Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3836. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic, stran 9219.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 4. točke 109. člena, 2. točke 139. člena, 140. člena, 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05 – ZZVZZ-H) in 62.č člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 62/05 – odl. US in 76/05) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 118/04, 6/05 in 47/05) se besedilo »(Uradni list RS, št. 13/00, 31/00 – ZP-1, 91/00 – popr., 21/02, 52/02 – ZJA, 29/03 – odl. US in 50/04)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05 – ZZVZZ-H)«.
2. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Dopolnilna zdravstvena zavarovanja
6.a člen
(1) Izračun minimalnega kapitala za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, opredeljeno v sedmem odstavku 2. člena ZZavar in 1. točki drugega odstavka 61. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 62/05 – odl. US in 76/05; v nadaljevanju ZZVZZ), se v skladu z določbo 62.č člena ZZVZZ opravi na način, kot to velja za zavarovanja iz šestega odstavka 110. člena ZZavar, pri čemer se ne upoštevajo pogoji iz šestega odstavka 110. člena ZZavar.
(2) Zavarovalnica izkaže podatke za dopolnilno zdravstveno zavarovanje iz prvega odstavka tega člena skupaj s podatki za zdravstvena zavarovanja, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar.
(3) Zavarovalnica, ki sklepa dopolnilno zdravstveno zavarovanje, mora v postopku izračuna škodnega količnika v okviru letne vsote terjatev na izplačilo odškodnin upoštevati tudi zneske, ki izhajajo iz izravnave v okviru izravnalnih shem.
(4) Zneske iz izravnave v okviru izravnalne sheme upošteva zavarovalnica v postavki »Obračunani kosmati zneski škod« v vrstici 3 obrazca POM-1 in vrstici 12 obrazca POM-2, ter v postavki »Obračunani čisti zneski škod« v vrstici 8 obrazca POM-1.
(5) Zneski iz izravnave na katere se nanaša prejšnji odstavek so:
– za prva tri obdobja izravnave zadnjega obračunskega leta: zneski, ki jih je zavarovalnica iz naslova obveznosti oziroma iz naslova terjatev na osnovi odločbe Ministrstva, pristojnega za zdravje, obračunala do izravnalne sheme,
– za zadnje obdobje izravnave zadnjega obračunskega leta: vnaprej vračunani odhodki oziroma nezaračunani prihodki na osnovi predvidenega izhodiščnega zneska za izravnavo iz naslova obveznosti oziroma terjatev do izravnalne sheme za to obdobje,
– za obračunska leta pred zadnjim obračunskim letom: zneski, ki jih je zavarovalnica iz naslova obveznosti oziroma iz naslova terjatev na osnovi odločbe Ministrstva, pristojnega za zdravje, obračunala do izravnalne sheme.
(6) Zavarovalnica v postavkah iz četrtega odstavka tega člena upošteva znesek za izravnavo tudi, če Minister, pristojen za zdravje, v skladu z 62.h členom ZZVZZ ugotovi, da se izravnava ne opravi.
(7) Za potrebe trimesečnih poročil se v postavki »Obračunani kosmati zneski škod« smiselno upoštevajo drseči podatki, ki zajemajo obdobje enega leta, kot to določa peti odstavek tega člena.«
3. člen
(1) Črta se sedmi odstavek 21. člena.
(2) Prejšnji osmi odstavek postane sedmi.
4. člen
Zavarovalnica prvič izračuna kapitalske zahteve v skladu s tem sklepom po stanju na dan 31. 12. 2005.
5. člen
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2005.
Ljubljana, dne 5. oktober 2005.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.

AAA Zlata odličnost