Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2005 z dne 12. 9. 2005

Kazalo

3642. Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo), stran 8692.

V skladu z določili 3. člena Zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 12/99) in v skladu z določili Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 3. člena Zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas–Poljane (UVG 22/99) ter 10. in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) in 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) in statutom Občine Žiri (UVG, št. 18/99) so Občinski svet občine Gorenja-vas Poljane na 13. seji dne 9. 6. 2000 in Občinski svet občine Škofja Loka na 12. redni seji dne 20. 6. 2000 Občinski svet občine Železniki na 15. redni seji dne 7. 6. 2000 in Občinski svet občine Žiri na 10. seji dne 11. 7. 2000 ter glede na sklepe o spremembi sedeža in dejavnosti zavoda z dne 8. 6. 2001, sprejeli Akt o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš. Akt je bil dopolnjen na podlagi novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter sprememb imena, sedeža in dejavnosti zavoda, kar so sprejeli pristojni organi ustanoviteljev zavoda: Občinski svet občine Gorenja vas–Poljane na 13. redni seji dne 30. 9. 2004, Občinski svet občine Škofja Loka na 10. redni seji, dne 28. 10. 2004, Občinski svet občine Železniki na 16. redni seji dne 22. 12. 2004, Občinski svet občine Žiri na 9. redni seji dne 22. 6. 2004, Upravni odbor Območne obrtne zbornice Škofja Loka na 24. seji dne 30. 6. 2004, Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije – Območne zbornice za Gorenjsko dne 24. 5. 2004. Sprejeto je bilo:
A K T
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš
(prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom Občina Gorenja vas-Poljane, Občina Škofja Loka, Občina Železniki, Občina Žiri in skupaj z Območno obrtno zbornico Škofja Loka in Gospodarsko zbornico Slovenije – Območno zbornico za Gorenjsko Kranj ustanovijo Lokalno turistično organizacijo Blegoš – zavod za pospeševanje turizma, Lokalno turistično organizacijo za območje občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas–Poljane (škofjeloške regije).
Območna obrtna zbornica Škofja Loka in Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko Kranj pristopata k ustanoviteljstvu zavoda s podpisom tega akta in sprejemom tega akta na svojih pristojnih organih.
Ustanovitelji zavoda so:
a) Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka,
b) Občina Železniki, Češnjica 48, 4228, Železniki,
c) Občina Žiri, Trg Svobode 2, 4226 Žiri,
d) Občina Gorenja vas–Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
e) Območna obrtna zbornica Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka,
f) Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko, Bleiweisova cesta 16, 4000 Kranj.
Zavod se ustanavlja z namenom spodbujanja razvoja in promocije turizma ter oblikovanja celovite turistične ponudbe na območju občin Gorenja vas–Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri (škofjeloške regije).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda se glasi: Lokalna turistična organizacija Blegoš.
Skrajšano ime zavoda je: LTO Blegoš.
Sedež zavoda je v Škofji Loki, Kidričeva cesta 1a. Sedež zavoda se lahko spremeni s sklepom sveta zavoda.
Zavod ima status pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, ki jih določa ta akt.
Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda. Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanoviteljic. Ustanoviteljice dajejo soglasje k spremembam v organizaciji zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
   Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
G/51.190  Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.470  Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
      pisalnimi potrebščinami
G/52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/52.620  Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.120  Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G/52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
I/63.300  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
      turizmom povezane dejavnosti, d.n.
K/71.403  Izposoja izdelkov široke porabe
K/72.300  Obdelava podatkov
K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.400  Oglaševanje
K/74.500  Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile
K/74.810  Fotografska dejavnost
K/74.831  Prevajanje
K/74.832  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833  Druga splošna tajniška opravila
K/74.842  Oblikovanje, aranžerstvo in dekoracija
K/74.841  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843  Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L/75.130  Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti
M/80.422  Drugo izobraževanje, d.n.
O/91.110  Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/92.120  Distribucija filmov in videofilmov
O/92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.330  Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.340  Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O/92.400  Dejavnosti tiskovnih agencij
O/92.521  Dejavnost muzejev
O/92.522  Varstvo kulturne dediščine
O/92.530  Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
O/92.623  Druge športne dejavnosti
O/92.720  Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/93.050  Druge storitvene dejavnosti, d.n.
V okviru registriranih dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod zagotavlja:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju občin Gorenja vas–Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri (škofjeloške regije)
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
– promocijo turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev na območju občin ustanoviteljic,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občin ustanoviteljic.
4. člen
Zavod bo zagotavljal delovanje turistično informacijskih centrov sam ali praviloma po pogodbi z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– programski svet.
6. člen
Svet zavoda
Svet zavoda ima enajst članov, ki jih sestavljajo ustanovitelji, delavci zavoda, turistična društva in ponudniki turističnih storitev, in sicer sledeče:
– Občina Gorenja vas–Poljane enega člana,
– Občina Škofja Loka enega člana,
– Občina Železniki enega člana,
– Občina Žiri enega člana,
– Območna obrtna zbornica Škofja Loka enega člana,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko enega člana,
– Turistična društva z območja občin ustanoviteljic enega člana,
– Ponudniki turističnih storitev na območju tri člane,
– delavci zavoda enega člana.
Člane v svet zavoda imenujejo pristojni organi predlagateljev.
7. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga določijo ustanovitelji zavoda in izmed članov, ki so jih imenovali oziroma delegirali v svet zavoda. Predsednik ima namestnika, ki ga določi svet izmed članov sveta, ki jih niso delegirali ustanovitelji.
Mandat članov sveta zavoda je pet let in prične teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani.
Članu sveta preneha mandat:
– če umre,
– če odstopi,
– če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje,
– če postane trajno nezmožen za delo,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od 6 mesecev,
– če ga tisti, ki ga je imenoval, odpokliče.
Novega člana sveta zavoda za preostanek mandatne dobe imenuje tisti, ki je imenoval člana sveta zavoda, kateremu je mandat prenehal.
8. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda in njegove spremembe in druge splošne akte, če tako določa statut, s soglasjem pristojnega organa občin Gorenja vas–Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri,
– sprejema letni finančni načrt zavoda,
– sprejema letne in dolgoročne programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema letno finančno poročilo in poročilo direktorja o poslovanju zavoda,
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in kritju izgube,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– imenuje revizorja, v kolikor se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,
– obravnava mnenja programskega sveta zavoda,
– daje direktorju soglasje k nakupu ali odtujitvi nepremičnin in o temeljnih usmeritvah zaposlovanja,
– opravlja druge z zakonom, tem aktom ali statutom določene pristojnosti in naloge.
Svet zavoda je dolžan imenovati revizorja, če zahteva revizijo računovodskih izkazov katera izmed občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas–Poljane.
9. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih vsaj sedem članov. Odloča z večino glasov članov sveta zavoda.
10. člen
Direktor
Direktor vodi delo in poslovanje zavoda in ga zastopa z omejitvijo, ker potrebuje za:
– pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni izrecno opredeljeno v letnem programu dela ali v poslovnem načrtu zavoda,
– izvajanje investicij, javnih del in najemanje kreditov, katerih vrednost presega 10% realiziranih prihodkov pred letom zadolževanja, kakor tudi dajanje posojil in poroštev, ki presegajo 5% realiziranih prihodkov pred letom dajanja posojil in poroštev v enaki vrednosti,
soglasje sveta zavoda.
Direktorja imenuje svet zavoda za mandatno obdobje petih let.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, če izpolnjuje najmanj naslednje pogoje:
– ustrezna izobrazba sedme stopnje,
– izkušnje na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
– aktivno znanje dveh svetovnih jezikov,
– poznavanje specifičnosti turistične ponudbe in potreb razvoja turizma na območju občin Gorenja vas–Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri (škofjeloške regije),
– druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.
11. člen
Direktor se lahko imenuje brez javnega razpisa, če svet zavoda ne odloči drugače.
Pravice in obveznosti direktorja se podrobneje določijo v statutu.
Svet zavoda lahko predčasno razreši direktorja v primerih, določenih v zakonu in statutu.
12. člen
Zavod ima programski svet, ki določa, spremlja in usmerja strokovne zadeve s področja dejavnosti zavoda. V programskem svetu je osem članov, ki so s svojo dejavnostjo neposredno vezani na turizem, kulturo, šport, rekreacijo, obrt, podeželje. Sodelujejo pri oblikovanju turistične ponudbe in programov.
Sestavo, pristojnosti in način dela programskega sveta določa statut.
V. SREDSTVA ZAVODA
13. člen
Vsak ustanovitelj prispeva sredstva za ustanovitev in del sredstev za delovanje ter projekte zavoda. Višina vloženih sredstev je predvidena v triletnem poslovnem načrtu zavoda ter letnih finančnih načrtih, ki jih potrjujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotavljajo ustanovitelji sredstva v višini 2.000.000 SIT sledeče:
– Občina Gorenja vas–Poljane 250.000 SIT,
– Občina Škofja Loka 913.000 SIT,
– Občina Železniki 254.000 SIT,
– Občina Žiri 183.000 SIT,
– Območna obrtna zbornica Škofja Loka 300.000 SIT,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko 100.000 SIT.
Ustanovitelji oziroma drugi zainteresirani pravni subjekti bodo sredstva v navedeni višini nakazali na račun zavoda v 15 dneh po odprtju začasnega žiro računa zavoda.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo s:
– proračunskimi sredstvi občin ustanoviteljic,
– sredstvi turistične takse, ki jo namenijo zavodu občine Gorenja vas–Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri,
– lastnimi prihodki zavoda (plačilo za blago in storitve),
– prostovoljnimi finančnimi prispevki ponudnikov turističnih storitev,
– prispevki ponudnikov turističnih storitev za vključevanje v projekte,
– uspešnimi prijavami na razpise,
– sredstvi proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
– darili, donacijami, dotacijami ter drugimi viri.
Posamezne vrste sredstev se določijo v letnem finančnem načrtu zavoda.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavoda se uporabi za opravljanje dejavnosti zavoda in vlaganja v nadaljnji razvoj turizma.
Če zavod zaključi poslovno leto z dobičkom, lahko svet zavoda nameni enkratno nagrado direktorju in zaposlenim za uspešno delo.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča Svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
V primeru poslovanja z izgubo direktor predloži svetu zavoda sanacijski program s predlogi za izboljšanje poslovanja in kritja nastale izgube.
VI. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
16. člen
Zavod je pravna oseba, ki sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v skladu z zakonom o zavodih.
17. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
18. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno v okviru dejavnosti, ki jo opravlja z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in na svoj račun.
Premoženje, s katerim zavod upravlja in ga uporablja za dejavnosti zavoda in ga je pridobil s poslovanjem, je last zavoda, razen če s posebnimi pogodbami o vlaganju sredstev ni določeno drugače.
Zavod je odgovoren ustanoviteljicam za upravljanje s premoženjem. Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
19. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu ali po sklepu ustanoviteljev.
Sklep o statusni spremembi ali prenehanju zavoda je veljavno sprejet, če ga sprejmejo občine ustanoviteljice.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
20. člen
Pristojni organ ustanoviteljev zavoda daje soglasje k:
a) sprejemu statuta zavoda,
b) triletnemu poslovnemu načrtu,
c) imenovanju direktorja,
d) letnemu finančnemu načrtu zavoda,
e) spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
f) vlaganju sredstev zavoda zaradi pridobitve deleža oziroma delnic v družbi ali ustanovitvi drugega zavoda,
g) povezovanju zavoda v skupnost zavodov.
V smislu zakona o zavodih je soglasje ustanovitelja k odločitvam iz vseh točk omenjenega člena podano, če z odločitvijo soglašajo ustanovitelji.
21. člen
Zavod najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljem o:
– uresničevanju planov, programov in posameznih projektov,
– finančnem stanju zavoda.
Ustanovitelji zavoda lahko zahtevajo tudi druga poročila v zvezi s poslovanjem zavoda, ki jim mora zavod predložiti najkasneje v 30 dneh od prejema zahtevka.
IX. JAVNOST DELA
22. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja z uradnimi sporočili, ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom zavoda.
Uradna sporočila za javnost, obvestila, pojasnila v smislu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor zavoda, po njegovem pooblastilu pa tudi drugi člani programskega sveta zavoda.
X. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
23. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih imajo dostop, oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni kot poslovna tajnost.
Osebe iz prvega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Kot poslovna tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost opredeljuje zakon ali podzakonski akt,
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost določi Svet zavoda,
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost določi direktor zavoda v okviru svojih pristojnosti,
– podatki in dokumenti, ki so kot poslovna tajnost opredeljeni v aktih drugega organa oziroma organizacije ali je na njihovo naravo ali vsebino očitno, da predstavljajo poslovno tajnost.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
24. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem pristojnega organa ustanoviteljev zavoda.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa soglasja drugega pristojnega organa.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Svet zavoda sprejme statut najkasneje v treh mesecih po svoji prvi seji, ki jo skliče vršilec dolžnosti direktorja takoj po vpisu zavoda v sodni register in prejemu obvestila o imenovanju vsaj šestih članov sveta.
26. člen
Ustanovitelji s potrditvijo akta o ustanovitvi soglasno imenujejo za čas do imenovanja direktorja v skladu z 11. členom tega akta, najdalj pa za obdobje enega leta vršilca dolžnosti direktorja zavoda.
Prve člane sveta zavoda imenujejo ustanovitelji zavoda.
27. člen
Akt stopi v veljavo s sprejemom na seji občinskih svetov občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri in na pristojnih organih vsaj še enega ustanovitelja.
Sprememba tega akta je možna po enakem postopku, kot je bil sprejet.
28. člen
Ta akt ureja tudi medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev. Pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene s tem aktom, se lahko uredijo v posebni pogodbi med ustanovitelji.
29. člen
Ta akt začne veljati po osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Gorenja vas–Poljane
Jože Bogataj l. r.
 
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
 
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
 
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.
 
Predsednik
Območne obrtne zbornice Škofja Loka
Milan Hafner l. r.
 
Direktorica
Območne zbornice za Gorenjsko
Jadranka Švarc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti