Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3830. Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov, stran 9166.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o nazivih in pooblastilih pomorščakov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (UL L št. 136 z dne 18. 5. 2001, str. 17), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/23/ES z dne 8. marca 2005 o spremembi Direktive 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (UL L št. 62 z dne 9. 3. 2005, str. 14) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/25/ES), Direktivo Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 o sporazumu o razporejanju delovnega časa pomorščakov, sklenjenim med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ESCA) in Federacijo sindikatov delavcev v prometu Evropske unije (FST) (UL L št. 167, z dne 2. 7. 1999, str. 33), in Direktivo 1999/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o uveljavljanju določb o delovnem času pomorščakov na krovu ladij, ki pristajajo v pristaniščih Skupnosti (UL L št. 14 z dne 20. 1. 2000, str. 29), določa strokovno izobrazbo, izpitne programe, pogoje in način pridobitve pooblastil o nazivih in posebnih pooblastil pomorščakov, obveznosti ladjarjev, poveljnikov ladje in članov posadke, pogoje in način priznanja, obnovitve, zamenjave in odvzema pooblastil, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki izobražujejo in usposabljajo pomorščake, ter inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega pravilnika.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta pravilnik se uporablja za pomorščake na morskih ladjah, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, če ni v posameznem členu določeno, da velja za vse trgovske ladje, ki vplujejo v pristanišče Republike Slovenije.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za pomorščake na vojaških ladjah.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. 'poveljnik ladje' je oseba, ki poveljuje ladji in je vodja vseh služb;
2. 'častnik' je pomorščak, ki ni poveljnik ladje, zadolžen za krovno ali strojno stražo;
3. 'prvi častnik krova' je častnik z najvišjim nazivom v krovni službi, ki prevzame dolžnosti poveljnika v primeru, ko ta ne more opravljati svojih dolžnosti;
4. 'upravitelj stroja' je najvišji častnik, ki je odgovoren za ladijski pogon ter vzdrževanje vseh strojnih in električnih naprav na ladji;
5. 'drugi častnik stroja' je častnik z najvišjim nazivom za upraviteljem stroja v strojni službi, ki prevzame dolžnosti upravitelja stroja v primeru, ko ta ne more opravljati svojih dolžnosti;
6. 'radijski operater' je oseba, ki ima pooblastilo, ki ga je izdala ali priznala Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) v skladu z revidiranimi predpisi o radijskih zvezah, ki jih je sprejela Svetovna upravna konferenca za radijske zveze za mobilne storitve, v najnovejši različici;
7. 'član posadke' je pomorščak, ki ni poveljnik ladje;
8. 'plovbna doba' je čas, ki ga pomorščak prebije na ladji pri opravljanju določenih del in funkcij člana posadke;
9. 'trgovska ladja' je ladja, za katero velja STCW konvencija;
10. 'potniška ladja' je ladja, ki prevaža več kot 12 potnikov;
11. 'ribiška ladja' je ladja, ki se uporablja za ribolov ali lov drugih živih bitij v morju;
12. 'jahta' je ladja za šport in razvedrilo, ne glede na to, ali se uporablja za osebne namene ali gospodarsko dejavnost, ki ne prevaža tovora in ki poleg posadke prevaža največ 12 potnikov;
13. 'ro-ro potniška ladja' je ladja, ki je zgrajena z ro-ro prostorom za tovor ali prostori posebnih kategorij, ki jih določa Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, s spremembami (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/81);
14. 'tanker za prevoz olja' je ladja, ki je zgrajena in se uporablja za prevoz nafte in naftnih derivatov v razlitem stanju;
15. 'tanker za prevoz kemikalij' je ladja, ki je zgrajena ali prirejena in se uporablja za prevoz tekočih proizvodov v razlitem stanju, naštetih v 17. poglavju Mednarodnega kodeksa za prevoz kemikalij v razlitem stanju;
16. 'tanker za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov' je ladja, ki je zgrajena ali prirejena in se uporablja za prevoz kateregakoli utekočinjenega plina v razlitem stanju ali drugih proizvodov iz 19. poglavja Mednarodnega kodeksa prevoznikov plinov;
17. 'meja plovbe' je območje plovbe, v katerem sme pomorščak glede na pooblastila, pridobljena po tem pravilniku, opravljati dela na ladji, ne glede na kategorijo plovbe te ladje;
18. 'obalna plovba' je meja plovbe do vključno velike obalne plovbe, kot je določena v 4. členu tega pravilnika;
19. 'pogonska moč' je največja skupna neprekinjena izhodna moč v kilovatih (kW) vseh ladijskih pogonskih motorjev, navedena pa je v vpisnem listu ali drugih uradnih listinah;
20. 'mesec dni' je koledarski mesec ali 30 dni, sestavljen iz obdobij, krajših od enega meseca;
21. 'IMO' je Mednarodna pomorska organizacija;
22. 'Komisija' je Komisija Evropskih skupnosti;
23. 'STCW konvencija' je Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, s spremembami (Uradni list SFRJ-MP, št. 3/84);
24. 'kodeks STCW' je Kodeks o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCW), sprejet z 2. sklepom na konferenci leta 1995, z mogočimi spremembami;
25. 'izpit' je strokovni izpit, ki je določen kot pogoj za pridobitev posameznih pooblastil in se opravlja po določilih tega pravilnika.
4. člen
(meje plovbe)
(1) Meje plovbe so:
– neomejeno območje plovbe ali dolga plovba,
– velika obalna plovba,
– mala obalna plovba,
– plovba po Jadranskem morju in
– nacionalna ali priobalna plovba.
(2) Neomejeno območje plovbe ali dolga plovba je plovba po vseh morjih in celinskih vodah, ki so dostopni z morja.
(3) Velika obalna plovba je plovba po morjih, ki so med Gibraltarsko in Bab el Mendebsko ožino, in sicer med črto, ki spaja pristanišče Cadiz in pristanišče Casablanca, in meridianom, ki poteka skozi pristanišče Aden, vštevši Črno morje, Azovsko morje in vode, ki se izlivajo v vsa pripadajoča morja.
(4) Mala obalna plovba je plovba po Jadranskem morju in delu Jonskega morja, omejeno proti zahodu do rta Santa Maria di Leuca, proti vzhodu pa do rta Catacolo, vključno s pristaniščem Catacolo, jonskimi otoki ter Patraškim zalivom, Korintskim zalivom s kanalom in Atenskim zalivom do črte, ki spaja rta Kolona in Skili, ter vode, ki se izlivajo v ta morja.
(5) Plovba po Jadranskem morju je plovba po Jadranskem morju do črte, ki spaja rt Santa Maria di Leuca z rtom Kefali na otoku Krfu in rtom Skala pri Butrinskem zalivu v Albaniji.
(6) Nacionalna ali priobalna plovba je plovba po teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije.
5. člen
(delo pomorščaka)
Pomorščak lahko na ladji opravlja dela, ki so nujna za delovanje ladje, varnost človeškega življenja na morju ali za zaščito okolja, na ravni odgovornosti, za katero ima pooblastilo, kakor tudi dela in opravila iz svoje stroke, ki so nižja od pridobljene ravni odgovornosti.
6. člen
(pooblastilo o nazivu in posebno pooblastilo)
(1) Pooblastila pomorščakov so pooblastila o nazivu in posebna pooblastila.
(2) Pooblastilo o nazivu je listina, ki jo pomorščaku izda uprava in s katero pomorščak dokazuje usposobljenost za opravljanje določenih del na ladji.
(3) Posebno pooblastilo je listina, ki jo pomorščaku izda uprava in s katero pomorščak dokazuje dopolnilno usposobljenost za opravljanje določenih del na ladji.
(4) Pomorščak mora, ko je v službi na ladji, imeti izvirnik pooblastila na ladji.
(5) Obrazec pooblastila je določen v Prilogi 1a, za pooblastila iz 16., 17., 18. in 28. člena pa v Prilogi 1c, ki je sestavni del tega pravilnika.
(6) Obvezne sestavine pooblastil in overitev morajo biti napisane tudi v angleškem jeziku.
7. člen
(dela na ladji)
(1) Pomorščaki se usposabljajo in pridobijo pooblastila za opravljanje del na ladji na naslednjih področjih:
– plovba;
– ravnanje s tovorom in zlaganje tovora;
– nadzorovanje delovanja ladje in skrb za osebje na ladji;
– ladijsko strojništvo;
– elektrotehnika, elektronika in njihov nadzor;
– vzdrževanje in popravila ali
– radijske zveze.
(2) Dela na ladji se lahko opravljajo na vodstveni, operativni ali podporni ravni odgovornosti.
(3) Vodstvena raven je raven odgovornosti, povezana s službovanjem kot poveljnik ladje, upravitelj stroja, prvi častnik krova in drugi častnik stroja na ladji, ter zagotavljanjem, da se vse funkcije v okviru dodeljenega področja odgovornosti pravilno izvajajo.
(4) Operativna raven je raven odgovornosti, povezana s službovanjem kot častnik, zadolžen za krovno ali strojno stražo, ali kot dežurni častnik stroja v strojnicah, ki so občasno brez osebja, ali kot radijski elektronik ali radijski operater na ladji in vzdrževanjem neposrednega nadzora nad izvajanjem vseh funkcij v okviru dodeljenega področja odgovornosti v skladu z ustreznimi postopki in pod vodstvom posameznika, ki opravlja delo na vodstveni ravni za to področje odgovornosti.
(5) Podporna raven je raven odgovornosti, povezana z izvajanjem dodeljenih nalog, dolžnosti ali odgovornosti na ladji pod vodstvom posameznika, ki opravlja delo na operativni ali vodstveni ravni.
8. člen
(seznanitveno usposabljanje)
(1) Seznanitvenega usposabljanja se morajo udeležiti vsi pomorščaki, takoj ko se vkrcajo na ladjo.
(2) Častnik, ki ga določi poveljnik ladje, seznani vkrcane pomorščake o tem:
– kako se sporazumevati z drugimi osebami na ladji o osnovnih varnostnih zadevah in kako razumeti varnostna znamenja, znake in alarmne signale;
– kako ukrepati, če človek pade v vodo, če je odkrit ogenj ali dim na ladji v primeru požarnega alarma ali alarma za zapuščanje ladje;
– kje so določena zbirna in vkrcevalna mesta ter izhodne poti v izrednih razmerah;
– kako najti mesta, kjer so shranjeni rešilni jopiči, in kako obleči rešilne jopiče;
– kako sprožiti alarm in kako uporabljati prenosne aparate za gašenje požarov;
– kako nemudoma ukrepati v primeru nesreče ali druge izredne zdravstvene nevarnosti, preden se poišče nadaljnja medicinska pomoč na ladji, in
– kako zapreti in odpreti požarna vrata in za vremenske neprilike odporna vodotesna vrata, ki so vgrajena na ladji poleg drugih ladijskih odprtin.
(3) Seznanitev iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti evidentirana v evidenčnem listu pomorščaka. Evidenčni list pomorščaka mora biti v vsakem trenutku na razpolago pomorskemu inšpektorju.
9. člen
(posebnosti na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje, in na ro-ro potniških ladjah)
(1) Poveljnik ladje, častniki in druge osebe na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje, in na ro-ro potniških ladjah, ki so jim dodeljene posebne naloge in odgovornosti, se morajo, preden prevzamejo dela na ladji, seznaniti z lastnostmi potniških ladij, ki niso ro-ro potniške ladje, in ro-ro potniških ladij, skladno z drugim odstavkom dela A-V/2 in drugim odstavkom dela A-V/3 kodeksa STCW.
(2) Osebe, ki na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje, in na ro-ro potniških ladjah neposredno oskrbujejo potnike v potniških prostorih, se morajo, preden prevzamejo dela na ladji, seznaniti s sporazumevanjem v izrednih razmerah in uporabo rešilnega jopiča skladno s tretjim odstavkom dela A-V/2 in tretjim odstavkom dela A-V/3 kodeksa STCW.
(3) Seznanitev iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti evidentirana v evidenčnem listu pomorščaka. Evidenčni list pomorščaka mora biti v vsakem trenutku na razpolago pomorskemu inšpektorju.
10. člen
(osnovno usposabljanje za delo na ladji)
(1) Pomorščaki, ki so odgovorni za katerokoli delo na ladji, ki je povezano z varnostnimi ali okoljevarstvenimi nalogami pri upravljanju ladje, morajo pred nastopom opravljanja del in funkcij na ladji pridobiti pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na ladji (STCW VI/1).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki opravi tečaj in izpit iz:
– tehnike za osebno preživetje, iskanje, reševanje in obstanek na morju,
– gašenja požara,
– osnov prve pomoči in
– osebne varnosti in družbeno odgovornih nalog.
(3) Izpitni program za pridobitev pooblastila o osnovni usposobljenosti za delo na ladji je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Tečaja ni treba opraviti pomorščaku, ki je program za pridobitev pooblastila iz prvega odstavka tega člena osvojil v času srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega izobraževanja.
(5) Tečaja in izpita za prvo pomoč ni treba opraviti pomorščaku, ki ima ustrezno potrdilo o opravljenem izpitu za prvo pomoč.
(6) Če ni drugače določeno, se za pridobitev pooblastila iz prvega odstavka tega člena smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na posebna pooblastila.
11. člen
(delovna sposobnost)
(1) Poveljnik ladje mora zagotoviti, da so sistemi ladijskega stražarjenja urejeni na podlagi predpisov o delu pomorščakov na ladji, in sicer tako, da se učinkovitost osebja v straži ne poslabša zaradi utrujenosti, in da so naloge organizirane tako, da imajo prva ladijska straža na začetku ladijskega prevoza in vse nadaljnje straže dovolj počitka in so tudi v vseh drugih pogledih delovno sposobne.
(2) Poveljnik ladje mora zagotoviti, da je razpored ladijske straže objavljen na vidnem mestu.
(3) Če se zbori, protipožarne in reševalne vaje ter druge predpisane vaje in pozivi (v nadaljnjem besedilu: vaje) izvedejo v času počitka pomorščaka, mora biti po prenehanju vaj pomorščaku zagotovljen podaljšani počitek za čas, ki ga je prebil na vajah.
(4) Razpored dela na trgovski ladji in tuji trgovski ladji mora biti nameščen na lahko dostopnem mestu v skladu s Prilogo 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Na trgovski ladji in tuji trgovski ladji se mora tedensko, mesečno in letno voditi evidenca o dnevnem delovnem času pomorščakov ali njihovem dnevnem času počitka v skladu s Prilogo 6.
12. člen
(sporazumevanje na ladji)
(1) Poveljnik ladje mora za vsa opravila, ki se nanašajo na varnost plovbe, zagotoviti učinkovito ustno sporazumevanje med vsemi člani posadke, zlasti v zvezi s pravilnim in pravočasnim sprejemom in razumevanjem sporočil in navodil.
(2) Poveljnik ladje mora zaradi zagotovitve učinkovitega izvajanja varnostnih ukrepov posadke določiti delovni jezik, ki se uporablja na ladji, in ga evidentirati v ladijskem dnevniku. Vsak pomorščak mora delovni jezik razumeti in, če je potrebno, v njem dajati ukaze in navodila ter povratna poročila. Če delovni jezik ni slovenščina, morajo biti vsi načrti in seznami, ki jih je treba objaviti, opremljeni s prevodom v delovni jezik.
(3) Osebje, ki na potniških ladjah po načrtu razporeditve ob alarmu pomaga potnikom, mora biti zlahka prepoznavno in biti sposobno sporazumevati se s potniki, pri čemer je treba upoštevati zlasti:
– jezik ali jezike, ki jih govori večina potnikov,
– možnost sporazumevanja z uporabo preprostega izrazoslovja v angleškem jeziku za posredovanje osnovnih navodil, če potniki potrebujejo pomoč in pomorščaki ter potniki ne govorijo istega jezika,
– možnost pomožnega sporazumevanja v sili (npr. demonstracija, kretnje rok, usmerjanje na lokacije zbirnih mest, reševalne opreme ali poti, predvidene za umik v sili), če ustno sporazumevanje ni mogoče, in
– do katere mere so bila potnikom zagotovljena popolna navodila o varnosti na ladji v njihovem maternem jeziku.
(4) Na tankerjih morajo biti poveljnik ladje, častniki in drugi člani posadke sposobni, da se med seboj sporazumevajo v delovnem jeziku.
(5) Med ladjo in organi na kopnem mora obstajati ustrezna komunikacija v skupnem jeziku ali v jeziku organov na kopnem skladno s četrtim odstavkom pravila 14 iz V. poglavja Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju, 1974.
(6) Določbe tega člena veljajo tudi za tuje trgovske ladje, ki vplujejo v pristanišče Republike Slovenije.
13. člen
(odgovornost ladjarjev)
(1) Ladjarji morajo pomorščakom na ladjah dodeliti naloge v skladu s tem pravilnikom in STCW konvencijo.
(2) Ladjar se mora prepričati o tem:
– da ima vsak pomorščak, ki je vkrcan na njegovo ladjo, ustrezno pooblastilo v skladu z določbami tega pravilnika,
– da je število članov posadke na njegovih ladjah v skladu s predpisi o najmanjšem številu članov posadke na ladjah za varno plovbo,
– da se dokumentacija in podatki o vseh pomorščakih, ki so zaposleni na njegovih ladjah, hranijo in so zlahka dostopni ter med drugim zajemajo dokumentacijo in podatke o njihovih delovnih izkušnjah, izobraževanju, zdravstvenem stanju in usposobljenosti v dodeljenih nalogah,
– da so pomorščaki ob dodelitvi dela na katerikoli njegovi ladji seznanjeni s posebnimi nalogami in vso ladijsko ureditvijo, napravami, opremo, postopki in lastnostmi ladje, ki so pomembni pri opravljanju njihovega rednega dela ali zadolžitev ob izrednih dogodkih, in
– da zaposleni na ladji lahko učinkovito usklajujejo svoje dejavnosti v izrednih razmerah in pri opravljanju funkcij, ki so bistvenega pomena za varnost in preprečevanje ali zmanjševanje onesnaževanja.
(3) Ladjar, poveljnik ladje in člani posadke so odgovorni, da so obveznosti iz tega člena v celoti in popolnoma izpolnjene in da so sprejeti vsi drugi ukrepi, da bi lahko vsak član posadke z znanjem in izkušnjami prispeval k varni plovbi ladje.
(4) Ladjar mora poveljniku ladje zagotoviti pisna navodila o pravilih in postopkih, ki jih je treba upoštevati, da bi se vsem novo zaposlenim pomorščakom na ladji zagotovila možnost za seznanitev z ladijsko opremo, operativnimi postopki in drugimi ureditvami, ki so potrebni za dobro opravljanje njihovih nalog, preden so jim te dodeljene. Ta pravila in postopki zajemajo:
– razumno časovno obdobje, v katerem ima vsak novo zaposleni pomorščak priložnost seznaniti se z opremo, ki jo bo ta pomorščak uporabljal ali vodil, in s postopki in ureditvami, ki so predpisani za določeno ladjo in se nanašajo na ladijsko stražo, varnost, varovanje okolja in izredne razmere, ki jih mora pomorščak za dobro opravljanje svojih nalog poznati, in
– določitev izkušenega člana posadke, ki bo odgovoren za to, da vsi novo zaposleni pomorščaki dobijo priložnost seznaniti se z bistvenimi informacijami v jeziku, ki ga razumejo.
II. POOBLASTILA O NAZIVIH POMORŠČAKOV
1. Nazivi pomorščakov
14. člen
(nazivi pomorščakov)
(1) Nazivi pomorščakov v krovni službi so:
– mornar motorist,
– poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200,
– poveljnik jahte z bruto tonažo do 500,
– član posadke v sestavi krovne straže,
– častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500,
– poveljnik ladje z bruto tonažo do 500,
– častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več,
– prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000,
– poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000,
– prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več in
– poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več.
(2) Nazivi pomorščakov v strojni službi so:
– član posadke v sestavi strojne straže,
– častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW,
– častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več,
– drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW,
– upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW,
– drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več in
– upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več.
(3) Nazivi pomorščakov v radijski službi so:
– radijski elektronik I. razreda,
– radijski elektronik II. razreda,
– radijski operater s splošnim pooblastilom in
– radijski operater z omejenim pooblastilom.
(4) Naziv pomorščaka v splošni službi je ladijski kuhar.
2. Pogoji za pridobitev nazivov
15. člen
(zdravstvena sposobnost)
(1) Za pridobitev naziva mora pomorščak izpolnjevati predpisano zdravstveno sposobnost za delo na ladji.
(2) Izpolnjevanje predpisane zdravstvene sposobnosti pomorščak dokazuje z veljavnim potrdilom o zdravstveni sposobnosti, ki ga izda pooblaščena zdravstvena ustanova. Potrdilo o zdravstveni sposobnosti ne sme biti starejše od dveh mesecev.
16. člen
(mornar motorist)
(1) Naziv “mornar motorist“ (SLO I/1) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima kot član posadke opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe na ladji ali ima najmanj tri leta potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna in
– je opravil izpit za naziv “mornar motorist“.
(2) Imetnik pooblastila o nazivu iz prejšnjega odstavka sme:
– poveljevati ladji z bruto tonažo do 100, ki ni trgovska ladja, in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW v meji plovbe ''plovba po Jadranskem morju'',
– poveljevati trgovski ladji z bruto tonažo do 100 in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW v meji plovbe ''nacionalna plovba'' in
– upravljati čoln za javni prevoz do 50 potnikov ali čoln za gospodarske namene ne glede na moč motorja v meji plovbe ''nacionalna plovba''.
(3) Pooblastilo o nazivu "mornar motorist" velja neomejeno.
17. člen
(poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200)
(1) Naziv “poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200“ (SLO I/2) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe v krovni službi na ladjah katerekoli vrste in kategorije v nazivu “član posadke v sestavi krovne straže” ali ima opravljene najmanj tri leta plovbne dobe na ladjah katerekoli kategorije v nazivu mornar motorist,
– je pridobil pooblastilo o osnovni usposobljenosti na ladji in
– je opravil izpit za naziv “poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200”.
(2) Imetnik pooblastila iz prejšnjega odstavka sme opravljati dela častnika straže:
– na ladji z bruto tonažo do 200, ki ni trgovska ladja, v meji plovbe ''neomejeno območje plovbe ali dolga plovba'' in
– na trgovski ladji z bruto tonažo do 200 v meji plovbe ''nacionalna plovba''.
(3) Imetnik pooblastila o nazivu iz prvega odstavka sme, če ima opravljenih šest mesecev plovbe kot častnik straže v nazivu ''poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200'', poveljevati:
– ladji z bruto tonažo do 200, ki ni trgovska ladja, v meji plovbe ''mala obalna plovba'' in
– trgovski ladji z bruto tonažo do 200 v meji plovbe ''nacionalna plovba''.
(4) Pooblastilo o nazivu “poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200“ velja neomejeno.
18. člen
(poveljnik jahte z bruto tonažo do 500)
(1) Naziv ''poveljnik jahte z bruto tonažo do 500'' (SLO I/3) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 21 let,
– je pridobil pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na ladji,
– je pridobil pooblastilo o usposobljenosti za požarno varnost,
– je pridobil pooblastilo o usposobljenosti za zdravstveno nego na ladji in
– je opravil poseben tečaj in izpit po programu iz Priloge 5 ali je pridobil pooblastilo iz 24., 25. ali 26. člena.
(2) Imetnik pooblastila iz prejšnjega člena sme v meji plovbe ''neomejena plovba'' poveljevati jahti z bruto tonažo do 500, če ima najmanj eno leto plovbe dobe v tem nazivu v meji plovbe ''velika obalna plovba''.
(3) Pooblastilo o nazivu “poveljnik jahte z bruto tonažo do 500” velja pet let od dneva izdaje.
19. člen
(član posadke v sestavi krovne straže)
(1) Naziv “član posadke v sestavi krovne straže“ (STCW II/4) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 16 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima kot član posadke opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe v krovni službi,
– je pridobil pooblastilo o osnovni usposobljenosti na ladji in
– je opravil izpit za naziv “član posadke v sestavi krovne straže“.
(2) Naziv “član posadke v sestavi krovne straže“ se prizna pomorščaku, ki je končal najmanj dve leti srednje pomorske šole navtične smeri in ima kot član posadke opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe na ladjah katerekoli kategorije v krovni službi ter je opravil dopolnilni izpit iz predmeta izogibanje trčenju na morju.
(3) Pooblastilo o nazivu “član posadke v sestavi krovne straže“ velja neomejeno.
20. člen
(častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500)
(1) Naziv "častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500“ (STCW II/3), dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v krovni službi kot poveljnik ladje z bruto tonažo do 200 ali ima opravljena najmanj tri leta plovbne dobe v krovni službi na ladjah katerekoli kategorije v nazivu »član posadke v sestavi krovne straže«,
– je opravil 35‑urni tečaj za častnika, zadolženega za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti,
– je pridobil posebno pooblastilo za ravnanje z radarjem za opazovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego na ladji,
– je pridobil pooblastilo o nazivu "radijski operater s splošnim pooblastilom" in
– je opravil izpit za naziv “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500”.
(2) Imetnik pooblastila o nazivu iz prejšnjega odstavka sme opravljati dela častnika, zadolženega za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo do 500, v obalni plovbi.
(3) Častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo do 500, ki pluje izven območja obalne plovbe, mora imeti pooblastilo o nazivu "častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več".
(4) Pooblastilo o nazivu “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500,” velja pet let od dneva izdaje.
21. člen
(poveljnik ladje z bruto tonažo do 500)
(1) Naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo do 500” (STCW II/3) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 20 let in
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v krovni službi na ladjah z bruto tonažo do 500 v nazivu “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500”.
(2) Imetnik pooblastila o nazivu iz prejšnjega odstavka sme poveljevati ladji z bruto tonažo do 500 v obalni plovbi.
(3) Poveljnik ladje z bruto tonažo do 500, ki pluje izven območja obalne plovbe, mora imeti pooblastilo o nazivu "poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000".
(4) Pooblastilo o nazivu “poveljnik ladje z bruto tonažo do 500” velja pet let od dneva izdaje.
22. člen
(častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več)
(1) Naziv “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več,” (STCW II/1) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– je pridobil najmanj srednješolsko izobrazbo plovbni tehnik ali višješolsko strokovno izobrazbo po študijskem programu pomorstvo smer navtika, v skladu z STCW konvencijo in ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot pripravnik krova na ladjah z bruto tonažo 500 ali več, od tega najmanj šest mesecev plovbne dobe na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več v dolgi ali veliki obalni plovbi s stražarjenjem na poveljniškem mostu pod nadzorstvom častnika straže,
ali je pridobil visokošolsko izobrazbo po študijskem programu pomorstvo smer navtika v skladu z STCW konvencijo in je kot pripravnik opravil najmanj eno leto plovbne dobe, od tega je najmanj šest mesecev opravljal dolžnosti v strojnici s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več pod nadzorstvom častnika stroja in najmanj šest mesecev stražarjenja na poveljniškem mostu na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več pod nadzorstvom častnika straže,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti,
– je pridobil posebno pooblastilo za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego na ladji,
– je pridobil pooblastilo o nazivu "radijski operater s splošnim pooblastilom" in
– je opravil izpit za naziv “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več”.
(2) Pooblastilo o nazivu “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več,“ velja pet let od dneva izdaje.
23. člen
(prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000)
(1) Naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 “ (STCW II/2) dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe na ladjah z bruto tonažo 500 ali več v nazivu “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več,“ ali
– je v Slovenski vojski – vojni mornarici končal vojaško pomorsko akademijo in ima opravljena tri leta plovbne dobe, od tega najmanj dve leti samostojne straže pod vsemi pogoji na ladjah vojne mornarice, in je pridobil posebna pooblastila iz požarne varnosti, za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje, zdravstveno nego na ladji in je pridobil pooblastilo o nazivu za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom ter je opravil izpit za naziv “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več“.
(2) Imetnik pooblastila o nazivu iz prejšnjega odstavka sme opravljati dela prvega častnika krova na ladjah z bruto tonažo do 3000 v obalni plovbi.
(3) Imetnik pooblastila o nazivu iz prvega odstavka tega člena sme opravljati dela prvega častnika na ladji z bruto tonažo do 3000 v neomejeni plovbi, če ima opravljen tečaj in izpit po programu iz dela A-II/2 kodeksa STCW.
(4) Pooblastilo o nazivu “prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000” velja pet let od dneva izdaje.
24. člen
(poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000)
(1) Naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 “ (STCW II/2) dobi pomorščak, ki:
– ima opravljena najmanj tri leta plovbne dobe na ladjah z bruto tonažo 500 ali več v nazivu “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več ali
– ima opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe na ladjah z bruto tonažo 500 ali več, od tega najmanj eno leto v nazivu “prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000“.
(2) Imetnik pooblastila o nazivu iz prejšnjega odstavka sme opravljati dela poveljnika ladje z bruto tonažo do 3000 v obalni plovbi.
(3) Imetnik pooblastila o nazivu iz prvega odstavka tega člena sme opravljati dela poveljnika ladje na ladji z bruto tonažo do 3000 v neomejeni plovbi, če ima opravljen tečaj in izpit iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Pooblastilo o nazivu “poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000“ velja pet let od dneva izdaje.
25. člen
(prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več)
(1) Naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več“ (STCW II/2) dobi pomorščak, ki:
– je pridobil višješolsko strokovno ali visokošolsko izobrazbo po študijskem programu pomorstvo smer navtika, v skladu z STCW konvencijo,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več v nazivu “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več,“ v dolgi ali veliki obalni plovbi in
– je opravil izpit za naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več”.
(2) Pooblastilo o nazivu “prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več“ velja pet let od dneva izdaje.
26. člen
(poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več)
(1) Naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več“ (STCW II/2) dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več, od tega najmanj eno leto v nazivu “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več“, ali
– ima opravljena najmanj tri leta plovbne dobe na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več v nazivu “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več,” ter ima opravljen izpit za naziv ''prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več".
(2) Pooblastilo o nazivu “poveljnik ladje na ladji z bruto tonažo 3000 ali več“ velja pet let od dneva izdaje.
(3) Pomorščak, ki pridobi pooblastilo o nazivu “poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več“, ima pravico uporabljati poimenovanje ''kapitan dolge plovbe''.
27. člen
(član posadke v sestavi strojne straže)
(1) Naziv “član posadke v sestavi strojne straže“ (STCW III/4) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 16 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima kot član posadke opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe v strojni službi,
– je pridobil pooblastilo o osnovni usposobljenosti na ladji in
– je opravil izpit za naziv “član posadke v sestavi strojne straže“.
(2) Naziv “član posadke v sestavi strojne straže“ se prizna pomorščaku, ki je končal najmanj dve leti srednje pomorske šole strojne smeri in ima kot član posadke opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe na ladjah katerekoli kategorije v strojni službi.
(3) Pooblastilo o nazivu “član posadke v sestavi strojne straže“ velja neomejeno.
28. člen
(častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
do 750 kW)
(1) Naziv "častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW" (SLO II/1) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano poklicno šolo strojne smeri,
– ima kot član posadke opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v strojni službi,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti in
– je opravil izpit za naziv “častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW“.
(2) Imetnik pooblastila o nazivu iz prejšnjega odstavka sme upravljati ladijski strojni kompleks z močjo do 750 kW v obalni plovbi, če ima šest mesecev plovbne dobe v nazivu “častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW”.
(3) Pooblastilo o nazivu »častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW« velja pet let od dneva izdaje.
29. člen
(častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več)
(1) Naziv “častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več,” (STCW III/1) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– je pridobil srednješolsko izobrazbo po izobraževalnem programu ladijski strojni tehnik ali višješolsko strokovno izobrazbo po študijskem programu pomorstvo smer ladijsko strojništvo, v skladu z STCW konvencijo, in ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot pripravnik v strojni službi na ladijskem strojnem kompleksu z močjo 750 kW ali več,
ali je pridobil visokošolsko izobrazbo po študijskem programu pomorstvo smer ladijsko strojništvo, v skladu z STCW konvencijo, in ima najmanj eno leto plovbne dobe, od tega je najmanj šest mesecev opravljal dolžnosti v strojnici s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več pod nadzorstvom častnika stroja in najmanj šest mesecev stražarjenja na poveljniškem mostu na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več pod nadzorstvom častnika straže,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti in
– je opravil izpit za naziv "častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več".
(2) Pooblastilo o nazivu “častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več,“ velja pet let od dneva izdaje.
30. člen
(drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW)
(1) Naziv “drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW” (STCW III/3) dobi pomorščak, ki ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe na ladjah s pogonskim strojem z močjo najmanj 750 kW v nazivu “častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojen z močjo 750 kW ali več“.
(2) Pooblastilo o nazivu “drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW“ velja pet let od dneva izdaje.
31. člen
(upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW)
(1) Naziv “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW” (STCW III/3) dobi pomorščak, ki:
– je opravil izpit za naziv "častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750kW ali več," in
– ima opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe na ladjah s pogonskim strojem z močjo najmanj 750 kW, od tega najmanj eno leto v nazivu “drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW“.
(2) Pooblastilo o nazivu “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW “ velja pet let od dneva izdaje.
32. člen
(drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več)
(1) Naziv “drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več“ (STCW III/2) dobi pomorščak, ki:
– je pridobil višješolsko strokovno ali visokošolsko izobrazbo po študijskem programu pomorstvo – smer ladijsko strojništvo, v skladu z STCW konvencijo,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe na ladjah s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več v nazivu “častnik stroja, zadolžen za strojno stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več,« in
– je opravil izpit za naziv “drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več”.
(2) Pooblastilo o nazivu “drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več" velja pet let od dneva izdaje.
33. člen
(upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več)
(1) Naziv “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več“ (STCW III/2) dobi pomorščak, ki ima kot "častnik stroja, zadolžen za strojno stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več," opravljena najmanj tri leta plovbe dobe na ladjah s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več, od tega najmanj eno leto v nazivu “drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več”.
(2) Pooblastilo o nazivu “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem 3000 kW ali več” velja pet let od dneva izdaje.
(3) Pomorščak, ki pridobi pooblastilo o nazivu “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem 3000 kW ali več“, ima pravico uporabljati naziv pomorski strojnik I. razreda.
34. člen
(radijski elektronik II. razreda)
(1) Naziv “radijski elektronik II. razreda“ (STCW IV/2) dobi pomorščak, ki:
– je pridobil višješolsko strokovno ali visokošolsko izobrazbo po študijskem programu elektronika, v skladu z STCW konvencijo,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot pripravnik za naziv “radijski elektronik II. razreda”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti in
– je opravil izpit za naziv “radijski elektronik II. razreda”.
(2) Pooblastilo o nazivu “radijski elektronik II. razreda” velja pet let od dneva izdaje.
35. člen
(radijski elektronik I. razreda)
(1) Naziv “radijski elektronik I. razreda“ (STCW IV/2) dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “radijski elektronik II. razreda” in
– je opravil izpit za naziv “radijski elektronik I. razreda“.
(2) Pooblastilo o nazivu “radijski elektronik I. razreda“ velja pet let od dneva izdaje.
36. člen
(radijski operater z omejenim pooblastilom)
(1) Naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom“ (STCW IV/2) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– je opravil tečaj po izpitnem programu za pridobitev naziva "radijski operater z omejenim pooblastilom" in
– je opravil izpit za naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom“.
(2) Tečaja iz prejšnjega odstavka ni treba opraviti pomorščaku, ki je program za pridobitev naziva osvojil v času srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega pomorskega izobraževanja.
(3) Pooblastilo o nazivu “radijski operater z omejenim pooblastilom“ velja pet let od dneva izdaje.
37. člen
(radijski operater s splošnim pooblastilom)
(1) Naziv “radijski operater s splošnim pooblastilom“ (STCW IV/2) dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– je opravil tečaj po izpitnem programu za pridobitev naziva "radijski operater s splošnim pooblastilom" in
– je opravil izpit za naziv ”radijski operater s splošnim pooblastilom“.
(2) Tečaja iz prejšnjega odstavka ni treba opraviti pomorščaku, ki je program za pridobitev naziva osvojil v času srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega pomorskega izobraževanja.
(3) Pooblastilo o nazivu “radijski operater s splošnim pooblastilom“ velja pet let od dneva izdaje.
38. člen
(ladijski kuhar)
(1) Naziv “ladijski kuhar“ dobi oseba, ki je pridobila srednjo poklicno izobrazbo po izobraževalnem programu kuhar, ki je opravila najmanj šest mesecev plovbne dobe na delih v ladijski kuhinji in je pridobila pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na ladji.
(2) Pooblastilo o nazivu “ladijski kuhar“ velja neomejeno.
39. člen
(izpitni programi)
Izpitni programi za pridobitev posameznih nazivov so določeni v Prilogi 3 in Prilogi 5, ki sta sestavni del tega pravilnika.
3. Plovbna doba
40. člen
(priznavanje plovbne dobe)
(1) V plovbno dobo za pridobivanje in priznanje nazivov se všteje tudi plovba na ladjah pod tujo zastavo.
(2) Plovbna doba iz prejšnjega odstavka se prizna na podlagi potrdil tujih upravnih organov ali drugih dokazil, da je bila pridobljena pod pogoji, ki ustrezajo pogojem pridobitve plovbne dobe po tem pravilniku.
4. Pripravništvo
41. člen
(nazivi, za katere se opravlja pripravništvo)
Za pridobitev naziva "častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več,", "častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več," in "radijski elektronik II. razreda" se pomorščaki vkrcajo na ladjo kot pripravniki, po pridobitvi izobrazbe, ki je določena kot pogoj za pridobitev posameznega naziva.
42. člen
(pripravniški dnevnik)
(1) Pripravnik je dolžan v času pripravništva pod nadzorom usposobljenega in pooblaščenega častnika na ladji voditi pripravniški dnevnik s predpisanim programom usposabljanja na ladji v zvezku, ki ga izda Mednarodno združenje ladjarjev (International shipping federation).
(2) Zvezek za vodenje pripravniškega dnevnika iz prejšnjega odstavka pripravnik proti plačilu pridobi pri upravi.
(3) Poveljnik ladje mora določiti častnika, odgovornega za nadzor in spremljanje dela pripravnika.
43. člen
(pregled in potrjevanje pripravniškega dnevnika)
(1) Osebne podatke pripravnika v pripravniškem dnevniku potrdi uprava ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije, če je ladja v tujini.
(2) Poveljnik ladje pripravniku krova oziroma upravitelj stroja pripravniku stroja pregleda in potrdi pripravniški dnevnik najmanj enkrat mesečno in neposredno pred izkrcanjem pripravnika z ladje.
(3) Častnik, odgovoren za nadzor in spremljanje dela pripravnika, pregleda pripravniški dnevnik enkrat tedensko.
III. POSEBNA POOBLASTILA POMORŠČAKOV
44. člen
(posebne usposobljenosti pomorščakov)
(1) Posebna pooblastila pomorščakov se nanašajo na usposobljenost za:
– požarno varnost,
– osnovno usposobljenost za delo na tankerju,
– varnost tankerjev za prevoz olja,
– varnost tankerjev za prevoz kemikalij,
– varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov,
– ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom,
– ravnanje s hitrim reševalnim čolnom,
– zdravstveno nego na ladji,
– ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– ravnanje z radarjem za opazovanje,
– opravljanje delovnih nalog na komandnem mostu,
– ro-ro potniške ladje:
– obvladovanje množic na ro-ro potniških ladjah,
– varnost potnikov, varnost tovora in celovitost trupa na ro-ro potniških ladjah,
– obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi na ro-ro potniških ladjah,
– potniške ladje, ki niso ro-ro potniške ladje:
– obvladovanje množic na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje,
– varnost potnikov na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje,
– obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje,
– ravnanje z nevarnim tovorom v trdem, razsutem ali pakiranem stanju,
– ravnanje z ladjami z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi in
– ravnanje z ladjo za prevoz razsutega tovora.
(2) Izpitni programi za pridobitev posebnega pooblastila so določeni v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
45. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za požarno varnost)
(1) Poveljnik ladje, upravitelj stroja, častniki krova in stroja ter druge osebe, zadolžene za gašenje požara na ladji, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za požarno varnost (STCW VI/3).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi oseba, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenim s tem pravilnikom.
(3) Tečaja iz prejšnjega odstavka ni treba opraviti pomorščaku, ki je program za pridobitev pooblastila iz prvega odstavka tega člena osvojil v času srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega pomorskega izobraževanja.
(4) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja neomejeno.
46. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom)
(1) Pomorščaki, zadolženi za ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje (STCW VI/2).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let in
– ima opravljeno najmanj leto dni plovbne dobe ali ima opravljenih šest mesecev plovbne dobe in ima opravljen tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja neomejeno.
47. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom)
(1) Pomorščaki, zadolženi za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom (STCW VI/2).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– ima pooblastilo za ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom in
– ima opravljen tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Tečaja in izpita iz prejšnjega odstavka ni treba opraviti pomorščaku, ki je program za pridobitev pooblastila iz prvega odstavka tega člena osvojil v času srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega pomorskega izobraževanja.
(4) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja neomejeno.
48. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za nudenje zdravstvene nege na ladji)
(1) Pomorščaki, zadolženi za nudenje zdravstvene nege, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za nudenje zdravstvene nege na ladji (STCW VI/4).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki ima opravljen tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena se prizna pomorščaku, ki je program za pridobitev pooblastila osvojil v času srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega izobraževanja.
(4) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja neomejeno.
49. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje)
(1) Pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje dobi pomorščak, ki ima opravljen tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(2) Tečaja iz prejšnjega odstavka ni treba opraviti pomorščaku, ki je program za pridobitev pooblastila iz prejšnjega odstavka osvojil v času srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega pomorskega izobraževanja.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja neomejeno.
50. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z radarjem za opazovanje)
(1) Pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z radarjem za opazovanje dobi pomorščak, ki ima opravljen tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se prizna pomorščaku, ki je program za pridobitev pooblastila iz prejšnjega odstavka osvojil v času srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega pomorskega izobraževanja.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja neomejeno.
51. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za opravljanje delovnih nalog na komandnem mostu)
(1) Poveljnik ladje in častniki krova lahko pridobijo pooblastilo o usposobljenosti za opravljanje delovnih nalog na komandnem mostu.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja neomejeno.
52. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za obvladovanje množic na ro-ro potniških ladjah)
(1) Poveljniki ladje, častniki in druge osebe na ro-ro potniških ladjah na mednarodni plovbi, ki morajo po seznamu razporeditve ob alarmu zagotoviti pomoč potnikom, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za obvladovanje množic (STCW V/2).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi oseba, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
53. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za varnost potnikov, varnost tovora in celovitost trupa na ro-ro potniških ladjah)
(1) Poveljnik ladje, upravitelj stroja, prvi častnik krova, drugi častnik stroja in druge osebe, ki so na ro-ro potniških ladjah na mednarodni plovbi neposredno odgovorne za vkrcanje in izkrcanje potnikov, nakladanje, razkladanje in zavarovanje tovora ali zapiranje odprtin na ladijskem trupu, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za varnost potnikov, varnost tovora in celovitost trupa (STCW V/2).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi oseba, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
54. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi na ro-ro potniških ladjah)
(1) Poveljnik ladje, upravitelj stroja, prvi častnik krova, drugi častnik stroja in druge osebe, ki so na ro-ro potniških ladjah na mednarodni plovbi neposredno odgovorne za varnost potnikov v izrednih razmerah, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi (STCW V/2).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi oseba, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
55. člen
(pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju)
(1) Pomorščaki, ki imajo posebne naloge in odgovornosti v zvezi s tovorom in opremo na tankerjih, morajo imeti pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju (STCW V/1).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– ima pooblastilo o usposobljenosti za požarno varnost in
– ima opravljene najmanj tri mesece plovbne dobe na tankerjih ali ima opravljen tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
56. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz olja)
(1) Poveljnik ladje, upravitelj stroja, prvi častnik krova, drugi častnik stroja in druge osebe, ki so neposredno odgovorne za nakladanje in razkladanje ter za prevoz ali ravnanje s tovorom na tankerju za prevoz olja, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz olja (STCW V/1).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi oseba, ki:
– ima pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju,
– ima opravljene najmanj tri mesece plovbne dobe na tankerju za prevoz olja in
– ima opravljen tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
57. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kemikalij)
(1) Poveljnik ladje, upravitelj stroja, prvi častnik krova, drugi častnik stroja in druge osebe, ki so neposredno odgovorne za nakladanje in razkladanje ter za prevoz ali ravnanje s tovorom na tankerju za prevoz kemikalij, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kemikalij (STCW V/1).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi oseba, ki:
– ima pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju,
– ima opravljene najmanj tri mesece plovbne dobe na tankerju za prevoz kemikalij in
– ima opravljen tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
58. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov)
(1) Poveljnik ladje, upravitelj stroja, prvi častnik krova, drugi častnik stroja in druge osebe, ki so neposredno odgovorne za nakladanje in razkladanje ter za prevoz ali ravnanje s tovorom na tankerju za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov (STCW V/1).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi oseba, ki:
– ima pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju,
– ima opravljene najmanj tri mesece plovbne dobe na tankerju za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov in
– ima opravljen tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
59. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za obvladovanje množic na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje)
(1) Poveljniki, častniki in druge osebe na potniških ladjah na mednarodni plovbi, ki morajo po seznamu razporeditve ob alarmu zagotoviti pomoč potnikom, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za obvladovanje množic (STCW V/3).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi oseba, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
60. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za varnost potnikov na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje)
(1) Poveljnik ladje, upravitelj stroja, prvi častnik krova in druge osebe, ki so na potniških ladjah na mednarodni plovbi neposredno odgovorne za vkrcanje in izkrcanje potnikov, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za varnost potnikov (STCW V/3).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi oseba, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
61. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje)
(1) Poveljnik ladje, upravitelj stroja, prvi častnik krova, drugi častnik stroja in druge osebe, ki so na potniških ladjah na mednarodni plovbi neposredno odgovorne za varnost potnikov v izrednih razmerah, morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi (STCW V/3).
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi oseba, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let od dneva izdaje.
62. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z nevarnim tovorom v trdem, razsutem ali pakiranem stanju)
(1) Poveljnik ladje, prvi častnik krova in vsi pomorščaki, ki ravnajo z nevarnim tovorom, določenim v Mednarodnem kodeksu o nevarnem tovoru (IMDG kodeks), morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z nevarnim tovorom v trdem, razsutem ali pakiranem stanju.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena se brez opravljanja tečaja in izpita izda pomorščaku, ki je program za pridobitev pooblastila osvojil v času srednješolskega, višješolskega ali visokošolskega pomorskega izobraževanja.
(4) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja neomejeno.
63. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z ladjami
z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi)
(1) Poveljnik ladje in prvi častnik krova lahko za manevriranje z ladjami z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi, kot so ladje velikih dimenzij, posebnih oblik ali velikih hitrosti, pridobita pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z ladjami z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja neomejeno.
64. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z ladjo za prevoz razsutega tovora)
(1) Poveljnik ladje in častniki krova lahko za ravnanje s tovorom na ladjah za prevoz razsutega tovora pridobijo pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z ladjo za prevoz razsutega tovora.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki opravi tečaj in izpit po programu, določenem s tem pravilnikom.
(3) Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja neomejeno.
IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE POMORŠČAKOV
1. Izobraževanje
65. člen
(izobraževalni zavodi)
(1) Izobraževanje pomorščakov za pridobitev pooblastil o nazivu opravljajo izobraževalni zavodi in druge pravne ali fizične osebe, registrirane za dejavnost izobraževanja, ki imajo potrjen program izobraževanja in sistem kakovosti s točno opredeljenimi cilji izobraževanja in usposabljanja v skladu z STCW konvencijo in imajo potrebne simulatorje, ki ustrezajo zahtevam iz kodeksa A k STCW konvenciji (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni zavodi).
(2) Izobraževalni zavodi morajo najmanj vsakih pet let opraviti neodvisno ovrednotenje sistema kakovosti ter o rezultatih obvestiti upravo.
(3) Neodvisno ovrednotenje sistema kakovosti izobraževalnega zavoda opravi ocenjevalec, ki v tem zavodu ne dela niti na podlagi pogodbe o zaposlitvi niti na podlagi drugih pogodb civilnega prava.
2. Usposabljanje
66. člen
(izvajalci usposabljanja)
(1) Usposabljanje pomorščakov za pridobitev pooblastil lahko opravljajo le izobraževalni zavodi in druge pravne ali fizične osebe, registrirane za dejavnost izobraževanja ali usposabljanja, ki imajo odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje usposabljanja v skladu z STCW konvencijo (v nadaljnjem besedilu: izvajalci usposabljanja).
(2) Izvajalci usposabljanja morajo najmanj vsakih pet let opraviti neodvisno ovrednotenje sistema kakovosti ter o rezultatih obvestiti upravo.
(3) Neodvisno ovrednotenje sistema kakovosti zavoda za usposabljanje lahko opravi le ocenjevalec, ki v tem zavodu ne dela niti na podlagi pogodbe o zaposlitvi niti na podlagi drugih pogodb civilnega prava.
67. člen
(program usposabljanja)
Programi usposabljanja za pridobitev pooblastil so določeni v kodeksu STCW in v IMO vzorčnih programih usposabljanja. Program usposabljanja za poveljnika jahte z bruto tonažo do 500 je določen v Prilogi 5.
68. člen
(pogoji za izvajanje usposabljanja)
(1) Izvajalec usposabljanja mora za izvajanje usposabljanja imeti:
– predavatelje, ki so usposobljeni za izvajanje določenih programov usposabljanja,
– ustrezno opremljen prostor za teoretični in praktični del usposabljanja,
– potrebne simulatorje za usposabljanje, ki ustrezajo zahtevam kodeksa A k STCW konvenciji,
– potrdilo o sistemu kakovosti in
– potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti izobraževanja ali usposabljanja.
(2) Predavatelj je usposobljen za izvajanje določenega programa usposabljanja, če ima pooblastilo za področje, za katero izvaja usposabljanje, in vsaj eno leto praktičnih izkušenj na tem področju oziroma druga dokazila, s katerimi dokazuje usposobljenost za izvajanje določenih programov usposabljanja.
(3) Predavatelj je usposobljen za usposabljanje na simulatorju, če je pridobil primerna navodila o učnih tehnikah na simulatorjih in praktične izkušnje glede simulatorja, na katerem se izvaja usposabljanje.
69. člen
(vloga za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za usposabljanje)
(1) Izvajalec usposabljanja vloži vlogo za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za usposabljanje pri upravi.
(2) Vloga mora vsebovati:
– navedbo pooblastila, za pridobitev katerega bo izvajalec usposabljanja izvajal tečaje,
– seznam predavateljev za posamezno usposabljanje in dokazila o njihovi usposobljenosti (potrdila o doseženi izobrazbi in praktičnih izkušnjah),
– število, velikost in opis prostorov in opis namenske opreme za izvajanje usposabljanja,
– načrte in programe, po katerih se bo izvajalo usposabljanje,
– opis obveznih in dopolnilnih naprav in simulatorjev,
– navedbo literature, ki bo uporabljena in drugega gradiva,
– načrt vpisa in obdobij usposabljanja z navedbo največjega števila udeležencev posameznega tečaja,
– potrdilo o sistemu kakovosti in
– potrdilo o registraciji za dejavnost izobraževanja (osebe, ki niso izobraževalni zavodi).
70. člen
(odločba o izpolnjevanju pogojev za usposabljanje)
(1) Uprava izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za usposabljanje, če iz vloge izhaja, da:
– izvajalec usposabljanja razpolaga z zadostnim številom ustreznih predavateljev za predlagan program usposabljanja ter predvideno največje število udeležencev posameznega tečaja in izpolnjuje druge pogoje, določene v tem pravilniku;
– trajanje ter vsebina programa usposabljanja v celoti izpolnjujeta zahteve tega pravilnika ter konvencije in kodeksa STCW in
– oprema, naprave, simulatorji in prostori omogočajo usposabljanje predvidenega največjega števila udeležencev posameznega tečaja.
(2) Pred izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka mora komisija, ki jo imenuje direktor uprave, opraviti ogled opreme, naprav, simulatorjev in prostorov, kjer se bo izvajalo usposabljanje.
(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena se izda za obdobje največ petih let.
71. člen
(razveljavitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za usposabljanje)
(1) Izvajalec usposabljanja mora upravo obvestiti o vseh spremembah v zvezi z izpolnjevanjem pogojev, na podlagi katerih je bila izdana odločba o izpolnjevanju pogojev za usposabljanje.
(2) Če uprava ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih mu je bila izdana odločba, ali pri izvajanju usposabljanja krši ta pravilnik ali STCW konvencijo, razveljavi odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena pred potekom njene veljavnosti.
72. člen
(obvestilo o usposabljanju in izdaja potrdila)
(1) Izvajalec usposabljanja mora pred začetkom tečaja o usposabljanju za pridobitev posebnega pooblastila obvestiti upravo o dnevu začetka in trajanju tečaja, številu udeležencev, urniku z navedbo predmetov in predavateljev.
(2) Vsakemu udeležencu, ki opravi tečaj, izvajalec usposabljanja izda potrdilo.
3. Vodenje evidence
73. člen
(evidenca izdanih spričeval in opravljenih izobraževanj ter usposabljanj)
(1) Izvajalec usposabljanja mora upravi posredovati seznam vseh potrdil o opravljanjem tečaju, izdanih udeležencem usposabljanja, ki obsega podrobne podatke o opravljenem usposabljanju ter datum začetka in zaključka tečaja, datum izdaje potrdila, ime in priimek ter datum in kraj rojstva udeleženca usposabljanja.
(2) Uprava mora hraniti sezname iz prejšnjega odstavka in voditi evidenco izdanih potrdil s podatki iz prejšnjega odstavka.
V. IZDAJA POOBLASTIL
74. člen
(vloga za izdajo pooblastila)
(1) Pooblastilo se izda na vlogo pomorščaka, če so izpolnjeni vsi pogoji, določeni s tem pravilnikom.
(2) Vlogi za pridobitev pooblastila o nazivu mora pomorščak priložiti:
– dokument, ki izkazuje njegovo identiteto in starost,
– dve fotografiji, ki nista starejši od šestih mesecev,
– potrdilo o zdravstveni sposobnosti, ki ni starejše od dveh mesecev,
– šolsko spričevalo ali drug dokaz o končani šoli ali potrdilo o pridobljeni ali priznani strokovni izobrazbi, v skladu s tem pravilnikom,
– izvleček iz pomorske knjižice o plovbni dobi, potrdilo o plovbni dobi, potrdilo tujega upravnega organa o plovbni dobi ali drugo dokazilo o plovbni dobi, ki je opravljena na ladji, ki pluje pod tujo zastavo pod pogoji iz 40. člena tega pravilnika, v skladu s tem pravilnikom,
– pripravniški dnevnik, v skladu s tem pravilnikom,
– potrdilo o opravljenem tečaju, v skladu s tem pravilnikom, in
– navedbo o najvišje pridobljenem pooblastilu o nazivu ali njegovo fotokopijo, če ga ni izdala uprava.
(3) Vlogi za pridobitev posebnega pooblastila mora pomorščak priložiti:
– dokument, ki izkazuje njegovo identiteto in starost,
– izvleček iz pomorske knjižice o plovbni dobi, ali potrdilo o plovbni dobi, ali potrdilo tujega upravnega organa, ali drugo dokazilo o plovbni dobi, ki je opravljena na ladji tuje zastave pod pogoji iz 40. člena tega pravilnika, v skladu s tem pravilnikom, in
– potrdilo o opravljenem tečaju v skladu s tem pravilnikom.
75. člen
(dovoljenje za pristop k izpitu)
(1) Kadar je za pridobitev pooblastila predpisano opravljanje izpita, uprava na podlagi vloge iz 74. člena tega pravilnika, če so izpolnjeni predpisani pogoji, dovoli kandidatu pristop k izpitu, o čemer izda odločbo.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka vsebuje dovoljenje za pristop k izpitu ter kraj in čas opravljanja izpita.
76. člen
(izpitna komisija)
(1) Člane izpitnih komisij za opravljanje izpitov za pridobitev pooblastil imenuje minister, pristojen za pomorstvo, na predlog predstojnika uprave.
(2) Člani izpitnih komisij se imenujejo za leto dni.
(3) Izpitno komisijo za posamezen izpit določi predstojnik uprave izmed članov iz prvega odstavka tega člena. Posamezna izpitna komisija ima predsednika in dva člana ali večje število članov, glede na število predmetov.
(4) Predsednik in člani izpitne komisije morajo imeti:
– najmanj takšno izobrazbo, kot je potrebna za pridobitev pooblastila, za katero se opravlja izpit,
– navodila o metodologiji in praksi ocenjevanja,
– praktične delovne izkušnje v ocenjevanju in
– če morajo ocenjevati znanje kandidatov ob uporabi simulatorjev, praktične izkušnje iz ocenjevanja na določenem tipu simulatorja, ki se uporablja pri izpitu, ki jih pridobijo pod mentorstvom izkušenega ocenjevalca.
(5) Predsednik in najmanj en član izpitne komisije morata biti strokovna delavca uprave, drugi člani komisije pa so lahko iz pomorskega gospodarstva ali pomorskega šolstva.
(6) Predsednik ali član izpitne komisije, ki je sodeloval pri izobraževanju ali usposabljanju kandidata, ki je pogoj za pristop k izpitu, ne more biti član v izpitni komisiji za tega kandidata.
(7) Izpitna komisija za opravljanje izpitov za pridobitev pooblastila o nazivu "prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več", "drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več", "častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več," in "častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več," ima tajnika, ki mora prisostvovati delu izpitne komisije in voditi tajniške posle za izpitno komisijo.
(8) Predsedniku, članom in tajniku izpitne komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo. Plačilo za delo ne pripada zaposlenim v državnih organih, če je delo opravljeno v okviru rednega delovnega časa.
(9) Kandidati, ki pristopijo k izpitu, morajo plačati stroške izpita v višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo.
77. člen
(najmanjše število kandidatov)
Izpiti se opravljajo, kadar se prijavi najmanj pet kandidatov za isti naziv, skupino nazivov na krovu, v strojnici ali posebno pooblastilo. V opravičenih primerih, ko bi moral kandidat čakati na opravljanje izpita več kot šest mesecev, predstojnik uprave odloči, da se izpiti opravljajo tudi, kadar je število kandidatov manjše.
78. člen
(sestava izpita)
Izpit za pridobitev pooblastila sestavljajo pisni, ustni in praktični del, odvisno od programa, predpisanega za pridobitev posameznih pooblastil.
79. člen
(vrstni red posameznih delov izpita)
(1) Preverjanje znanja pri predmetih, ki se opravljajo pisno, ustno in praktično, poteka po vrstnem redu, kot je navedeno v izpitnem programu za pridobitev pooblastil.
(2) O menjavi vrstnega reda odloča predsednik izpitne komisije.
80. člen
(pisni del izpita)
(1) Za pisni del izpita predsednik ali član izpitne komisije sestavi nalogo, ki vsebuje pet tem iz izpitnega programa. Pisno nalogo hrani predsednik izpitne komisije v tajnosti. Pisno nalogo predsednik izpitne komisije sporoči kandidatom neposredno pred začetkom pisnega dela izpita. V vabilu k pisnemu delu izpita mora biti navedeno, kakšne pripomočke smejo kandidati uporabljati pri delu.
(2) Pisni del izpita opravljajo kandidati skupaj ali v skupinah pod nadzorstvom najmanj enega člana izpitne komisije, ki ga določi predsednik komisije.
(3) Pisna naloga se piše od dve do štiri šolske ure, glede na izpitni predmet. O tem odloča izpitna komisija.
(4) Če kandidat pri posameznem predmetu ne opravi uspešno pisnega dela, ne more pri tem predmetu opravljati ustnega dela izpita. V tem primeru se šteje, da kandidat tega predmeta ni opravil.
81. člen
(ustni del izpita)
(1) Ustni del izpita opravljajo kandidati posamezno in po vrsti, kot so vlagali vloge.
(2) Preverjanje znanja po posameznih predmetih poteka po vrstnem redu izpitnega programa. V opravičenih primerih izpitna komisija spremeni ta vrstni red, razlog za spremembo pa mora navesti v zapisniku.
(3) Ustnemu delu izpita prisostvujejo vsi člani izpitne komisije.
(4) Na ustnem delu izpita kandidat izvleče za vsak predmet po tri vprašanja. Člani izpitne komisije lahko kandidatu postavijo tudi druga vprašanja, ki so v neposredni zvezi z vprašanjem, ki ga je kandidat izvlekel, in v okviru izpitnega programa.
(5) Ustni del izpita traja največ petnajst minut za vsak predmet, izjemoma tudi dlje, če tako odloči izpitna komisija zaradi utemeljenih razlogov.
82. člen
(praktični del izpita)
Praktični del izpita se opravlja praviloma na ladji, ki je opremljena s sodobnimi stroji in drugimi napravami, izjemoma pa se ta del izpita opravlja v strokovnem kabinetu izobraževalnega zavoda s pomorskim izobraževalnim programom ali na posebnem poligonu.
83. člen
(odstop od izpita)
(1) Če kandidat neopravičeno odstopi od izpita ali popravnega dela izpita, ki ga je že začel opravljati, ali če k izpitu ne pristopi in ne opraviči izostanka, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) O upravičenosti odstopa iz prejšnjega odstavka odloča izpitna komisija z večino glasov.
84. člen
(izpitni uspeh)
(1) Kandidat je za vsak predmet, ki je sestavni del izpita, ocenjen z oceno uspešno ali neuspešno. Kandidat je opravil izpit, če je iz vseh predmetov ocenjen z oceno uspešno.
(2) Ko izpit konča zadnji kandidat, član izpitne komisije, ki je kandidata izpraševal, predlaga oceno za posameznega kandidata, končno oceno za kandidata pa določi izpitna komisija z večino glasov.
(3) Predsednik izpitne komisije v prisotnosti vseh članov komisije sporoči vsakemu kandidatu izpitni uspeh.
85. člen
(popravni izpit)
(1) Kandidat, ki je ocenjen z oceno neuspešno iz največ dveh predmetov pri izpitu, ki ima najmanj štiri predmete, lahko opravi popravni izpit iz negativno ocenjenih predmetov v roku, ki ne sme biti krajši od tridesetih dni in ne daljši od dveh let od dneva prvega opravljanja izpita.
(2) Če kandidat na popravnem izpitu ni ocenjen z oceno uspešno pri predmetih iz prejšnjega odstavka, se šteje, da ni opravil celotnega izpita.
86. člen
(neuspešno opravljen izpit)
(1) Za kandidata, ki je ocenjen z oceno neuspešno iz vsaj enega predmeta pri izpitu, ki ima manj kot štiri predmete, in za kandidata, ki je ocenjen z oceno neuspešno iz vsaj treh predmetov pri izpitu, ki ima najmanj štiri predmete, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) Kandidat iz prejšnjega odstavka lahko ponovno pristopi k izpitu po poteku najmanj šestdesetih dni od dneva prvega opravljanja izpita.
87. člen
(administrativna opravila in zapisnik)
(1) Administrativne posle v zvezi z organizacijo, pripravami in potekom izpitov opravlja uprava.
(2) O poteku izpita se vodi zapisnik, v katerega se vpišejo vsi podatki, pomembni za potek izpita in končni uspeh na izpitu, zlasti ime predsednika in članov izpitne komisije, naslovi predmetov, uspeh pri posameznem predmetu in končni uspeh.
(3) Zapisnik o izpitu za pridobitev pooblastil iz sedmega odstavka 76. člena vodi tajnik izpitne komisije, podpišejo pa ga predsednik in člani izpitne komisije ter tajnik. Zapisnik o drugih izpitih vodi predsednik izpitne komisije, podpišejo pa ga predsednik in člani izpitne komisije.
VI. PRIZNANJE, OBNOVITEV IN ZAMENJAVA POOBLASTIL
88. člen
(priznavanje pooblastil)
(1) Poveljnik ladje, častnik in radijski operater, ki jim je pooblastilo izdala tuja država, morajo pred začetkom opravljanja dela na ladji pridobiti overitev o priznanju pooblastila.
(2) Za priznavanje pooblastil po STCW konvenciji, ki jih izdajajo države članice Evropske unije in tretje države, s katerimi je Evropska unija sklenila sporazume o vzajemnem priznavanju kvalifikacij, se uporabljajo določbe zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(3) Uprava prizna pooblastilo, izdano po STCW konvenciji, ki ga ni izdala država članica Evropske unije, poveljniku ladje, častniku ali radijskemu operaterju:
– če Komisiji predloži vlogo države, ki ni članica Evropske unije, in Komisija dovoli priznanje ali
– če gre za pooblastilo, ki ga je izdala država, ki jo je Komisija že uvrstila v seznam držav, katerih pooblastila priznava.
(4) Pred izdajo overitve o priznanju pooblastila iz prve alineje prejšnjega odstavka mora uprava ugotoviti, ali so izpolnjeni pogoji iz Priloge II Direktive 2001/25/ES.
(5) Uprava lahko začasno prizna pooblastilo, če Komisija v primeru iz prve alineje tretjega odstavka tega člena ne sporoči svoje odločitve v roku treh mesecev od dneva predložitve vloge. Tako priznanje pooblastila velja do odločitve Komisije.
(6) Ne glede na določbe tega člena sme uprava, če razmere to zahtevajo, dovoliti pomorščaku, da opravlja delo, vendar ne kot radijski elektronik ali radijski operater, za obdobje, ki ne presega treh mesecev, na ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, če ima ustrezno in veljavno pooblastilo, ki ga je država, ki ni članica Evropske unije, pravilno izdala in overila, vendar pa ga uprava še ni overila. Pomorščak mora imeti pri sebi potrdilo, ki dokazuje, da je bila vloga za overitev o priznanju pooblastila predložena upravi.
(7) Pooblastila, ki niso izdana po STCW konvenciji, prizna uprava ob pogoju vzajemnosti.
89. člen
(overitev o priznanju)
(1) Uprava izda pomorščaku overitev o priznanju pooblastila na podlagi odločbe o priznanju, izdane na podlagi zakona iz drugega odstavka prejšnjega člena ali če so izpolnjeni pogoji iz tretjega in petega odstavka prejšnjega člena. Če uprava zavrne vlogo za izdajo overitve o priznanju, mora izdati odločbo o zavrnitvi vloge.
(2) Obrazec overitve o priznanju pooblastila iz prejšnjega odstavka je določen v Prilogi 1b, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Overitev o priznanju pooblastila iz prvega odstavka tega člena preneha veljati takoj, ko preneha veljati overjeno pooblastilo ali ko ga država, ki ga je izdala, odvzame, začasno odvzame ali prekliče njegovo veljavnost, vsekakor pa najpozneje v petih letih po njegovi izdaji.
90. člen
(obnovitev pooblastil o nazivu)
(1) Pooblastilo o nazivu, ki je izdano za obdobje petih let, se obnovi za isto časovno obdobje, če imetnik pooblastila o nazivu dokaže svojo zdravstveno sposobnost in strokovno usposobljenost. Zdravstveno sposobnost imetnik pooblastila o nazivu dokazuje s potrdilom o zdravstveni sposobnosti, ki ni starejše od dveh mesecev in ki ga izda pooblaščena zdravstvena ustanova.
(2) Strokovna usposobljenost se prizna:
– na podlagi priznanega opravljanja dolžnosti v funkciji, ki ustreza pooblastilu o nazivu in je trajala najmanj eno leto v predhodnih petih letih,
– na podlagi opravljanja funkcij, ki veljajo za enakovredne opravljanju del na morju (na primer: pomorski inšpektor, pristaniški kapitan, profesorji in člani izpitnih komisij za pridobitev pooblastil o nazivih pomorščakov), če je imetnik pooblastila v obdobju zadnjih petih let najmanj eno leto opravljal ta dela,
– na podlagi opravljenega osvežitvenega tečaja ali
– če je imetnik pooblastila najmanj tri mesece neposredno pred obnovitvijo pooblastila o nazivu opravljal dela na ladji na nadomestnem ali nižjem položaju, do katerega ima pravico na podlagi svojega pooblastila o nazivu.
91. člen
(osvežitveni tečaj)
(1) Osvežitveni tečaj obsega seznanitev s spremembami v pomorski tehnologiji, v mednarodnih predpisih in predpisih Republike Slovenije ter v priporočilih, ki se nanašajo na varnost človeškega življenja na morju in varstvo morskega okolja ter obnovo osnovnih znanj in veščin.
(2) Osvežitveni tečaj za nazive "prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več", "poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več", "drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več" in "upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več" traja najmanj šestdeset ur.
(3) Osvežitveni tečaj za nazive "častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več,", "prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000", "poveljnik na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000", "častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več,", "drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW", "upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW", "radijski elektronik II. razreda" in "radijski elektronik I. razreda" traja najmanj štirideset ur.
(4) Osvežitveni tečaj za nazive "častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500", "poveljnik ladje z bruto tonažo do 500" in "poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200" traja najmanj dvajset ur.
(5) Osvežitveni tečaj za naziva "radijski operater z omejenim pooblastilom" in "radijski operater s splošnim pooblastilom" traja najmanj deset ur.
92. člen
(obnovitev posebnih pooblastil)
(1) Posebno pooblastilo, ki je izdano za obdobje petih let, se obnovi za isto časovno obdobje, če imetnik posebnega pooblastila dokaže svojo strokovno usposobljenost.
(2) Strokovna usposobljenost se dokazuje:
– na podlagi priznanega opravljanja dolžnosti v funkciji, ki ustreza posebnemu pooblastilu in je trajalo najmanj eno leto v predhodnih petih letih na ladji, kjer se tako pooblastilo zahteva, ali
– s ponovno pridobitvijo posebnega pooblastila.
93. člen
(zamenjava pooblastil)
(1) Izgubo ali znatno poškodovanje pooblastila mora imetnik v osmih dneh prijaviti upravi, z navedbo osebnih podatkov (ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno bivališče, vrsta pooblastila) ter navedbo okoliščin izgube ali poškodovanja pooblastila.
(2) Izgubo ali znatno poškodovanje pooblastila v tujini mora imetnik pooblastila nemudoma prijaviti najbližjemu diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije, po prihodu v Republiko Slovenijo pa v osmih dneh prijaviti upravi na način, določen v prejšnjem odstavku.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena izda uprava potrdilo, na podlagi katerega imetnik pooblastila prekliče pooblastilo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Na vlogo imetnika pooblastila izda uprava novo pooblastilo po objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Rok veljavnosti pooblastila iz prejšnjega odstavka ne more biti daljši od datuma izteka veljavnosti preklicanega pooblastila.
VII. EVIDENCA IZDANIH POOBLASTIL IN OVERITEV
94. člen
(evidenca o izdanih pooblastilih in overitvah o priznanju pooblastil)
(1) Uprava vodi evidenco o izdanih pooblastilih in overitvah o priznanju pooblastil.
(2) Iz evidence morajo biti razvidni:
– podatki o pooblastilu (vrsta, številka, opravljanje del, raven odgovornosti, morebitne omejitve, datum izdaje, veljavnost, datum zadnje obnovitve, začasni ali trajni odvzem, prijava izgube ali znatnega poškodovanja, zapisi o spremembah pooblastila in datum spremembe, overitev) in
– podatki o imetniku pooblastila (ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, spol, fotografija, datum izdaje zadnjega zdravniškega spričevala, ki je bilo potrebno za izdajo ali obnovitev pooblastila, datum opravljanja izpita za pridobitev pooblastila).
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka mora uprava na pisno vlogo sporočiti tujim pomorskim upravnim organom in registriranim ladjarskim podjetjem.
VIII. ODVZEM POOBLASTIL
95. člen
(odvzem pooblastila)
Uprava trajno odvzame pooblastilo pomorščaku, ki je pridobil pooblastilo na podlagi ponarejenih listin ali neresničnih podatkov ali trajno ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih pogojev.
IX. NADZORSTVO MINISTRSTVA
96. člen
(nadzor ministrstva)
(1) Minister, pristojen za pomorstvo, najmanj na vsakih pet let imenuje komisijo, ki opravi nadzor nad izvajanjem upravnih postopkov po tem pravilniku in izvajalci usposabljanja iz 66. člena tega pravilnika.
(2) Komisijo sestavljajo neodvisni strokovnjaki na področju izobraževanja in usposabljanja pomorščakov, ki sami ne sodelujejo v postopkih izobraževanja in usposabljanja pomorščakov, niso člani izpitnih komisij po tem pravilniku in ne sodelujejo v upravnih postopkih po tem pravilniku.
X. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
97. člen
(predmet nadzora)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo pomorski inšpektorji.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se izvaja po predpisih o pomorski inšpekciji.
98. člen
(obseg nadzora)
(1) Nadzor pomorskega inšpektorja iz prejšnjega člena je omejen na:
– preverjanje, ali imajo vsi pomorščaki na ladjah pooblastila, ki so predpisana z STCW konvencijo ali ustrezne oprostitve, oziroma pisno potrdilo, da so zaprosili državo, pod zastavo katere ladja pluje, za priznanje nacionalnih pooblastil;
– preverjanje, ali so število članov posadke in pooblastila pomorščakov na ladjah v skladu z zahtevami države, pod zastavo katere ladja pluje.
(2) Sposobnost pomorščakov na ladjah o izpolnjevanju standardov za ladijsko stražarjenje, določenih v STCW konvenciji, se preverja v skladu z delom A kodeksa STCW konvencije, če obstaja utemeljen razlog, da ti standardi niso izpolnjeni zaradi enega od naslednjih dejstev:
– ladja je trčila, se potopila ali nasedla,
– ladja je med plovbo, na sidrišču ali na privezu izpustila v morje snovi, katerih izpust je po mednarodnih konvencijah nezakonit,
– ladja je manevrirala nepazljivo ali nevarno, pri čemer ni spoštovala prometnih shem, ki jih je odobril IMO, ali običajev in postopkov za varno plovbo,
– ladja je v drugih pogledih upravljana na način, ki predstavlja nevarnost za ljudi, premoženje ali okolje,
– pooblastilo je bilo pridobljeno z goljufijo ali imetnik pooblastila ni oseba, kateri je bilo pooblastilo izdano,
– ladja pluje pod zastavo države, ki ni članica STCW konvencije, ali ima posadka ladje pooblastila, ki jih je izdala država, ki ni članica STCW konvencije.
(3) V okviru preverjanja, predvidenega v prejšnjem odstavku, se lahko od pomorščakov zahteva, da dokažejo ustrezno usposobljenost na delovnem mestu. Takšno dokazovanje lahko zajema zlasti preverjanje izpolnjevanja operativnih zahtev standardov stražarjenja in pravilnega reagiranja v izrednih razmerah ob upoštevanju ravni pomorščakove odgovornosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
99. člen
(zamenjava pooblastila mornar motorist)
Pomorščaki, ki so do uveljavitve tega pravilnika pridobili pooblastilo o nazivu "mornar motorist", z omejitvijo poveljevati ladji z bruto tonažo do 25 in upravljati ladijske motorje z močjo do 75 kW ali naziv "mornar motorist v obalnem morju", z omejitvijo poveljevati ladji z bruto tonažo do 50 in upravljati ladijske motorje z močjo do 150 kW, ga lahko zamenjajo s pooblastilom iz 16. člena tega pravilnika.
100. člen
(zamenjava drugih pooblastil o nazivu)
Pomorščaki, ki so do uveljavitve tega pravilnika pridobili naziv, naveden v 14. členu tega pravilnika, razen naziva iz prejšnjega člena, obdržijo ta naziv.
101. člen
(prevedba pooblastil, izdanih po prejšnjih predpisih)
Pomorščaki, ki so do uveljavitve tega pravilnika pridobili naziv po prejšnjih predpisih, lahko z uveljavitvijo tega pravilnika, ob izpolnjevanju pogojev iz 90. člena tega pravilnika, pridobijo naslednja pooblastila o nazivih:
– namesto ''krmar'' – ''član posadke v sestavi krovne straže'',
– namesto ''ladjevodja omejene plovbe'' – ''poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200'',
– namesto ''poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju'' – ''poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200'',
– namesto ''ladjevodja'' – ''častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500,'' oziroma ''poveljnik ladje z bruto tonažo do 500'', če izpolnjuje pogoje iz 21. člena tega pravilnika,
– namesto ''častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi,'' – ''častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500'',
– namesto ''poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi'' – ''poveljnik ladje z bruto tonažo do 500'',
– namesto ''poročnik trgovske mornarice'' – ''častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več,'' oziroma ''prvi častnik krova ali poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000'', če izpolnjuje pogoje iz 23. ali 24. člena tega pravilnika, ali ''prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več'', če ima pomorščak več kot 5 let plovbe kot krovni častnik ladje dolge plovbe; tak pomorščak ne more pridobiti naziva ''poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več'', če ne izpolnjuje pogojev iz 26. člena tega pravilnika in nima opravljenega izpita za naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več”,
– namesto ''kapitan dolge plovbe'' – ''prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več'' oziroma ''poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več'', če ima posebna pooblastila iz 20. člena tega pravilnika,
– namesto ''ladijski mazač'' – ''član posadke v sestavi strojne straže'',
– namesto ''ladijski motorist'' – ''član posadke v sestavi strojne straže'',
– namesto ''ladijski strojevodja'' – ''častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW'',
– namesto ''častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi'' – ''častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW'',
– namesto ''pomorski strojnik'' – ''častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več,'' oziroma ''drugi častnik stroja ali upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW'', če izpolnjuje pogoje iz 30. ali 31. člena tega pravilnika, ali ''drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več'', če ima pomorščak najmanj 5 let plovbe kot ''pomorski strojnik na ladjah s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več''; tak pomorščak ne more pridobiti naziva ''upravitelj stroja na ladjah s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več'', če ne izpolnjuje pogojev iz 33. člena tega pravilnika in nima opravljenega izpita za naziv “drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več”,
– namesto ''prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več'' – drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več'' in
– namesto ''pomorski strojnik I. razreda'' – ''upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več''.
102. člen
(zamenjava pooblastila o nazivu pomorski radiotelegrafist
I. ali II. razreda)
Pomorščaki, ki so do uveljavitve tega pravilnika pridobili naziv ''pomorski radiotelegrafist I. razreda'' ali ''pomorski radiotelegrafist II. razreda'', lahko z uveljavitvijo tega pravilnika, ob izpolnjevanju pogojev iz 90. člena tega pravilnika, pridobijo pooblastilo o nazivu ''radijski elektronik II. razreda'', če so pridobili višješolsko strokovno ali visokošolsko izobrazbo po študijskem programu elektronika in imajo opravljen izpit za naziv "radijski elektronik II. razreda".
103. člen
(pridobitev pooblastil o nazivu na podlagi izobrazbe po prejšnjih predpisih)
Pomorščak, ki po uveljavitvi tega pravilnika vloži vlogo za izdajo pooblastila o nazivu ‘‘častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več’‘, ‘‘prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000’‘, ‘‘poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000’‘, ‘‘prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več’‘, ‘‘poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več’‘, ‘‘častnik stroja za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več’‘, ‘‘drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW’‘, ‘‘upravitelj stroja z močjo med 750 in 3000 kW’‘, ‘‘drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več’‘, ‘‘radijski elektronik II. razreda’‘ ali ‘‘radijski elektronik I. razreda’‘ in je zahtevano izobrazbo pridobil pred 1. avgustom 1998, mora opraviti osvežitveni tečaj.
104. člen
(veljavnost že izdanih posebnih pooblastil)
Posebna pooblastila “požarna varnost na vodstveni ravni“, "varnost tankerjev za prevoz olja na vodstveni ravni", "varnost tankerjev za prevoz kemikalij na vodstveni ravni" in "varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov na vodstveni ravni", ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, imajo enako veljavo kot posebna pooblastila “pooblastilo o usposobljenosti za požarno varnost", "pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz olja", " pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kemikalij'' in ''pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov", izdana na podlagi tega pravilnika.
105. člen
(zamenjava posebnega pooblastila »ravnanje s sredstvi za reševanje«)
Pomorščaki, ki imajo posebno pooblastilo “ravnanje s sredstvi za reševanje”, lahko zaprosijo za zamenjavo s posebnim pooblastilom ”ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom ”.
106. člen
(rok veljavnosti posebnih pooblastil, izdanih po prejšnjih predpisih)
Posebna pooblastila, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo še naprej v veljavi za obdobje, za katero so bila izdana.
107. člen
(veljavnost pooblastil, enakovrednih pooblastilu iz 10. člena)
Pooblastila, enakovredna pooblastilu iz 10. člena tega pravilnika, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo še naprej v veljavi.
108. člen
(usposabljanje ob uveljavitvi tega pravilnika)
Izvajalci usposabljanja, ki ob uveljavitvi tega pravilnika že izvajajo usposabljanje za pridobitev pooblastil, morajo pridobiti odločbo o izpolnjevanju pogojev za usposabljanje iz 70. člena najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika. Tečaji, ki jih opravijo pred potekom tega roka, se pomorščakom priznajo.
109. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega prenehajo veljati Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/98 in 65/99), Navodilo o strokovnem delu izpitnega programa za pridobitev nazivov pomorščakov (Uradni list RS, št. 33/98), Navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika in pripravniškem programu na ladjah trgovske mornarice (Uradni list RS, št. 33/98), Pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil (Uradni list RS, št. 33/98) in Pravilnik o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov (Uradni list RS, št. 33/98 in 87/00).
110. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-2/2003/31
Ljubljana, dne 26. septembra 2005.
EVA 2004-2411-0089
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet
Priloga 2

  IZPITNI PROGRAM IN PROGRAM OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA DELO NA LADJI

  Izpitni program za pridobitev pooblastila o osnovni usposobljenosti za
delo na ladji obsega predmete:
  – tehnike za osebno preživetje/iskanje, reševanje in obstanek na
morju: preživetje na morju v primeru zapuščanja ladje; opis različnih
pomorskih nesreč, ki se lahko zgodijo na morju; oprema za reševanje na
ladjah; oprema za reševanje v reševalnih čolnih; namestitev opreme za
reševanje na ladjah; vplivi, ki povečujejo možnosti preživetja, kot so:
urjenje in opravljanje vaj, osebna zaščitna sredstva, pripravljenost v
primerih sile, zadolžitve na zbirnem mestu in v primeru zapuščanja ladje,
postopki preživetja v vodi, postopki preživetja v rešilnem čolnu in
nevarnosti, ki lahko ogrožajo ponesrečence;
  – gašenje požara: organizacija protipožarne službe na ladji; vrste in
namestitev protipožarne opreme na ladjah in varni izhodi; teorija gorenja,
viri vžiga, gorljiva snov, nevarnosti požara in širitev požara;
protipožarne straže; postopki na ladji v primeru požara, sistemi za
odkrivanje požara na ladjah; sredstva za gašenje različnih tipov požarov;
  – osnove prve pomoči: osnovno poznavanje človeškega telesa in funkcije
organov; ukrepi v primeru nezgod, kot so pravilna lega ponesrečenca,
tehnike oživljanja, preprečevanje krvavitev ter prenos ponesrečencev;
ravnanje pri šoku, opeklinah in poškodbah z električnim tokom in
  – osebna varnost in družbeno odgovorne naloge: plani za postopanje v
primerih trčenja ladij, prodora vode, požara ali nasedanja; komunikacijski
in alarmni sistemi na ladjah; preprečevanje onesnaževanja morskega okolja;
zaščita pri delu na ladjah; sporazumevanje med osebami na ladjah;
medsebojni odnosi oseb na ladjah.
  Izpit se dela ustno.

Priloga 3

IZPITNI PROGRAM ZA PRIDOBITEV NAZIVA

1. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “mornar motorist“ obsega predmete:

– navigacija (ustno in praktično): uporaba kompasa, pomorske karte, priročniki in sredstva za navigacijo, luči in označbe na plovni poti, vrisovanje plovnih poti, določevanje točke ladje, plovba v vseh vremenskih razmerah, način opravljanja straže v krovni službi;

– pomorstvo (ustno): čolni in ladje, nosilnost, vzdrževanje in oprema, manipulacija s tovorom, ladijska skladišča, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, za sidranje, krmarjenje, vzdrževanje čolnov in ladij, ladijske vrvi, osnove stabilnosti ladje, zlaganje tovora, zavarovanje tovora pri plovbi, manevriranje z ladjo, privezovanje, organizacija protipožarne zaščite, sredstva za reševanje, postopek pri požaru, vdoru vode, nasedanju in zapuščanju ladje, reševanju in obstanku na morju, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovil;

– izogibanje trčenju na morju (ustno): predpisi o izogibanju trčenju na morju, zastave mednarodnega signalnega kodeksa, zastave in nakit;

– ladijski postroji (ustno in praktično): vrste ladijskih motorjev in način dela, zagon motorjev, nadzor med delovanjem in zaustavitev motorjev, sistemi za hlajenje in mazanje, goriva in maziva za motorje, vrste in namen pomorskih strojev in naprav, gonila za prenos moči, ladijske instalacije, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo;

– varstveni ukrepi (ustno in praktično): tehnični in varstveni ukrepi na ladji, viri poškodb, osebna in kolektivna zaščitna sredstva, osnove o ladijski higieni, nalezljive in druge specifične bolezni ter varstvo pred njimi, prva pomoč na plovilu;

– osnove meteorologije (ustno): osnove o atmosferi, instrumenti za merjenje temperature in pritiska zraka, rokovanje in vzdrževanje, vetrovi, morski tokovi in megla.

2. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “član posadke v sestavi krovne straže“ obsega predmete:

– krmarjenje (ustno): povelja za krmarjenje v slovenskem in angleškem jeziku, uporaba ladijskih kompasov, ročno in avtomatsko krmarjenje;

– opravljanje straže (ustno): dolžnosti člana posadke v sestavi krovne straže, opazovanje v vseh vremenskih razmerah, postopki pri zamenjavi in predaji straže;

– pomorstvo (ustno): manevriranje z ladjo, dolžnosti pri zapuščanju ladje, požaru, vdoru vode in onesnaženju.

3. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200“ obsega predmete:

– navigacija (ustno in praktično): uporaba kompasa, pomorske karte, priročniki in sredstva za navigacijo, luči in označbe na plovni poti, vrisovanje plovnih poti, določevanje točke ladje, plovba z ladjo po Jadranskem morju v različnih vremenskih razmerah, način opravljanja straže v krovni službi;

– pomorstvo (ustno): značilnosti ladij, osnovne manevrske lastnosti ladij in sistemi manevriranja ter privez in sidranje ladij, nosilnost, vzdrževanje in pregled opreme, nadvodje in ugrez, sidra, krmila, osnove stabilnosti ladje, nakladanje, razkladanje in zlaganje tovora, nevarni tovori, zavarovanje tovora pri plovbi, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, ladijsko skladišče, ladijske vrvi, vzdrževanje ladje in opreme, vlačenje in reševanje ladij in oseb v morju, sredstva za reševanje, postopek pri požaru, vdoru vode, nasedanju in zapuščanju ladje, reševanju in obstanku na morju, protipožarna sredstva, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovil;

– varstveni ukrepi (ustno): tehnični in varstveni ukrepi na ladji, viri poškodb, osebna in kolektivna zaščitna sredstva, osnove o ladijski higieni, nalezljive in druge specifične bolezni ter varstvo pred njimi, prva pomoč na plovilu;

– izogibanje trčenju na morju (ustno): predpisi o izogibanju trčenju na morju, mednarodni signalni kodeks, sredstva za optično in akustično signalizacijo po Morsejevem sistemu, signalne zastave;

– meteorologija (ustno): glavne definicije, atmosfera, lokalni vetrovi, instrumenti za merjenje temperature in zračnega tlaka, morski tokovi in megla na Jadranskem morju in njihov vpliv na navigacijo, osnovni elementi za vremensko napoved, obvestila o vremenu, meteorološka služba;

– ladijsko poslovanje (ustno): delitev morja, vpis ladij, ladijske listine in knjige, red na ladji, osnove o pomorskem prevozu, listine o tovoru, dolžnosti članov posadke ladje, red v pristaniščih, dolžnosti poveljnika pri poškodbi ladje, trčenju, nasedanju, vlačenju in pomoči drugi ladji, pomorska nesreča, inšpekcijsko in carinsko nadzorstvo, preprečevanje onesnaževanja morja.

4. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500,“ obsega predmete:

– navigacija (ustno in praktično): pomorske karte in delo z njimi, priročniki za plovbo po Jadranskem, Sredozemskem in Črnem morju, luči in označbe na plovni poti, različne metode določevanja točke ladje s terestričnimi objekti in nebesnimi telesi, uporaba kompasa, magnetizem, girokompasi – deviacija, navtične tablice, globinomeri, brzinomeri, radar, način opravljanja straže v krovni službi;

– pomorstvo (ustno): klasifikacija ladij, pregledi in spričevala, značilnosti ladij, osnovne manevrske lastnosti ladij in sistemi manevriranja ter privez in sidranje ladij, nosilnost, vzdrževanje in pregled opreme, nadvodje in ugrez, sidra, krmila, osnove stabilnosti ladje, nakladanje, razkladanje in zlaganje tovora, nevarni tovori, zavarovanje tovora pri plovbi, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, ladijsko skladišče, drenažni sistem ladje, ladijske vrvi, vzdrževanje ladje in opreme, vlačenje in reševanje ladij in oseb v morju, sredstva za reševanje, postopek pri požaru, vdoru vode, nasedanju in zapuščanju ladje, reševanju in obstanku na morju, protipožarna sredstva, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovil;

– varstveni ukrepi (ustno): tehnični in varstveni ukrepi na ladji, viri poškodb, osebna in kolektivna zaščitna sredstva, osnove o ladijski higieni, nalezljive in druge specifične bolezni ter varstvo pred njimi, postopek pri mehaničnem, toplotnem in električnem udaru, prva pomoč na ladji, ladijska ambulanta in zdravila;

– izogibanje trčenju na morju (ustno): predpisi o izogibanju trčenju na morju, mednarodni signalni kodeks, sredstva za optično in akustično signalizacijo po Morsejevem sistemu, signalne zastave;

– ladijsko poslovanje (ustno): delitev morja, vpis ladij, ladijske listine in knjige, ladijska administracija, red na ladji, osnove o pomorskem prevozu, listine o tovoru, dolžnosti poveljnika in članov posadke ladje, red v pristaniščih, dolžnosti poveljnika pri poškodbi ladje, trčenju, nasedanju, vlačenju in pomoči drugi ladji, pomorska nesreča, inšpekcijsko in carinsko nadzorstvo, preprečevanje onesnaževanja morja in

– meteorologija (ustno): glavne definicije, atmosfera, temperatura, tlak, vlaga, vetrovi, instrumenti za merjenje temperature in zračnega tlaka, morski tokovi in megla na Jadranskem morju in v Sredozemlju ter njihov vpliv na navigacijo, oblaki – vrste in pomikanje oblakov, osnovni elementi za vremensko napoved, obvestila o vremenu, meteorološka služba.

5. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “častnik, zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več,“ obsega predmete:

– navigacija (pisno in ustno): temeljito poznavanje in sposobnost uporabe pomorskih kart in priročnikov, tabele plime in oseke, obvestila pomorščakom, radijska navigacijska opozorila in obvestila v zvezi z urejanjem prometa na plovnih poteh, magnetizem, giroskop, kompas, vštevši napake in korekcije, brzinomeri in globinomeri, navtične tablice, določevanje točke ladje s terestričnimi objekti in nebesnimi telesi, uporaba hiperboličnih in satelitskih navigacijskih naprav, loksodroma in ortodroma, optični in akustični pripomočki v navigaciji, poznavanje radarja, sposobnost uporabe radarja in sposobnost razlage in analize radarskih podatkov, kronometer, sekstant, plovba ladje po kanalih, ožinah, rekah, na območju megle in plavajočega ledu, plovba pod vplivom toka in vetra, luči in označbe na plovnih poteh, način opravljanja straže v krovni službi, naprave za zapisovanje podatkov o potovanju in samodejne identifikacije ladje;

– pomorstvo (ustno): klasifikacija ladij, pregledi in spričevala, značilnosti ladij, splošno poznavanje glavnih konstrukcijskih delov ladje in nazivov vsakega posamičnega dela, osnovne manevrske lastnosti ladij in sistemi manevriranja ter privez in sidranje ladij, nosilnost, vzdrževanje in pregled opreme, nadvodje in ugrez, sidra, krmila, nosilnost, izmeritev in stabilnost ladij, aktivno znanje in uporaba tabel, diagramov in računalnikov za stabilnost, pretega in obremenitev, poznavanje osnovnih postopkov pri delni izgubi rezervne plovnosti, nakladanje, razkladanje in zlaganje tovora, načrti in listine o tovoru, nevarni tovori, ventilacija tovora, zavarovanje tovora pri plovbi, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, ladijsko skladišče, drenažni sistem ladje, ladijske vrvi, vzdrževanje ladje in opreme, vlačenje in reševanje ladij in oseb v morju, spravljanje ladje v dok, ladijska administracija, sredstva za reševanje, postopek pri požaru, vdoru vode, nasedanju in zapuščanju ladje, reševanju in obstanku na morju, protipožarna sredstva, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovil, izpolnjevanje zahtev Mednarodnega kodeksa o varnem upravljanju z ladjo (ISM);

– varstveni ukrepi (ustno): tehnični in varstveni ukrepi na ladji, viri poškodb, osebna in kolektivna zaščitna sredstva;

– izogibanje trčenju na morju (ustno): predpisi o izogibanju trčenju na morju, mednarodni signalni kodeks, sredstva za optično in akustično signalizacijo po Morsejevem sistemu, signalne zastave;

– ladijsko zdravstvo (ustno): postopek pri poškodbah ali smrti na ladji, hrana in voda na ladji, ladijska ambulanta in zdravila, vrste in vzroki poškodb na ladji, prva pomoč na ladji, osnove o ladijski higieni, nalezljive in druge specifične bolezni ter varstvo pred njimi, postopek pri mehaničnem, toplotnem in električnem udaru, poznavanje praktične uporabe zdravniških navodil, dobljenih po radiu, karantenske in druge bolezni, postopek v primeru poroda na ladji;

– meteorologija in oceanografija (ustno): glavne definicije, atmosfera, temperatura, tlak, vlaga, padavine, vetrovi, instrumenti za merjenje temperature in zračnega tlaka, vpliv meteoroloških razmer na navigacijo in tovor, cikloni, anticikloni in fronte, izogibanje ciklonom, meteorološki bilteni, karte faksimile, ključ priročniki, meteorološka opazovanja, morski tokovi in valovi, lastnosti morja, led na morju, oblaki – vrste in pomikanje oblakov, osnovni elementi za vremensko napoved, obvestila o vremenu, meteorološka služba;

– angleški jezik (pisno in ustno): poznavanje ladijske in splošne pomorske terminologije, ustrezno znanje angleškega jezika, ki omogoča praktično uporabo pomorskih kart in drugih publikacij, razumevanje meteoroloških obvestil in sporočil, ki se nanašajo na varnost ladje in plovbe, sposobnost jasnega izražanja v stiku z drugimi ladjami in obalnimi postajami ter sporazumevanje med osebami na ladji, sposobnost razumeti in aktivno uporabljati standardni slovar, ki ga je izdal IMO, sestavljanje cirkularnih obvestil, vremenskega poročila, prijave pomorske nezgode in dokumenti o tovoru, prevajanje ustreznega besedila do 150 besed iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno z uporabo slovarja in

– pomorsko pravo (ustno): pojem in delitev pomorskega prava, viri pomorskega prava, pomorsko mednarodno pravo, pomorsko upravno pravo, pomorsko civilno pravo, pomorsko delovno pravo, pravna delitev morja, organi pomorske uprave – vloga in pristojnosti, pravni pojem ladje in čolna, državna pripadnost in vpis ladje, kategorije plovbe, sposobnost ladje za plovbo, izmeritev in klasifikacija ladij, pregledi ladij in klasifikacijski zavodi, vsebina in cilji SOLAS konvencije, vsebina in cilji MARPOL konvencije, Mednarodna konvencija o tovornih črtah, ladijske listine in knjige, ladijska posadka – nazivi in pooblastila, pravice in dolžnosti članov posadke, pravice in dolžnosti poveljnika ladje, razpored straže, pojem lastnika ladje in ladjarja, pojem in vrste pogodb o izkoriščanju ladij, vrste pogodb o prevozu tovora, izvajanje pogodb o prevozu tovora – vkrcevanje tovora, čas vkrcevanja, prevozne listine (nakladnica, tovorni list), izročitev tovora prejemniku, odgovornost ladjarja, voznina, pogodbe o prevozu potnikov in prtljage, pogodbe o vlečenju in potiskanju, pogodbe o zakupu ladje, mednarodni predpisi o trčenju ladij, vrste trčenj po vzrokih, krivda in odgovornost za trčenje, mednarodni predpisi o reševanju ljudi in premoženja na morju, pravice in dolžnosti reševalcev, določitev višine nagrade za reševanje, mednarodna pravila o skupnih havarijah, namen in vrste pomorskega zavarovanja.

6. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več” obsega predmete:

– navigacija (pisno in ustno): temeljito poznavanje in sposobnost uporabe pomorskih kart in priročnikov, tabele plime in oseke, obvestila pomorščakom, radijska navigacijska opozorila in obvestila v zvezi z urejanjem prometa na plovnih poteh, magnetizem, giroskop, kompas, vštevši napake in korekcije, brzinomeri in globinomeri, navtične tablice, izbiranje poti, določevanje točke ladje s terestričnimi objekti in nebesnimi telesi, uporaba hiperboličnih in satelitskih navigacijskih naprav, loksodroma in ortodroma, optični in akustični pripomočki v navigaciji, vpliv napak na zanesljivost pozicije, poznavanje radarja, sposobnost uporabe radarja in sposobnost razlage in analize radarskih podatkov, kronometer, čas, pretvarjanje časa, sekstant, plovba ladje po kanalih, ožinah, rekah, na območju megle in plavajočega ledu, plovba pod vplivom toka in vetra, luči in označbe na plovnih poteh, način opravljanja straže v krovni službi, naprave za zapisovanje podatkov o potovanju in samodejne identifikacije ladje;

– pomorstvo (ustno): klasifikacija ladij, pregledi in spričevala, vrste in značilnosti ladij, splošno poznavanje glavnih konstrukcijskih delov ladje in nazivov vsakega posamičnega dela, nosilnost, vzdrževanje in pregled opreme, nadvodje in ugrez, sidra, krmila, nosilnost, izmeritev in stabilnost ladij – prečna začetna stabilnost in metacentrska višina, stabilnost pri velikih nagibnih kotih, vzvod stabilnosti, krivulja stabilnosti, vzdolžna stabilnost in določitev prevesa, dinamična stabilnost, stabilnost v posebnih razmerah, aktivno znanje in uporaba tabel, diagramov in računalnikov za stabilnost, pretega in obremenitev, poznavanje osnovnih postopkov pri delni izgubi rezervne plovnosti, nakladanje, razkladanje in zlaganje tovora, načrti in listine o tovoru, nevarni tovori, ventilacija tovora, zavarovanje tovora pri plovbi, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, prevoz hlajenega in zamrznjenega tovora, označevanje težkih tovorov in enot tovora, prevoz tekočega tovora in ukrepi za varnost tankerjev, balastiranje, čiščenje in degaziranje tankov, prevoz žita, ladijsko skladišče, drenažni sistem ladje, ladijske vrvi, vzdrževanje ladje in opreme, vlačenje in reševanje ladij in oseb v morju, spravljanje ladje v dok, ladijska administracija, sredstva za reševanje, postopek pri požaru, vdoru vode, nasedanju in zapuščanju ladje, reševanju in obstanku na morju, protipožarna sredstva, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovil, izpolnjevanje zahtev Mednarodnega kodeksa o varnem upravljanju z ladjo (ISM), manevriranje z ladjo – manevrske lastnosti ladje, manevriranje z ladjo v različnih razmerah, približevanje pristanišču, pilotski ladji in drugim plovnim objektom, manevriranje po rekah in plitkih vodah, uporaba vlačilcev in vlačenje, zasidranje, privezovanje in spravljanje v dok, manevriranje v oteženih razmerah;

– izogibanje trčenju na morju (ustno): predpisi o izogibanju trčenju na morju;

– meteorologija in oceanografija (ustno): glavne definicije, atmosfera, temperatura, tlak, vlaga, padavine, vetrovi, instrumenti za merjenje temperature in zračnega tlaka, vpliv meteoroloških razmer na navigacijo in tovor, cikloni, anticikloni in fronte, izogibanje ciklonom, meteorološki bilteni, karte faksimile, ključ priročniki, meteorološka opazovanja, morski tokovi in valovi, lastnosti morja, led na morju, oblaki – vrste in pomikanje oblakov, osnovni elementi za vremensko napoved, obvestila o vremenu, meteorološka služba;

– angleški jezik (pisno in ustno): poznavanje ladijske in splošne pomorske terminologije, poznavanje klavzul v nakladnici, manifestu in v pogodbi o prevozu, ustrezno znanje angleškega jezika, ki omogoča praktično uporabo pomorskih kart in drugih publikacij, razumevanje meteoroloških obvestil in sporočil, ki se nanašajo na varnost ladje in plovbe, sposobnost jasnega izražanja v stiku z drugimi ladjami in obalnimi postajami ter sporazumevanje med osebami na ladji, sposobnost razumeti in aktivno uporabljati standardni slovar, ki ga je izdal IMO, sestavljanje cirkularnih obvestil, vremenskega poročila, prijave pomorske nezgode in dokumenti o tovoru, prevajanje ustreznega besedila do 250 besed iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno z uporabo slovarja in

– pomorsko pravo (ustno): pojem in delitev pomorskega prava, viri pomorskega prava, IMO – cilji, organizacija in način delovanja, mednarodne konvencije, kodeksi in pravila, Pomorski zakonik RS, podzakonski predpisi, Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, 1982, zaščita morja pred onesnaževanjem – globalne in regionalne konvencije (Barcelonska konvencija 1976 in protokoli), pomorsko mednarodno vojaško pravo, organi pomorske uprave – vloga in pristojnosti, strokovno‑tehnična opravila v zvezi z varnostjo plovbe, plovne poti, pristanišča in red v pristaniščih, morsko javno dobro, inšpekcijsko nadzorstvo varnosti plovbe, pravni pojem ladje in čolna, državna pripadnost in vpis ladje, stvarne pravice na ladji, kategorije plovbe, sposobnost ladje za plovbo, izmeritev in klasifikacija ladij, pregledi ladij in klasifikacijski zavodi, vsebina in cilji SOLAS konvencije, vsebina in cilji MARPOL konvencije, Mednarodna konvencija o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri onesnaženju z olji, 1990, Mednarodna konvencija o tovornih črtah, Mednarodna konvencija o izmeritvi ladij, ladijske listine in knjige, ladijska posadka – nazivi in pooblastila, STCW konvencija, konvencije Mednarodne organizacije dela o pogojih dela na ladji, pravica pomorščaka do repatriacije, pravice in dolžnosti članov posadke, pravice in dolžnosti poveljnika ladje, razpored straže, pojem lastnika ladje in ladjarja, pojem in vrste pogodb o izkoriščanju ladij, vrste pogodb o prevozu tovora, Haaško-visbijska pravila in Hamburška pravila o prevozu tovora, izvajanje pogodb o prevozu tovora – vkrcevanje tovora, čas vkrcevanja, prevozne listine (nakladnica, tovorni list), izročitev tovora prejemniku, odgovornost ladjarja, voznina, pogodbe o prevozu potnikov in prtljage, pogodbe o vlečenju in potiskanju, pogodbe o zakupu ladje, mednarodni predpisi o trčenju ladij, vrste trčenj po vzrokih, krivda in odgovornost za trčenje, pristojnost sodišč za trčenje, mednarodni predpisi o reševanju ljudi in premoženja na morju, pravice in dolžnosti reševalcev, določitev višine nagrade za reševanje, mednarodna pravila o skupnih havarijah, uporaba York Antwerpenskih pravil, postopek poveljnika po skupni havariji, neposlovna odškodninska odgovornost lastnika ladje in ladjarja, namen in vrste pomorskega zavarovanja.

7. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “član posadke v sestavi strojne straže“ obsega predmete:

– opravljanje straže v strojni službi (ustno): opravljanje kontrole prostorov strojnice, kontrola dela separatorjev, opravljanje meritev tankov v strojnici, obveščanje o ugotovljenih pomanjkljivostih;

– ladijski postroji (ustno): vrste in način delovanja ladijskih motorjev, zagon in zaustavljanje motorjev, sistemi za hlajenje in mazanje ladijskih strojev, vrste in namen pomožnih strojev in naprav, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo, vrste in delitev ladijskih parnih kotlov in turbin, naprave za oskrbovanje kotlov, fizikalne in kemične lastnosti goriv in maziv, ravnanje z gorivi in mazivi, kotelska voda, balastna in kalužna drenaža, ventili, filtri, sistemi odpadnih, sanitarnih in zaoljenih vod in

– varstveni ukrepi (ustno): viri poškodb pri delu, osebna in kolektivna zaščita na ladji, ukrepi pred onesnaževanjem morja z ladje, dolžnosti pri zapuščanju ladje, požaru, vdoru vode in onesnaženju.

8. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW“ obsega predmete:

– ladijski postroji (ustno): vrste in način delovanja ladijskih motorjev, zagon in zaustavljanje motorjev, oskrbovanje motorjev pri obratovanju, izkoriščanje ladijskih motorjev in ekonomičnost obratovanja, izračun moči motorja s pomočjo indikatorskih diagramov, sistemi za hlajenje in mazanje ladijskih strojev, vrste in namen pomožnih strojev in naprav, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo, vrste in delitev ladijskih parnih kotlov in turbin, naprave za oskrbovanje kotlov, goriva in kotelska voda, balastna in kalužna drenaža, ventili, filtri, sistemi odpadnih, sanitarnih in zaoljenih vod, vzdrževanje ladijskih postrojev, opravljanje straže v strojni službi;

– ladijski pomožni stroji in naprave (ustno): vrste in namen pomožnih ladijskih strojev in naprav, gonila za prenos moči pri ladijskih strojih, ladijski krovni stroji in naprave, vrste hladilnih naprav;

– ladijska elektrotehnika (ustno): viri električne energije in vrste toka, električna ladijska instalacija in elektronika, električni stroji in naprave, električni merilni instrumenti, vzdrževanje in ravnanje z električnimi postroji;

– pomorski predpisi (ustno): ladijske listine in knjige ter njihovo vodenje, klasifikacijski zavodi, tehnični pregledi, nacionalni in mednarodni predpisi o varnosti plovbe in

– varstveni ukrepi (ustno): viri poškodb pri delu, osebna in kolektivna zaščita na ladji, varstvo pri delu v strojnici, ukrepi pred onesnaževanjem morja z ladje, dolžnosti pri zapuščanju ladje, požaru, vdoru vode in onesnaženju.

9. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “častnik stroja, zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več,” obsega predmete:

– ladijski postroji (ustno in praktično): vrste in način delovanja ladijskih motorjev, zagon in zaustavljanje motorjev, oskrbovanje motorjev pri obratovanju, izkoriščanje ladijskih motorjev in ekonomičnost obratovanja, izračun moči motorja s pomočjo indikatorskih diagramov, sistemi za hlajenje in mazanje ladijskih strojev, avtomatizacija glavnega motorja, alarmne naprave in daljinsko krmiljenje motornih postrojev na ladji, fizikalne in kemične lastnosti goriva in maziva, priprava goriva in maziva za uporabo, vzdrževanje ladijskih postrojev, vrste in namen pomožnih strojev in naprav, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo, vrste in delitev ladijskih kotlov in turbin, naprave za oskrbovanje kotlov, goriva in kotelska voda, balastna in kalužna drenaža, ventili, filtri, sistemi odpadnih, sanitarnih in zaoljenih vod, opravljanje straže v strojni službi;

– ladijski parni kotli in turbine (ustno in praktično): konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje ladijskih parnih kotlov, ladijskih parnih turbin, izkoriščanje in ekonomičnost obratovanja kotla, parnih turbin, izračun moči, avtomatizacija in varnostni ukrepi pri ladijskih parnih kotlih in turbinah, oskrbovanje, vzdrževanje in razstavljanje ladijskih parnih kotlov in turbin, obdelava napajalne in hladilne vode v ladijskih postrojih;

– ladijski pomožni stroji in naprave (ustno in praktično): konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje vseh ladijskih pomožnih strojev in naprav, avtomatizacija pomožnih strojev in naprav, način delovanja, delitev in glavne značilnosti ladijskih hladilnih naprav, delitev in vzdrževanje ladijskih krovnih strojev in naprav;

– ladijska elektrotehnika in avtomatizacija (ustno in praktično): konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje ladijskih električnih strojev, instalacij in naprav, uporaba, vzdrževanje in ekonomičnost ladijskih električnih strojev, naprav in instalacij, viri električne energije in vrste toka, elektronika in avtomatizacija v funkciji varnosti ladijskih postrojev, električni merilni instrumenti, vzdrževanje in ravnanje z električnimi postroji;

– pomorski predpisi (ustno): ladijske listine in knjige in njihovo vodenje, klasifikacijski zavodi, tehnični pregledi, tehnični in drugi predpisi o varnosti ladje, ladijskih naprav in instrumentov, posadke, potnikov in tovora;

– varstveni ukrepi (ustno): viri poškodb pri delu, osebna in kolektivna zaščita na ladji, varstvo pri delu v strojnici, ukrepi pred onesnaževanjem morja z ladje, dolžnosti pri zapuščanju ladje, požaru, vdoru vode in onesnaženju in

– angleški jezik (pisno in ustno): poznavanje tehnične terminologije, sporazumevanje, sestavljanje strokovne naročilnice za potrebe ladijskega obrata, sestavljanje poročil o havarijah ladijskih postrojev, prevajanje ustreznega besedila do 150 besed iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno z uporabo slovarja.

10. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več” obsega predmete:

– ladijski postroji (ustno in praktično): vrste in način delovanja ladijskih motorjev, zagon in zaustavljanje motorjev, oskrbovanje motorjev pri obratovanju, izkoriščanje ladijskih motorjev in ekonomičnost obratovanja, izračun moči motorja s pomočjo indikatorskih diagramov, sistemi za hlajenje in mazanje ladijskih strojev, avtomatizacija glavnega motorja, alarmne naprave in daljinsko krmiljenje motornih postrojev na ladji, fizikalne in kemične lastnosti goriva in maziva, priprava goriva in maziva za uporabo, vzdrževanje ladijskih postrojev, vrste in namen pomožnih strojev in naprav, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo, vrste in delitev ladijskih kotlov in turbin, naprave za oskrbovanje kotlov, goriva in kotelska voda, balastna in kalužna drenaža, ventili, filtri, sistemi odpadnih, sanitarnih in zaoljenih vod, organizacija dela posadke stroja, izračun zalog in porabe goriva, maziva, vode, potrošnega materiala, opravljanje straže v strojni službi;

– ladijski parni kotli in turbine (ustno in praktično): konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje ladijskih parnih kotlov, ladijskih parnih turbin, izkoriščanje in ekonomičnost obratovanja kotla, parnih turbin, izračun moči, avtomatizacija in varnostni ukrepi pri ladijskih parnih kotlih in turbinah, oskrbovanje, vzdrževanje in razstavljanje ladijskih parnih kotlov in turbin, obdelava napajalne in hladilne vode v ladijskih postrojih;

– ladijski pomožni stroji in naprave (ustno in praktično): vrste in namen pomožnih strojev in naprav, obratovanje, izkoriščanje in vzdrževanje pomožnih strojev in naprav, organizacija dela posadke stroja za delo z vsemi pomožnimi stroji in napravami na ladji, ekonomičnost obratovanja pomožnih strojev in naprav, odpravljanje okvar na pomožnih strojih in napravah, avtomatizacija pomožnih strojev in naprav, način delovanja, delitev in glavne značilnosti ladijskih hladilnih naprav, delitev in vzdrževanje ladijskih krovnih strojev in naprav;

– ladijska elektrotehnika in avtomatizacija (ustno in praktično): konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje ladijskih električnih strojev, instalacij in naprav, uporaba, vzdrževanje in ekonomičnost ladijskih električnih strojev, naprav in instalacij, viri električne energije in vrste toka, avtomatizacija ladijskega strojnega kompleksa, elektronika in avtomatizacija v funkciji varnosti ladijskih postrojev, električni merilni instrumenti, vzdrževanje in ravnanje z električnimi postroji;

– pomorski predpisi (ustno): ladijske listine in knjige in njihovo vodenje, klasifikacijski zavodi, tehnični pregledi, tehnični in drugi predpisi o varnosti ladje, ladijskih naprav in instrumentov, posadke, potnikov in tovora;

– varstveni ukrepi (ustno): viri poškodb pri delu, osebna in kolektivna zaščita na ladji, varstvo pri delu v strojnici, ukrepi pred onesnaževanjem morja z ladje, dolžnosti pri zapuščanju ladje, požaru, vdoru vode in onesnaženju in

– angleški jezik (pisno in ustno): poznavanje tehnične terminologije, sporazumevanje, sestavljanje strokovne naročilnice za potrebe ladijskega obrata, sestavljanje poročil o havarijah ladijskih postrojev, prevajanje ustreznega besedila do 250 besed iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno z uporabo slovarja.

11. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “ladijski elektronik I. razreda“ obsega predmete:

– pravila o radijski službi (ustno): mednarodna konvencija o telekomunikacijah, SOLAS konvencija, pravilniki o radijskem prometu mednarodni in nacionalni, nomenklatura frekvenc in valovnih dolžin, označevanje oddaj, frekvenca – dodelitev in uporaba, dodelitev frekvence po službi, državi in radijski postaji, delitev sveta na regije, ukrepi zoper motnje, preskusi, kontrola delovanja univerzalnega pomorskega sistema za varnost in stisko na morju, GMDSS sistemov in podsistemov, poročila o prekrških, administrativne določbe o radijskih postajah, tajnost, dovoljenje za delo, klicni znak, identifikacija, selektivna številka, publikacije za radijsko službo na ladji, frekvence za nevarnost, varstvo frekvenc za nevarnost, uporaba GMDSS opreme v primeru nevarnosti, klic in sporočilo o nevarnosti, postopek v nevarnosti, potrdilo sprejema sporočila o nevarnosti, radijski promet v zvezi z nevarnostjo, pošiljanje sporočila o nevarnosti z ladje, ki ni v nevarnosti, signali in sporočila o stiski, signali in sporočila o varnosti, signali radijske boje, selektivni klic vsem ladjam, signali za navigacijska opozorila, meteorološka služba, služba signalov točnega časa, pooblastila poveljnika, nazivi v radijski službi, kategorije radijskih postaj, delovni čas, inšpekcijski pregled radijske postaje, uporaba frekvenc v radijskem prometu, klic, odgovor, promet, klicne in delovne frekvence ladijske radijske postaje, prednost v radijskem prometu, postopek klicanja in odgovarjanja s selektivnim klicem, klic, odgovor na klic, promet, potrdilo sprejema, končano delo, radiotelegrami – deli, štetje besed in pristojbine, radiotelefonski pogovori, pristojbine, rok za hrambo arhiva, poznavanje in uporaba službenih kratic, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostjo v zvezi z radijskimi napravami, vključujoč električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, posebne metode gašenja požara na radijskih napravah;

– elektrotehnika in radijska tehnika (ustno): električna napetost, tok in upor, padec napetosti na uporniku, zakoni razdelitve električnega toka, moč in delo električnega toka, primarni in sekundarni viri električne energije, kemični viri električne energije, akumulatorji, magnetizem in elektromagnetizem, zmogljivost in kondenzatorji, izmenični tok, upor, induktivnost in zmogljivost v tokokrogu izmeničnega toka, impedanca, moč izmeničnega toka, transformator, električni stroji, merilni instrumenti, električne meritve, nihajni krogi, elektronske cevi, polprevodniki, tranzistorji, PNP in NPN tranzistor, osnovni spoji tranzistorja, povratna zveza, operacijski ojačevalniki, stabilizacija napetosti, tranzistor kot sklopka, multivibratorji, generatorji žagaste napetosti, logične in redne sklopke, nizkofrekvenčno ojačanje, visokofrekvenčno ojačanje, oscilatorji, modulacija, detekcija, mešanje, filtri, katodne cevi, antene, vodi za napajanje anten, frekvenca in valovna dolžina, elektromagnetni valovi;

– GMDSS komunikacijske in elektronske navigacijske naprave (ustno): GMDSS naprave – blok shema in opis vseh blokov, prenosna radijska postaja sredstev za reševanje, radioteleks, radiotelefonski oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, satelitske komunikacijske naprave;

– popravila GMDSS opreme (ustno): ugotoviti in popraviti vsako okvaro na GMDSS sistemih in podsistemih, preventivna vzdrževalna dela na GMDSS sistemih in podsistemih, poznavanje elektronskih delov, njihov namen in delovanje komponent in modulov;

– angleški jezik (pisno in ustno): poznavanje tehnične terminologije, sestavljanje sporočil splošne radijske komunikacije, prevajanje ustreznega besedila do 250 besed iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno z uporabo slovarja in

– delo na simulatorju (praktično): oddajanje signalov za stisko z ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh različnih in med seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je možno opravljati radio komunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje signalov za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja, oddajanje in sprejemanje usklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi radijskimi postajami oziroma mrežami, komuniciranje med dvema ladjama.

12. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “ladijski elektronik II. razreda“ obsega predmete:

– pravila o radijski službi (ustno): mednarodna konvencija o telekomunikacijah, SOLAS konvencija, pravilniki o radijskem prometu – mednarodni in nacionalni, nomenklatura frekvenc in valovnih dolžin, označevanje oddaj, frekvenca – dodelitev in uporaba, dodelitev frekvence po službi, državi in radijski postaji, delitev sveta na regije, ukrepi zoper motnje, preskusi, kontrola delovanja GMDSS sistemov in podsistemov, poročila o prekrških, administrativne določbe o radijskih postajah, tajnost, dovoljenje za delo, klicni znak, identifikacija, selektivna številka, publikacije za radijsko službo na ladji, frekvence za nevarnost, varstvo frekvenc za nevarnost, uporaba GMDSS opreme v primeru nevarnosti, klic in sporočilo o nevarnosti, postopek v nevarnosti, potrdilo sprejema sporočila o nevarnosti, radijski promet v zvezi z nevarnostjo, pošiljanje sporočila o nevarnosti z ladje, ki ni v nevarnosti, signali in sporočila o stiski, signali in sporočila o varnosti, signali radijske boje, selektivni klic vsem ladjam, signali za navigacijska opozorila, meteorološka služba, služba signalov točnega časa, pooblastila poveljnika, nazivi v radijski službi, kategorije radijskih postaj, delovni čas, inšpekcijski pregled radijske postaje, uporaba frekvenc v radijskem prometu, klic, odgovor, promet, klicne in delovne frekvence ladijske radijske postaje, prednost v radijskem prometu, postopek klicanja in odgovarjanja s selektivnim klicem, klic, odgovor na klic, promet, potrdilo sprejema, končano delo, radiotelegrami – deli, štetje besed in pristojbine, radiotelefonski pogovori, pristojbine, rok za hrambo arhiva, poznavanje in uporaba službenih kratic, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostjo v zvezi z radijskimi napravami, vključujoč električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, posebne metode gašenja požara na radijskih napravah;

– elektrotehnika in radijska tehnika (ustno): električna napetost, tok in upor, padec napetosti na uporniku, zakoni razdelitve električnega toka, moč in delo električnega toka, primarni in sekundarni viri električne energije, kemični viri električne energije, akumulatorji, magnetizem in elektromagnetizem, zmogljivost in kondenzatorji, izmenični tok, upor, induktivnost in zmogljivost v tokokrogu izmeničnega toka, impedanca, moč izmeničnega toka, transformator, električni stroji, merilni instrumenti, električne meritve, nihajni krogi, elektronske cevi, polprevodniki, tranzistorji, PNP in NPN tranzistor, osnovni spoji tranzistorja, povratna zveza, operacijski ojačevalniki, stabilizacija napetosti, tranzistor kot sklopka, multivibratorji, generatorji žagaste napetosti, logične in redne sklopke, nizkofrekvenčno ojačanje, visokofrekvenčno ojačanje, oscilatorji, modulacija, detekcija, mešanje, filtri, katodne cevi, antene, vodi za napajanje anten, frekvenca in valovna dolžina, elektromagnetni valovi;

– GMDSS komunikacijske in elektronske navigacijske naprave (ustno): GMDSS naprave – blok shema in opis vseh blokov, prenosna radijska postaja sredstev za reševanje, radioteleks, radiotelefonski oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, satelitske komunikacijske naprave;

– popravila GMDSS opreme (ustno): ugotoviti in popraviti vsako okvaro na GMDSS sistemih in podsistemih, preventivna vzdrževalna dela na GMDSS sistemih in podsistemih, poznavanje elektronskih delov, njihov namen in delovanje komponent in modulov;

– angleški jezik (pisno in ustno): poznavanje tehnične terminologije, sestavljanje sporočil splošne radijske komunikacije, prevajanje ustreznega besedila do 250 besed iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno z uporabo slovarja in

– delo na simulatorju (praktično): oddajanje signalov za stisko z ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh različnih in med seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je možno opravljati radio komunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje signalov za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja, oddajanje in sprejemanje usklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi radijskimi postajami oziroma mrežami, komuniciranje med dvema ladjama.

13. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “radijski operater s splošnim pooblastilom“ obsega predmete:

– pravila o radijski službi (ustno): poznavanje postopkov za vzpostavljanje zvez na VHF GMDSS opremi, komunikacije v stiski, nujnosti in varnosti, telefoni in teleksi (javna korespondenca) in taksiranje, navigacijska opozorila, vremenska poročila, zdravniški nasveti na morskem področju, frekvence/kanali dodeljeni za varnost in nevarnost na MF in VHF frekvenčnem področju na GMDSS opremi, namen in vrsta oddajanja, dovoljene vrste oddajanja, obsegi, načini dela in uporaba frekvenc, ki so dodeljena za nevarnost, varnost in javno korespondenco v HF in satelitskem frekvenčnem in javno korespondenco v MF in VHF frekvenčnem področju, zaščita VHF kanalov za nevarnost in varnost pred škodljivimi motnjami in načini preprečevanja motenj, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa, uporaba standardnega pomorskega navtičnega slovarja, uporaba Priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostmi v zvezi z radijskimi napravami, vključujoč električne, radiacijske, kemične in mehanske nevarnosti, metode gašenja požarov na radijskih napravah;

– GMDSS (ustno): osnovni koncept in funkcije sistema, podsistemi GMDSS, elektronski radarski reflektor, VHF prenosna radijska postaja, minimalni sistem in oprema na ladjah glede na področja plovbe, postopki pri avtomatičnih komunikacijah – komunikacije za nevarnost, naprave in komunikacijske mreže na obali, uporaba računalnika v GMDSS sistemu, viri napajanja GMDSS naprav, poznavanje dela in uporabe vseh GMDSS naprav, pošiljanje in sprejemanje z radiotelefonsko postajo in radioteleksom;

– komunikacija (ustno): satelitska komunikacija – INMARSAT sistem – vesoljni segment, obalne zemeljske postaje, ladijske zemeljske postaje, INMARSAT služba – alarmi v smereh ladja – obala, obala – ladja in ladja – ladja, INMARSAT EPIRB satelitski sistem, COSPAS – SARSAT sistem – opis podsistemov; zemeljska komunikacija – sistem digitalnega selektivnega klica, HF, MF in VHF GMDSS postaje; komunikacije za objavljanje pomorskih varnostnih poročil – NAVTEX služba, NAVAREA služba, satelitski razširjeni sprejemnik skupinskega poziva (EGC);

– delo na GMDSS napravah ali na simulatorju (praktično): oddajanje signalov za stisko z ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh različnih in med seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je možno opravljati radio komunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje signalov za stisko, ki jih oddaja obalna radijska postaja, oddajanje in sprejemanje usklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošnih radijskih komunikacij z obalnimi radijskimi postajami oziroma mrežami: komuniciranje med dvema ladjama in

– angleški jezik (pisno): natančno poznavanje terminologije iz področja komunikacij.

14. člen

Izpitni program za pridobitev naziva “radijski operater z omejenim pooblastilom“ obsega predmete:

– pravila o radijski službi (ustno): poznavanje postopkov za vzpostavljanje zvez na VHF GMDSS opremi, komunikacije v stiski, nujnosti in varnosti, telefoni in teleksi (javna korespondenca) in taksiranje, navigacijska opozorila, vremenska poročila, zdravniški nasveti na morskem področju A, frekvence/kanali dodeljeni za varnost in nevarnost na VHF frekvenčnem področju na GMDSS opremi, namen in vrsta oddajanja, dovoljene vrste oddajanja, obsegi, načini dela in uporaba frekvenc, ki so dodeljena za nevarnost, varnost in javno korespondenco na VHF frekvenčnem področju, zaščita VHF kanalov za nevarnost in varnost pred škodljivimi motnjami in načini preprečevanja motenj, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa, uporaba standardnega pomorskega navtičnega slovarja, uporaba Priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostmi v zvezi z radijskimi napravami vključujoč električne, radiacijske, kemične in mehanske nevarnosti, metode gašenja požarov na radijskih napravah;

– GMDSS (ustno): osnovni koncept in funkcije sistema, podsistemi GMDSS, elektronski radarski reflektor, VHF prenosna radijska postaja, minimalni sistem in oprema na ladjah v morskem področju A1, postopki pri avtomatičnih komunikacijah – komunikacije za nevarnost, naprave in komunikacijske mreže na obali, viri napajanja GMDSS naprav, poznavanje dela in uporabe vseh GMDSS naprav na področju plovbe A1, oddajanje in sprejemanje z VHF radiotelefonsko postajo;

– komunikacija (ustno): satelitska komunikacija – INMARSAT EPIRB satelitski sistem, COSPAS – SARSAT sistem; zemeljska komunikacija – komercialna VHF radio služba, sistem digitalnega selektivnega klica, radio teleks sitem; komunikacije za objavljanje pomorskih varnostnih poročil – NAVTEX služba in

– delo na GMDSS napravah ali na simulatorju (praktično): oddajanje signalov za stisko z ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh različnih in med seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je možno opravljati radio komunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje signalov za stisko, ki jih oddaja obalna radijska postaja, oddajanje in sprejemanje usklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošnih radijskih komunikacij z obalnimi radijskimi postajami oziroma mrežami: komuniciranje med dvema ladjama.

 

Priloga 4

IZPITNI PROGRAM ZA PRIDOBITEV POSEBNIH POOBLASTIL

1. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za požarno varnost obsega predmete:

– osnove gašenja požara: teorija gašenja, teorija gorenja, taktika, organizacija in povelja pri gašenju požara, ko je ladja na morju in v pristanišču, protipožarni plan;

– nevarnosti pri gašenju požara: vpliv gašenja požara z vodo na stojnost ladje, ventilacija, nadzor električnih sistemov in goriva, gašenje požara na nevarnih tovorih, varnostni ukrepi in nevarnosti pri hranjenju nevarnih snovi, pomoč poškodovanim osebam, gašenje v zadimljenih prostorih;

– sredstva za gašenje požara: ročni gasilni aparati, sistemi za odkrivanje požara in sistemi za obveščanje o požaru, stalna protipožarna oprema, prenosna protipožarna oprema, črpalke, osebna zaščitna sredstva, oprema za reševanje in oživljanje ter komunikacije, klasifikacijski pregledi protipožarne opreme in

– vaje na poligonu: sodelovanje s kopenskimi gasilci pri gašenju požara na ladji, sestava ekip za gašenje požara na ladji, strategija in taktika gašenja požara na različnih delih ladje, raziskava vzrokov požara, koordinacija in komunikacija med gašenjem požara na ladji, vodenje protipožarnih postopkov in praktičnih vaj.

Izpit se dela praktično na poligonu gasilske brigade.

2. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju obsega predmete:

– lastnosti tekočih tovorov (kemične in fizikalne lastnosti): izhlapevanje, vpliv tlaka na vrelišče, nasičeni parni tlak, difuzija, parcialni tlak, plamenišče, meja vnetljivosti in eksplozivnosti naftnih hlapov, temperatura vžiga, temperatura samovžiga, praktični pomen temperature vžiga in spodnje meje eksplozivnosti, pravilna uporaba IGC kodeksa, povzročitelji elektrostatične elektrenine, osnovno znanje kemije, znanje osnovnih skupin kemikalij, ki omogoča pravilno uporabo kodeksa;

– strupenost: princip in koncept, meje strupenosti, akutni in kronični vplivi strupenih snovi, sistemični strupi in dražljivost strupov;

– nevarnosti: nevarnosti eksplozije in vžiga, viri vžiga in eksplozije, meja vnetljivosti, škodljivosti zdravju, ki nastanejo z vdihavanjem, oralni poti in dotiku skozi kožo, primanjkljaj kisika s posebno povezavo na sistem inertnega plina, škodljive lastnosti tovora, poškodbe in prva pomoč, nevarnosti za okolje in človeka zaradi izlitja kemikalij, specifična gostota in topljivost kemikalij, nevarnosti reakcij, polimerizacije, spremembe temperature, nečistoč, reakcija tovora z zrakom, vodo ali drugimi kemikalijami, nevarnost korozije, koncentracija in razvoj vodika, vpliv na okolje zaradi izlitja tekočega plina, specifična gostota in topljivost plinov, nevarnost plinskega oblaka, vpliv parnega tlaka in atmosferskih pogojev, vpliv nečistoč, reakcije z zrakom in vodo;

– ukrepi za preprečevanje nevarnosti: inertiranje, ventilacija, ukrepi za preprečevanje statične elektrenine, preprečevanje stika kemikalij z zrakom in drugimi snovmi, segregacija, uporaba inhibitorjev ter kompatibilnost materialov;

– varnostna oprema in zaščita posadke: kalibracija merilnih instrumentov, dihalni aparati, protipožarna oprema, uporaba opreme za oživljanje;

– načrti in oprema tankerjev: cevovodi, črpalke, razvrstitev tankov in opreme na krovu, uporaba črpalk glede na različne vrste tovorov, čiščenje tankov, degaziranje tankov, sistem inertnega plina, ventilacija tankov, ventilacija prostorov posadke, meritve in alarmi, gretje tovora, varnost električne inštalacije in

– preprečevanje onesnaženja morja in zraka, postopek pri izlitju.

Izpit se dela ustno.

3. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz olja obsega predmete:

– predpisi za varnost tankerjev: mednarodni predpisi, ki se nanašajo na varno plovbo tankerjev in preprečevanje onesnaženja morja, priročnik o onesnaženju z oljem, pristaniški predpisi;

– načrti in oprema oljnih tankerjev: cevovodi, črpalke, razvrstitev tankov in opreme na krovu, uporaba črpalk glede na različne vrste tovorov, čiščenje tankov, degaziranje tankov, sistem inertnega plina, ventilacija tankov, ventilacija prostorov posadke, meritve in alarmi, gretje tovora, varnost električne inštalacije;

– karakteristike tovora: kemične in fizikalne lastnosti različnih oljnih tovorov;

– ravnanje z ladjo: izračun količine tovora, plan nakladanja in razkladanja tovora, postopek nakladanja in razkladanja tovora, kontrolne liste, uporaba merilne opreme, degaziranje in čiščenje tankov, vstop v črpalno postajo in druge zaprte prostore, polnjenje in praznitev balasta, nakladanje olja nad zaoljenimi vodami, preprečevanje onesnaženja morja in zraka;

– popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, cevovodih električnih in kontrolnih sistemih, opravljanjem del z odprtim ognjem in med njimi;

– opravila v primeru stiske: ladijski plan delovanja v stiski, zaustavitev delovnih operacij v stiski, postopek v primeru okvare opreme, ki je za tovor bistveno potrebna, gašenje požara na tankerjih za prevoz olja, prva pomoč in uporaba opreme za oživljanje, uporaba dihalnih aparatov za vstop in reševanje iz zaprtih prostorov;

– pranje tankov s surovo nafto: sistemi pranja tankov (s surovo nafto, vodo, primerjalna analiza sistemov), pranje vrha in dna tanka, potreben trim, pranje tankov med potovanjem, pranje tankov z recirkulacijo, oprema za pranje tankov s surovo nafto, stroji na krovu stroji v tanku, cevovodi za pranje tankov, posesavanje tankov, operacije pranja s surovo nafto (osnovne zahteve, predpriprave za pranje, previdnostni ukrepi med pranjem tankov, metode sušenja, drenaža tankov tovora, balastiranje), varnost in pranje tankov (uporaba sistema inertnega plina, vrstni red operacij, vsebnost kisika, statična elektrenina), uporaba kontrolne liste, knjige olj, navodila za pranje tankov, sondiranje tankov in

– ravnanje z napravami za inertni plin: inertni plin (nevarnost eksplozije, vpliv inertnega plina na eksplozivnost, pridobivanje in lastnosti inertnega plina), zahteve, ki jih mora izpolnjevati sistem inertnega plina, inertiranje tankov; sistem inertnega plina (čistilnik dimnih plinov, krovno vodno tesnilo in nepovratni ventil, ventilatorji, cevovodni sistem za razdeljevanje inertnega plina, merilni instrumenti in alarmne naprave), eksploatacija sistema inertnega plina (obratovanje sistema inertnega plina med delovnimi operacijami na tankerjih, postopki v primeru okvare na sistemu inertnega plina, ravnanje z inertnim plinom in eksploatacija), vzdrževanje sistema inertnega plina, vpliv inertnega plina na ljudi in zaščita (strupenost hlapov ogljikovodikov in inertnega plina, način delovanja merilnih aparatov ter njihovo kalibriranje, dihalni aparati, prva pomoč), mednarodni predpisi, ki se nanašajo na sistem inertnega plina.

Izpit se dela ustno.

4. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kemikalij obsega predmete:

– predpisi za varnost tankerjev za prevoz kemikalij: mednarodni predpisi, ki se nanašajo na varno plovbo tankerjev in preprečevanje onesnaženja morja, priročniki in kodeksi za varnost tankerjev, pristaniški predpisi;

– načrti in oprema tankerjev za prevoz kemikalij: cevovodi, črpalke, razvrstitev tankov in opreme na krovu, uporaba črpalk glede na različne vrste tovorov, naprave za preprečevanja prelitja, čiščenje tankov, inertiranje tankov, degaziranje tankov, ventilacija tankov, ventilacija prostorov posadke, meritve in alarmi, gretje tovora, varnost električne inštalacije, naprave za merjenje količine tovora v tankih, povratna linija hlapov;

– karakteristike tovora: znanje kemičnih in fizikalnih lastnosti različnih kemikalij za pravilno uporabo navodil za varno ravnanje s tovorom;

– ravnanje z ladjo: izračun količine tovora, plan nakladanja in razkladanja tovora, postopek nakladanja, čiščenje tankov, vstop v črpalno postajo in druge zaprte prostore, uporaba inertne in razkladanja tovora, kontrolne liste, uporaba merilne opreme, degaziranje in atmosfere, izčrpavanje s kemikalijami onesnaženih vod;

– popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred in med popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, cevovodih električnih in kontrolnih sistemih in

– opravila v primeru nuje: ladijski plan delovanja v nuji, zaustavitev delovnih operacij v nuji, postopek v primeru okvare opreme, ki je za tovor bistveno potrebna, gašenje požara na tankerjih za prevoz kemikalij, postopek po trčenju, nasedanju ali izlitju kemikalij, prva pomoč in uporaba opreme za oživljanje in dekontaminacijo, uporaba dihalnih aparatov za vstop in reševanje iz zaprtih prostorov.

Izpit se dela ustno.

5. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov obsega predmete:

– predpisi za varnost tankerjev za prevoz plinov: mednarodni prepisi, ki se nanašajo na varno plovbo tankerjev za prevoz tekočega plina, navodila in priročniki o ravnanju z tekočim plinom;

– načrti in oprema tankerjev za prevoz tekočega plina: tipi tankerjev za prevoz plina, konstrukcija tankov, cevovodi, črpalke, gretje in hlajenje tovora, sistemi za kontrolo atmosfere v tankih, merilne naprave za ravnanje s tovorom, inertiranje tankov, protipožarna oprema in oprema za varnost in reševanje;

– gašenje požara: taktika in tehnika gašenja požara na tankerjih za prevoz plina ter uporaba sistema z vodno meglo;

– kemija in fizika: lastnosti in karakteristike tekočih plinov in njihovih hlapov, plinski zakoni, specifična gostota plinov, difuzija in mešanje plinov, stiskanje plinov, utekočinjenje plinov, hlajenje par, kritična temperatura plinov, praktični pomen točke vžiga, spodnja in zgornja eksplozivna točka, temperatura samovžiga, kompatibilnost plinov, reaktivnost, polimerizacija in uporaba inhibitorjev, lastnosti posameznih tekočih tovorov in njihovih hlapov, sprememba temperature, entalpija, uplinjanje in vrelišče tekočin, lastnosti raztopin, topljivost plinov v tekočini, mešanje tekočin s spremembo temperature, gostota raztopin, temperatura in koncentracija, nastajanje in razkrojitev hidratov, higroskopičnost, sušenje zraka in drugih plinov, točka rosišča in učinki nizkih temperatur;

– nevarnost za zdravje posadke: strupenost tekočih plinov in njihovih par, strupenost inhibitorjev, akutni in kronični vplivi strupenosti, sistemski strupi in dražljivci, vrednost MDK, nevarnosti zastrupitve pri dotiku, po oralni poti in pri vdihavanju, prva pomoč;

– oprema tankov: princip varnega nakladanja tovora, pravila, pregledi, konstrukcija tankov, materiali gradnje tankov, premazi, izolacija in kompatibilnost;

– onesnaževanje okolice: nevarnosti onesnaževanja okolja in človeških življenj, vplivi specifične gostote in topljivosti plinov, nevarnost plinskega oblaka, izčrpavanje tekočin z zelo nizko temperaturo v morje;

– ravnanje s tovorom: opis črpalk, cevovodov, ventilov, povratne linije par, obrazložitev terminov, kot so tlak, vakuum, sesanje, pretok in sesalna višina črpalk; različni filtri, ekspanzijske naprave, protipožarne rešetke, uporaba inertnega plina, naprave za merjenje temperature in pritiska, sistemi ventilacije, sistemi za cirkulacijo in utekočinjenje tovora, instrumenti za sondiranje in alarmi, instrumenti za ugotavljanje prisotnosti plinov, sistem odvoda par in pomožni sistemi;

– operativni postopki ladje: priprave za nakladanje in razkladanje tovora, kontrolne liste, stanje tovora med plovbo in v pristanišču, segregacija tovorov, postopek pri prečrpavanju tovora iz tanka v tank, postopek pri menjavi tovora in čiščenju tankov, jemanje vzorcev tovora, polnjenje in praznjenje balasta, gretje in degaziranje tankov, postopek in varnostni ukrepi pri ohlajenju tankov;

– splošna varnost in oprema: kalibracija in uporaba prenosnih merilnih naprav, protipožarna oprema in postopki, dihalni aparati, aparati za oživljanje, naprave za reševanje in umik, varnostna oblačila, vstop v zaprte prostore, varnostni ukrepi pred in med vzdrževalnimi deli na tovornih in kontrolnih sistemih, nadzor nad osebjem pri nevarnih opravilih, tipi varne električne opreme ter viri vžiga;

– popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred in med popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, cevovodih električnih in kontrolnih sistemih, opravljanjem del z odprtim ognjem;

– opravila v primeru nuje: ladijski plan delovanja v nuji, prekinitev delovnih operacij v nuji, sistem zapiranja ventilov v primeru nuje, postopki v primeru okvare opreme, ki je potrebna za ravnanje s tovorom, postopki v primeru trčenja, nasedanja, izlitja ali v primeru, ko se ladja znajde znotraj strupenih ali vnetljivih hlapov, in

– splošna načela ravnanja s tovorom: inertiranje tankov in vmesnih praznih prostorov, ohlajanje tankov in nakladanje, plovba v balastu ali s tovorom, razkladanje in izcejanje tankov, postopek v nuji, kot so požar, trčenje, nasedanje, iztekanje tovora, izčrpavanje tovora v nuji in poškodbi osebja na ladji.

Izpit se dela ustno.

6. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom obsega predmete:

– sredstva za reševanje: konstrukcija in oprema rešilnih čolnov, posebne značilnosti in ugodnosti rešilnega čolna, različne vrste sredstev za spuščanje rešilnih čolnov v morje, oblačenje rešilnega jopiča in rešilni splav;

– ravnanje s sredstvi za reševanje: načini spuščanja rešilnega čolna v razburkano morje, načini dviganja rešilnega čolna, postopki po zapustitvi ladje, ravnanje z rešilnim čolnom v neugodnih vremenskih razmerah, način zaganjanja motorja rešilnega čolna in

– uporaba reševalne opreme: uporaba aparata za gašenje požara, uporaba vrvi, vlečnega sidra in druge opreme, delitev hrane in vode v rešilnem čolnu, načini povečanja vidljivosti na morju rešilnega čolna, način reševanja s helikopterjem, učinki hipotermije in njeno preprečevanje, uporaba rešilnega čolna za reševanje brodolomcev in ljudi iz morja, pristajanje z rešilnimi čolni, radijska sredstva, ki so v rešilnih čolnih, vključno s satelitskim EPIRB in SART, uporaba signalnih sredstev, uporaba pribora za prvo pomoč in sredstev za oživljanje.

Izpit se dela ustno in praktično.

7. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom obsega predmeta:

– lastnosti hitrega reševalnega čolna: konstrukcija in oprema, posebne značilnosti in ugodnosti, načini spuščanja in dviganja, ravnanje v neugodnih vremenskih razmerah in

– ravnanje s hitrim reševalnim čolnom: postopek obračanja prevrnjenega hitrega reševalnega čolna, navigacijska in varnostna oprema, metode iskanja ponesrečencev glede na vremenske okoliščine, pomen takojšnje pripravljenosti hitrega reševalnega čolna in njegove opreme, vzdrževanje, popravila in ravnanje z vzgonskimi tanki in način zaganjanja in ravnanje z motorjem v hitrem reševalnem čolnu.

Izpit se dela ustno in praktično.

8. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za nudenje zdravstvene nege na ladji obsega predmete:

– nega ponesrečencev: poškodbe glave in hrbtenice, ušes, nosa, grla in oči, zunanje in notranje krvavitve, opekline in zmrznine, zlom, zvin in poškodbe mišic, rane, ublažitev bolečin, šivanje ran, pomoč pri akutnih trebušnih bolečinah, manjši kirurški posegi, povijanje, nega bolnika, tropske in venerične bolezni, prevelika uporaba alkohola in drugih drog, skrb za zdravo zobovje, nosečnost in postopek pri rojstvu otroka, nega brodolomcev, dajanje injekcij;

– preprečevanje obolenj: dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija in

– postopki v primeru večje nezgode ali hujše bolezni: iskanje pomoči po radijskih zvezah, evakuacija bolne ali poškodovane osebe s pomočjo helikopterja.

Izpit se dela ustno.

9. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje obsega predmeta:

– osnove delovanja radarja: opis naprav za avtomatsko radarsko vrisovanje, uporaba računalnikov za avtomatsko radarsko vrisovanje, orientacija radarske slike, funkcije in nastavitev naprav, nevarnosti zaradi prevelikega zanašanja na napravo za avtomatsko radarsko vrisovanje, razlaga in analiza podatkov, ki jih kaže naprava za avtomatsko radarsko vrisovanje, točnost podatkov, možnosti in omejitve naprave za avtomatsko radarsko vrisovanje, razločevanje alarmov in

– delo na simulatorju: uporaba grafičnega ploterja z razlago omejitev, pravi in relativni vektorji, analogni in digitalni prikaz bodočega položaja pri spremenjenih parametrih, programiranje razdalje pri vožnji mimo nevarnih objektov, določanje parametrov pri izogibanju trčenju in uporaba pravil za izogibanje trčenju na morju.

Izpit se dela pisno in praktično na simulatorju.

10. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z radarjem za opazovanje obsega predmeta:

– osnove delovanja radarja: sposobnost razlage in analize podatkov z radarja, dejavniki, ki vplivajo na točnost podatkov, nastavitev radarske slike, motnje, lažni odmevi, vpliv slabega vremena na radarsko sliko, racon in avtomatski elektronski radarski reflektor in

– radarsko vrisovanje: merjenje oddaljenosti in azimutov, določanje kurza in hitrosti plotirane ladje, določanje najbližje točke približevanja, prehitevanje, ugotavljanje nevarnosti trčenja, ugotavljanje spremembe smeri ali hitrosti plotiranja ladje, vpliv spremembe kurza in hitrosti naše ladje na radarsko sliko, uporaba pravil za izogibanje trčenju na morju, absolutno vrisovanje in relativno vrisovanje.

Izpit se dela pisno in praktično na simulatorju.

11. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za opravljanje delovnih nalog na komandnem mostu obsega predmete: komunikacija na komandnem mostu, standardni manevri, zunanji vplivi na plovbne sposobnosti ladje, vpliv zmanjšane globine, plovba v toku in v vetru, plovba v kanalih, sidranje, privez na bojo, privez na obalo, vodenje ladje s sodelovanjem pilota, izdelava plana potovanja, navodila častnikom o planiranem potovanju, pregled izpolnjevanja plana potovanja, strategijo ravnanja v pričakovanih in nepričakovanih izrednih dogodkih na ladji, preprečevanje utrujenosti, kulturo varnosti plovbe, avtoritativnost in kljubovalnost, stile upravljanja, napake, ki izvirajo iz človeškega faktorja, oceno situacij in odločanje, vodenje v primerih sile.

Izpit se dela ustno.

12. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za opravljanje delovnih nalog na ro-ro potniških ladjah obsega predmete: konstrukcijske in operativne omejitve, postopki za odpiranje, zapiranje in zavarovanje odprtin v ladijskem trupu, zakonodaja (kodeksi in sporazumi, ki zadevajo ro-ro potniške ladje), zahteve in omejitve v zvezi s stabilnostjo in obremenitvijo ladje, postopki za vzdrževanje posebne opreme na ro-ro potniških ladjah, priročniki in računalniki za nakladanje, razkladanje in zavarovanje tovora, območja za nevaren tovor, postopki v izrednih razmerah, sporazumevanje s potniki med izrednimi razmerami, seznanitev potnikov z uporabo osebnih reševalnih sredstev, postopki za nakladanje in razkladanje vozil ter vkrcanja in izkrcanja potnikov, prevažanje nevarnih snovi, zavarovanje vozil, izračunavanje stabilnosti, trima in obremenitve ladje, odpiranje, zapiranje in zavarovanje odprtin v ladijskem trupu in ozračje na ro-ro krovih.

Izpit se dela ustno.

13. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za opravljanje delovnih nalog na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje, obsega predmete: postopki v izrednih razmerah, sporazumevanje s potniki med izrednimi razmerami, seznanitev potnikov z uporabo osebnih reševalnih sredstev, metode evakuiranja oseb, posebno prizadetih oseb in oseb, ki potrebujejo posebno nego, preiskovanje bivalnih prostorov ladje, konstrukcijske in operativne omejitve potniške ladje in zahteve in omejitve v zvezi s stabilnostjo in obremenitvijo v vseh pogojih pri potniških ladjah.

Izpit se dela ustno.

14. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z nevarnim tovorom v trdem, razsutem ali pakiranem stanju obsega predmete: pomembne fizikalne značilnosti in kemične lastnosti nevarnih snovi, nevarnosti stika s kožo, vdihovanja, zaužitja in sevanja, varnost osebja, zaščitna oprema, merilni instrumenti in njihova uporaba, nevarnosti pri tovorih, ki so nagnjeni k premikanju, ravnanje na ladji pri prevozu: vnetljivih trdnih snovi, samovnetljivih trdnih snovi in snovi, ki v stiku z vodo spuščajo vnetljive pline, oksidirajočih snovi, strupov, jedkimi snovmi ter drugimi nevarnimi snovmi in izdelki, splošni in posebni previdnostni ukrepi pri delu in transportu nevarnih snovi, zahteve po ločitvi nevarnih tovorov, uporaba Kodeksa za ravnanje s trdimi razsutimi tovori, uporaba priročnika Vodič po medicinski prvi pomoči pri nesrečah z nevarnimi snovmi.

Izpit se dela ustno.

15. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z ladjami z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi obsega predmete: organizacijo straže na poveljniškem mostu; uporaba različnih navigacijskih in komunikacijskih sistemov med plovbo; priprava načrta potovanja; izvajanje in spremembe načrta potovanja; priprava ladje za izplutje in vplutje v pristanišče; opravljanje ladijske straže na sidrišču; plovba ladje na odprtem morju, ob obali, slabi vidljivosti in slabem vremenu ter predelih, nevarnih za plovbo; vzroki pomorskih nesreč; ukrepanje v primerih sile, kot so trčenje, nasedanje, prodor vode, požar, okvara krmila, pogonskih strojev, padca človeka v morje, zapuščanja ladje ter akcijah iskanja in reševanja.

Izpit se dela ustno in praktično na simulatorju.

16. člen

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z ladjo za prevoz razsutega tovora obsega predmete: ravnanje s tovorom pri nakladanju, razkladanju in prevozom po morju, nevarnosti pri prevozu nevarnih razsutih tvorov, obremenitev ladje pri nepravilnem ravnanju s tovorom, poškodbe konstrukcije ladje.

Izpit se dela ustno.

 

  Priloga 5

       PROGRAM USPOSABLJANJA IN IZPITNI PROGRAM ZA POVELJNIKA
             JAHTE Z BRUTO TONAŽO DO 500                   

+----+------------------------------------------------------+-----------------+
|  |PODROČJE                       |    URE    |
|  |                           +----------+------+
|  |                           |Predavanja| VAJE |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|1. |predmet: Pomorska plovba               |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|1.1 |Osnovne vrste kartografskih projekcij, Mercatorjeva  |  8,0  | 12,0 |
|  |karta, papirnate pomorske karte: vrste, vsebina karte,|     |   |
|  |glavna in delna razmerja karte, oznake in okrajšave, |     |   |
|  |katalogi kart, ažuriranje kart (Oglasi za pomorce),  |     |   |
|  |elektronske karte; priročniki za navigacijo: peljarji,|     |   |
|  |popisi svetilnikov, tablice oddaljenosti, ažuriranje |     |   |
|  |priročnika; magnetizem; globina morja: definicije,  |     |   |
|  |visoka in nizka voda, tokovi in tablice bibavice;   |     |   |
|  |plovne poti, IALA sistem, sredstva za označevanje   |     |   |
|  |plovnih poti; položaj ladje v obalni plovbi: linije  |     |   |
|  |pozicij, istočasno opazovanje, opazovaje v časovnem  |     |   |
|  |časovnem presledku, pravi, seštevno opazovani in   |     |   |
|  |seštevni položaj; izračunana in ocenjena pozicija;  |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|1.2 |Plovba: po loksodromi, po ortodromi, kombinirana   |  4,0  | 2,0 |
|  |plovba; plovba v posebnih razmerah: območje med otoki,|     |   |
|  |reke in kanali, plovba v megli in pod vplivom morskih |     |   |
|  |tokov in vetra, meteorološka plova, plovba v shemi  |     |   |
|  |ločene plovbe; hitrost ladje, oddaljenost in določanje|     |   |
|  |oddaljenosti;                     |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|1.3 |Nebesne sfere in nebesni koordinatni sistem; efemeride|  6,0  | 12,0 |
|  |in navtični letniki; astronomsko-navtični trikotniki; |     |   |
|  |enačbe za izračun urnega kota, azimutov, višine in  |     |   |
|  |geografske širine v splošnem in posebnem primeru;   |     |   |
|  |enačba in merjenje časa, pretvorba časa, datumska   |     |   |
|  |meja; kronometri: stanje, dnevni hod; sekstant:    |     |   |
|  |optični princip, napake sekstanta, merjenje kotov s  |     |   |
|  |sekstantom, popravljanje izmerjene višine;      |     |   |
|  |geometrijsko mesto pozicije ladje: projekcija     |     |   |
|  |nebesnega telesa na Zemljo, krožnica pozicije;    |     |   |
|  |somraki: vrste, trajanje; identifikacija nebesnih   |     |   |
|  |teles; geografska širina s Severnico, višinska metoda |     |   |
|  |določanja položaja ladje (Marc de Saint Hilairova   |     |   |
|  |metoda); položaj ladje s snemanjem istega ali dveh  |     |   |
|  |različnih nebesnih teles v časovnem razmiku;     |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|1.4 |Kompasi: magnetni, žiroskop, elktromagnetni, dopler: |  1,0  | 1,0 |
|  |osnovne značilnosti, žirokompasi: principi delovanja |     |   |
|  |posameznih vrst, napake; kompasni ponavljalci;    |     |   |
|  |avtomatsko krmilo;                  |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|1.5 |Radar: princip delovanja, merjenje oddaljenosti in  |  4,0  | 2,0 |
|  |kotov z radarjem, karakteristike radarskega sistema, |     |   |
|  |radarske motnje in lažni odmevi, značilnosti objekta |     |   |
|  |in jakost odmeva, oblike radarskih slik, analiza in  |     |   |
|  |tolmačenje radarske slike, ARPA radar, Racon, Ramark; |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|1.6 |Hiperbolična navigacija: hiperbola kot linija     |  2,0  | 1,0 |
|  |pozicije, napake pozicije ladje, hiperbolični     |     |   |
|  |navigacijski sistemi – določanje pozicije ladje,   |     |   |
|  |domet, natančnost in zanseljivost posameznih sistemov,|     |   |
|  |napake sistema hiperbolične navigacije; natančnost  |     |   |
|  |posameznih sistemov;                 |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|1.7 |Satelitski navigacijski sistemi: GPS, Glonass;    |  2,0  | 1,0 |
|  |diferencijalni GPS; določanje položaja ladje z GPS  |     |   |
|  |sistemom;                       |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|1.8 |Oprema poveljniškega mosta – globinomeri: vrste,   |  2,0  | 1,0 |
|  |principi delovanja, napake; brzinomeri: vrste,    |     |   |
|  |principi delovanja, napake;              |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|1.9 |Planiranje pomorskega potovanja: priprava in izbor  |  2,0  | 8,0 |
|  |plovne poti, vsebina plana potovanja, izvedba     |     |   |
|  |potovanja in nadzor izvedbe plana potovanja;     |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|2. |predmet: Konstrukcija iN stabilnost LADJE       |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|2.1 |Sredstva pomorskega prometa – ladje različnih     |  4,0  | 0,0 |
|  |tehnologij; prednosti in pomanjkljivosti, elementi  |     |   |
|  |konstrukcije ladje in konstrukcijska oznaka različnih |     |   |
|  |vrst ladij, čvrstost ladij, ladijska oprema,     |     |   |
|  |poznavanje in uporaba ladijske dokumentacije;     |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|2.2 |Stabilnost ladje – pojem, razdelitev in označitev   |  6,0  | 6,0 |
|  |stabilnosti ladij; začetna povprečna stabilnosti;   |     |   |
|  |sprememba začetne povprečne stabilnosti; stabilnost  |     |   |
|  |pri večjih kotih nagiba; krivulje, ročica statične  |     |   |
|  |stabilnosti; vzdolžna stabilnost; sprememba vgreza na |     |   |
|  |premcu in krmi; dinamična stabilnost; pojem in značaj |     |   |
|  |dinamične stabilnosti ladje; stabilnost ladje v    |     |   |
|  |poškodovanem stanju; naplavljanje, nasukanje in    |     |   |
|  |dokiranje;                      |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|2.3 |Delo z daljinskim upravljanjem pogonskega sistema in |  2,0  | 4,0 |
|  |strojnih sistemov in naprav – splošno poznavanje   |     |   |
|  |pomorskih strojnih pojmov, načela delovanja pomorskih |     |   |
|  |energetskih postrojenj, pomožni ladijski stroji;   |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|3. |predmet: Manevriranje Z ladjo iN iZOGIBANJE TRČENJ na |     |   |
|  |morJu                         |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|3.1 |Manevriranje z ladjo – pojem, vrste manevriranja in  |  1,0  | 0,0 |
|  |pomen;                        |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|3.2 |Manevrske lastnosti ladij – vrste pogonov in sredstev |  2,0  | 1,5 |
|  |za krmarjenje ladij, vpliv velikosti ladje,      |     |   |
|  |pripravljenost posadke, privezna sredstva;      |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|3.3 |Zunanji pogoji – veter, valovi, tokovi, morska    |  2,0  | 1,5 |
|  |bibavica, vlačilci, pilotska služba, služba za    |     |   |
|  |privezovanje;                     |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|3.4 |Manevriranje v različnih pogojih – približevanje   |  3,0  | 8,0 |
|  |obali, približevanje ostalim plovnim objektom,    |     | [1] |
|  |manevriranje v rekah, izlivih in omejenih območjih,  |     |   |
|  |manevriranje v območju nizke globine, plovba mimo   |     |   |
|  |ladij, privez in odvez, uporaba vlačilca, vleka ladij,|     |   |
|  |uporaba pogona in sistema za manevriranje, izbor   |     |   |
|  |sidrišča in sidranje z enim ali dvema sidroma,    |     |   |
|  |osvoboditev zavozlanega sidra;            |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|3.5 |Manevriranje v oteženih pogojih – manevriranje in   |  1,0  | 1,0 |
|  |upravljanje ladje v neurju, vleka, zagotavljanje   |     |   |
|  |varnosti ladje, ki ne more manevrirati;        |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|3.6 |Mednarodna pravila o izogibanju trčenja na morju –  |  4,0  | 4,0 |
|  |cilji in primeri pravil v vseh pogojih; uporaba    |     | [2] |
|  |radarja in ARPA sistema, delo na radarskem in ARPA  |     |   |
|  |simulatorju; (2)                   |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|4. |predmet: VARNOST na morJu (usTNo iN praktično)    |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|4.1 |Straže – načela straže; delovni postopki članov krovne|  1,0  | 0,0 |
|  |straže; stražarjenje v izrednih razmerah;       |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|4.2 |Pomorske nesreče – vrste, značilnosti, načelni    |  2,0  | 0,0 |
|  |postopki; načela komunikacije; trčenje ladij –    |     |   |
|  |neposredni postopki; ocena škode; nudenje pomoči;   |     |   |
|  |obveščanje; nasedanje – namerno in slučajno; namerno |     |   |
|  |nasedanje; ocena in zmanjšanje poškodb; preprečevanje |     |   |
|  |prevračanja ali potopitve; postopek odsukanja z    |     |   |
|  |lastnimi stroji in vlačilci; druge nevarnosti – izguba|     |   |
|  |stabilnosti; izguba vzgona, izguba čvrstosti; nesreče |     |   |
|  |v pristaniščih; izguba pogona ali napajanja;     |     |   |
|  |krmarjenje v sili; vleka v sili;           |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|4.3 |Sredstva za reševanje – vrste, količina, oprema in  |  2,0  | 4,0 |
|  |označbe ladij; splavi za reševanje in rešilni čolni; |     |   |
|  |sredstva za spuščanje čolnov in splavov in njihovo  |     |   |
|  |vzdrževanje; osebna sredstev za reševanje (jopiči,  |     |   |
|  |pasovi); (3)                     |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|4.4 |Zapuščanje ladij – odločitev o zapiščanju ladje;   |  1,0  | 1,5 |
|  |komunikacija v primeru zapuščanja ladje; pozivi v   |     |   |
|  |stiski; postopki neposredno po zapuščanju;      |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|4.5 |Preživetje na morju – postopki v splavih in čolnih za |  2,0  | 2,0 |
|  |reševanje; nudenje prve pomoči v primeru hipotermije, |     |   |
|  |mraza ali visokih atmosferskih temperatur; uporaba  |     |   |
|  |komunikacijskih sredstev; uporaba vizualnih signalov; |     |   |
|  |predaja in sprejem s pomočjo svetlobnih Morsejevih  |     |   |
|  |signalov; uporaba hrane in vode; uporaba sredstev za |     |   |
|  |komunikacije in navodila pri reševanju; pristajanje v |     |   |
|  |neznani obali; komunikacija in sodelovanje z     |     |   |
|  |reševalci; (3)                    |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|  |                           |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|4.7 |Preprečevanje onesnaženja – viri onesnaženja;     |  1,0  | 0,0 |
|  |varnostni ukrepi in nadzor dela in postopki      |     |   |
|  |preprečevanja onesnaženja; postopki v primeru     |     |   |
|  |onesnaženja; načini in priročni pripomočki za     |     |   |
|  |preprečevanje onesnaženja morskega okolja z ladij;  |     |   |
|  |sodelovanje z oblastmi obalne države;         |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|5. |predmet: Meteorologija                |  0,0  | 0,0 |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|5.1 |Meteorološki elementi – temperatura zraka; atmosferski|  4,0  | 1,0 |
|  |tlak; vlažnost zraka; zračni tokovi; oblaki in    |     |   |
|  |padavine; megla in vidljivost; splošno atmosfersko  |     |   |
|  |kroženje; fronte; cikloni in anticikloni; vetrovi;  |     |   |
|  |branje meteoroloških in oceanoloških kart;      |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|5.2 |Vremenska analiza in prognoza – klimatološki pregled; |  2,0  | 1,0 |
|  |temelji vremenske analize in prognoze; karte;     |     |   |
|  |organizacija pomorske meteorološke službe; obvestila |     |   |
|  |in opozorila; vreme in pogoji plovbe; meteorološka  |     |   |
|  |dokumentacija; meteorološka navigacija;        |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|5.3 |Gibanje morja – površinski tokovi; razdobja osnovnih |  2,0  | 0,0 |
|  |morskih tokov na Zemlji; morska gladina; morski    |     |   |
|  |vetrovni valovi; mrtvo morje; stojni val in križanje |     |   |
|  |valov; vpliv plitke vode; morska doba;        |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|6. |predmet: Pomorsko pravo                |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|6.1 |Konvencija UN o pravu morja, 1982 – režim plovbe in  |  2,0  | 0,0 |
|  |svobode odprtega morja; notranje morske vode, temeljne|     |   |
|  |črte, zalivi, teritorialno morje; zunanji pas;    |     |   |
|  |izključna ekonomska cona; pravni položaj ladij v tujem|     |   |
|  |pristanišču;                     |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|6.2 |Ime in označba ladje, klicni znak; pristanišče vpisa; |  2,0  | 1,5 |
|  |državna pripadnost in identifikacija ladje; ladijski |     |   |
|  |vpisniki; izobraževanje, izdajanje pooblastil     |     |   |
|  |pomorščakom in opravljanje ladijske straže; vkrcanje, |     |   |
|  |izkrcanje in dolžnosti članov posadke; pravica    |     |   |
|  |povratka; vloga in pravni položaj poveljnika ladje;  |     |   |
|  |pristojnosti poveljnika glede varnosti ladje in plovbe|     |   |
|  |ter zaščite morja pred onesnaženjem;         |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|6.3 |Stvarne pravice na ladji – lastninska pravica na   |  1,0  | 0,5 |
|  |ladji; pojem in vrste zastavnih pravic na ladji;   |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|6.4 |Pomorsko zavarovanje – pojem in delitve; vrste in   |  2,0  | 0,5 |
|  |razdelitev rizika; pojavne oblike škode in odškodnine;|     |   |
|  |zavarovalna premija; franšize in jamstva; polica   |     |   |
|  |pomorskega zavarovanja;                |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|7  |predmet: Angleški jezik (usTno iN pisno)       |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|7.1 |Poznavanje ladijske in splošne pomorske terminologije;|  2,0  | 1,0 |
|  |konstrukcija ladje, trupa, pogonskih strojev, ladjski |     |   |
|  |sistemi (balastni sistem, sistem za gašenje požara,  |     |   |
|  |sidranje, privezovanje, navigacijska oprema,     |     |   |
|  |komunikacijski sistemi, oprema za reševanje), pojmi o |     |   |
|  |plovbi, medicinska pomoč, stražarjenje v pristanišču, |     |   |
|  |na sidru;                       |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|7.2 |Razumevanje in tolmačenje pomorskih meteoroloških   |  2,0  | 1,0 |
|  |informacij v angleškem jeziku (vremenski sistemi,   |     |   |
|  |vremenska obvestila in prognoze), razna sporočila   |     |   |
|  |sprejeta preko NAVTEX-a;               |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|7.3 |Komuniciranje v angleškem jeziku z drugimi ladjami in |  2,0  | 2,0 |
|  |obalnimi radiopostajami glede varnosti in plovbe;   |     |   |
|  |komuniciranje v primeru nesreče, nujna stanja in   |     |   |
|  |varnosti, komuniciranje ob prihodi in odhodu iz    |     |   |
|  |pristanišča, plovnih kanalov, ožin;          |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|7.4 |Razumevanje in odgovor na navodila in zapovedi pilota |  1,0  | 3,0 |
|  |in drugih pooblaščenih oseb pomorskih oblasti ob   |     |   |
|  |manevriranju z ladjo, sidranju, privezovanju ali   |     |   |
|  |odvezovanju;                     |     |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|  |SKUPNO                        |  87  | 85 |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+
|  |SKUPNO (PREDAVANJA + VAJE)              |  172  |   |
+----+------------------------------------------------------+----------+------+

Opombe                                     
(1) Vaje je obvezno treba izvesti na simulatorju.
(2) Dela tečaja in izpita iz točke 3.6 ni treba opraviti pomorščaku, ki je
pridobil pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z napravami za avtomatsko
radarsko vrisovanje in pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z radarjem za
opazovanje.
(3) Dela tečaja in izpita iz točk 4.3 in 4.5 ni treba opraviti pomorščaku, ki
je pridobil pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s sredstvi za reševanje
in rešilnim čolnom.
(4) Dela tečaja in izpita iz točke 4.6 ni treba opraviti pomorščaku, ki je
pridobil pooblastilo za nudenje zdravstvene nege.

AAA Zlata odličnost