Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

269. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov, stran 617.

Na podlagi 5. in 19. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 6/05) se v 1. členu besedilo »Uredbe Komisije (ES), št. 94/2002 z dne 18. januarja 2002 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES), št. 2826/2000, o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (UL L, št. 17 z dne 19. 1. 2002, str. 20–36), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 94/2002)« nadomesti z naslednjim besedilom: »Uredbe Komisije (ES) št. 1071/2005 z dne 1. julija 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (UL L, št. 179, 11. 7. 2005, str. 1–28), v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 1071/2005«, in besedilo »Uredbe Komisije (ES), št. 2879/2000 z dne 28. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES), št. 2702/1999, o ukrepih informiranja in promocije za kmetijske proizvode v tretjih državah (UL L, št. 333 z dne 29. 12. 2000, str. 63–69), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 2879/2000)« nadomesti z naslednjim besedilom: »Uredbe Komisije (ES) št. 1346/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah (UL L, št. 212, 17. 8. 2005, str. 16–25), v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 1346/2005«.
2. člen
(1) V 7. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Specifikacija za ocenitev programov mora natančno opredeliti vsaj naslednja merila:
– splošno kakovost predlaganega programa,
– sposobnost organizacije predlagateljice in izbranih izvajalcev,
– razmerje med ceno in učinkovitostjo programa.«.
(2) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Primernost in skladnost promocijskega gradiva z veljavnimi predpisi Skupnosti, zlasti s členom 4 Uredbe Komisije 1071/2005 za notranji trg in členom 4 Uredbe Komisije 1346/2005 za tretje trge, če Evropska komisija odobri program, presodi izvedenska komisija in ju zagotovi z zapisnikom. Merila za presojo so:
– dodan logotip EU in navedba, da je program financiran s pomočjo Evropske unije (tiskano gradivo). Pri avdio- in vizualnem gradivu se preveri, ali sta logotip EU in navedba o financiranju s pomočjo Evropske unije zadosti vidna oziroma dovolj opazna;
– upoštevanje določb iz smernic Priloge II Uredbe Komisije 1071/2005;
– skladnost z nameni in temami predlaganega programa;
– ali je gradivo primerno cilju programa, ciljni publiki in ciljnim trgom;
– ali vsebina gradiva temelji na navedbah o kakovosti proizvodov in lastnostih, značilnih zanje;
– ali je pri navedbi reference o poreklu proizvodov le-ta sekundarnega pomena glede na glavno sporočilo kampanje. Izjema so zaščitene označbe kakovosti (ZGP/ZGO, ZTU in označbe za kakovostno vino ZGP);
– morebitna podobnost z blagovnimi znamkami ali drugimi zasebnimi znamkami posameznih proizvajalcev ali sklicevanje nanje, promocija ali reklama teh znamk so prepovedani;
– če so v informativnih in promocijskih sporočilih navedeni učinki na zdravje, morajo temeljiti na splošno sprejetih znanstvenih podatkih. Upoštevati je treba zakon, ki ureja zdravstveno ustreznost živil ter izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili, pa tudi predpise, ki so izdani na njegovi podlagi, in določbe pravilnika, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil;
– ali so navedbe o informiranju točne in zadostne, da potrošnik lahko najde potrebne informacije (na spletni strani kampanje, v informativnih brošurah, zakonodaji itn.);
– navajanje kakršnihkoli pripomb, primerjav ali negativnih ocen v povezavi z drugimi proizvodi ni dovoljeno;
– sprejemljivost promocijskega gradiva z etičnega vidika.«.
3. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisijo sestavljajo predstavniki Agencije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter zunanji strokovnjaki z ustreznih področij, od katerih je en član predstavnik Ministrstva za zdravje in en član strokovnjak za javno zdravje, ki ga imenuje Ministrstvo za zdravje.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-67/2005/6
Ljubljana, dne 12. januarja 2006
EVA 2005-2311-0257
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost