Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3643. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005, stran 8695.

Na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet občine Zavrč na 30. redni seji dne 13. 8. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2005 (Uradni list RS, št. 11/05 se v 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Zavrč za leto 2005 obsega:
--------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov           v tisoč SIT
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2005
--------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)          303.514,50
   Tekoči prihodki (70+71)               181.905,00
70  Davčni prihodki                   148.978,00
   700 Davek od osebnih prejemkov- plače        36.651,00
   703 Davki na premoženje               21.325,00
   704 Domači davki na blago in storitve        91.002,00
   706 Drugi davki                       –
71  Nedavčni prihodki                  32.927,00
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja             3.180,00
   711 Takse in pristojbine               1.000,00
   712 Denarne kazni                    30,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
   714 Drugi nedavčni prihodki             28.717,00
72  Kapitalski prihodki                   140,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        140,00
   721 Prihodki od prodaje zalog                –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja               –
73  Prejete donacije                       –
   730 Prejete donacije iz domačih virov            –
   731 Prejete donacije iz tujine                –
74  Transferni prihodki                 121.469,50
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javno finančnih institucij           109.969,50
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)            322.936,00
40  Tekoči odhodki                   100.970,00
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        17.944,00
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                2.645,00
   402 Izdatki za blago in storitve           78.736,00
   403 Plačila domačih obresti               384,00
   409 Rezerve                      1.261,00
41  Tekoči transferi                   77.181,00
   410 Subvencije                    1.374,00
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                41.513,00
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                   11.431,00
   413 Drugi tekoči domači transferi          22.863,00
   414 Tekoči transferi v tujino                –
42  Investicijski odhodki                137.630,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       137.630,00
43  Investicijski transferi                7.155,00
   430 Investicijski transferi              5.036,00
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)             – 19.421,50
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev                –
   (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil                –
   750 Prejeta vračila danih posojil              –
   751 Prodaja kapitalskih deležev               –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                    –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                           –
   440 Dana posojila                      –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)            –
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                  19.421,50
50  Zadolževanje                     19.421,50
   500 Domače zadolževanje               19.421,50
VIII. Odplačila dolga (550)                 2.880,00
55  Odplačila dolga                    2.880,00
   550 Odplačila domačega dolga             2.880,00
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu         – 2.880,00
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)          16.541,50
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)              19.421,50
--------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 403-02-1/05-1
Zavrč, dne 13. avgusta 2005.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti