Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4813. Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu, stran 11748.

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05, UPB-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe javnega in zasebnega prava, za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin na podlagi javnega pooblastila.
I. NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN, KI SE OPRAVLJAJO NA PODLAGI JAVNEGA POOBLASTILA
2. člen
(naloge javnega pooblastila)
(1) Naloge zdravstvenega varstva rastlin, ki se opravljajo kot javno pooblastilo (v nadaljevanju: naloge javnega pooblastila), so:
1. naloge diagnostičnih preiskav:
– laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na uradnih vzorcih zaradi diagnostike škodljivih organizmov s seznama I.A, II.A, I.B in II.B iz Prilog I in II Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije (ES) št. 77/2005 (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/29/ES),
– izdajanje analiznih izvidov,
– obveščanje Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) o rezultatih uradnih preiskav,
– vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov,
– vpeljava diagnostičnih metod,
– sodelovanje v medlaboratorijskih preskusih,
– odvzem uradnih vzorcev,
– sodelovanje pri pripravi navodil za vzorčevalce,
– sodelovanje pri vzdrževanju informacijskih baz podatkov o škodljivih organizmih,
– publiciranje s področja dela;
2. strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin:
– analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini,
– priprava ocene tveganja v primeru nevarnosti pojava ali ugotovitve novih škodljivih organizmov,
– priprava strokovnih navodil in ukrepov,
– izdelava strokovnih podlag za določitev okuženih območij, ogroženih območij, posebej nadzorovanih območij in varovanih območij (atributni in grafični podatki),
– priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe in mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s predpisi in na podlagi mednarodnih pogodb,
– vzpostavitev in vodenje registra, evidenc in seznamov škodljivih organizmov v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljevanju: zakon),
– vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema na področju zdravstvenega varstva rastlin;
3. naloge fitosanitarnih pregledov:
– opravljanje fitosanitarnih pregledov v skladu z zakonom,
– odvzem uradnih vzorcev,
– izdajanje potrdil o zdravstveni usteznosti za rastline za saditev ali rastlinske proizvode, ki izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve iz Priloge IV, del A Direktive 2000/29/ES,
– izdajanje rastlinskih potnih listov,
– spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov,
– opozarjanje imetnikov na nepravilnosti oziroma izpolnjevanje predpisanih obveznosti,
– predlaganje Upravi izbris iz registra oziroma razveljavitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov,
– določitev načina zavarovanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter preprečitve stika z drugimi rastlinami, rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti ob okužbi,
– vodenje evidenc o fitosanitarnih pregledih in ukrepih,
– seznanjanje imetnikov s predpisi fitosanitarnega področja in skladnosti z njimi,
– obveščanje Uprave in pristojnega fitosanitarnega ali gozdarskega inšpektorja, zaradi nadaljnjega ukrepanja v skladu z zakonom;
4. naloge strokovnega nadzora nad izvajanjem javne službe zdravstvenega varstva rastlin.
(2) Naloge iz 1., 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka so nezdružljive z nalogami odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin iz zakona.
3. člen
(izvajalci javnih pooblastil)
(1) Zaradi opravljanja nalog javnega pooblastila, nosilec javnega pooblastila poimensko določi njegovega izvajalca, in sicer kot:
– diagnostika, ki je strokovni delavec in opravlja naloge diagnostičnih preiskav,
– strokovnjaka za varstvo rastlin, ki je strokovni delavec in opravlja strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin ali
– fitosanitarnega preglednika, ki je uradna oseba in opravlja fitosanitarne preglede.
(2) Nosilec javnega pooblastila poimensko določi tudi druge strokovne in tehnične delavce oziroma uradne osebe, ki opravljajo naloge javnega pooblastila.
(3) Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo izpolnjevati pogoje iz 8. člena tega pravilnika in biti v delovnem ali pogodbenem razmerju z nosilcem javnega pooblastila.
II. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA
4. člen
(splošni pogoji)
(1) Pravna oseba javnega ali zasebnega prava, mora za opravljanje nalog javnega pooblastila izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. da je registrirana za opravljanje storitev za rastlinsko pridelavo ali dejavnosti raziskovanja in razvoja v kmetijstvu ali biotehničnega preizkušanja in analiziranja oziroma podobnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti;
2. da ima naloge javnega pooblastila, ki jih opravlja kot nosilec javnega pooblastila, določene v ustanovitvenem aktu ali statutu;
3. da ima poslovnik kakovosti, ki je skladen s tem pravilnikom;
4. da se ne ukvarja z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z interesi ali konkurenčna nalogam, ki jih opravlja kot javno pooblastilo ali ki bi lahko imela koristi od rezultatov ukrepov, ki jih predlaga;
5. da ni poslovno ali kako drugače povezana s strankami, za katere izvaja uradne postopke;
6. da zagotavlja varovanje poslovne tajnosti in zaupnosti podatkov;
7. da ima v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj enega strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za izvajalca javnega pooblastila iz tega pravilnika;
8. da ima v delovnem ali pogodbenem razmerju zadostno število strokovnih delavcev in tehničnega kadra glede na obseg nalog, katere opravlja kot javno pooblastilo;
(2) Če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje pogoja iz 2. točke prejšnjega odstavka ob vložitvi vloge za pridobitev javnih pooblastil, mora pogoj izpolniti najkasneje v 12 mesecih od podelitve javnega pooblastila.
(3) Če nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog diagnostika, strokovnjaka za varstvo rastlin ali fitosanitarnega preglednika najame zunanjega sodelavca, način sodelovanja in varovanje zaupnih podatkov uredi v pogodbi z njima, s katero mora predhodno soglašati Uprava.
5. člen
(posebni pogoji)
(1) Organizacijska enota nosilca javnega pooblastila, ki opravlja naloge javnega pooblastila, mora biti organizacijsko, kadrovsko in v zvezi s postopkom, ki se vodi za izvajanje nalog javnega pooblastila, ločena od ostalih dejavnosti nosilca javnega pooblastila.
(2) Nosilec javnega pooblastila mora za izvajanje nalog javnega pooblastila z listinami:
– izkazati organiziranost in odgovornosti oseb, ki opravljajo naloge javnega pooblastila;
– poimensko določiti vodjo laboratorija, vodjo certifikacijskega organa ali vodjo izvajanja drugih nalog javnega pooblastila;
– izkazati izpolnjevanje pogojev iz 8., 9., 10. in 11. člena tega pravilnika.
(3) Po tem pravilniku se šteje, da je sistem kakovosti zagotovljen, če ima nosilec javnega pooblastila poimensko določenega vodjo zagotavljanja kakovosti in listine iz prejšnjega odstavka, ki so pripravljene v skladu s standardi SIST EN ISO/IEC 17025 za laboratorije oziroma za izvajanje fitosanitarnih pregledov v skladu s SIST EN ISO/IEC 17011 za certifikacijske organe ali SIST EN ISO 17020 za kontrolne organe (v nadaljnjem besedilu: poslovnik kakovosti).
6. člen
(poslovnik kakovosti)
(1) Poslovnik kakovosti mora vsebovati najmanj:
– izjavo o politiki kakovosti;
– navedbo pravno-organizacijske oblike;
– organizacijsko shemo organa, ki prikazuje razporeditev odgovornosti in dodelitev nalog ter pooblastil za vse zaposlene in drugih oseb, ki sodelujejo v postopku;
– obseg pooblastil in odgovornosti vsakega posameznika;
– osebno ime, izobrazbo, delovne izkušnje in dodatno strokovno usposobljenost oseb, odgovornih za fitosanitarne preglede, ali drugih strokovnih delavcev organa in zunanjih sodelavcev;
– navodila za izvajanje metod in postopkov pri diagnostiki in fitosanitarnih pregledih, specifičnih za posamezne skupine kmetijskih rastlin; sestavni del navodil morajo biti obrazci, ki se uporabljajo v postopku pregledov: prijave, zapisniki o pregledih, zapisnik o vzorčenju, uradne etikete in drugi obrazci za izdajo rastlinskih potnih listov;
– postopke notranjih presoj in preverjanj z zunanjimi laboratoriji ali organi, zlasti
a) postopke za primere, ko strokovni delavci ravnajo v nasprotju s poslovnikom kakovosti in tako ravnanje vpliva na rezultate fitosanitarnih pregledov;
b) ukrepe za odpravo napak;
– postopke v primeru pritožb in sporov.
(2) Poslovnik kakovosti vodi za to imenovana oseba, ki vsebino na vsaki strani dokumenta overi z oznako tekoče verzije, datumom in podpisom.
(3) Nosilec javnega pooblastila mora z rednimi notranjimi presojami in vodstvenimi pregledi preverjati vodenje poslovnika kakovosti, tako da prikazuje dejansko stanje organiziranosti, odgovornosti in poslovanja v skladu s pogoji iz tega pravilnika.
(4) Uprava v okviru strokovnega nadzora zagotavlja redno izvajanje zunanjih presoj poslovnika kakovosti in izvajanja nalog, dodeljenih po javnem pooblastilu.
(5) Poslovnik kakovosti mora biti na razpolago strokovnim delavcem nosilca javnega pooblastila, fitosanitarnemu inšpektorju, pri izvajanju inšpekcijskega nadzora in Upravi, pri izvajanju strokovnega nadzora.
7. člen
(ustanovitveni akt ali statut)
(1) Iz ustanovitvenega akta ali statuta nosilca javnega pooblastila mora biti razvidno najmanj:
– namen ustanovitve,
– pravno-organizacijska oblika,
– dejavnosti, za katere je registrirana,
– razmerje do ustanovitelja,
– morebitna razmerja do drugih subjektov, zlasti do Uprave,
– sredstva, ki jih je ustanovitelj namenil za ustanovitev in začetek dela,
– način financiranja,
– odgovornosti ustanovitelja za obveznosti.
(2) K predlogu morebitnih sprememb oziroma dopolnitev ustanovitvenega akta ali statuta mora nosilec javnega pooblastila pridobiti mnenje Uprave.
8. člen
(kadrovski pogoji)
(1) Nosilec javnega pooblastila mora zagotoviti dokumentacijo, iz katere je razvidno:
– opis delovnih mest s specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja in izkušenj za vse osebe, ki opravljajo naloge javnega pooblastila;
– da ima za opravljanje nalog javnega pooblastila zaposleno najmanj eno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo in opravljenim izpopolnjevanjem ter tehničnim znanjem in izkušnjami, kot je predpisano za posamezne naloge;
– da nosilec javnega pooblastila in njegovi zaposleni niso pod komercialnimi, finančnimi ali drugimi pritiski, ki bi lahko vplivali na tehnično presojo in da se ne ukvarjajo z nobeno dejavnostjo, ki bi lahko ogrozila zaupanje v neodvisnost presoje in bi lahko posegala v opravljanje nalog;
– da je zagotovljeno stalno izpopolnjevanje znanja oseb, ki opravljajo naloge javnega pooblastila.
(2) Oseba, ki opravlja naloge javnega pooblastila mora zlasti:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo biotehniške smeri,
– biti strokovnjak s področja nalog, ki se opravljajo kot javno pooblastilo, kar izkaže z izvedenimi deli in objavami,
– se izkazati s potrdilom pristojnega organa, da ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora daljšo od treh mesecev.
(3) Tehnični sodelavci za pomoč osebi iz prejšnjega odstavka:
– morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo, biotehniške ali druge ustrezne smeri, iz katere izhaja znanje s področja opravljanja nalog javnega pooblastila,
– morajo imeti delovne izkušnje s področja nalog javnega pooblastila,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora daljšo od treh mesecev.
(4) Diagnostik mora, poleg splošnih zahtev iz drugega odstavka tega člena, imeti dokazila o:
– izpopolnjevanju ali usposabljanju v laboratoriju s primerljivimi diagnostičnimi metodami,
– izobrazbi, pridobljeni na podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z biotehniškega področja z vsebinami iz varstva rastlin ali najmanj 5 let delovnih izkušenj na tem področju in
– najmanj eno ustrezno mednarodno objavo članka v zadnjih treh letih.
(5) Strokovnjak za varstvo rastlin mora, poleg splošnih zahtev iz drugega odstavka tega člena, imeti dokazila o:
– izobrazbi, pridobljeni na podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z biotehniškega področja z vsebinami iz varstva rastlin ali najmanj 5 let delovnih izkušenj na fitosanitarnem področju in
– najmanj eno ustrezno mednarodno objavo članka v zadnjih treh letih.
(6) Strokovnjak za varstvo rastlin, ki opravlja naloge glede registrov in informacijskega sistema na področju zdravstvenega varstva rastlin, mora poleg splošnih zahtev iz drugega odstavka tega člena in iz prejšnjega odstavka izkazati še ustrezno usposobljenost z informacijskega področja, zlasti s področja baz podatkov.
(7) Fitosanitarni preglednik, ki opravlja fitosanitarne preglede, mora poleg splošnih zahtev iz drugega odstavka tega člena:
– imeti potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin in poznavanju škodljivih organizmov rastlin, njihovem obvladovanju in predpisih o zdravstvenem varstvu rastlin, v skladu s predpisom, ki ureja strokovno usposabljanje in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin,
– imeti službeno izkaznico oziroma značko, s katero se izkazuje pri opravljanju fitosanitarnega pregleda v skladu s predpisom, ki ureja obliko in vsebino službene izkaznice in značke fitosanitarnega preglednika in zakonom. Če fitosanitarni preglednik še nima izkaznice oziroma značke, mora le-ti pridobiti najpozneje v treh mesecih od dodelitve javnega pooblastila.
9. člen
(prostorske zahteve)
(1) Prostori za opravljanje nalog javnega pooblastila morajo biti zavarovani pred prekomernimi vplivi vročine, vlage, pare, vibracij in podobno ter morajo biti redno vzdrževani. Delovni prostori morajo biti prostorni, tako da se zmanjša tveganje poškodb ali nevarnosti in da je osebju omogočeno prosto in učinkovito gibanje.
(2) Vsi prostori, v katerih se izvajajo naloge javnega pooblastila, morajo biti dostopni in uporabni tako, da se omogoči namen izvajanja teh nalog.
(3) Pogoji za vstop oseb, ki niso zaposlene pri nosilcu javnega pooblastila, morajo biti posebej določeni.
(4) Vsa oprema, ki je potrebna za izvajanje nalog javnega pooblastila, mora biti enostavno dostopna. Za vse prostore in opremo se morajo izvajati primerni ukrepi, ki zagotovljajo red in čistočo. Če so v zvezi s tem predvideni posebni postopki, jih je potrebno dokumentirati.
10. člen
(tehnične zahteve glede opreme)
(1) Za pravilno uporabo opreme morajo biti strokovnim osebam na razpolago ustrezna pisna navodila in priročnik proizvajalca te opreme.
(2) Vsa oprema mora biti pravilno vzdrževana. Vzdrževalni postopki morajo biti opisani.
(3) Za vsak pomembnejši del opreme mora nosilec javnega pooblastila voditi zapise, ki vsebujejo najmanj naslednje podatke o napravi:
– ime,
– ime proizvajalca, identifikacijo tipa in serijsko številko,
– datum prevzema in datum začetka uporabe,
– lokacijo namestitve,
– tehnično stanje ob prevzemu,
– podrobnosti o opravljenih vzdrževalnih delih,
– opis okvar, nepravilnega delovanja, modifikacij ali popravil.
(4) Opremo, ki se uporablja pri opravljanju nalog javnih pooblastil in za katero je predvidena kalibracija, je treba kalibrirati, preden se izroči v uporabo. Nadaljnje kalibracije se morajo izvajati v skladu s programom, ki je določen za to opremo.
(5) Vsak del opreme oziroma naprave, ki je v okvari, je treba takoj vzeti iz uporabe in jasno označiti, da je v okvari. Hraniti jo je potrebno na vnaprej določenem mestu do popravila in dokler se s poskusom ali kalibracijo ne dokaže, da zadovoljivo opravlja svojo funkcijo. Ob tem je treba raziskati vpliv te okvare na predhodno izvedene meritve ali druge naloge.
11. člen
(tehnične zahteve glede metod dela)
(1) Nosilec javnega pooblastila mora uporabljati ustrezno validirane in mednarodno priznane postopke in metode, zlasti standarde Evropske in mediteranske organizacije za varstvo rastlin (European and Mediteranean Plant Protection Organization – EPPO) ali druge normativne dokumente, ki jih lahko preskrbi Uprava oziroma so tam na vpogled.
(2) Kadar nosilec javnega pooblastila uporablja metode ali druge postopke, ki niso standardizirani, morajo biti le-ti ustrezno dokumentirani in odobreni s strani nosilca javnega pooblastila.
12. člen
(preverjanje usposobljenosti za dodelitev javnega pooblastila)
(1) Vloga za dodelitev javnega pooblastila mora vsebovati:
– firmo in sedež vlagatelja,
– navedbo nalog javnega pooblastila,
– veljaven poslovnik kakovosti, ki je odobren s strani nosilca javnega pooblastila,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4., 5., 8., 9., 10. in 11. člena tega pravilnika.
(2) Izpolnjevanje pogojev glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za opravljanje diagnostičnih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov s seznamov I.A, II.A, I.B in II.B se ugotavlja v skladu s predpisom, ki ureja pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov in tem pravilnikom.
(3) Izpolnjevanje pogojev glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti organa za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin, se ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin. Šteje se, da izpolnjuje zahteve po strokovni usposobljenosti, če imajo uradne osebe, ki opravljajo fitosanitarne preglede, dokazila o izpolnjevanju kadrovskih zahtev iz drugega in sedmega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(4) Komisija preverja izpolnjevanje pogojev iz 4., 5., 8., 9., 10. in 11. člena tega pravilnika. Predstojnik uprave z odločbo ugotovi izpolnjevanje teh pogojev.
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(prehodna določba)
(1) Pravnim osebam javnega ali zasebnega prava, ki že opravljajo naloge diagnostičnih preiskav, strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin in naloge fitosanitarnih pregledov na podlagi odločb iz 14. člena tega pravilnika, lahko Uprava dodeli javno pooblastilo tudi, če ne izpolnjuje Pogoja iz 3. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo zagotoviti poslovnik kakovosti iz 6. člena tega pravilnika najpozneje do 1. januarja 2008, sicer jim javno pooblastilo preneha.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
1. januarja 2008 prenehajo veljati:
– Odločba o pooblastitvi Nacionalnega inštituta za biologijo za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije-Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Inštituta za fitomedicino na Biotehniški fakulteti za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Ljubljana, Oddelek Novo mesto za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Maribor za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
– Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-277/2005
Ljubljana, dne 29. novembra 2005
EVA 2004-2311-0065
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti