor.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do prvega obračuna plač v skladu z ZSPJS se kot osnova za določitev dela plače javnega uslužbenca za dodatno delovno uspešnost upošteva izplačana plača za december 2005, zmanjšana za dodatek za delovno dobo, delovno uspešnost in dodatno delovno uspešnost ter dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času.
17. člen
(1) Če uporabnik proračuna do začetka uporabe te uredbe ne izpolni pogojev iz 1. in 7. točke 8. člena te uredbe, lahko izplačuje v letu 2006 dodatno delovno uspešnost na podlagi predpisov, ki so se uporabljali do začetka uporabe te uredbe.
(2) Uporabnik proračuna pri normativih za delitev stroškov, ki jih potrdi ustanovitelj iz 7. točke 8. člena te uredbe in nastajajo pri opravljanju javne službe in prodaji blaga in storitev na trgu, uporablja splošen ključ za delitev stroškov, s katerim se tisti stroški, katerih nastanka ni mogoče pripisati opravljanju javne službe ali prodaji blaga in storitev na trgu, razdelijo v takem razmerju, kakršno je razmerje med prihodki iz opravljanja javne službe in prihodki iz prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 660).
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 23/04 in 71/04). Z istim dnem preneha veljati tudi Odlok o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list RS, št. 2/99, 79/99 in 23/04), ki pa se uporablja do 31. decembra 2006.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2006.
Št. 00714-42/2005/17
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2005-3111-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti