Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4110. Pravilnik o načinu jemanja vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter vzorcev enoloških sredstev za analize in o postopku z odvzetimi predmeti, stran 9822.

Na podlagi 15. točke 42. člena Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o načinu jemanja vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter vzorcev enoloških sredstev za analize in o postopku z odvzetimi predmeti
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek jemanja vzorcev vina, drugih proizvodov iz grozdja in vina ter enoloških sredstev v prometu in pri pridelovalcih vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, ki se jemljejo za analize pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 2729/2000 z dne 14. decembra 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 316 z dne 15. 12. 2000, str. 16; z vsemi spremembami).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– drugi proizvodi so drugi proizvodi iz grozdja in vina;
– pridelovalec je pridelovalec vina in drugih proizvodov, vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina;
– lastnik vzorca je pridelovalec ali oseba, ki ima v posesti oziroma daje v promet vino, druge proizvode ali enološka sredstva, ki jih vzorec predstavlja.
3. člen
Pristojni inšpektor jemlje vzorce vina, drugih proizvodov in enoloških sredstev za analize na način, s katerim se zagotovi, da odvzeti vzorec ustreza povprečni sestavi vina oziroma drugega proizvoda oziroma enološkega sredstva, ki je predmet analize.
4. člen
Vzorci se jemljejo v prisotnosti naslednjih oseb:
– pooblaščene osebe pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, če je lastnik vzorca pridelovalec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
– pridelovalca ali njegovega družinskega člana, če je lastnik vzorca pridelovalec, ki je fizična oseba,
– lastnika oziroma drugega zaposlenega v gostinskem obratu, trgovini oziroma drugi obliki prometa.
5. člen
Pribor za jemanje vzorcev, steklenice in druga embalaža, ki se uporabi za odvzem vzorcev, morajo biti čisti, brez vonja, steklenice pa predhodno tudi izprane z vinom, drugim proizvodom ali enološkim sredstvom, katerega vzorec se jemlje.
6. člen
(1) Vzorec vina in drugih proizvodov mora biti odvzet v petih enotah vzorca, vzorec enološkega sredstva pa v treh enotah vzorca. Eno enoto vzorca predstavlja ena steklenica vina ali drugega proizvoda volumna najmanj 0,75 litra oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna ali eno pakiranje enološkega sredstva.
(2) Količina odvzetega vzorca mora biti tolikšna, da je mogoče opraviti analizo vzorca, in sicer:
– pri neoriginalno polnjenem vinu ali drugih proizvodih se vzame vzorec v najmanj pet steklenic volumna najmanj 0,75 litra oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna tako, da skupni volumen vzorca doseže najmanj 3,5 litra;
– pri originalno polnjenem vinu ali drugih proizvodih se vzame vsaj pet steklenic volumna najmanj 0,75 litra iste serije oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna tako, da skupni volumen vzorca doseže najmanj 3,5 litra;
– pri enoloških sredstvih se vzame vzorec v treh pakiranjih po najmanj 100 g ali v izvirnem pakiranju.
7. člen
(1) Vsaka enota vzorca se zapre z inertno zaporko oziroma zamaškom, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti.
(2) Dve enoti vzorca vina ali drugih proizvodov se zapakirata v primerno zunanjo embalažo (npr. PVC vrečka) in plombirata ter ostaneta v hrambi pri lastniku vzorca.
(3) Preostale tri enote vzorca vina ali drugih proizvodov se zapakirajo v primerno zunanjo embalažo in plombirajo, pri čemer se ena enota vzorca vina ali drugih proizvodov še dodatno zapakira v primerno zunanjo embalažo in plombira. Te tri enote vzorca pristojni inšpektor pošlje v analizo pooblaščeni organizaciji za oceno vina, imenovani v skladu s predpisom, ki ureja vino in druge proizvode (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija). Dve enoti vzorca sta namenjeni fizikalno-kemični analizi in organoleptični oceni, dodatno zapakirana enota vzorca pa ostane zapakirana in plombirana v hrambi pri pooblaščeni organizaciji za namen ponovne analize.
(4) Ena enota vzorca enološkega sredstva, zapakirana v primerno zunanjo embalažo in plombirana, ostane v hrambi pri pridelovalcu, dve enoti vzorca, zapakirani v primerno zunanjo embalažo in plombirani, pa pristojni inšpektor pošlje laboratoriju, usposobljenemu za analizo enoloških sredstev (v nadaljnjem besedilu: laboratorij), ki eno enoto analizira, drugo pa hrani za namen ponovne analize.
8. člen
(1) Plombiranje iz prejšnjega člena je opremljenost zunanje embalaže vzorca z obesno etiketo in plombo pristojnega inšpektorata.
(2) Obesna etiketa mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– vrsto in opis vina, drugega proizvoda oziroma enološkega sredstva, ki pri vinu in drugih proizvodih vsebuje najmanj podatke o pridelovalnem območju, letu trgatve in vsebnosti dejanskega ali potencialnega alkohola,
– količino proizvoda, ki ga vzorec predstavlja,
– oznako posode, iz katere je odvzet vzorec, ali številko serije,
– številko vzorca,
– ime in naslov lastnika vzorca,
– kraj in datum odvzema vzorca,
– ime in priimek inšpektorja, ki je odvzel vzorec, naziv, naslov in žig inšpekcijskega organa in
– besedilo: »Vzorec se lahko pregleda le v laboratoriju pooblaščene organizacije. Poškodovanje plombe ni dovoljeno.«
(3) Podatki na obesni etiketi morajo biti napisani na način in s sredstvom, da se ne morejo neopazno spreminjati, brisati oziroma odstraniti.
(4) Pri vzorčenju neoriginalno polnjenega vina in drugih proizvodov ter enoloških sredstev, ki niso v izvirnem pakiranju, morajo biti podatki iz prve, četrte, šeste in sedme alinee drugega odstavka tega člena navedeni tudi na samolepilni etiketi, nalepljeni neposredno na enoto odvzetega vzorca.
9. člen
(1) Pristojni inšpektor odvzame vzorec v prisotnosti osebe iz 4. člena tega pravilnika ter o odvzemu sestavi zapisnik na obrazcu, ki je naveden v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Za vino in druge proizvode inšpektor v zapisniku navede tudi, za katere parametre želi, da se opravi analiza vzorca, oziroma zaprosi za mnenje, ali vino in drugi proizvodi ustrezajo predpisani kakovosti, in mnenje glede nadaljnje uporabe vina in drugih proizvodov. Zapisnik podpišeta inšpektor in oseba, ki je bila prisotna pri odvzemu vzorca.
(2) Zapisnik se sestavi v najmanj treh izvodih, od katerih se en izvod izroči osebi, ki je bila prisotna pri odvzemu vzorca, en izvod obdrži pristojni inšpektor, en izvod pa se priloži enotam vzorca, namenjenim analizi, če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
10. člen
(1) Pristojni inšpektor odvzete vzorce in zapisnik iz prejšnjega člena dostavi pooblaščeni organizaciji ali laboratoriju najpozneje v treh dneh po odvzemu vzorca.
(2) Pooblaščena organizacija ali laboratorij na podlagi analize vzorca v roku štirih delovnih dni od prejema zahtevka za analizo sestavi analizni izvid v treh izvodih in en izvod pošlje pristojnemu inšpektorju, ki je odvzel vzorec, en izvod pošlje na sedež pristojnega inšpektorata, en izvod pa ostane pooblaščeni organizaciji ali laboratoriju.
(3) Za vzorec vina ali drugih proizvodov mora analizni izvid vsebovati tudi mnenje, ali analizirani vzorec ustreza predpisani kakovosti, za vzorec enoloških sredstev pa mnenje, ali je enološko sredstvo primerno za uporabo v vinu in drugih proizvodih.
(4) Če pristojni inšpektor zaprosi za strokovno mnenje glede nadaljnje uporabe vina in drugih proizvodov, ki po analiznem izvidu niso primerni za promet, mu mora pooblaščena organizacija takšno mnenje posredovati skupaj z analiznim izvidom.
(5) Pri mnenju iz tretjega in četrtega odstavka tega člena pooblaščena organizacija oziroma laboratorij primerja vrednosti analiziranih parametrov z vrednostmi, predpisanimi s predpisom ministra, pristojnega za kmetijstvo, ali s predpisi Evropske unije. Če vrednosti niso predpisane, se ob izdaji mnenja upoštevajo vrednosti, ki jih priporoči Mednarodna organizacija za trto in vino (Office international de la vigne et du vin) in so objavljene v njenih publikacijah. Če Mednarodna organizacija za trto in vino za določen parameter ni priporočila vrednosti, se izvede primerjava z drugim primerljivim vinom, drugim proizvodom oziroma enološkim sredstvom.
(6) Pooblaščena organizacija oziroma laboratorij hranita enote vzorcev iz tretjega in četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika, namenjene ponovni analizi, najmanj tri leta po odvzemu vzorcev.
11. člen
(1) Vzorec pridelkov, ki so podvrženi hitrim spremembam (grozdni mošt, vinski mošt, novo vino, ki še vre, itd.), lahko pristojni inšpektor ob odvzemu konzervira glede na lastnosti, ki jih je treba analizirati. Za konzerviranje se lahko uporabi:
– 40% formaldehid v količini od 1 do 1,5 ml/l,
– kalijev metabisulfit v količini 0,2 g/l,
– pasterizacija,
– natrijev benzoat v količini do 1 g/l ali
– nistatin (mikostatin) v količini do 50 mg/l.
(2) Vzorec, ki je bil konzerviran s sredstvom oziroma postopkom iz prejšnjega odstavka, mora imeti na obesni in samolepilni etiketi iz 8. člena tega pravilnika navedeno, da je vzorec konzerviran, označbo uporabljenega sredstva in porabljeno količino sredstva ter se dostavi pooblaščeni organizaciji za oceno vina takoj po odvzemu.
(3) Analiza vzorca, ki je bil konzerviran s sredstvom oziroma postopkom iz prvega odstavka tega člena, obsega le fizikalno-kemično analizo.
12. člen
(1) Vzorec vina, drugega proizvoda ali enološkega sredstva se lahko pošlje v analizo tudi kot anonimni vzorec. Pri anonimnih vzorcih obesna in samolepilna etiketa iz 8. člena tega pravilnika vsebujeta le podatke iz četrte in sedme alinee prvega odstavka 8. člena tega pravilnika. Zapisnik se sestavi v dveh izvodih na obrazcu iz 9. člena tega pravilnika, od katerih enega prejme oseba, ki je bila prisotna pri odvzemu vzorca, enega pa pristojni inšpektor, ki je vzorec odvzel. Na anonimnih vzorcih originalnih polnitev vina in drugih proizvodov oziroma izvirnih pakiranj enoloških sredstev morajo biti odstranjene vse ostale oznake.
(2) Enote anonimnih vzorcev, namenjene analizi, ne spremlja zapisnik, ampak dopis pristojnega inšpektorja, v katerem navede parametre, ki jih je treba analizirati.
13. člen
Če vino oziroma drug proizvod ni primeren za predelavo v druge proizvode, pristojni inšpektor odredi lastniku vina oziroma drugega proizvoda, da ga mora neškodljivo uničiti, oziroma odredi uničenje na njegove stroške.
14. člen
V primeru inšpekcijskega nadzora na predlog Evropske komisije oziroma druge države članice Evropske unije je pristojni organ, ki sodeluje z organi drugih držav članic in Evropske komisije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in postopku jemanja vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter jemanja vzorcev enoloških sredstev za analize (Uradni list SRS, št. 13/80, in Uradni list RS, št. 70/97-ZVDP).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-1133/2005
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
EVA 2005-2311-0222
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost