Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006

Kazalo

103. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Naklo, stran 345.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt) na avtocestnem odseku 0006 (Podtabor) Bistrica–Kranj zahod (v nadaljnjem besedilu: avtocesta).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Kranj, pod št. projekta UD/369-63/04, v novembru 2005.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu za prostorski razvoj, in pri službi, pristojni za urejanje prostora v Občini Naklo.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Naklo:
373, 374/1, 374/2, 375, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 380, 381/1, 381/2, 381/3, 386/2, 386/3, 387/1, 387/3, 387/4, 393/1, 394/1, 395/1, 396, 400/1, 401/1, 402/1, 402/2, 402/3, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/7, 406/1, 406/3, 406/4, 409/3, 409/4, 410/1, 410/2, 410/3, 411/3, 411/4, 414/2, 414/3, 415, 416/2, 418/2, 418/3, 420/1, 420/3, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 422/3, 422/7, 422/8, 422/9, 422/10, 422/11, 422/12, 422/13, 422/14, 423/3, 423/4, 423/5, 423/6, 429/2, 500, 606/5, 606/6, 626/1, 626/2, 628/1, 645/1, 645/2, 645/4, 645/5, 645/6, 645/7, 645/8, 645/9, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 650, 659/1, 659/3, 659/4, 659/5;
– k. o. Strahinj:
337, 338, 341, 346, 347, 354, 355, 361, 363, 370, 373, 374/2, 374/1, 404/2, 408/2, 680, 681, 682/1, 682/2, 706.
(2) Območje novogradnje nizkonapetostnega električnega kablovoda, ki ga zahteva gradnja avtocestnega priključka Naklo, obsega tudi parcele oziroma dele parcel v k.o. Strahinj: 680, 679/2, 678, 322.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje avtoceste od začetka zaviralnih do konca pospeševalnih pasov,
– območje izvoznih in uvoznih krakov na avtocesto,
– območje dveh križišč na regionalni cesti RII-411/1428 Polica–Podtabor,
– območje dveh križišč na lokalni cesti LC 280051 Jurčkovo polje–Žeje–Duplje,
– območje deviacij regionalne ceste, lokalnih cest in javnih poti,
– območje priključkov javnih in poljskih poti,
– območje okoljevarstvenih ukrepov,
– območje prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje predvidenih zasaditev.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(oznake ureditev)
(1) Oznake ureditev v tej uredbi so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
(2) Dimenzije in umestitev posameznih ureditev in objektov so razvidne iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
6. člen
(avtocestni priključek Naklo)
(1) Na območju avtocestnega priključka Naklo se izvedeta dva uvozna in dva izvozna kraka na avtocesto.
(2) Izvozni krak »I« in uvozni krak »J« za smer Jesenice–Ljubljana se umestita med prečnima profiloma 27 in 32 avtocestnega pododseka Naklo–Kranj zahod.
(3) Izvozni krak »C« in uvozni krak »B« za smer Ljubljana–Jesenice se umestita med prečnima profiloma 215 in 221 avtocestnega pododseka Podtabor–Naklo.
(4) Prečni profil krakov »B«, »C«, »I« in »J« znaša 8,30 m v nasipu oziroma 7,70 m v vkopu.
(5) Pred kraki »B«, »C«, »I« in »J« se uredijo zaviralni in pospeševalni pasovi na avtocesti v dolžini 250 m in širine 4,85 m v nasipu in 5,55 m v vkopu.
7. člen
(križišča na regionalni cesti)
(1) Križišče »K 2«: v km 3,6 + 25 regionalne ceste RII-411/1428 Naklo (Kranj zahod)–Podtabor se obstoječe križišče »K 2« z deviacijo »A« preuredi v krožno križišče s polmerom 20 m, v katero se priključi tudi deviacija »L«.
(2) Križišče »K 3«: v km 3,1 + 80 regionalne ceste RII-411/1428 Naklo (Kranj zahod)–Podtabor se zgradi novo krožno križišče »K 3« s polmerom 20 m, v katero se priključita kraka »I« in »J«.
8. člen
(križišča na lokalnih cestah)
(1) Križišče »K 1«: v km 0,3 + 00 deviacije »A« se zgradi novo T-križišče »K 1«, v katero se priključita kraka »B« in »C«. V križišču se zgradi pas za levo zavijanje na avtocesto.
(2) Križišče »K 4«: obstoječe križišče »K 4« med deviacijama »A« in »D« se preuredi tako, da se zgradi pas za levo zavijanje v smeri proti Strahinju.
9. člen
(deviacije)
(1) Zaradi gradnje avtocestnega priključka Naklo se izvedejo naslednje deviacije kategoriziranih cest in poti:
– deviacija »E« regionalne ceste RII-411/1428 Naklo (Kranj zahod)–Podtabor zahodno od križišča »K 2«;
– deviacija »F« regionalne ceste RII-411/1428 Naklo (Kranj zahod)–Podtabor vzhodno od križišča »K 2«;
– deviacija »G« regionalne ceste RII-411/1428 Naklo (Kranj zahod)–Podtabor zahodno od križišča »K 3«;
– deviacija »H« regionalne ceste RII-411/1428 Naklo (Kranj zahod)–Podtabor vzhodno od križišča »K 3«;
– deviacija »A« lokalne ceste LC 280051 Jurčkovo polje–Žeje–Duplje;
– deviacija »D« lokalne ceste LC 280061 Strahinj–Jurčkovo polje;
– deviacija »L« javne poti JP 781101 južno od križišča »K 2«;
– deviacija »M« javne poti JP 781141 ob križišču »K 3«.
(2) Normalni prečni profil posamezne deviacije, dolžina in umestitev so razvidni iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
10. člen
(uvozi javnih in poljskih poti)
(1) Uvozi javnih in poljskih poti z območja deviacij lokalnih cest se preuredijo oziroma nadomestijo z novimi:
– obstoječi uvoz na javno pot JP 780561 Odcep proti vili Žeje med prečnima profiloma A 1 in A 2 deviacije »A« se preuredi;
– med prečnima profiloma A 9 in A 10 deviacije »A« se zgradi nov uvoz poljske poti;
– obstoječi uvoz na poljsko pot v prečnem profilu D 2 deviacije »D« se preuredi.
(2) Uvozi javnih in poljskih poti se asfaltirajo. Širine, dolžine in umestitve uvozov so razvidne iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
11. člen
(oblikovanje odprtega prostora)
(1) Nasipi in vkopi se gradijo z nagibom 2 : 3 ali položneje s tekočim iztekom v okoliški teren.
(2) Na območju križišč, priključkov poljskih in javnih poti, ob deviaciji javnih poti ter ob podvozu se zasadijo drevesa in grmovnice. Uporabi se koncept redkejše, posamične zasaditve z navezavo na okoliško vegetacijo. Zasaditve v otokih krožnih križišč in na mestu priključkov se izvedejo tako, da ne zmanjšujejo preglednosti obcestnega prostora, pa vendar opozarjajo na bližajočo se spremembo na vozišču. Za zakrivanje motečih elementov se izvede zasaditev ob podvozu.
(3) Vse brežine nasipov in vkopov, ki niso posebej zasajene, se humuzirajo in zatravijo.
(4) Rešitve krajinskega oblikovanja v zvezi s preoblikovanjem reliefa, urejanjem in ozelenjevanjem površine v sredini krožnih križišč in vkopov oziroma nasipov se natančneje opredelijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, v načrtu krajinske arhitekture.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA UREJANJE KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
12. člen
(skupne določbe)
(1) Zaradi gradnje avtocestnega priključka Naklo se prestavi oziroma zaščiti telekomunikacijski vod in zgradi nizkonapetostni vod za napajanje javne razsvetljave.
(2) Projektiranje in gradnja cestne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture morata potekati v skladu s smernicami za načrtovanje, mnenji in projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če niso v nasprotju s to uredbo.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi križanja komunalnih vodov na območju avtocestnega priključka Naklo, ki niso določena s to uredbo. Za vsako rešitev križanja komunalnih vodov na območju avtocestnega priključka Naklo mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca avtoceste oziroma avtocestnega priključka Naklo.
13. člen
(odvodnjavanje)
(1) Površinska voda s krakov »B« in »C« se spelje v obstoječo meteorno kanalizacijo avtoceste.
(2) Meteorna voda z območja deviacije »A« in križišča »K 2«, vključno s pripadajočimi deviacijami regionalne ceste, se pred izpustom v obstoječi obcestni jarek očisti v lovilniku olj.
(3) Krak »J« in zahodni del križišča »K 3«, vključno s pripadajočo deviacijo »H«, se odvodnjava skozi lovilnik olj v ponikovalnico, ki bo umeščen vzhodno od kraka »J«.
(4) Krak »I« in zahodni del križišča »K 3«, vključno s pripadajočo deviacijo »G«, se odvodnjava skozi lovilnik olj v ponikovalnico, ki bo umeščen zahodno od kraka »I«.
(5) Vzhodni del križišča »K 3«, vključno s pripadajočo deviacijo »H«, se odvodnjava skozi lovilnik olj v ponikovalnico, ki bo umeščena v prečnem profilu H 7 med regionalno cesto in javno potjo JP 781141.
14. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Obstoječa medkrajevna optična kabla K-325 Kranj–Radovljica–Jesenice, K-222 Kranj–Naklo–Radovljica in obstoječi medkrajevni kabel MK K9 Kranj–Radovljica, ki potekajo v skupni kabelski kanalizaciji, se med prečnima profiloma A 1 in A 12 deviacije »A« prestavijo v novo kabelsko kanalizacijo, ki se položi severovzhodno od deviacije »A«.
(2) Obstoječa kabelska kanalizacija, ki poteka med prečnima profiloma J 3 in J 4 kraka »J«, se zaščiti z obbetoniranjem.
15. člen
(javna razsvetljava)
Območja krakov »B«, »C«, »I« in »J« ter območja križišč »K 1«, »K 2«, »K 3« in »K 4« se opremijo s tipsko razsvetljavo za upravljanje s stikališča, umeščenega v prečnem profilu A 2 deviacije »A«. Napajanje javne razsvetljave se naredi prek novega nizkonapetostnega kabla, ki se položi v traso javne poti JP 780561 do transformatorske postaje T0159 Dača.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN
16. člen
(tla)
(1) Posegi v tla se naredijo tako, da se prizadenejo čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kakovostna. Obseg se omeji na območja, določena za gradbišča, čas gradnje pa na čas, določen za gradnjo.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le material, za katerega obstajajo dokazila o njegovi neškodljivosti za okolje. S prometnih in gradbenih površin ter odlagališč gradbenega materiala se preprečijo emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin se prepreči tudi odtekanje vode na kmetijske obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upošteva določba 18. člena te uredbe. Predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje materiala, ki vsebuje škodljive snovi, zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije se izdela projekt o ravnanju z rodovitnim delom prsti in njegovi uporabi. Prst se odstrani in shrani ter uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal. Razgaljene površine se začnejo sanirati že med gradnjo avtocestnega priključka Naklo. Prst se odstrani in premesti na drugo mesto, tako da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim materialom. Odlagališča prsti se naredijo tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti shranjena v kupih, višjih od 1,20 m. Odlagališča se zaščitijo pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za odlaganje ter o nadaljnji uporabi za sanacijo. S presežkom rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi akti.
17. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Začasna odlagališča gradbenih odpadkov se naredijo na zemljiščih, ki za kmetijstvo niso ključna.
(2) Prometne poti za gradbeni material se speljejo po avtocesti oziroma regionalni in lokalnih cestah.
(3) Investitor mora med gradnjo in po njej omogočiti dostop na kmetijska zemljišča.
(4) Po gradnji se poškodovana kmetijska zemljišča, ki po posegu ne bodo zasedena, vrnejo v prejšnje stanje.
18. člen
(vodne ureditve in zaščitni ukrepi)
(1) Zaradi gradnje avtocestnega priključka Naklo se ne smejo poslabšati razmere glede zalednih in padavinskih voda na vplivnem območju priključka. Uredi se odvodnjavanje zalednih padavinskih voda in padavinskih voda s cestnih površin, da ne bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin in cest.
(2) Cestišče krakov »B« in »C« se odvodnjava prek koritnice in meteorne kanalizacije v obstoječi sistem odvodnjavanja avtoceste.
(3) Cestišče krakov »I« in »J«, deviacij »A«, »E«, »F«, »G« in »H« se odvodnjava prek lovilnikov olj v ponikovalnice oziroma v obstoječi obcestni jarek.
19. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Na ožjem območju predvidene ureditve je enota kulturne dediščine Strahinj – Lavičkova vila (EŠD 14207).
(2) Območje avtocestnega priključka Naklo pred gradnjo fotodokumentira javni zavod, pristojen za varstvo kulturne dediščine, ter določi mesta, s katerih so bili narejeni ti posnetki. Po končani gradnji pa investitor za ureditev, predvideno s to uredbo, naredi fotodokumentacijo z istih stojnih točk v skladu z navodili javnega zavoda, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
(3) Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti in obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za odlagališča presežka materiala.
(4) Investitor mora zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine;
– predhodne arheološke raziskave na celotnem območju državnega lokacijskega načrta;
– zaščitna izkopavanja morebitnih odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki;
– stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na celotni trasi avtocestnega priključka Naklo.
20. člen
(varstvo pred hrupom)
Na pospeševalnih in zaviralnih pasovih avtoceste na območju avtocestnega priključka Naklo se naredi asfaltna prevleka z uporabo drobirja z bitumenskim mastiksom.
21. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo je treba preprečevati prašenje z odkritih delov trase, skrajšati prometne poti na najmanjšo možno mero in prekrivati transportna vozila, ki prevažajo sipki material po javnih prometnih površinah.
22. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Upoštevati je treba prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni:
– varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, da se omeji širjenje ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri zadostne oskrbe z vodo za gašenje požarov.
(2) Pri projektiranju in graditvi objektov, napeljav, opreme in postrojev ter pri izdelavi naprav in izdelkov je treba upoštevati ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa ukrepe za:
– zmanjšanje možnosti nastanka požara,
– pravočasno odkrivanje požara in obveščanje o njem,
– učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v objektu in iz njega,
– zagotovitev prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.
(3) Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom je treba upoštevati vrsto in namembnost posega, naprave ali sredstva, požarno tveganje in ogroženost ter požarno varnost, določeno s predpisi o varstvu pred požarom.
23. člen
(pridobivanje in odlagališča presežka materiala)
(1) Za gradnjo avtocestnega priključka Naklo in spremljajočih ureditev je treba zagotoviti približno 3500 m3 kamnitega materiala za izvedbo nevezanih nosilnih plasti voziščnih konstrukcij.
(2) Potrebni material se pridobi iz obstoječih gramoznic, ki imajo pridobljena potrebna dovoljenja in lahko zadostijo količinam potrebnih kamnitih materialov za gradnjo avtocestnega priključka Naklo in spremljajočih ureditev.
(3) Trajni presežek nevgradljivega izkopanega materiala se uporabi za sanacijo gramoznice Bistrica na Jurčkovem polju.
(4) Odpadni material, ki nastane z rušenjem obstoječih asfaltiranih površin, se reciklira v asfaltni bazi v Naklem.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
24. člen
(etapnost izvedbe)
Avtocestni priključek Naklo se zgradi v eni etapi.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
25. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa vplivov na okolje med gradnjo in obratovanjem avtocestnega priključka Naklo za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje:
a) za tla, rastline in podzemne vode med gradnjo:
– spremljati razmere na gradbišču z vidika ravnanja z gradbenimi stroji in drugim materialom ter odpadno embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi;
– spremljati razmere glede tehnične primernosti naprav in transportnih vozil ter ravnanja z gorivom ter strojnim in drugim oljem;
b) za hrup med obratovanjem:
– če bo štetje prometa na krakih »B«, »C«, »I« in »J« pokazalo, da povprečni letni dnevni promet presega 4000 vozil, se po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer naredijo prve meritve hrupa na merilnem mestu objekt Strahinj 90.
(2) Obratovalni monitoring se izvaja v okviru obratovalnega monitoringa avtoceste A 2 Karavanke–Ljubljana (Šentvid).
26. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča se omeji na območje državnega lokacijskega načrta. Za gradbišče se uporabljajo že obstoječe ceste in poti ter se ureja čim manj novih dovoznih poti. Obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo so tudi:
– zagotavljanje potekanja motornega prometa in pešprometa po obstoječem omrežju cest in poti;
– zagotavljanje ureditve vseh cest, ki bi bile morebiti namenjene obvozu ali prevozu med gradnjo, pred začetkom del;
– zagotavljanje zaščite infrastrukturnih objektov, naprav in drugih objektov;
– zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– v najkrajšem možnem času odprava morebitnih negativnih posledic, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja;
– nemotena komunalna oskrba objektov in naprav po vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih napravah;
– uskladitev posegov na območju naprav in napeljav z upravljavci komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav, ki so v njihovi pristojnosti;
– potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča, da se prepreči onesnaženje okolja in voda zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi ali ob nezgodi;
– ob nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.
(2) Obveznosti investitorja in izvajalca po končani gradnji so:
– po potrebi popravilo poškodovanih cest, ki so bile namenjene obvozu ali prevozu med gradnjo;
– po potrebi popravilo poškodovanih infrastrukturnih objektov, naprav in drugih objektov.
27. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve, predati dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tiste infrastrukture, ki ni avtocesta oziroma avtocestni priključek Naklo (deviacije regionalnih in lokalnih cest, komunalnih vodov, vodnih ureditev), to infrastrukturo prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
IX. ODSTOPANJA
28. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri uresničitvi državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer najdejo tehnične rešitve, ki so oblikovno, prometnotehnično ali okoljevarstveno primernejše ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, na katere se ta odstopanja nanašajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž in gabaritov, navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna le v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
29. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Na območju državnega lokacijskega načrta je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dopustna postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožnih cestnih objektov,
– pomožnih energetskih objektov,
– pomožnih telekomunikacijskih objektov,
– pomožnih komunalnih objektov.
30. člen
(cestninjenje)
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja na območju urejanja, ki so v javnem interesu.
X. NADZOR
31. člen
(nadzor)
Izvajanje te uredbe nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da sta spremenjena in dopolnjena občinska prostorska akta:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave (Uradni list RS, št. 74/94, in Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/97, 23/98, 11/02, 37/02, 23/04, 30/04 – popr.).
33. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-126/2005/5
Ljubljana, dne 5. januarja 2006
EVA 2005-2511-0274
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik