Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006

Kazalo

127. Spremembe in dopolnitve Stališča 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu, stran 369.

Na podlagi 2. in 18. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01; odslej ZRev-1) je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na 2. redni seji 13. decembra 2005 sprejel
Spremembe in dopolnitve Stališča 1
REVIZORJEV PREGLED IN POROČANJE
O LETNEM POROČILU
UVOD
1. člen
Prva točka prvega odstavka prvega člena Stališča 1 (Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu, Uradni list RS, št. 24/03; odslej Stališče 1) se spremeni, tako da se glasi:
1. opisati namen in osnovne prvine revizijskih postopkov pri revizorjevem pregledu letnega poročila v skladu s 54. členom zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05; odslej ZGD).
2. člen
3. člen Stališča 1 se spremeni, tako da se glasi:
Prvi odstavek 54. člena ZGD določa:
Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila.
3. člen
4. člen Stališča 1 se spremeni, tako da se glasi:
56. člen ZGD smiselno določa:
(1) Letno poročilo je sestavljeno iz (1) bilance stanja, (2) izkaza poslovnega izida, (3) priloge s pojasnili k izkazom in dodatnih izkazov iz drugega odstavka tega člena.
(2) Letno poročilo družb iz prvega odstavka 54. člena tega zakona (velike in srednje kapitalske družbe, dvojne družbe ter tiste majhne kapitalske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu) je sestavljeno tudi iz: (4) izkaza finančnega izida, (5) izkaza gibanja kapitala in (6) poslovnega poročila iz 66. člena ZGD.
4. člen
5. člen Stališča 1 se spremeni, tako da se glasi:
66. člen ZGD med drugim določa:
Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. Pošten prikaz mora biti uravnotežena in celovita analiza razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, ki ustreza obsegu in kompleksnosti njenega poslovanja.
V poslovnem poročilu morajo biti prikazani tudi:
1. vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta;
2. pričakovani razvoj družbe;
3. aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja in
4. obstoj podružnic družbe.
Če je pomembno za presojo premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, morajo biti v poslovnem poročilu prikazani tudi cilji in ukrepi upravljanja finančnih tveganj družbe ter izpostavljenost družbe cenovnim, kreditnim, likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z denarnim tokom.
5. člen
12. člen Stališča 1 se spremeni, tako da se glasi:
Revizor poroča v skladu z nekoliko prilagojenim standardnim revizorjevim poročilom po MSR 700 - Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih (odslej: revizorjevo poročilo). Pri poročanju upošteva
– določila ZGD o obvezni ali možni uporabi mednarodnih standardov računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija, in
– zahtevo ZGD, da mora biti tudi v uvodnem odstavku revizorjevega poročila naveden okvir računovodskega poročanja, uporabljen pri pripravi računovodskih izkazov s pojasnili.
Zgleda revizorjevega poročila sta kot sestavni del tega stališča prikazana v Prilogah 1 in 2.
6. člen
Alineja d. prvega odstavka 19. člena Stališča 1 se spremeni, tako da se glasi:
d. v zvezi s podružnicami družbe in njihovimi aktivnostmi lastno delovno gradivo (povezano z opravljenimi preveritvami upoštevanja SRS 3, SRS 5, SRS 6, SRS 9, SRS 11, SRS 17, SRS 18, SRS 19, SRS 24 in SRS 25) primerja predvsem s predstavitvami iz točk a., b., c., d., e in f. 18. člena tega stališča;
Alineja e. se črta.
7. člen
23. člen Stališča 1 se spremeni, tako da se glasi:
Če revizor na podlagi izvedenih postopkov pregleda poslovnega poročila iz 6. do 21. člena tega stališča ugotovi, da je poslovno poročilo v vseh pomembnejših pogledih predstavljeno v skladu z zakonskimi zahtevami o obsegu predstavitev v njem ter da v njem ni pomembnih neskladnosti z revidiranimi računovodskimi izkazi, v svojem poročilu (Prilogi 1 in 2) za odstavkom z mnenjem doda stavek:
Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA SPREMEMB IN DOPOLNITEV TEGA STALIŠČA
8. člen
Spremembe in dopolnitve Stališča 1 začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začnejo pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil (54. člen ZGD) za leto 2005.
Za pojasnila in tolmačenje sprememb in dopolnitev je pristojen revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
 
                                 Priloga 1
 
 Zgled revizorjevega poročila, skladnega s točko 28 MSR 700 - Revizorjevo
 poročilo o računovodskih izkazih - in Stališčem 1 - Revizorjev pregled in
            poročanje o letnem poročilu
 (Računovodski izkazi s pojasnili so pripravljeni v skladu s slovenskimi
             računovodskimi standardi)
              REVIZORJEVO POROČILO
 
  (USTREZNI NASLOVNIK)
 
  Revidirali smo priloženo bilanco stanja gospodarske družbe ABC na dan
31. decembra 20xx ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz
finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in prilogo k računovodskim izkazom
za tedaj končano leto. Pregledali smo tudi poslovno poročilo ravnateljstva
(poslovodstva oziroma uprave). Za pripravo teh računovodskih izkazov v
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi je odgovorno ravnateljstvo
gospodarske družbe. Naša naloga je na podlagi revizije izraziti mnenje o
teh računovodskih izkazih.
  Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja
(ali sklicevanje na ustrezne standarde ali pravila v državi). Ti zahtevajo
od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila,
da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb. Revizija
vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v
računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih
računovodskih načel in pomembnih ocen ravnateljstva (poslovodstva oziroma
uprave) ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov.
Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.
  Po našem mnenju so računovodski izkazi s prilogo iz prvega odstavka
resnična in poštena slika (ali v vseh bistvenih pogledih poštena
predstavitev) finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31. decembra
20xx, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja
kapitala v tedaj končanem letu v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi.
  Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
 
                                  REVIZOR
  Datum
 
  Naslov
 
 
 
                                 Priloga 2
 
 Zgled revizorjevega poročila, skladnega s točko 28 MSR 700 - Revizorjevo
 poročilo o računovodskih izkazih - in Stališčem 1 - Revizorjev pregled in
            poročanje o letnem poročilu
 (Računovodski izkazi s pojasnili so pripravljeni v skladu z mednarodnimi
          standardi računovodskega poročanja)
              REVIZORJEVO POROČILO
 
  (USTREZNI NASLOVNIK)
 
  Revidirali smo priloženo bilanco stanja gospodarske družbe ABC na dan
31. decembra 20xx ter z njo povezane izkaz poslovnega izida, izkaz
finančnega izida, izkaz gibanja kapitala in prilogo k računovodskim izkazom
za tedaj končano leto. Pregledali smo tudi poslovno poročilo ravnateljstva
(poslovodstva oziroma uprave). Za pripravo teh računovodskih izkazov v
skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je
sprejela Evropska unija, je odgovorno ravnateljstvo gospodarske družbe.
Naša naloga je na podlagi revizije izraziti mnenje o teh računovodskih
izkazih.
  Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja
(ali sklicevanje na ustrezne standarde ali pravila v državi). Ti zahtevajo
od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila,
da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb. Revizija
vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v
računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih
računovodskih načel in pomembnih ocen ravnateljstva (poslovodstva oziroma
uprave) ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov.
Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.
  Po našem mnenju so računovodski izkazi s prilogo iz prvega odstavka
resnična in poštena slika (ali v vseh bistvenih pogledih poštena
predstavitev) finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31. decembra
20xx, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja
kapitala v tedaj končanem letu v skladu z mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.
  Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
 
                                  REVIZOR
  Datum
 
  Naslov
Št. 1/06
Ljubljana, dne 13. decembra 2005
Predsednik revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Marjan Mahnič l.r.