Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

51. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju (BHRTGO-A), stran 1136.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju (BHRTGO-A)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju (BHRTGO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-95/05
Ljubljana, dne 7. oktobra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O TRGOVINSKO-GOSPODARSKIH ODNOSIH IN SODELOVANJU (BHRTGO-A)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju, podpisan na Brionih 10. junija 2005.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O TRGOVINSKO- GOSPODARSKIH ODNOSIH IN SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v nadaljevanju »pogodbenici«)
sta se dogovorili, kot sledi:
1. člen
Naslov Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju, podpisanega v Zagrebu 7. februarja 1994, se spremeni tako, da se glasi: »Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o gospodarskih odnosih in sodelovanju«.
2. člen
Na vseh mestih v sporazumu se besede »trgovinsko-gospodarski odnosi« nadomestijo z besedama »gospodarski odnosi« v ustreznem sklonu.
3. člen
Črta se 2. člen sporazuma.
4. člen
Za 4. členom sporazuma se doda nov 4. a člen, ki se glasi:
»4. a člen
Ta sporazum se uporablja brez poseganja v obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Evropski uniji, in pod pogoji teh obveznosti. Zaradi tega se na določbe tega sporazuma ni mogoče sklicevati ali jih razlagati tako, kot da razveljavljajo ali drugače vplivajo na obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o Evropski uniji ali sporazumov med Republiko Hrvaško in Evropskimi skupnostmi.«
5. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici po diplomatski poti medsebojno obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti.
Sestavljeno na Brionih dne 10. junija 2005 v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado Republike Slovenije
Andrej Vizjak l.r.
 
Za Vlado Republike Hrvaške
Branko Vukelić l.r.
S P O R A Z U M
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O TRGOVINSKO-GOSPODARSKIM ODNOSIMA I SURADNJI
Vlada Republike Slovenije i Vlada Republike Hrvatske (u nastavku: »Stranke sporazuma«)
dogovorile su se kako slijedi:
Članak 1.
Naslov Sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji, potpisanog u Zagrebu 7. veljače 1994., mijenja se na način da glasi: »Sporazum između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o gospodarskim odnosima i suradnji«.
Članak 2.
Na svim mjestima u Sporazumu riječi »trgovinsko-gospodarski odnosi« zamjenjuju se riječima »gospodarski odnosi« u odgovarajućem padežu.
Članak 3.
Briše se članak 2. Sporazuma.
Članak 4.
Iza članka 4. Sporazuma dodaje se novi članak 4a., koji glasi:
»Članak 4a.
Ovaj se Sporazum primjenjuje bez zadiranja u obaveze koje proizlaze iz članstva u Europskoj Uniji i pod uvjetima tih obaveza. Zbog toga se na odredbe iz ovog Sporazuma nije moguće pozivati ili ih tumačiti na način kao da poništavaju valjanost ili drugačije utječu na obaveze koje proizlaze iz Ugovora o Europskoj uniji ili sporazuma između Republike Hrvatske i Europskih zajednica.«
Članak 5.
Ovaj Sporazum stupa na snagu s danom kada se Stranke sporazuma diplomatskim putem međusobno izvijeste da su ispunjeni unutarnji pravni uvjeti za početak njegovog stupanja na snagu.
 
Sastavljeno na Brijunima dana 10. lipnja 2005. u dva izvornika, na slovenskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su tekstovi jednako vjerodostojni.
Za Vladu Republike Slovenije
Andrej Vizjak v.r.
 
Za Vladu Republike Hrvatske
Branko Vukelić v.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/94-11/2
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 426-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.