Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4697. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju, stran 11540.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Skupnim stališčem Sveta (ES) št. 2004/161/SZVP z dne 19. februarja 2004 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Zimbabveju (UL L št. 50 z dne 20. 02. 2004, str. 66, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Stališče 2004/161).
(2) S to uredbo se določajo tudi sankcije za prekrške iz te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 z dne 19. februarja 2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (UL L št. 55 z dne 24. 02. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 314/2004/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) V Zimbabve je prepovedana prodaja, dobava, prenos ali izvoz orožja in drugega vojaškega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, kot tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, s strani državljanov Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo ladij, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom registriranim v Republiki Sloveniji, ne glede na to ali je takšno blago po poreklu z ozemlja Republike Slovenije ali ne.
(2) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da je takšen izvoz vnaprej odobril pristojen organ, ne uporablja za:
– prodajo, dobavo, pošiljanje ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme ali opreme, ki se lahko uporabi za notranjo represijo, namenjeno izključno za humanitarne in zaščitne namene ali za programe Organizacije združenih narodov, Evropske unije in Evropske skupnosti namenjene ustanavljanju institucij ali za materiale namenjene za operacije kriznega upravljanja Evropske unije in Organizacije združenih narodov;
– zagotavljanje financiranja in finančne pomoči v zvezi s takšno opremo;
– zagotavljanje tehnične pomoči v zvezi s takšno opremo.
(3) Prvi odstavek tega člena se prav tako ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih v Zimbabve izključno za osebno uporabo začasno izvozi osebje Organizacije združenih narodov, osebje Evropske unije, Evropske skupnosti ali njenih držav članic, predstavniki medijev, delavci, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in razvojnimi dejavnostmi ter pridruženo osebje vseh naštetih oseb.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit preko ozemlja Republike Slovenije se prepreči fizičnim osebam, ki sodelujejo pri dejavnostih za nevarno spodkopavanje demokracije, spoštovanja človekovih pravic in pravne države v Zimbabveju.
(2) Fizične osebe iz prejšnjega odstavka tega člena so navedene v prilogi III Uredbe 314/2004/ES z vsemi spremembami.
(3) Prvi odstavek tega člena se prav tako ne uporablja za primere, ko Republiko Slovenijo zavezuje drugačna mednarodnopravna obveznost, in sicer:
– ko je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
– ko je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,
– v okviru večstranskega sporazuma, s katerim so predvideni privilegiji in imunitete, ali
– ko je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
V vsakem od teh navedenih primerov je potrebno ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja Evropska unija in na katerih se vodi politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Zimbabveju.
(5) Kolikor Republika Slovenija želi dovoliti takšno izjemo, mora o tem pisno obvestiti Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi eden ali več članov Sveta Evropske unije v 48 urah ne pošlje pisnega ugovora. Če eden ali več članov Sveta Evropske unije poda ugovor, lahko Svet Evropske unije s kvalificirano večino odloči, da bo izjemo dovolil.
(6) V primerih, ko se na podlagi četrtega in petega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali prehod preko ozemlja Republike Slovenije osebam iz drugega odstavka tega člena, se takšno dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno ter na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi 2. in 3. člena te uredbe in 2., 3., 6. in 8. člena Uredbe 314/2004/ES.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. in 3. člena te uredbe ter 2., 3., 6. in 8. člena Uredbe 314/2004/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
5. člen
Pristojna organa iz drugega odstavka 2. člena te uredbe ter iz priloge II Uredbe 314/2004 v Republiki Sloveniji sta Banka Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve.
III. KAZENSKE DOLOČBE
6. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– Zimbabveju prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža orožje in drug vojaški material vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, kot tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo ladij, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom registriranim v Republiki Sloveniji, ne glede na to ali je takšno blago po poreklu iz Republike Slovenije ali ne (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– kateri koli pravni ali fizični osebi, entiteti ali ustanovi v Zimbabveju ali za uporabo v Zimbabveju, neposredno ali posredno odobri, proda, dobavi ali posreduje tehnično pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi in pripravo, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo orožja in sorodnih materialov vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za prej omenjeno (točka (a) 2. člena Uredbe 314/2004/ES);
– kateri koli pravni ali fizični osebi, entiteti ali ustanovi v Zimbabveju ali za uporabo v Zimbabveju, neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnih materialov (točka (b) 2. člena Uredbe 314/2004/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij iz točk (a) in (b) 2. člena Uredbe 314/2004/ES (točka (c) 2. člena Uredbe 314/2004/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Zimbabveju ali za uporabo v Zimbabveju, neposredno ali posredno, zavestno in namerno proda, dobavi, prenese ali izvozi opremo iz priloge I Uredbe 314/2004/ES, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, tudi če po poreklu ni iz Evropske skupnosti (točka (a) 3. člena Uredbe 314/2004/ES);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Zimbabveju ali za uporabo v Zimbabveju neposredno ali posredno odobri, proda, dobavi, prenese tehnično pomoč oziroma zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z opremo iz priloge I Uredbe 314/2004/ES (točki (b) in (c) 3. člena Uredbe 314/2004/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij iz prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe 314/2004/ES (točka (d) 3. člena Uredbe 314/2004/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zamrzne vseh sredstev in ekonomske vire, ki so last posameznih članov vlade Zimbabveja in vseh z njimi povezanih fizičnih in pravnih oseb, entitet ali ustanov, ki so navedene na seznamu v prilogi III Uredbe 314/2004/ES (prvi odstavek 6. člena Uredbe 314/2004/ES);
– fizičnim ali pravnim osebam, entitetam ali ustanovam iz seznama priloge III Uredbe 314/2004/ES neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na razpolago kakršna koli sredstva ali ekonomske vire (drugi odstavek 6. člena Uredbe 314/2004/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 6. člena Uredbe 314/2004/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 314/2004/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 314/2004/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 6. členom Uredbe 314/2004/ES, pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki so navedeni v prilogi II Uredbe 314/2004/ES, v kateri bivajo ali se nahajajo in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Evropski komisiji (točka (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 314/2004/ES);
– ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II Uredbe 314/2004/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 314/2004/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno ne obvesti o vseh ukrepih, ki jih je izvedla na podlagi 3. in 4. člena te uredbe ter 2., 3., 6. in 8. člena uredbe 314/2004 (prvi odstavek 4. člena te uredbe);
– ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči podatke o poskusu storitve dejanj iz 3. in 4. člena te uredbe ter 2., 3., 6. in 8. člena uredbe 314/2004 v roku 48 ur od takrat, ko ugotovi te podatke (drugi odstavek 4. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe in Uredbe 314/2004/ES opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in če gre za vojaško orožje in opremo, pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 314/2004/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z začetkom veljavnosti te uredbe preneha veljati uredba o ukrepih proti Zimbabveju (Uradni list RS, št. 8/04).
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-110/2005
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EVA 2005-1811-0091
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost