Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3784. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic, stran 8994.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic
1. člen
V prvem odstavku 2. člena Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št. 83/02) se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. Pola poštnih znamk je prodajna pola, ki obsega najmanj 50 rednih, najmanj 11 priložnostnih ali najmanj 20 osebnih natisnjenih poštnih znamk s perforacijo, ki praviloma sega do zunanjih robov te pole.«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(vrste poštnih znamk)
(1) Poštne znamke se delijo na redne, osebne in priložnostne poštne znamke.
(2) Redne poštne znamke se izdajajo po postopku, določenem v 10. členu tega pravilnika.
(3) Priložnostne poštne znamke so namenjene prikazovanju motivov iz sveta narave, športa, osebnosti in podobno in tudi zaznamovanju pomembnih obletnic, domačih in svetovnih dogodkov ter se izdajajo po postopku, določenem v 11. ali 12. členu tega pravilnika.
(4) Osebne poštne znamke so sestavljene iz okvirja, ki vsebuje vse elemente iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, in dotiska znotraj okvirja z motivi po željah njihovih naročnikov ter se izdajajo v skladu s splošnimi pogoji iz 12.a člena tega pravilnika.
(5) Poštne znamke se uporabljajo za označevanje plačila poštnih storitev.«
3. člen
Za drugim odstavkom 5. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Osebne poštne znamke so lahko izdane na polah poštnih znamk, malih polah poštnih znamk ali v zvežčkih.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen
Za drugim odstavkom 7. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Nazivno vrednost osebnih poštnih znamk določi gospodarska družba iz 64. člena zakona s postopkom iz 12.a člena tega pravilnika.«
5. člen
Za četrtim odstavkom 9. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Osebne poštne znamke se izdajajo v skladu z naročili in splošnimi pogoji iz 12.a člena tega pravilnika.«
6. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(postopek izdaje osebnih poštnih znamk)
(1) Gospodarska družba iz 64. člena zakona sprejme splošne pogoje in cenik za izdajanje osebnih poštnih znamk.
(2) Splošne pogoje za izdajanje osebnih poštnih znamk potrdi komisija.
(3) Dotiske iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika z različnimi motivi lahko v skladu s splošnimi pogoji naročijo fizične ali pravne osebe pri gospodarski družbi iz prvega odstavka tega člena.«
7. člen
Za drugim odstavkom 14. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Najmanjšo naklado osebnih poštnih znamk določi gospodarska družba iz 64. člena zakona s splošnimi pogoji iz 12.a člena tega pravilnika.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2005
Ljubljana, dne 15. septembra 2005.
EVA 2005-2111-0081
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost