Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4694. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo, stran 11536.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določa omejevalne ukrepe v skladu s Skupnim stališčem Sveta (ES) št. 2002/829/SZVP z dne 21. oktobra 2002 o dobavi nekatere opreme v Demokratično republiko Kongo (UL L št. 285 z dne 23. 10. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Stališče 2002/829).
(2) S to uredbo se določajo tudi sankcije za prekrške iz te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 1727/2003 z dne 29. septembra 2003 o določenih omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (UL L št. 249 z dne 1. 10. 2003, str. 5, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1727/2003/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) V Demokratično republiko Kongo je prepovedana prodaja, dobava, prenos ali izvoz orožja in drugega vojaškega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, kot tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, s strani državljanov Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo ladij, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom registriranim v Republiki Sloveniji, ne glede na to ali je takšno blago po poreklu iz Republike Slovenije ali ne.
(2) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da to vnaprej odobri pristojen organ, ne uporablja za:
– dobavo, prodajo ali prenos orožja in sorodnih materialov ali zagotavljanje pomoči, svetovanje ali usposabljanje iz prvega odstavka tega člena misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo ter združenim nacionalnim vojaškim in policijskim silam Konga;
– dobavo, prodajo ali prenos nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za humanitarno in zaščitno uporabo, ali za zagotavljanje pomoči in usposabljanja, povezanega s takšno nesmrtonosno opremo, pod pogojem da posebni predstavnik Organizacije združenih narodov o teh dobavah ali oskrbi vnaprej obvesti generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov.
(3) O dobavah iz drugega odstavka tega člena se odloča za vsak primer posebej, pri čemer se pri tem v celoti upoštevajo merila opredeljena v kodeksu ravnanja Evropske unije pri izvozu orožja.
(4) Republika Slovenija lahko zahteva zaščito pred morebitno zlorabo dovoljenj izdanih na podlagi drugega odstavka tega člena in, če je to potrebno, sprejme ukrepe za vrnitev dobavljenega orožja in sorodnih materialov.
(5) Pristojni organ iz drugega odstavka 2. člena te uredbe v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za zunanje zadeve.
3. člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi 2. člena te uredbe ter 1. člena Uredbe 1727/2003/ES.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz 2. člena te uredbe ter 1. člena uredbe 1727/2003/ES v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.
III. KAZENSKE DOLOČBE
4. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– Demokratični republiki Kongo posredno ali neposredno dobavlja, prodaja ali prenaša orožje in drug vojaški material vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo ladij, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije ali letalom registriranim v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali je takšno blago po poreklu z ozemlja Republike Slovenije ali ne (prvi odstavek 2. člen te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Demokratični republiki Kongo, neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč, ki vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja za kakršnokoli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnih materialov vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli prej navedenega (točka (a) prvega odstavka 1. člena Uredbe 1727/2003/ES);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, entiteti ali ustanovi v Demokratični republiki Kongo, neposredno ali posredno posreduje tehnične nasvete, pomoč ali usposabljanje, povezano z vojaškimi dejavnostmi, kar vključuje zlasti usposabljanje in pomoč, povezano z izdelovanjem, vzdrževanjem in uporabo orožja in sorodnih materialov vseh vrst (točka (b) prvega odstavka 1. člena Uredbe 1727/2003/ES);
– zavestno in namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij iz prvega odstavka 1. člena uredbe 1727/2003/ES (drugi odstavek 1. člena Uredbe 1727/2003/ES).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje za prekršek z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev, če:
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno ne obvesti o vseh ukrepih, ki jih je izvedla na podlagi 2. člena te uredbe ter 1. člena Uredbe 1727/2003/ES (prvi odstavek 3. člena te uredbe);
– ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči podatkov o poskusu storitve dejanj iz 2. člena te uredbe ter 1. člena uredbe 1727/2003/ES v 48 urah od takrat, ko ugotovi te podatke (drugi odstavek 3. člena te uredbe).
(2) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
7. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe in Uredbe 1727/2002 opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, in če gre za vojaško orožje in opremo, pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 1727/2002/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-108/2005
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EVA 2005-1811-0093
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti