Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3840. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice SKL 2002, stran 9224.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL 2002
1. člen
V Prilogi 1 Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL2002 (Uradni list RS, št. 92/02; v nadaljevanju Sklep) se pod skupino kontov 08 – Dolgoročne finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih v drugem stavku prvega odstavka pred piko doda besedilo: », in za dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: dopolnilno zavarovanje).«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 11 – Denarna sredstva na računih, pod skupino kontov 11 – Denarna sredstva na računih dopolni z naslednjim temeljnim kontom:
»114 – Denarna sredstva na transakcijskem računu za dopolnilna zavarovanja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov dopolni z naslednjim temeljnim kontom:
»124 – Terjatve do drugih zavarovalnic iz naslova izravnalne sheme dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 15 – Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov v prvem stavku prvega odstavka pred piko doda besedilo: », in za tip dopolnilnih zavarovanj.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 18 – Kratkoročne finančne naložbe se v drugem stavku pred piko doda besedilo: », in ločeno za tip dopolnilnega zavarovanja.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 19 – Aktivne časovne razmejitve dopolni z naslednjim temeljnim kontom:
»196 – Vnaprej nezaračunani prihodki iz naslova izravnalne sheme dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov dopolni z naslednjim temeljnim kontom:
»224 – Obveznosti do drugih zavarovalnic iz izravnalne sheme dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 25 – Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov se v prvem stavku prvega odstavka pred piko doda besedilo: », in ločeno za tip dopolnilnega zavarovanja.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve dopolni z naslednjim temeljnim kontom:
»296 – Vnaprej vračunani odhodki iz naslova izravnalne sheme dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v poglavju Razred 4 – Stroški, pod skupino kontov 40 – Čisti stroški za škode, v prvem stavku prvega odstavka pred piko doda besedilo: », v okviru vrste zdravstveno zavarovanje pa še za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v poglavju Razred 4 – Stroški, pod skupino kontov 41 – Stroški sprememb čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, v prvem stavku prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: »v okviru vrste zdravstveno zavarovanje pa še za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v poglavju Razred 4 – Stroški, pod skupino kontov 42 – Ostali čisti zavarovalni stroški, v prvem stavku prvega odstavka pred piko doda naslednje besedilo: », v okviru vrste zdravstveno zavarovanje pa še za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v poglavju Razred 7 – Odhodki in prihodki v prvem stavku prvega odstavka za besedilom »za zdravstvena zavarovanja« doda besedilo: », za dopolnilna zavarovanja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se skupina kontov 70 – Čisti odhodki, ki neposredno bremenijo prihodke, dopolni z naslednjima temeljnima kontoma:
»707 – Zmanjšanje za prihodke iz izravnalne sheme dopolnilnega zavarovanja« in
»708 – Odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 71 – Odhodki za spremembe čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij doda novi drugi odstavek, ki se glasi: »Zavarovalnica, ki opravlja posle dopolnilnega zavarovanja, odpre v okviru te skupine kontov še razčlenjevalne konte za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 73 – Odhodki naložb (financiranja) v zadnjem stavku prvega odstavka pred piko doda besedilo », in posebej za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 75 – Čisti prihodki zavarovalnih premij v prvem stavku prvega odstavka pred piko doda besedilo », in v okviru vrste zdravstveno zavarovanje še za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 77 – Prihodki od naložb financiranja za prvim stavkom prvega odstavka doda naslednje besedilo: », v okviru zavarovalne vrste zdravstveno zavarovanje pa še za tip dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 80 – Izračun celotnega izida iz rednega delovanja za prvim stavkom prvega odstavka doda stavek: »V okviru izračuna celotnega izida v vrsti zdravstvenih zavarovanj se odpre še razčlenjevalni konto za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 81 – Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo se doda prvi odstavek: »V okviru dobička ali izgube v vrsti zdravstvenih zavarovanj se odpre še razčlenjevalni konto za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 83 – Razporeditev čistega dobička poslovnega leta doda odstavek: »V okviru razporeditve čistega dobička poslovnega leta v vrsti zdravstvenih zavarovanj se odpre še razčlenjevalni konto za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 91 – Rezerve pod temeljnimi konti 911 – Rezerve iz dobička odpre še razčlenjevalni konto za dopolnilno zavarovanje:
»91131 – Druge rezerve iz dobička iz dopolnilnega zavarovanja«.
2. člen
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2005, uporabljati pa se prične 1. marca 2006.
Ljubljana, dne 5. oktobra 2005.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti