Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3829. Pravilnik o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice, stran 9161.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 23. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za pridobitev javnega pooblastila izdajatelja kartic, merila za izbiro na javnem natečaju za podelitev javnega pooblastila izdajatelja kartic in način oblikovanja ter določanja cene za izdajo kartice in za storitve izdajatelja kartic v zvezi s tem.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »javno pooblastilo« je javno pooblastilo izdajatelja kartic iz 20. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05; v nadaljnjem besedilu: zakon);
– »kartica« je pomnilniška kartica zapisovalne opreme v cestnih prevozih iz Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS;
– »pogoj za izdajatelja kartic« je dejstvo, ki označuje stanje ali lastnosti osebe, ki lahko pridobi javno pooblastilo;
– »vlagatelj« je oseba, ki je vložila vlogo na javnem natečaju za pridobitev javnega pooblastila;
– »polna funkcionalnost« pomeni pripravljenost izvajanja vseh nalog in storitev v okviru javnega pooblastila.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon.
3. člen
(vloga)
(1) Vlagatelj mora vlogo za pridobitev javnega pooblastila vložiti v slovenskem jeziku ali v overjenem prevodu v slovenski jezik.
(2) Če vlagatelj katero od listin priloži svoji vlogi v tujem jeziku, mora hkrati priložiti tudi overjen prevod te listine v slovenski jezik.
II. POGOJI ZA IZDAJATELJA KARTIC
4. člen
(splošna določba)
Pogoje za izdajatelja kartic mora izkazati vlagatelj v svoji vlogi na način, določen s tem pravilnikom, in jih mora izpolnjevati ves čas trajanja javnega pooblastila.
5. člen
(ustrezni prostori)
(1) Prostori za izvrševanje javnega pooblastila morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
1. za izvrševanje upravnih nalog, ki sestavljajo javno pooblastilo:
– biti morajo v Republiki Sloveniji;
– obsegati morajo najmanj 60 m2 v najmanj treh prostorih (sobah) z ustreznimi pomožnimi prostori;
– biti morajo brez ovir in neposredno brez prehoda preko nepremičnin drugih oseb dostopni z javnih površin;
– biti morajo primerno svetli in zračni ter opremljeni z napravo za gretje in hlajenje, ki omogoča pisarniško delo;
– s svojo lego, izgledom in drugimi značilnostmi morajo biti primerni za izvrševanje javnega pooblastila Republike Slovenije;
– izpolnjevati ali omogočati morajo izpolnjevanje zahtev iz 61. do 68. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05);
2. za izvrševanje storitev v zvezi s personalizacijo in izdelavo kartic:
– omogočati morajo izvedbo varnostnih ukrepov za fizično varovanje skladno z veljavnim slovenskim standardom SIST ISO/IEC 17799:2003;
– glede na predvideni hrup in druge emisije morajo omogočati izvajanje tiskanja kartic;
3. za izvrševanje storitev v zvezi z generiranjem potrebnih elektronskih ključev:
– omogočati morajo izvedbo varnostnih ukrepov za fizično varovanje skladno z veljavnim slovenskim standardom SIST ISO/IEC 17799:2003.
(2) Vlagatelj mora izkazati, da ima na razpolago prostore iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, razen če v vlogi navede, da ima prostore iz 2. in 3. točke zagotovljene s strani podizvajalcev, s katerimi ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev personalizacije in izdelave kartic oziroma storitev generiranja potrebnih elektronskih ključev, ali če v vlogi izjavi, da bo te storitve oddal po pridobitvi javnega pooblastila v skladu s tretjim odstavkom 20. člena zakona.
(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj za posamezne prostore iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka priložiti:
– podroben opis prostorov z navedbo njihove lege; za prostore iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena tudi navedbo, kako izpolnjujejo ali omogočajo izpolnjevanje varnostnih ukrepov za fizično varovanje skladno z veljavnim slovenskim standardom SIST ISO/IEC 17799:2003, ni pa treba o tem predložiti certifikata;
– načrt prostorov v merilu 1 : 100;
– (javno) listino, s katero dokazuje, da ima prostore v lasti, ali original oziroma overjeno kopijo veljavne pogodbe oziroma drugega pravnega akta, s katerim dokazuje, da bo lahko uporabljal te prostore za izvrševanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila, to je 15 let od dokončnosti odločbe o podelitvi javnega pooblastila;
– izjavo, da ni nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevala, da bi navedene prostore lahko uporabljal za izvrševanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila.
6. člen
(delavci za vodenje upravnega postopka)
(1) Vlagatelj izpolnjuje pogoj za izdajatelja kartic, da ima zaposleno zadostno število delavcev, ki so v skladu s predpisi Republike Slovenije pooblaščeni za vodenje upravnega postopka, če ima zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom najmanj dve osebi, in sicer:
– eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje postopka pred izdajo odločbe in za odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji v skladu s 4. členom Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00 in 66/04);
– eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje postopka pred izdajo odločbe v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji v skladu s 3. členom Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku, in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00 in 66/04).
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti za posamezno osebo:
– original ali overjeno kopijo pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da je oseba zaposlena za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
– original ali overjeno kopijo diplome oziroma drugega potrdila o izobrazbi;
– original ali overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka v Republiki Sloveniji.
7. člen
(drugi strokovni delavci)
(1) Vlagatelj izpolnjuje pogoj za izdajatelja kartic, da ima zaposleno zadostno število drugih strokovnih delavcev, če ima zaposlene za nedoločen čas s polnim delovnim časom najmanj:
1. odgovornega vodjo projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri vodenju poslovnega procesa;
2. skrbnika certifikacijskega organa in/ali skrbnika personalizacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju informacijske tehnologije;
3. skrbnika sistema, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju informacijske tehnologije;
4. skrbnika varnosti informacijskega sistema, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti informacijske tehnologije.
(2) Vlagatelj mora izkazati, da ima zaposlene najmanj osebe iz prejšnjega odstavka, razen če v vlogi navede, da imajo osebe iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka zaposlene podizvajalec oziroma podizvajalci, s katerimi ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev personalizacije in izdelave kartic oziroma storitev generiranja potrebnih elektronskih ključev, ali če v vlogi izjavi, da bo te storitve oddal po pridobitvi javnega pooblastila v skladu s tretjim odstavkom 20. člena zakona.
(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti za posamezno osebo:
– original ali overjeno kopijo pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da je oseba zaposlena za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
– original ali overjeno kopijo diplome oziroma drugega potrdila o izobrazbi;
– listino, ki dokazuje potrebne izkušnje.
8. člen
(ustrezna oprema)
(1) Vlagatelj mora imeti na razpolago najmanj naslednjo opremo:
1. pisarniško opremo,
2. preizkušeno programsko in strojno opremo za postavitev sistema izdajanja kartic za digitalne tahografe za:
– potrebe izvajanja upravnih nalog,
– potrebe personalizacije in izdelave kartic,
– potrebe generiranja elektronskih ključev,
3. naprave za personalizacijo in izdelavo kartic,
4. komunikacijske povezave,
5. opremo za varovanje.
(2) Šteje se, da ima vlagatelj opremo na razpolago, če jo ima v lasti ali ima pravico uporabe opreme na podlagi sklenjene najemne ali leasing pogodbe ali če izkaže, da jo bo po pridobitvi javnega pooblastila lahko pridobil v last ali uporabo.
(3) Vlagatelj mora izkazati, da ima na razpolago opremo iz prvega odstavka tega člena, razen če v vlogi navede, da ima opremo iz druge in tretje alinee 2. točke ter 3. točke prvega odstavka zagotovljeno s strani podizvajalcev, s katerimi ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev personalizacije in izdelave kartic oziroma storitev generiranja potrebnih elektronskih ključev, ali če v vlogi izjavi, da bo te storitve oddal po pridobitvi javnega pooblastila v skladu s tretjim odstavkom 20. člena zakona.
(4) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti:
– podroben opis opreme,
– dokazila o tem, da razpolaga z ustrezno opremo iz prvega odstavka ali da jo lahko pridobi,
– izjavo, da ni nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevala, da bi navedeno opremo lahko uporabljal za izvrševanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila.
9. člen
(nezdružljivost z nalogami delavnice)
(1) Vlagatelj ne sme opravljati katerekoli od nalog, ki so po zakonu naloge delavnice za nameščanje, preverjanje in popravilo zapisovalne opreme.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti izjavo, da niti v Republiki Sloveniji niti v katerikoli drugi državi nima odobritve delavnice in ne opravlja nalog iz prejšnjega odstavka.
10. člen
(stečajni postopek, prisilna poravnava ali likvidacija)
(1) Zoper vlagatelja ne sme biti uveden stečajni postopek ali začet postopek prisilne poravnave ali likvidacijski postopek.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da niso podane okoliščine iz prejšnjega odstavka. Če ni take evidence v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, mora vlagatelj predložiti izjavo, da niso podane okoliščine iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(nekaznovanost)
(1) Vlagatelj in vsi člani njegove uprave oziroma vse osebe, ki vodijo poslovanje vlagatelja, morajo izkazati, da niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, storjeno naklepno, na nepogojno kazen zapora šest mesecev ali več, obsodba pa še ni izbrisana.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj zase in za vse člane svoje uprave oziroma vse osebe, ki vodijo poslovanje vlagatelja, priložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, ali drugega organa, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja iz prejšnjega odstavka. Če ni take evidence v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, mora vlagatelj predložiti izjavo, da niso podane okoliščine iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je bil vlagatelj ali kateri od članov njegove uprave oziroma oseb, ki vodijo poslovanje vlagatelja, obsojen za kaznivo dejanje iz prvega odstavka, pa ni bilo storjeno na­klepno, ali ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora šest mesecev ali več, mora o tem vlagatelj v vlogi za pridobitev javnega pooblastila priložiti izjavo in original ali overjeno kopijo pravnomočne sodbe za to kaznivo dejanje.
12. člen
(ni v kazenskem postopku)
(1) Vlagatelj in vsi člani njegove uprave oziroma vse osebe, ki vodijo poslovanje vlagatelja, morajo dati izjavo, da zoper njih ni bila vložena obtožnica ali obtožni predlog za naklepno izvršitev kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora šest mesecev ali več.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti svojo izjavo in izjavo vsakega od članov svoje uprave oziroma oseb, ki vodijo poslovanje vlagatelja, da, kolikor vedo, zoper njih ni bila vložena obtožnica ali obtožni predlog za kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(ni bilo odvzeto javno pooblastilo)
(1) Vlagatelj mora izjaviti, da njemu ali osebi, katere univerzalni pravni naslednik je vlagatelj, v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge ni bilo to javno pooblastilo odvzeto.
(2) Ta določba velja tudi za kakršnokoli drugo pravico izdajati kartice v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, ne glede na pravno naravo te pravice.
(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti:
– izpis iz sodnega registra oziroma druge evidence, v katero je v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, vpisan kot pravna oseba,
– navedbo, ali je vlagatelj univerzalni pravni naslednik katere od pravnih oseb, in navedbo teh morebitnih oseb;
– izjavo, da niso podane okoliščine iz prvega odstavka.
14. člen
(vodenje osebe, ki ji je bilo odvzeto javno pooblastilo)
Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti izjave vsakega od članov uprave oziroma oseb, ki vodijo njegovo poslovanje, da v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge ni bil član uprave ali poslovodja osebe, kateri je bilo to javno pooblastilo odvzeto. Ta določba velja tudi za kakršnokoli drugo pravico izdajati kartice v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, ne glede na pravno naravo te pravice.
15. člen
(poravnane obveznosti iz javnih dajatev)
(1) Vlagatelj mora izkazati, da ima poravnane dospele obveznosti iz davkov in drugih javnih dajatev v skladu s predpisi Republike Slovenije in države, v kateri ima sedež.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. Če ima sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da ima v Republiki Sloveniji poravnane davčne in druge obveznosti.
16. člen
(druge okoliščine)
(1) Šteje se, da niso podane druge okoliščine, zaradi katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da vlagatelj ne bo v redu izvrševal javnega pooblastila, če vlagatelj v svoji vlogi izkaže naslednje:
– uspešnost poslovanja zadnjih treh let;
– da katerikoli transakcijski račun vlagatelja v zadnjem letu pred objavo tega natečaja ni bil blokiran;
– da ima ustrezne finančne zmožnosti;
– da ima na razpolago znanja in izkušnje za postavitev sistema izdajanja kartic za digitalne tahografe;
– da imajo vlagatelj in podizvajalci izdelan postopek in sredstva za obnovitev poslovanja v 48 urah po nesreči oziroma razpadu sistema. Ti postopki vključujejo varno shranjevanje kopiranih podatkov, postopke za obnovitev funkcionalnih podatkov itd., ki jih je treba navesti v načrtu neprekinjenega poslovanja.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti:
– obrazec BON1 ali drugo enakovredno dokazilo za zadnja tri leta, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahteve iz prve alinee prejšnjega odstavka;
– obrazec BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo vlagateljeve poslovne banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve iz druge alinee prejšnjega odstavka;
– bančno garancijo za resnost ponudbe in izjavo banke o tem, da bo v primeru izbire vlagatelja izdala garancijo za zakonito in pravilno izvajanje javnega pooblastila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahteve iz tretje alinee prejšnjega odstavka;
– dokazila, iz katerih mora biti razvidno, da je vlagatelj sam zagotovil večino strokovne podpore pri vzpostavitvi sistema izdajanja kartic v državi članici Evropske skupnosti ali da ima z osebo, ki je zagotavljala večino take strokovne podpore, sklenjen zavezujoč dogovor, da mu bo v primeru pridobitve javnega pooblastila nudila tehnično, organizacijsko, strokovno in svetovalno podporo pri izvedbi nalog in uvajanju postopkov predmeta javnega pooblastila v praksi; dokazilo mora potrditi nacionalni organ izdajatelja kartic (CIA) države članice Evropske skupnosti, na katero se izkušnje nanašajo;
– načrt neprekinjenega poslovanja.
III. MERILA ZA IZBIRO IZDAJATELJA KARTIC NA JAVNEM NATEČAJU
17. člen
(splošna določba)
Pri odločanju o izbiri je bolje ocenjena tista vloga, ki pri točkovanju v skladu s tem pravilnikom prejme večje število točk.
18. člen
(predvideni povprečni lastni stroški)
(1) Predvideni povprečni lastni strošek izdaje posamezne kartice je znesek v slovenskih tolarjih brez upoštevanega davka na dodano vrednost, ki ga v svoji vlogi navede vlagatelj kot znesek, katerega bo morala plačati stranka za pridobitev posamezne kartice.
(2) Vlagatelj mora navesti predvideni povprečni lastni strošek izdaje posamezne kartice ločeno za:
– vodenje postopka in odločanje o vlogi za izdajo kartice;
– izdelavo kartice ter njeno vročitev.
(3) Izračun povprečnega lastnega stroška mora vlagatelj v vlogi prikazati po posameznih postavkah cen, kot je to opredeljeno v prilogi k temu pravilniku.
(4) Predvideno število voznikovih kartic, prevoznikovih kartic in kartic delavnice, ki jih upošteva pri kalkulaciji, mora opredeliti vlagatelj sam. Predvideno število teh kartic, ki jih upošteva vlagatelj pri kalkulaciji, ne predstavlja nikakršnega jamstva ali drugačne zaveze Republike Slovenije, da bo do tolikšnega obsega izdaje kartic res prišlo, in ne daje izdajatelju kartic nikakršnega pravnega temelja za morebitne zahtevke za povrnitev primanjkljaja v zvezi s tem. Predvideno število kartic nadzornega organa se določi v natečajni dokumentaciji.
(5) Število točk posameznega vlagatelja se izračuna tako, da vlagatelj z najnižjimi povprečnimi lastnimi stroški izdaje posamezne kartice (seštevek povprečnega lastnega stroška za vodenje postopka in odločanje o vlogi za izdajo kartice ter povprečnega lastnega stroška za izdelavo kartice ter njeno vročitev) dobi 180 točk, vlagatelj z najvišjimi stroški 0 točk, število točk vlagateljev z vmesnimi lastnimi stroški pa se izračuna z linearno interpolacijo med najvišjimi in najnižjimi povprečnimi lastnimi stroški in se zaokroži na celo število, pri čemer se količniki do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol, nad 0,5 pa navzgor.
19. člen
(rok za začetek izvajanja javnega pooblastila)
(1) Rok za začetek izvajanja javnega pooblastila je čas, ki preteče od dneva pridobitve javnega pooblastila do dneva, ko je izdajatelj kartic sposoben izvajati in nuditi polno funkcionalnost javnega pooblastila v skladu z natečajno dokumentacijo, in ne sme biti daljši od 120 dni.
(2) Rok se računa v dnevih, pri čemer ni všteto obdobje, potrebno za vzpostavitev pogojev, ki niso odvisni od izdajatelja kartic (pridobitev certifikatskih ključev, dostop do omrežja TESTA, vpogled v bazo vozniških dovoljenj).
(3) Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti število dni, ki predstavljajo njegov ponujeni rok za začetek izvajanja javnega pooblastila.
(4) Merilo iz tega člena se točkuje tako, da lahko posamezni vlagatelj zanj prejme od 0 do 12 točk, pri čemer vlagatelj z najkrajšim rokom dobi 12 točk, vlagatelj z najdaljšim rokom 0 točk, število točk vlagateljev z vmesnimi roki pa se izračuna z linearno interpolacijo med najkrajšim in najdaljšim rokom.
(5) Število točk se zaokroži na celo število, pri čemer se količniki do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol, nad 0,5 pa navzgor.
20. člen
(prijaznost do uporabnika)
(1) Prijaznost do uporabnika se ugotavlja glede na naslednje elemente:
– število uradnih ur v tednu;
– načini vlaganja zahtev za kartico;
– način zagotavljanja pomoči uporabnikom.
(2) Število uradnih ur je število ur na teden, v katerih vlagatelj zagotavlja, da bo v svojih prostorih organiziral poslovanje s strankami, pri čemer mora biti najmanjši obseg uradnih ur skladen z zahtevami prvega odstavka 58. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05). Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti število uradnih ur, ki ga zagotavlja. V tem delu se merilo točkuje tako, da lahko posamezen vlagatelj zanj prejme od 0 do 6 točk, pri čemer vlagatelj z največjim številom uradnih ur dobi 6 točk, vlagatelj z najmanjšim številom uradnih ur 0 točk, število točk vlagateljev z vmesnimi števili uradnih ur pa se izračuna z linearno interpolacijo med največjim in najmanjšim številom uradnih ur. Število točk se zaokroži na celo število, pri čemer se količniki do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol, nad 0,5 pa navzgor.
(3) Načini vlaganja zahtev za kartico so oblike pošiljanja vloge za kartico, ki jih bo omogočil posamezni vlagatelj, pri čemer mora vsak vlagatelj omogočiti tiste načine sprejemanja vlog, ki jih določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek (vložitev po pošti, sprejem v vložišču, sprejem vloge na zapisnik, elektronsko pošiljanje vloge). Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti oblike pošiljanja vloge za kartico, ki jih bo nudil uporabnikom. Vlagatelj, ki ponudi možnost dodatnega načina sprejemanja vlog (npr. dislocirane enote za sprejemanje vlog, sprejemanje vlog pri delodajalcu…), prejme 1 točko.
(4) Način zagotavljanja pomoči uporabnikom je vsaka oblika zagotavljanja svetovanja in pomoči uporabnikom v zvezi s karticami. Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti oblike morebitne pomoči, ki jo bo nudil uporabnikom. Vlagatelj, ki zagotavlja pomoč uporabnikom, prejme 1 točko.
IV. CENA ZA IZDAJO KARTICE
21. člen
(splošna določba)
Cena za izdajo kartice obsega za posamezno kartico ločeno del cene za:
– vodenje postopka in odločanje o vlogi za izdajo kartice;
– izdelavo kartice ter njeno vročitev.
22. člen
(struktura cene za izdajo kartice)
Posamezne postavke cene za izdajo kartice so določene v tabeli, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
23. člen
(način določitve cene za izdajo kartice)
(1) Ceno za izdajo kartice določi minister za promet (v nadaljnjem besedilu: minister) s sklepom.
(2) Ceno za izdajo kartice, tako za vodenje postopka in odločanje o vlogi za izdajo kartice kot za izdelavo kartice ter njeno vročitev, določi minister v višini povprečnega lastnega stroška za vodenje postopka in odločanje o vlogi za izdajo kartice oziroma povprečnega lastnega stroška za izdelavo kartice ter njeno vročitev, kot ju je navedel v vlogi vlagatelj, ki je bil izbran na javnem natečaju, povečanih za davek na dodano vrednost.
24. člen
(spreminjanje cene za izdajo kartice)
(1) Minister spremeni ceno za izdajo kartice na predlog izdajatelja kartic ali po uradni dolžnosti, če se katera od posameznih postavk cene iz priloge tega pravilnika spremeni toliko, da bi njen vpliv spremenil ceno za izdajo posamezne kartice za več kot 3 %.
(2) Cena za izdajo kartice se ne spremeni, če je spremembo iz prejšnjega odstavka povzročil s slabim poslovanjem ali drugače s svojim ravnanjem izdajatelj kartic sam.
V. DRUGE DOLOČBE
25. člen
(trajna hramba)
Izdajatelj kartic mora dokumentarno gradivo v zvezi z izdajanjem kartic hraniti trajno.
26. člen
(dostop do podatkov)
Izdajatelj kartic mora zaradi učinkovitega izvajanja nadzora Direkciji Republike Slovenije za ceste in nadzornim organom iz prvega odstavka 32. člena zakona nuditi dostop do podatkov iz evidenc iz prvega in drugega odstavka 31. člena zakona kot tudi dostop do ustreznih podatkov pristojnih organov drugih držav članic preko skupnega omrežja (TACHONET).
VI. KONČNA DOLOČBA
27. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-10/2005/37-0071114
Ljubljana, dne 22. septembra 2005.
EVA 2005-2411-0096
mag. Janez Božič l. r.
Minister za promet
                                    Priloga

  Posamezne postavke cene za določitev lastne cene tahografskih kartic    

+-------------------------------+------------------+----------------+---------+
|                | Vodenje postopka |Izdelava kartice| Skupaj |
|Stroški na enoto kartice    | in odločanje o |  in njena  | (I + II)|
|                |   vlogi    |  vročitev  |     |
+-------------------------------+------------------+----------------+---------+
|                |    I.    |    II.   |  III. |
+----+--------------------------+------------------+----------------+---------+
|1. |Neposredni stroški    |         |        |     |
|  |(skupaj od 1.1. do 1.4.) |         |        |     |
+----+--------------------------+------------------+----------------+---------+
|1.1.|Stroški dela       |         |        |     |
|  |             |         |        |     |
+----+--------------------------+------------------+----------------+---------+
|1.2.|Amortizacija       |         |        |     |
|  |osnovnih sredstev     |         |        |     |
+----+--------------------------+------------------+----------------+---------+
|1.3.|Stroški materiala in   |         |        |     |
|  |energije         |         |        |     |
+----+--------------------------+------------------+----------------+---------+
|1.4.|Stroški storitev     |         |        |     |
|  |(pomembnejše navesti)   |         |        |     |
+----+--------------------------+------------------+----------------+---------+
|2. |Posredni stroški (nabava,|         |        |     |
|  |uprava, prodaja)     |         |        |     |
+----+--------------------------+------------------+----------------+---------+
|3. |Stroški financiranja in  |         |        |     |
|  |vračunan dobiček     |         |        |     |
+----+--------------------------+------------------+----------------+---------+
|  |Polna lastna cena     |         |        |     |
|  |(povprečni lastni strošek)|         |        |     |
|  |(1 + 2 + 3)        |         |        |     |
+----+--------------------------+------------------+----------------+---------+
|  |Prodajna cena = polna   |         |        |     |
|  |lastna cena + DDV     |         |        |     |
+----+--------------------------+------------------+----------------+---------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti