Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006

Kazalo

497. Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, stran 1229.

Na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev
1. člen
Za namene zbiranja, evidentiranja, obdelovanja, analiziranja, posredovanja in izkazovanja statističnih podatkov, pomembnih za izdelavo nacionalnih in regionalnih računov za lastne namene, ta uredba dopolnjuje klasifikacijo institucionalnih sektorjev, kot jo določa Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (UL L št. 310 z dne 30. 11. 1996, str. 1; s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2223/1996/ES) tako, da določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev (v nadaljnjem besedilu: SKIS).
2. člen
Metodologija SKIS je določena v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Za namene iz prvega člena te uredbe se za vse enote Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register) vodi šifra SKIS na najnižji ravni klasifikacije, ki jim jo ob vpisu v poslovni register dodeli Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad) lahko v primerih, ko ugotovi, da opravljena razvrstitev poslovnega subjekta v institucionalni sektor po SKIS ni bila pravilna ali ne ustreza dejanskemu stanju, od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve zahteva, da ponovno opravi razvrstitev.
Podatki o razvrstitvi enot poslovnega registra po SKIS so javni in objavljeni na spletnem portalu Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
4. člen
Kot posvetovalno telo urada deluje Komisija za reševanje spornih primerov razvrščanja enot poslovnega registra po SKIS (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisijo sestavljajo po dva predstavnika: Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Ministrstva za finance Republike Slovenije, Banke Slovenije in urada. Člane komisije imenuje generalni direktor urada na predlog institucij, ki jih predstavljajo.
Za namen dela komisije se poleg podatkov poslovnega registra in drugih registrov in evidenc državnih organov uporabljajo vsi podatki, pridobljeni iz raziskav, ki se izvajajo na podlagi programa statističnih raziskovanj. Poleg teh podatkov so enote poslovnega registra dolžne, na zahtevo urada, pošiljati še dodatne podatke, ki kažejo za sektorizacijo relevantne karakteristike, opredeljene v Prilogi.
Komisija s poslovnikom natančneje določi svojo organizacijo, naloge in način dela.
5. člen
Za izvajanje te uredbe in za strokovno razlago metodologije SKIS je pristojen urad.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98).
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 96000-1/2006/6
Ljubljana, dne 2. februarja 2006
EVA 2005-1522-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                                    PRILOGA
               METODOLOGIJA SKIS

  Priloga A k Uredbi 2223/1996/ES se dopolni tako, da se glasi:

  1. V tabeli 2.1 se za vrstico "Centralna država" in pred vrstico
"Regionalna država" vstavijo tri vrstice:
  – v prvo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo "Neposredni
uporabniki državnega proračuna", v drugi stolpec pa besedilo "S.13111";
  – v drugo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo "Državni
skladi", v drugi stolpec pa besedilo "S.13112";
  – v tretjo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo "Druge
enote centralne države", v drugi stolpec pa besedilo "S.13113".

  2. V tabeli 2.1 se za vrstico "Lokalna država" in pred vrstico "Skladi
socialne varnosti" vstavijo tri vrstice:
  – v prvo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo "Neposredni
uporabniki proračunov občin", v drugi stolpec pa besedilo "S.13131";
  – v drugo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo "Skladi
lokalne države", v drugi stolpec pa besedilo "S.13132";
  – v tretjo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo "Druge
enote lokalne države", v drugi stolpec pa besedilo "S.13133".

  3. Za tabelo 2.1 se doda naslednje besedilo:
  "Pojasnilo prilagoditve in definicije podsektorjev v okviru sektorja
država:
  SKIS v okviru podsektorjev centralna država in lokalna država vsebuje
naslednje dodatne podsektorje: neposredni proračunski uporabniki, državni
skladi oziroma skladi lokalne države ter druge enote centralne oziroma lokalne
države (šifre S.13111, S.13112, S.13113, S.13131, S.13132 in S.13133) zaradi
potrebe po uveljavljanju razlikovanja različnih tipov enot države na centralni
in lokalni ravni, ki niso skladi socialne varnosti.
  Neposredni uporabniki državnega proračuna so tiste enote centralne države,
ki se neposredno financirajo iz državnega proračuna.
  Državni skladi so tiste enote centralne države, katerih glavna funkcija je
razporejanje posameznih delov sredstev državnega proračuna med prejemnike
sredstev državnega proračuna.
  Druge enote centralne države so tiste agencije, javni zavodi in druge
enote centralne države, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna ali
državni skladi.
  Neposredni uporabniki proračunov občin so tiste enote lokalne države, ki
se neposredno financirajo iz proračunov občin.
  Skladi lokalne države so tiste enote lokalne države, katerih glavna
funkcija je razporejanje posameznih delov sredstev občinskih proračunov med
prejemnike sredstev občinskih proračunov.
  Druge enote lokalne države so tiste enote lokalne države, ki niso
neposredni uporabniki proračunov občin ali skladi lokalne države."

  4. V prilogi IV "Klasifikacije in računi" se "Klasifikacija
institucionalnih sektorjev" dopolni tako, da se za vrstico "S.1311 Centralna
država" in pred vrstico "S.1312 Regionalna država" vstavijo tri vrstice:
  – v prvo vstavljeno vrstico se vpiše besedilo "S.13111 Neposredni
uporabniki državnega proračuna";
  – v drugo vstavljeno vrstico se vpiše besedilo "S.13112 Državni skladi";
  – v tretjo vstavljeno vrstico se vpiše besedilo "S.13113 Druge enote
centralne države".

  5. V prilogi IV "Klasifikacije in računi" se "Klasifikacija
institucionalnih sektorjev" dopolni tako, da se za vrstico "S.1313 Lokalna
država" in pred vrstico "S.1314 Skladi socialne varnosti" vstavijo tri
vrstice:
  – v prvo vstavljeno vrstico se vpiše besedilo "S.13131 Neposredni
uporabniki proračunov občin";
  – v drugo vstavljeno vrstico se vpiše besedilo "S.13132 Skladi lokalne
države";
  – v tretjo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo "S.13133
Druge enote lokalne države".

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina