Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

5. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o razvojnem sodelovanju (BCSRS), stran 399.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN SVETOM MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE O RAZVOJNEM SODELOVANJU (BCSRS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o razvojnem sodelovanju (BCSRS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. februarja 2005.
Št. 001-22-9/05
Ljubljana, dne 7. marca 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE O RAZVOJNEM SODELOVANJU (BCSRS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o razvojnem sodelovanju, podpisan v Ljubljani 9. julija 2003
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN SVETOM MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE
O RAZVOJNEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Srbije in Črne gore, v nadaljevanju pogodbenici, sta se
ob upoštevanju smernic Odbora za razvojno pomoč OECD (DAC) ter obstoječih okvirnih sporazumov in potrjujoč prizadevanja mednarodne skupnosti na tem področju,
v želji, da Republika Slovenija prispeva h gospodarskemu in socialnemu razvoju Srbije in Črne gore in njenemu izpolnjevanju razvojnih ciljev ob podpori mednarodnih organizacij, finančnih ustanov in drugih donatorjev,
ob upoštevanju pomena regionalnega razvojnega pristopa, katerega namen je prispevati k miru, varnosti, blaginji in stabilnosti v regiji,
z namenom, da Republika Slovenija in Srbija in Črna gora s tem sporazumom vzpostavita odnose, ki temeljijo na partnerstvu in preglednosti razvojnega sodelovanja, s ciljem prispevati h gospodarskemu razvoju in evropski usmerjenosti Srbije in Črne gore
sporazumeli:
1. člen
Cilji
Ciljna področja razvojnega sodelovanja so:
a) posodobitev infrastrukture, rehabilitacija, izboljšanje in varovanje okolja ter boljša pripravljenost za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah,
b) spodbujanje produktivnih naložb,
c) posodobitev javne uprave in lokalne samouprave,
d) vračanje beguncev in razseljenih oseb ter podpora pri gradnji demokratičnih institucij,
e) podpiranje vloge pravne države,
f) podpiranje izboljšanja socialne politike,
g) spodbujanje gospodarskega razvoja,
h) podpora izobraževanju in poklicnemu usposabljanju upravnega in znanstvenega potenciala,
i) štipendiranje,
j) podpora razvoju na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, še posebej na podlagi večstranskih programov sodelovanja,
k) usposabljanje in izobraževanje upravnih in znanstvenih kadrov za sodelovanje v evropskih raziskovalno-razvojnih programih, še posebej v programih 6. okvirnega programa EU,
l) vključevanje v skupne projekte, ki jih prijavljajo slovenske organizacije v okviru evropskih raziskovalno-razvojnih programov s posebnim poudarkom na usposabljanju in raziskovalnem delu v Sloveniji,
m) podpora usposobitvi osebja državne uprave za približevanje EU,
n) reforma javnih financ.
Posamezne konkretne oblike razvojnega sodelovanja na podlagi tega sporazuma so usklajene z dolgoročnim programom mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije in v pogodbah o sodelovanju, ki jih sklepajo nosilci ali izvajalci projektov in programov s prejemnikom pomoči v Srbiji in Črni gori.
2. člen
Sredstva
V okviru razvojnega sodelovanja daje Republika Slovenija Srbiji in Črni gori razvojno pomoč, ki je določena z vrednostjo načrtovanih programov in projektov, določenih v pogodbah iz 1. člena tega sporazuma.
Pobudo za izvedbo konkretnega programa ali projekta da skupni odbor iz 6. člena tega sporazuma ali posamezni nosilci in izvajalci konkretne dejavnosti ali projekta razvojnega sodelovanja.
3. člen
Vrednotenje in spremljanje
Pogodbenici vrednotita in spremljata razvojne programe in projekte v skladu z merili in postopki, ki jih uporablja Evropska unija.
4. člen
Skladnost s politikami Evropske skupnosti
Pri izvajanju tega sporazuma Republika Slovenija spoštuje svoje obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda Evropske unije.
Projekti in dejavnosti, ki se financirajo v okviru programa razvojne pomoči, so skladni s politiko Evropske unije, vključno s politiko o varovanju okolja, enakosti med spoloma, prometu, čezevropskih omrežjih (TREN), konkurenci in javnih naročilih.
5. člen
Usklajenost z drugimi donatorji
Pogodbenici se strinjata, da lahko v finančni podpori za izvajanje projektov in dejavnosti po tem sporazumu sodelujejo druge države in/ali mednarodne organizacije iz sistema OZN za razvoj in druge ter ustanove za regionalno sodelovanje.
Finančna podpora drugih partnerjev ne sme presegati 90 odstotkov celotne vrednosti projekta.
6. člen
Skupni odbor
Ustanovi se skupni odbor, ki predlaga prednostne naloge, programe in projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, upoštevaje oceno že sklenjenih programov in projektov razvojnega sodelovanja. Skupni odbor sestavlja največ pet članov iz vsake pogodbenice.
Člane skupnega odbora za Vlado Republike Slovenije imenuje minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, za Svet ministrov Srbije in Črne gore pa minister za mednarodne gospodarske odnose Srbije in Črne gore.
7. člen
Ovire in višja sila
Če se pri izvajanju tega sporazuma v praksi pojavijo ovire zaradi višje sile, ki jih ugotovita pogodbenici (npr. vojna, družbeni nemiri ali naravne nesreče), se lahko odločita za začasno ustavitev programov in projektov, ki so že začeti.
8. člen
Reševanje sporov
Spori v zvezi z izvajanjem tega sporazuma se rešujejo po diplomatski poti.
9. člen
Spremembe
Pogodbenici lahko spremenita ta sporazum. Vsaka taka sprememba začne veljati v skladu s postopkom iz prvega odstavka 10. člena.
10. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici obvestita, da so končani notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti sporazuma.
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če ga katera pogodbenica pisno ne odpove po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu takega uradnega obvestila.
Sestavljeno v Ljubljani dne 9. julija 2003 v dveh izvirnikih v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Dimitrij Rupel l. r.
 
ZA SVET MINISTROV
SRBIJE IN ČRNE GORE
Rasim Ljajić l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF SERBIA AND MONTENEGRO ON DEVELOPMENT COOPERATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro, hereafter referred to as »the Parties«,
Taking into consideration the guidelines of the OECD Development Assistance Committee (DAC) and the existing framework agreements, and reaffirming the efforts of the international community in the area,
In the desire that the Republic of Slovenia contributes to the economic and social development of Serbia and Montenegro and to its fulfilling of the development objectives, with the assistance of international organisations, financial institutions and other donors,
Noting the importance of a regional development approach, aiming at contributing to peace, security, prosperity and stability in the region,
Aiming at the establishment of a contractual relationship between the Republic of Slovenia and Serbia and Montenegro, based on partnership and transparency of development cooperation, with the objective to contribute to economic development and European orientation of Serbia and Montenegro,
Have agreed as follows:
Article 1
Objectives
The target areas of development cooperation are as follows:
a) Modernisation of infrastructure, rehabilitation, improvement and protection of the environment, and improved capacity to act in cases of natural and other disasters,
b) Promotion of productive investments,
c) Modernisation of public administration and local self-government,
d) Return of refugees and displaced persons, and support for the building of democratic institutions,
e) Support for the rule of law,
f) Support for improvements in social policy,
g) Encouraging economic development,
h) Support for education and vocational training of the administrative and scientific potential,
i) Granting scholarships,
j) Support for development in the field of education, training and youth issues, especially within the framework of multilateral cooperation programmes,
k) Training and education of the administrative and scientific human resources for participation in the European research and development programmes, particularly in the programmes of the 6th Framework Programme of the EU,
l) Participation in joint projects, registered by Slovenian organisations within the framework of European research and development programmes, with special emphasis on training and research work in Slovenia,
m) Support for training of state administration staff with a view to approaching the EU,
n) Reform of public finances.
Specific forms of development cooperation on the basis of this agreement shall be in compliance with the long-term programme of international development cooperation of the Republic of Slovenia and shall be agreed upon in Contracts of Cooperation concluded between the holders or contractors of projects and programmes and the beneficiary in Serbia and Montenegro.
Article 2
Funds
Within the framework of development cooperation, the Republic of Slovenia shall provide to Serbia and Montenegro development assistance as determined by the value of the planned programmes and projects under the Contracts referred to in Article 1 hereof.
The initiative for the execution of a specific programme or project shall be given either by the Joint Committee referred to in Article 6 hereof or by individual holders or contractors of a specific development cooperation activity or project.
Article 3
Evaluation and monitoring
In evaluation and monitoring of development programmes and projects, the Parties shall comply with the criteria and the procedures applied by the European Union.
Article 4
Compatibility with European Community policies
In the implementation of this Agreement, the Republic of Slovenia shall respect its obligations arising from the European Union acquis.
Projects and activities financed under the development assistance programme shall comply with European Union policies, including those concerning environmental protection, gender equality, transport, Trans European Networks (TREN), competition, as well as public procurement.
Article 5
Coherence with other donors
The Parties agree that other countries and/or international organisations both from the UN development system and others, as well as other institutions of regional cooperation may participate in the financing support for the implementation of projects and activities under this Agreement.
The financial support from other partners shall not exceed 90 per cent of total project value.
Article 6
Joint Committee
A Joint Committee shall be established to propose priorities, programmes and projects of international development cooperation taking into account the evaluation of development cooperation projects and programmes that have already been concluded. The Joint Committee shall be composed of no more than five members from each Party.
For the Government of the Republic of Slovenia, the Joint Committee members shall be appointed by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and for the Council of Ministers of Serbia and Montenegro the Joint Committee members shall be appointed by the Minister of International Economic Relations of Serbia and Montenegro.
Article 7
Impediments and force majeure
In case of impediments to the implementation of this Agreement due to force majeure, recognised by the Parties, (such as war, civil unrest or natural disasters), the Parties may agree on temporary suspension of programmes and projects that are being implemented.
Article 8
Settlement of disputes
Disputes arising with respect to the implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.
Article 9
Amendments
The Parties may amend this Agreement. Any such amendment shall enter into force according to the procedure set forth in Article 10, par. 1.
Article 10
Entry into force
This Agreement shall enter into force upon receipt of the last of the two notifications by which the Parties inform each other that their respective internal procedures required for its entry into force have been completed.
This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time, unless either Party terminates it by written notification through diplomatic channels. The Agreement shall cease to apply six months following the receipt of such notification.
Done in Ljubljana on 9th July 2003 in two original copies, each in the Slovenian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of different interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Dimitrij Rupel (s)
 
FOR THE COUNCIL OF MINISTERS
OF SERBIA AND MONTENEGRO
Rasim Ljajić (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/05-20/1
Ljubljana, dne 23. februarja 2005
EPA 118-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.
(*1) Besedilo sporazuma v srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost