Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3839. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic SKL 2002, stran 9223.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002
1. člen
V drugem odstavku 4. člena Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02, 129/03, 74/04 in 139/04; v nadaljevanju: Sklep) se besedi »predhodnega obdobja« nadomestita z »istega obdobja v predhodnem letu«.
Za tretjim odstavkom 4. člena se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Zavarovalnica, ki opravlja posle dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: dopolnilno zavarovanje), mora v bilanci stanja za premoženjska zavarovanja izkazati vse postavke sredstev in obveznosti, ki se nanašajo na dopolnilno zavarovanje, ločeno od drugih postavk premoženjskega zavarovanja.«.
2. člen
V Prilogi 1, v poglavju I. Bilanca stanja, se v bilanci stanja za premoženjska zavarovanja
pod Obveznosti v razdelku A, ki se nanaša na kapital, pod točko V., doda nova alinea pod točko 4., ki se glasi:
»– druge rezerve iz dobička iz dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1, v poglavju I. Bilanca stanja, pod Obveznosti se v razdelku G, ki se nanaša na druge obveznosti, pod točko II. doda točka, ki se glasi:
»5. Druge obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja«.
3. člen
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku A, ki se nanaša na izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, pod točko I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij v 2. točki besedilo, ki se glasi: »2. Obračunane sozavarovalne premije (+/-)« nadomesti z dvema novima točkama, ki se glasita:
»2. Obračunana premija sprejetega sozavarovanja (+),
3. Obračunana premija oddanega sozavarovanja (-)«.
Prejšnje 3., 4. in 5. točka postanejo 4., 5. in 6. točka.
4. člen
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku B, ki se nanaša na izkaz izida iz življenjskih zavarovanj, pod točko I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij dodata novi 2. in 3. točka, ki se glasita:
»2. Obračunana premija sprejetega sozavarovanja (+),
3. Obračunana premija oddanega sozavarovanja (-)«.
Prejšnje 2., 3. in 4. točka postanejo 4., 5. in 6. točka.
5. člen
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku C, ki se nanaša na izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj, pod točko V. Čisti odhodki za škode dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. Prihodki iz izravnalne sheme (-)
7. Odhodki iz izravnalne sheme (+)«.
6. člen
V Prilogi 1 se v poglavju II. Izkaz poslovnega izida za razdelkom C doda nov razdelek C.a., ki se glasi:
»C.a. IZKAZ IZIDA IZ DOPOLNILNEGA ZAVAROVANJA (enaka razčlenitev kot pri C)«
7. člen
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku D, pod točko III. dodata dve točki, ki se glasita:
»a) Izid iz dopolnilnega zavarovanja
b) izid iz zdravstvenih zavarovanj, razen dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku D, pod točko VI. dodata dve točki, ki se glasita:
»a) Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz dopolnilnega zavarovanja
b) Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj, razen dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku D, pod točko IX. v točki 3. dodata dve podtočki, ki se glasita:
»3.1. drugi prihodki od rednega delovanja iz dopolnilnega zavarovanja
3.2. drugi prihodki od rednega delovanja iz zdravstvenih zavarovanj, razen dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku D, pod točko X. v točki 3. dodata dve podtočki, ki se glasita:
»3.1. drugi odhodki od rednega delovanja iz dopolnilnega zavarovanja
3.2. drugi odhodki od rednega delovanja iz zdravstvenih zavarovanj, razen dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku D, pod točko XII. V točki 3. dodata dve podtočki, ki se glasita:
»3.1. čisti poslovni izid iz rednega delovanja iz dopolnilnega zavarovanja
3.2. čisti poslovni izid iz rednega delovanja iz zdravstvenih zavarovanj, razen dopolnilnega zavarovanja«.
8. člen
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku D, ki se nanaša na izračun čistega izida iz rednega delovanja, pod točko V. označba »(B XIII)« nadomesti z označbo »(BXII)«, pod točko VI. pa se označba »(CXIII)« nadomesti z označbo »(CXII)«.
9. člen
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku E, pod točko I. v točki 3. dodata dve podtočki, ki se glasita:
»3.1. izredni prihodki od dopolnilnega zavarovanja
3.2. izredni prihodki od zdravstvenih zavarovanj, razen dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku E, pod točko II. v točki 1. pod točko 1.3. dodata dve podtočki, ki se glasita:
»1.3.1. poravnava izgube iz prejšnjih let iz dopolnilnega zavarovanja
1.3.2. poravnava izgube iz prejšnjih let iz zdravstvenih zavarovanj, razen dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku E, pod točko II. v točki 2. pod točko 2.3. dodata dve podtočki, ki se glasita:
»2.3.1. drugi izredni odhodki za dopolnilno zavarovanje
2.3.2. drugi izredni odhodki za zdravstvena zavarovanja, razen dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku E, pod točko III. v točki 3. dodata dve podtočki, ki se glasita:
»3.1. poslovni izid zunaj rednega delovanja iz dopolnilnega zavarovanja
3.2. poslovni izid zunaj rednega delovanja iz zdravstvenih zavarovanj, razen dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku F, doda alinea, ki se glasi:
»F.a. Davek iz dobička zunaj rednega delovanja, ki se nanaša na dopolnilno zavarovanje«.
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku G, doda alinea, ki se glasi:
»G.a. Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah, ki se nanaša na dopolnilno zavarovanje«.
V Prilogi 1, v poglavju II. Izkaz poslovnega izida, se v razdelku H, doda alinea, ki se glasi:
»H.a. Čisti poslovni izid dopolnilnega zavarovanja obračunskega obdobja (D.XII.3.1.+E.III.3.1.-F.a.-G.a.)«.
10. člen
V Prilogi 1, v poglavju III. Izkaz posredno ugotovljenega finančnega izida, se v prvem odstavku beseda »manjši« nadomesti z besedo »večji«.
Tretji stavek se spremeni tako, da se glasi: »V podbilanci Č so podatki na levi strani.«.
11. člen
Zavarovalnice prvič sestavijo izkaz poslovnega izida in bilanco stanja po tem sklepu za prvo trimesečje leta 2006.
12. člen
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2005.
Ljubljana, dne 5. oktobra 2005.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.

AAA Zlata odličnost