Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005

Kazalo

4400. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-A), stran 10621.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. oktobra 2005.
Št. 001-22-119/05
Ljubljana, dne 7. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ZPNB-A)
1. člen
V Zakonu o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99, 96/02 in 2/04) se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropskih skupnosti:
– Direktiva Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti (UL L št. 319 z dne 12. 12. 1994, str. 7), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/61/ES z dne 10. oktobra 2000 (UL L št. 279 z dne 1. 11. 2000, str. 40),
– Direktiva Sveta 95/50/ES z dne 6. oktobra 1995 o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga (UL L št. 249 z dne 17. 10. 1995, str. 35), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/26/ES z dne 7. maja 2001 (UL L št. 168 z dne 23. 6. 2001, str. 23),
– Direktiva Sveta 96/35/ES z dne 3. junija 1996 o imenovanju in poklicni usposobljenosti svetovalcev za varnost pri prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh (UL L št. 145 z dne 19. 6. 1996, str. 10) in
– Direktiva Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici (UL L št. 235 z dne 17. 9. 1996, str. 25), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/110/ES z dne 9. decembra 2004 o šesti prilagoditvi Direktive Sveta 96/49/ES (UL L št. 365 z dne 10. 12. 2004, str. 24).«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v prvi alinei na koncu stavka pika nadomesti z veznikom »in« ter doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– protokol o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) (Uradni list RS – MP, št. 2/04).«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu se uporabljajo:
– konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list FLRJ – MP, št. 3/54, 5/54, 9/61, 5/62, in Uradni list SFRJ – MP, št. 11/63, 49/71, 62/73, 15/78 in 2/80) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 24/92) ter na njeni podlagi izdane priloge, ki se nanašajo na varen prevoz nevarnega blaga po zraku.«.
V petem odstavku se besedilo »prevoz jedrskega materiala« nadomesti s »prevoz jedrskih snovi«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se v 4. točki črta besedo »letalo,«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »radioaktivnega blaga in jedrskega materiala« nadomesti z »radioaktivnih in jedrskih snovi«, besedi »in prostor« pa se nadomestita z besedilom »ali organizacija, ki jo določi minister«.
V tretjem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »prvega in drugega«, »minister pristojen za trg« se nadomesti z besedilom »pristojni minister«.
V petem odstavku se pred besedo »drugega« dodata besedi »prvega in«.
V šestem odstavku se besedilo »Minister, pristojen za okolje in prostor, in organizacija iz drugega« nadomesti z »Minister, pristojen za okolje, oziroma organizacija iz prvega in drugega«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Embalaža se sme uporabljati v tistih prometnih panogah, za katere izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega zakona in pogoje iz predpisov, izdanih na podlagi tega zakona.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »Minister, pristojen za okolje in prostor, in organizacija iz drugega« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za okolje, oziroma organizacija iz prvega in drugega«.
6. člen
V 9. členu se črtata besedi »in prostor«, pred besedo »drugega« pa dodata besedi »prvega in«.
7. člen
V osmi alinei 18. člena se besedi »zavarovano odgovornost« nadomestita z besedilom »dokazilo o zavarovanju odgovornosti«.
8. člen
V tretjem odstavku 21. člena se črtata besedi »in prostor«.
9. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »in radioaktivnih snovi (jedrskega materiala, radioaktivnega blaga in radiofarmacevtikov)« nadomesti z », radioaktivnih in jedrskih snovi«.
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dovoljenje za prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi izda Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, razen za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, za katere izda dovoljenje Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.«.
10. člen
V prvem odstavku 23. člena se v drugi alinei besedi »identifikacijsko številko« nadomestita z besedilom »številko Združenih narodov (UN številko)«.
11. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »III. VARNOSTNI SVETOVALEC IN OSEBE, KI SODELUJEJO PRI PREVOZU V CESTNEM IN ŽELEZNIŠKEM PROMETU«.
12. člen
Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatke o svetovalcu morajo sporočiti ministru, pristojnemu za notranje zadeve, najkasneje 15 dni po imenovanju. V enakem roku morajo navedenemu ministru sporočiti tudi morebitne spremembe.«.
13. člen
V drugem odstavku 29. člena se črtata besedi »in zveze«.
14. člen
V 34. členu se za četrto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– ima s seboj dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, iz 18. člena tega zakona,«.
15. člen
V 35. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Voznik mora med prevozom upoštevati določbe o nadzoru in parkiranju vozil, kot je določeno v predpisih iz 3. člena tega zakona.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črtata besedi »in zveze« ter »in prostor«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
16. člen
V 36. členu se besedi »veljavno potrdilo« nadomestita z besedilom »veljaven certifikat«.
17. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno usposabljanje voznikov se opravlja po programu, določenem v predpisu iz prvega odstavka 3. člena tega zakona. Preverjanje in potrjevanje strokovne usposobljenosti voznikov poteka v skladu z določbami Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo).«.
18. člen
Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če policist ugotovi kršitev, navedeno v seznamu iz drugega odstavka 43. člena tega zakona, sme odrediti izločitev vozila iz prometa, ukrepe za odpravo nepravilnosti ali druge predpisane ukrepe. Na kraju samem se lahko pomanjkljivosti odpravijo, če pri tem niso ogroženi ljudje, stvari ali okolje. Policist v odredbi na kraju samem vozniku pojasni, katere kršitve je ugotovil in katere pomanjkljivosti mora voznik odpraviti, da lahko nadaljuje s prevozom.«.
19. člen
V drugem odstavku 40. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– pošiljatelju, prevozniku in prejemniku začasno prepovedati opravljanje dejavnosti, povezanih s prevozom nevarnega blaga, do odprave kršitev ali odrediti, da se kršitve tega zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga, odpravijo v roku, ki ga on določi.«.
20. člen
V naslovu 41. člena in v besedilu tega člena se besede »v Republiko Slovenijo« nadomestijo z besedilom »na območje Evropske unije«, »za besedo »vozilu« se doda besedilo, ki se glasi: »registriranemu v državi nečlanici Evropske unije,«, besedilo »hujše kršitve« pa se nadomesti s »kršitve, zaradi katerih sme vozilo izločiti iz prometa«.
Dodata se novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če je vozilo v primerih iz prejšnjega odstavka registrirano v državi članici Evropske unije, policist tako vozilo izloči iz prometa in izvede druge predpisane ukrepe iz drugega odstavka 43. člena tega zakona.
(3) Če se ob vstopu vozila na območje Evropske unije ugotovijo druge kršitve iz seznama iz drugega odstavka 43. člena tega zakona, policist izvede ustrezne predpisane ukrepe.«.
21. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobnejše predpiše seznam kršitev, razvrščenih v kategorije tveganja, z ustreznimi ukrepi pristojnih organov, in sestavine ter obliko letnega poročila.«.
22. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(pogoji za prevoz)
(1) Prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu je prepovedan, razen če se opravlja v skladu z:
1. letalskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in
2. mednarodnimi standardi in priporočenimi praksami ter tehničnimi navodili, ki jih izdaja Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
(2) Z zrakoplovom je prepovedan prevoz:
1. predmetov in snovi, ki so v tehničnih navodilih označeni kot prepovedani za prevoz v normalnih okoliščinah, in
2. okuženih živih živali, razen če:
– je letalski prevoznik, v primerih iz četrtega odstavka tega člena, pridobil posebno pisno dovoljenje pristojnega organa države, v kateri je žival prvič naložena na krov zrakoplova, ali
– določbe tehničnih navodil navajajo, da se lahko prevažajo po predhodni odobritvi pristojnega organa.
(3) Predmeti in snovi, ki so v tehničnih navodilih posebej navedeni z imenom ali generičnim opisom kot prepovedani za prevoz v zračnem prometu, se v nobenih okoliščinah ne smejo prevažati na nobenem zrakoplovu.
(4) V skrajni sili ali kadar druge oblike prevoza ne ustrezajo, ali če bi bilo dosledno upoštevanje prepovedi iz prvega odstavka tega člena v nasprotju z javnim interesom, lahko ministrstvo, pristojno za promet, odobri prevoz nevarnega blaga pod pogojem, da bo v takšnih primerih storjeno vse, da se med prevozom doseže ustrezna raven varnosti.«.
23. člen
Črta se 50. člen.
24. člen
V 51. členu se črtata besedi »in zveze«.
25. člen
V 52. členu se v drugem odstavku črtata besedi »in zveze«.
26. člen
Doda se nov 52.a člen, ki se glasi:
»52.a člen
(pristojnosti v zračnem prometu)
(1) Za primer letalske nesreče ali incidenta, v katerega je vpleteno nevarno blago, je potrebno pripraviti program usposabljanja za ukrepanje in navodila za ukrepanje v skladu z mednarodno priznanimi standardi in priporočenimi praksami, v primeru letalske nesreče pa izdelati poročilo o letalski nesreči ali incidentu. Podrobnejše predpise v zvezi z ukrepanjem ob letalski nesreči ali incidentu, v katerega je vpleteno nevarno blago, izda Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za promet, ob soglasju ministra, pristojnega za reševanje.
(2) Minister, pristojen za promet, izda predpise, s katerimi v skladu s tem zakonom in zakonom o letalstvu, predpisi Evropske unije, standardi in priporočenimi praksami ter tehničnimi navodili Mednarodne organizacije civilnega letalstva natančneje uredi:
– posebne zahteve glede prevoza nevarnega blaga v zračnem prometu,
– klasifikacijo nevarnega blaga,
– omejitve glede prevoza nevarnega blaga v zračnem prometu,
– pakiranje oziroma embalažo,
– etiketiranje in označevanje,
– obveznosti pošiljatelja nevarnega blaga,
– obveznosti operatorja zrakoplova,
– zagotavljanje informacij,
– učne programe, strokovno usposabljanje in izkazovanje strokovne usposobljenosti,
– poročanje o nesrečah in incidentih z nevarnimi snovmi.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, skrbi za skladnost slovenskih predpisov s standardi in priporočenimi praksami ter tehničnimi navodili Mednarodne organizacije civilnega letalstva.
(4) Ministrstvo, pristojno za promet, sporoči vsako kršitev predpisov o prevozu nevarnega blaga po zraku tudi državi registracije letalskega prevoznika oziroma državi operatorja zrakoplova.
(5) Glede prevoza nevarnega blaga v zračnem prometu ima pošta položaj pošiljatelja. Pošta lahko pri prevozu nevarnega blaga v zračnem prometu uveljavlja tudi določbe predpisov Svetovne poštne zveze, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu.«.
27. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
“53. člen
(nadzorstvo)
(1) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov za prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi nadzoruje inšpekcija ministrstva, pristojnega za okolje, z delovnim področjem sevalne in jedrske varnosti; prevoz radioaktivnih snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, pa nadzoruje inšpekcija ministrstva, pristojnega za zdravje, z delovnim področjem varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji.
(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva po prejšnjem odstavku ima inšpektor pravico in dolžnost:
– v primeru nezgode med prevozom po ozemlju Republike Slovenije nadzorovati izvajanje ukrepov po predpisih iz 3. člena tega zakona,
– nadzorovati priprave za pakiranje, nakladanje, razkladanje in prevoz ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti odrediti, da se te nepravilnosti odpravijo v določenem roku pred začetkom ali zaključkom prevoza, ali začasno prepovedati opravljanje dejavnosti v primeru hujše kršitve varnostnih ukrepov,
– prepovedati nadaljnji prevoz, če se ugotovi, da ni vseh dovoljenj in listin, ki so zahtevane s tem zakonom ali z izvršilnimi predpisi, če prevoza ne spremljajo usposobljeni spremljevalci ali da je v kateri fazi prevoza prišlo do hujše opustitve varnostnih ukrepov,
– preverjati prevozne listine, označenost in opremljenost vozila, smer vožnje, čas in kraj postankov med prevozom, odrediti, da se odpravijo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva nad osebami, vozilom in viri sevanja, ter prepovedati nadaljnji prevoz v primeru, ko bi to ogrožalo ljudi ali okolje.
(3) Pri vnosu in iznosu nevarnega blaga na carinsko območje Evropske skupnosti ali z njega ter pri postopkih za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe nevarnega blaga je za nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov pristojna carinska služba.
(4) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu, nadzoruje policija.
(5) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu, nadzoruje tudi inšpekcija, ki je pristojna za nadzor cestnega prometa in nadzoruje izvajanje določb prvega odstavka 3. člena (razen določb, ki se nanašajo na zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže), 18., 19., 27., 28., 29. in 31. člena ter določb IV. poglavja (razen določb 37., 38., 39. in 41. člena) tega zakona.
(6) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga v železniškem prometu, nadzoruje inšpekcija, ki je pristojna za nadzor železniškega prometa.
(7) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu, nadzoruje inšpekcija, ki je pristojna za nadzor zračnega prometa.
(8) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga po morju in celinskih vodah, nadzoruje pomorska inšpekcija oziroma inšpekcija, pristojna za plovbo po celinskih vodah.
(9) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva po petem do osmem odstavku tega člena ima inšpektor pravico in dolžnost:
– prepovedati prevoz ali nadaljevanje prevoza nevarnega blaga, če ugotovi, da je prišlo med pripravo na prevoz ali med prevozom do opustitve varnostnih ukrepov,
– prepovedati nadaljnji prevoz ali ravnanje z nevarnim blagom osebam, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za izvajanje prevoza ali ravnanje z nevarnim blagom,
– prepovedati prevoz nevarnega blaga, če je napačno deklarirano,
– začasno prepovedati opravljanje posameznih opravil v zvezi s prevozom nevarnega blaga (priprave za prevoz, nakladanje, prekladanje in razkladanje), če za njihovo opravljanje glede kraja in časa niso izpolnjeni predpisani pogoji,
– odrediti odpravo kršitev zakona in drugih predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga v določenem roku (odreditvena odločba).«.
28. člen
Za 53. členom se vstavi novo poglavje, ki se glasi:
»VIII. a EVIDENCE
53.a člen
(vodenje evidenc)
(1) Zaradi zagotovitve varnega prevoza nevarnega blaga, izpolnjevanja zahtev mednarodnih pogodb in izvajanja z zakonom določenih nalog policija vodi evidenco izdanih certifikatov o usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu in evidenco pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki so imenovali varnostnega svetovalca.
(2) Evidenca certifikatov voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu vsebuje:
– številko certifikata,
– datum izdaje certifikata,
– osebno ime in datum rojstva imetnika,
– datum veljavnosti osnovnega usposabljanja ter vrsto in datume veljavnosti morebitnih specialističnih usposabljanj,
– datum veljavnosti po podaljšanju osnovnega usposabljanja ter vrsto in datume veljavnosti po podaljšanju morebitnih specialističnih usposabljanj.
(3) Evidenca pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki so imenovali varnostnega svetovalca, vsebuje:
– firmo in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika,
– ime in priimek varnostnega(ih) svetovalca(ev),
– datum posredovanja podatka o imenovanju varnostnega(ih) svetovalca(ev).
53.b člen
(način zbiranja podatkov)
(1) Podatke o izdanih certifikatih o usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu morajo organizacije, ki izvajajo preizkuse o usposobljenosti voznikov, posredovati policiji, najkasneje v 15 dneh po izdaji ali podaljšanju veljavnosti certifikata.
(2) Podatki o pravnih osebah in samostojnih podjetnikih, ki so imenovali varnostnega svetovalca, se zbirajo iz obvestil, ki jih ti posredujejo na podlagi 28. člena tega zakona.
(3) Upravljavec zbirk podatkov sme podatke iz evidenc iz prejšnjega člena tega zakona posredovati pristojnim organom, ki izvajajo nadzor po tem zakonu.
(4) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, če s tem zakonom ni določeno drugače.«.
29. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 54. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V prvem odstavku se 20. točka spremeni tako, da se glasi:
»20. ne imenuje najmanj enega varnostnega svetovalca ali ne sporoči njegovih podatkov oziroma morebitnih sprememb pristojnemu organu (28. člen),«,
na koncu besedila 35. točke pa se pika nadomesti z vejico in doda nova 36. točka, ki se glasi:
»36. ne posreduje policiji podatkov o izdanih certifikatih o usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga (53.b člen).«.
30. člen
V napovednem stavku 55. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
Pri 22. točki se za besedo »ukrepov« doda besedilo, ki se glasi »ali ne zagotovi nadzora vozila oziroma ne parkira v skladu s predpisi«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Pristojni organi vzpostavijo evidence iz 53.a člena in 53.b člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 33. člen Zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77).
33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-11/99-2/4
Ljubljana, dne 28. oktobra 2005
EPA 389-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.