Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3789. Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, stran 9089.

Na podlagi četrtega odstavka 163. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 51/05 – uradno prečiščeno besedilo, 67/05 – odl. US, 69/05 in 76/05-ZDCOPMD) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik natančneje določa cilje in vsebino programa usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil kategorij A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G, ter H in podkategorij A1, D1 ter D1+E (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja) ter kriterije usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.
II. USPOSABLJANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE
2. člen
(cilji)
(1) Cilji usposabljanja kandidatov za voznike so naslednji:
– usposobljenost kandidata za varno vožnjo;
– sposobnost kandidata, da ustvarja in vzdržuje kulturne medosebne odnose v prometu;
– sposobnost kandidata, da sodeluje in je solidaren z udeleženci v prometu.
(2) Kandidat za voznika med usposabljanjem pridobi znanje, spretnost in obnašanje, da lahko:
– prepozna nevarnost v prometu in oceni njeno resnost;
– zadostno obvlada svoje vozilo, da ne povzroča nevarnih situacij in da v primeru take situacije ustrezno reagira;
– upošteva prometna pravila, še zlasti tista, ki so namenjena preprečevanju prometnih nesreč in ohranjanju tekočega prometa;
– prepozna vse večje tehnične okvare na vozilu, še zlasti tiste, ki ogrožajo varnost, in jih na ustrezen način popravi;
– upošteva vse dejavnike, ki vplivajo na obnašanje med vožnjo (psihoaktivne snovi, utrujenost, slab vid), da bi bil popolnoma sposoben uporabljati vse spretnosti, ki so potrebne za varno vožnjo;
– s primernim upoštevanjem drugih pomaga zagotavljati varnost vseh udeležencev v prometu, še zlasti najšibkejših in najbolj izpostavljenih.
3. člen
(program usposabljanja)
Usposabljanje kandidatov za voznike se izvaja po programu usposabljanja, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
4. člen
(delitev programa usposabljanja)
(1) Program usposabljanja je sestavljen iz teoretičnega dela usposabljanja in praktičnega dela usposabljanja.
(2) Teoretični del usposabljanja in praktični del usposabljanja vsebujeta splošni in dodatni del. Splošni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil ne glede na kategorijo vozila, dodatni del pa kandidatom za voznike motornih vozil določenih kategorij.
5. člen
(obseg programa usposabljanja)
(1) Teoretični del usposabljanja obsega potrebno splošno in dodatno znanje o vožnji motornega vozila posamezne kategorije. Po zaključku teoretičnega dela usposabljanja kandidat za voznika ZNA teoretično voziti motorno vozilo.
(2) Praktični del usposabljanja obsega potrebno splošno ter dodatno spretnost in obnašanje pri vožnji motornega vozila posamezne kategorije. Po zaključku praktičnega dela usposabljanja kandidat za voznika samostojno obvlada vožnjo motornega vozila.
III. KRITERIJI USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE
6. člen
(kraj)
(1) Kraj usposabljanja pri izvajanju teoretičnega dela je šolska učilnica za poučevanje teorije vožnje.
(2) Kraj usposabljanja pri izvajanju praktičnega dela je odvisen od učne stopnje:
– prva učna stopnja: neprometna površina (poligon);
– druga učna stopnja: prometna površina z redkejšim prometom v naselju in izven naselja;
– tretja učna stopnja: prometna površina z gostejšim prometom v naselju in izven naselja.
7. člen
(trajanje)
(1) Čas za izvedbo učnih tem po programu teoretičnega dela usposabljanja je najmanj ena učna ura na temo.
(2) Čas za izvedbo učnih vaj po programu praktičnega dela usposabljanja:
– v prvi in drugi učni stopnji: najmanj ena učna ura skupaj;
– v tretji učni stopnji: najmanj dve učni uri skupaj.
(3) Vsaka od učnih vaj po programu praktičnega dela usposabljanja v tretji učni stopnji mora biti izvedena najmanj dvakrat.
8. člen
(izvedba)
(1) Teoretični del usposabljanja zajema učne teme splošnega dela in pripadajočega dodatnega dela, glede na kategorijo motornih vozil, za katero se kandidati za voznike usposabljajo. Učne teme splošnega in dodatnega dela učitelj smiselno združi in posamezno izvedbo vpiše v dnevnik dela.
(2) Praktični del usposabljanja zajema učne vaje splošnega dela in pripadajočega dodatnega dela, glede na kategorijo motornih vozil, za katero se kandidat za voznika usposablja. Pri izvedbi mora učitelj upoštevati vrstni red predpisanih vaj in stopenj in pričeti z usposabljanjem v naslednji stopnji, ko kandidat obvlada učno snov predhodne stopnje. Glede na sposobnost kandidata sme učitelj v učni uri obravnavati več učnih vaj ali ponavljati že obravnavane učne vaje. Učne vaje splošnega in dodatnega dela učitelj smiselno združi in posamezno izvedbo vpiše v evidenčni karton vožnje in dnevni razvid vožnje.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Odredba o izobraževalnem programu praktičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil kategorije A (Uradni list RS, št. 37/02) in Pravilnik o izobraževalnem programu praktičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil kategorije H (Uradni list RS, št. 11/03).
(2) Kandidati za voznike motornih vozil, ki so se začeli usposabljati pred uveljavitvijo tega pravilnika, lahko dokončajo usposabljanje po izobraževalnem programu, po katerem so se začeli usposabljati, vendar najkasneje v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
10. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-115/2005/2 (1321-04)
Ljubljana, dne 16. septembra 2005.
EVA 2005-1711-0046
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost