Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3786. Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, stran 8997.

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa varovalne gozdove in gozdove s posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo, režim gospodarjenja s temi gozdovi, izvajalca tega režima in zavezanca za zagotovitev sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja.
2. člen
(varovalni gozdovi in gozdni rezervati)
(1) Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije.
(2) Gozdovi s posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo so gozdni rezervati. To so gozdovi, ki so zaradi svoje razvojne faze in dosedanjega razvoja izjemno pomembni za raziskovanje, proučevanje in spremljanje naravnega razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter kulturne dediščine.
3. člen
(opredelitev varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov)
(1) Varovalni gozdovi in gozdni rezervati se določijo po oddelkih oziroma odsekih gozdnogospodarskih enot, gozdnogospodarskih območij.
(2) Varovalni gozdovi so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Gozdni rezervati so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer so gozdni rezervati s strogim varstvenim režimom označeni s številko 1, gozdni rezervati z blažjim varstvenim režimom s številko 2.
4. člen
(kartografska določitev varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov)
(1) Meje varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov oziroma njihove lege v prostoru so določene z oddelki oziroma odseki varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov in z mejami gozdov znotraj oddelkov oziroma odsekov v merilu 1: 5000. Zapis meja se hrani na kartah in v digitalni obliki kot sloj geografskega informacijskega sistema. Karte se hranijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo) v merilu 1: 50.000. Zapis meja v digitalni obliki se hrani na Ministrstvu in na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
(2) Za potrebe izvajanja ukrepov varstva varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov, priprave prostorskih aktov in druge podobne namene se pridobijo podatki o meji varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov tako, da se sloj geografskega informacijskega sistema v merilu 1: 5.000 iz prejšnjega odstavka prekrije z digitalnim katastrskim načrtom. Prekrivanje podatkov in seznam parcel, ki ležijo na posameznem območju, pripravi Zavod na zahtevo lastnika gozdnih zemljišč, občine, upravne enote ali druge zainteresirane stranke, ki nosijo tudi vse nastale stroške.
5. člen
(režim gospodarjenja z varovalnimi gozdovi)
Pri gospodarjenju z varovalnimi gozdovi mora Zavod zagotavljati:
– pravočasno obnovo oziroma posek prestarelega drevja,
– malo površinsko izvajanje sečenj,
– puščanje primerno visokih panjev pri poseku drevja na plazovitih območjih in območjih, kjer je nevarnost snežnih plazov,
– ročno spravilo oziroma spravilo z žičnimi napravami,
– sanacijo poškodovanih tal zaradi preprečevanja erozije,
– odstranjevanje drevja iz hudourniških strug,
– pravočasno izvedbo vseh gozdno gojitvenih del, ki zagotavljajo ohranitev in stabilizacijo varovalne vloge gozda in
– rabo biološko razgradljivih olj pri delu s stroji in napravami.
6. člen
(delitev gozdnih rezervatov)
Gozdni rezervati se glede na režim gospodarjenja delijo na gozdne rezervate s strogim varstvenim režimom in gozdne rezervate z blažjim varstvenim režimom.
7. člen
(gozdni rezervat s strogim varstvenim režimom)
(1) V gozdnih rezervatih s strogim varstvenim režimom so prepovedane vse gospodarske, rekreacijske, raziskovalne in druge dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli spremenile obstoječe naravno stanje in vplivale na nemoten naravni razvoj v prihodnosti.
(2) Ne glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka je v gozdnih rezervatih s strogim varstvenim režimom dovoljeno opravljati naloge javne gozdarske službe, javne službe ohranjanja narave in nadzorstvene naloge lovstva.
(3) Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka tega člena lahko Ministrstvo na podlagi vloge znanstveno-raziskovalnih ali izobraževalnih organizacij dovoli opravljanje posameznih raziskovalnih ali izobraževalnih nalog potem, ko si pridobi mnenje Zavoda in Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. V dovoljenju se navedejo tudi pogoji za opravljanje teh nalog.
(4) Okrog gozdnega rezervata s strogim varstvenim režimom se lahko v soglasju z lastnikom gozda ob gozdnem rezervatu določi varstveni pas, ki ne sme biti ožji od ene sestojne višine. V njem se lahko izvajajo samo sanitarne sečnje. Če vodi ob rezervatu cesta, je dovoljen posek dreves, ki neposredno ogrožajo promet in gibanje ljudi.
8. člen
(gozdni rezervat z blažjim varstvenim režimom)
(1) V gozdnih rezervatih z blažjim varstvenim režimom je ob spremstvu delavca Zavoda dovoljen obisk gozda po označenih poteh, ki potekajo skozi gozdni rezervat.
(2) Zaradi zagotavljanja poučne in turistične funkcije se v gozdnem rezervatu z blažjim varstvenim režimom dovoli vzdrževanje gozdne ali ogledne učne poti ter informacijskih tabel, ki so določene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi. Izdelavo nove učne ali ogledne poti se dovoli le z dovoljenjem ministrstva.
(3) Okrog gozdnega rezervata z blažjim varstvenim režimom se lahko v soglasju z lastnikom gozda ob gozdnem rezervatu določi varstveni pas, ki ne sme biti ožji od ene sestojne višine.
9. člen
(posegi v varovalne gozdove in gozdne rezervate)
Paša, razen čebelje paše, je v varovalnih gozdovih in gozdnih rezervatih prepovedana.
10. člen
(izvajanje režima gospodarjenja)
Zavod mora zagotoviti izvedbo del, ki so zaradi izvajanja režima gospodarjenja z varovalnimi gozdovi in z gozdnimi rezervati določena v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.
11. člen
(označitev območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov)
(1) Meje gozdnih rezervatov se v naravi označijo na deblih stoječega drevja ali na vraščenih skalah 170 cm od tal z dvojno vodoravno modro črto ter z opozorilnimi tablami. Rezervati se lahko opremijo z informacijskimi tablami.
(2) Na območjih, ki so varovani po predpisih o ohranjanju narave, se pri označevanju upošteva predpis, ki ureja označevanje varovanih območij.
12. člen
(spremljanje stanja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov)
Spremljanje stanja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov izvaja Zavod v sodelovanju z izvajalci javnih služb s področja varstva okolja in znanstveno-raziskovalnimi ter izobraževalnimi organizacijami.
13. člen
(zagotovitev sredstev)
(1) Sredstva za stroške, ki so potrebni za izvedbo del, ki se morajo izvesti, in sredstva za povečanje stroškov gospodarjenja, ki nastanejo zaradi režima gospodarjenja v varovalnih gozdovih, določenega s to uredbo, ter sredstva za izplačilo odškodnin zaradi omejevanja uživanja lastnine v gozdnih rezervatih, se na podlagi te uredbe zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
(2) Izplačilo lastniku gozda oziroma izvajalcu režima gospodarjenja se izvede na podlagi prevzema in obračuna del, opravljenih na podlagi predpisov, ki urejajo financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove.
14. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-40/2005/7
Ljubljana, dne 22. septembra 2005.
EVA 2004-2311-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti