Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2006 z dne 7. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2006 z dne 7. 2. 2006

Kazalo

479. Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, stran 1196.

Na podlagi drugega odstavka 52. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05 – ZInfP) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici državnega nadzornika
za varstvo osebnih podatkov
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina službene izkaznice državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: izkaznica), postopek za njeno izdajo, veljavnost in evidentiranje.
2. OBLIKA IN VSEBINA IZKAZNICE
2. člen
(Splošna oblika)
(1) Izkaznica ima platnice, vezane v temno modro usnje, v velikosti 10,5 x 6,5 cm.
(2) Napisi na prvi strani platnic so v zlati barvi.
(3) Izkaznica vsebuje najmanj 12 strani iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi.
3. člen
(Oblika izdaje)
Izkaznica se izda v obliki knjižice.
4. člen
(Vsebina)
(1) Izkaznica ima:
1. na prvi strani platnic na vrhu vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, pod njim napis “REPUBLIKA SLOVENIJA INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC”, spodaj pa je navedba “SLUŽBENA IZKAZNICA DRŽAVNEGA NADZORNIKA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV” in prostor za registrsko številko izkaznice (obrazec št. 1);
2. na drugi strani platnic prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 4 cm in pečat Informacijskega pooblaščenca, zraven pa barvni grb Republike Slovenije in pod njim napis “Republika Slovenija”. Pod fotografijo imetnika izkaznice je še prostor za osebno ime imetnika izkaznice, njegov strokovni ali znanstveni naziv, njegov podpis, registrsko številko izkaznice in datum izdaje izkaznice. Pod tem datumom je prostor za mali pečat Informacijskega pooblaščenca in za podpis informacijskega pooblaščenca, ki je izkaznico izdal (obrazec št. 2);
3. na prvi strani izkaznice na vrhu barvni grb Republike Slovenije, pod njim napis “REPUBLIKA SLOVENIJA INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC”, spodaj pa besedilo »Imetnik te izkaznice izkazuje pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora na področju varstva osebnih podatkov na podlagi 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, 52. in 53. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ter 2. in 8. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu.« (obrazec št. 3).
(2) Na vsaki strani izkaznice, razen na prvi, je na vrhu barvni grb Republike Slovenije in pod njim napis “Republika Slovenija” (obrazec št. 4).
(3) Za pisanje podatkov o imetniku izkaznice se uporablja pokončna pisava “Arial”.
(4) Obrazci iz tega člena so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(Oblika ovitka)
Izkaznica se hrani v usnjenem preklopnem ovitku temno modre barve, ki ima na notranji strani dva žepa. Na prednji strani ovitka je barvni grb Republike Slovenije in zlat napis “Republika Slovenija”. Robovi ovitka imajo kovinsko pozlačeno obrobo.
3. POSTOPEK IZDAJE IZKAZNICE
6. člen
(Izdajatelj)
Izkaznico izda Informacijski pooblaščenec.
7. člen
(Izdaja oziroma zamenjava)
(1) Nova izkaznica se izda oziroma obstoječa zamenja, če:
1. imetnik izkaznice izgubi izkaznico in jo prekliče v Uradnem listu Republike Slovenije;
2. je izkaznica deloma ali v celoti uničena ali poškodovana;
3. je imetnik izkaznice spremenil osebno ime.
(2) Pred zamenjavo mora imetnik izkaznice vrniti obstoječo izkaznico.
4. EVIDENCA
8. člen
(Evidenca)
Informacijski pooblaščenec vodi evidenco o naslednjih podatkih:
1. osebnem imenu imetnika izkaznice;
2. datumu izdaje izkaznice;
3. registrski številki izkaznice;
4. datumu prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice;
5. razlogu prenehanja ali zamenjave izkaznice;
6. izkaznicah, ki so odvzete po 10. členu tega pravilnika.
5. VELJAVNOST IZKAZNICE
9. člen
(Prenehanje veljavnosti)
(1) Veljavnost službene izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice pri Informacijskem pooblaščencu,
2. razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto, za katero niso predpisana inšpektorska pooblastila.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznice takoj vrniti izkaznico Informacijskemu pooblaščencu.
10. člen
(Odvzem)
Izkaznica se državnemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov odvzame za čas do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti, ko zaradi težje disciplinske kršitve ne sme opravljati nalog inšpekcijskega nadzora.
11. člen
(Uničenje)
(1) Vrnjene izkaznice po drugem odstavku 7. in 9. člena tega pravilnika se komisijsko uničijo. O uničenju se sestavi zapisnik.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice oziroma drugačno dejanje, ki jo naredi nerabno.
(3) Komisijo za uničenje izkaznic določi informacijski pooblaščenec.
6. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(Zamenjava starih izkaznic)
Izkaznice, ki jih uporabljajo inšpektorji za varstvo osebnih podatkov, se zamenjajo z novimi po tem pravilniku najkasneje v enem letu po uveljavitvi pravilnika.
13. člen
(Vrnitev in uničenje starih izkaznic)
(1) Z dnem izdaje nove izkaznice po tem pravilniku mora imetnik izkaznice vrniti staro izkaznico Informacijskemu pooblaščencu.
(2) Komisijo za uničenje izkaznic določi informacijski pooblaščenec. O uničenju se sestavi zapisnik.
14. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-158/2005
Ljubljana, dne 30. januarja 2006
EVA 2005-2011-0023
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje