Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3842. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2005, stran 9226.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 20. seji dne 28. septembra 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2005
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Laško za leto 2005 (Uradni list RS, št. 141/04) tako, da se glasi:
"Proračun Občine Laško za leto 2005 je določen v naslednjem obsegu:
-----------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             v tisoč SIT
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2005
-----------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            2,125.109
70  Davčni prihodki                     1,109.458
   700 Davki na dohodek in dobiček              763.304
   703 Davki na premoženje                  145.479
   704 Domači davki na blago in storitve           200.675
   706 Drugi davki                         –
71  Nedavčni prihodki                     208.540
   710 Udeležba na dobičku
     in prihodki od premoženja               30.369
   711 Takse in pristojbine                  2.920
   712 Denarne kazni                      2.521
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         16.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                156.730
72  Kapitalski prihodki                    12.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč              12.500
73  Prejete donacije                      88.240
   730 Prejete donacije iz domačih virov           88.240
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  Transferni prihodki                    706.371
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij          706.371
II.  Skupaj odhodki (40+41++42+43)              2,754.212
40  Tekoči odhodki                      450.669
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih           143.559
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                  24.130
   402 Izdatki za blago in storitve             256.860
   403 Plačila domačih obresti                 6.350
   409 Rezerve                        19.800
41  Tekoči transferi                     882.746
   410 Subvencije                         –
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   433.996
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      53.675
   413 Drugi domači transferi                395.075
42  Investicijski odhodki                  1,319.964
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         1,319.964
43  Investicijski transferi                  100.803
   430 Investicijski transferi
     proračunskim uporabnikom                57.138
   431 Investicijski transferi drugim             43.665
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.)           -629.103
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751)               529.666
75  Prejeta vračila danih posojil in prodaja KAP. D.      2.000
   750 Prejeta vračila danih posojil              2.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev              527.666
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev 4400+441)                  –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
   440 Dana posojila                        –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V)        529.666
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                     70.000
50  Zadolževanje                        70.000
   500 Domače zadolževanje                  70.000
VIII. Odplačila dolga (550)                   33.398
55  Odplačila dolga                      33.398
   550 Odplačila domačega dolga                33.398
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I. + IV. + VII. -II. – V – VIII.)            -62.835
X.  Neto zadolževanje                     36.602
   (VII. -VIII.)
XI.  Neto financiranje
   (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)                629.103
X.  Stanje sredstev na računih dne 31.12.           62.835
   preteklega leta
-----------------------------------------------------------------------
Pregled odhodkov proračuna, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami, je priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40301-2/04
Laško, dne 28. septembra 2005.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti