Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3845. Program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Razkrižju, stran 9227.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je župan Občine Razkrižje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno–poslovni coni v Razkrižju
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določijo programska izhodišča, ureditveno območje, vsebina strokovnih podlag, sodelujoči v postopku, roki priprave in obveznosti financiranja pri pripravi lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno – poslovni coni v Razkrižju.
2. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
Občina Razkrižje je že v planskih aktih zagotovila zemljišča za gradnjo in ureditev obrtno – poslovne cone, v okviru katere bi različni investitorji na komunalno urejenih parcelah zagotovili nekaj dodatnih delovnih mest. Občina nima večjega obrata, ki bi zagotavljal delovna mesta in na ta način zadržal ljudi v domači občini. Na pobudo potencialnih investitorjev se je Občina Razkrižje odločila, da uredi celotno infrastrukturo in tako komunalno opremljena zemljišča ponudi zainteresiranim.
Lokacijski načrt sodi v sklop celotne dokumentacije za ureditev obrtno – poslovne cone, ki se pripravlja za pridobitev dodatnih sredstev za izvedbo. Z lokacijskim načrtom se bo v obravnavanem območju zagotovila kompleksna ureditev prometne, komunalne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture. Na njegovi podlagi se bo izvedla parcelacija zemljišč in z urbanističnimi pogodbami zagotovila faznost izvedbe. Lokacijski načrt bo tudi podlaga za pripravo programa opremljanja obravnavanega območja.
Izhodišče za pripravo lokacijskega načrta je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ljutomer za območje občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 65/05) ter strokovna podlaga, izdelana v postopku sprememb in dopolnitev planskih aktov občine v letu 2004.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet lokacijskega načrta je komunalna oprema v območju predvidene obrtno – poslovne cone v Veščici v Občini Razkrižje. Območje je namenjeno za gradnjo manjših obrtnih, servisnih in poslovnih objektov z možnostjo kombinacije s stanovanjem. Območje bo razparcelirano na manjše parcele, ki se po potrebi lahko združujejo. Komunalna in energetska infrastruktura bo navezana na že zgrajeno krajevno in občinsko infrastrukturo, ki poteka ob regionalni cesti do stanovanjskih objektov.
Lokacijski načrt bo podal osnovne oblikovalske in funkcionalne pogoje, kot so tipologija zazidave, regulacijske črte, gabariti in stopnja izkoriščenosti. Namembnost objektov bo določena načelno. V lokacijskem načrtu bo upoštevan pogoj, da se v območje umestijo take obrtne in poslovne dejavnosti, za katere ne bo treba izdelati poročila o vplivih na okolje.
V primeru večjih odstopanj ali v primeru, da bo za predvidene dejavnosti glede na kapaciteto treba izdelati poročilo o vplivih na okolje, pa je predvidena sprememba lokacijskega načrta.
4. člen
(Ureditveno območje)
Območje, ki ga za navedene dejavnosti opredeljujejo planski akti občine Razkrižje obsega zemljišča v velikosti cca 1,35 ha in zavzema naslednje parcele v k.o. Veščica: 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/10, 96/1, 97/3, 97/2, 97/1, 100, 101/1, 144/2, 694/1 in 694/2.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in od katerih bodo v postopku priprave pridobljene smernice in mnenja na lokacijski načrt.
– Elektro Maribor, OE G. Radgona,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljutomer,
– Občina Razkrižje.
6. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta mora biti upoštevana veljavna urbanistična in planska dokumentacija in predhodno izdelane strokovne podlage in usmeritve:
– Idejna zasnova, izdelana v postopku sprememb in dopolnitev planskih aktov
– Geodetski načrt obstoječega stanja
– Druge strokovne podlage, ki jih bodo v fazi pridobivanja smernic zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
Strokovne podlage se izdelajo na naročilo občine Razkrižje oziroma zainteresiranih investitorjev pri referenčnih izdelovalcih v skladu s predpisi o javnih naročilih.
9. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Osnovna geodetska podlaga je digitalni katastrski načrt, ki si ga izdelovalec pridobi na Geodetski Upravi Republike Slovenije – Območna Geodetska Uprava M. Sobota, izpostava Ljutomer.
10. člen
(Rok priprave lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka prične izbrani načrtovale po podpisu pogodbe in po izvedeni prvi prostorski konferenci;
– načrtovalec bo pripravil osnutek v roku 15 dni od objave Programa priprave in zaprosil smernice od navedenih nosilcev prostora;
– župan Občine Razkrižje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka po izvedbi druge prostorske konference. Javna razgrnitev se objavi v Uradnem listu RS – predvidena v mesecu oktobru 2005;
– v času javne razgrnitve se izvede javna razprava na sedežu Občine Razkrižje. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanje javne razgrnitve;
– župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, izdelovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi in nanj zaprosi mnenja od pristojnih nosilcev urejanja;
– župan Občine Razkrižje posreduje usklajen in kompletiran predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku;
– predaja končnega elaborata LN investitorju je predvidena do konca novembra 2005.
11. člen
(Obveznosti financiranja)
Finančna sredstva za pripravo lokacijskega načrta zagotavlja Občina Razkrižje.
12. člen
(Končna določila)
Ta program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno – poslovni coni v Veščici v Občini Razkrižje začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 350-03/05-37
Razkrižje, dne 30. septembra 2005.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti